👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD
چكيده 120 صفحه WORD
در نظام راهبري شركت، ساختار هیات مدیره مهم­ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود.با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده ­کنندگان، کیفیت حسابرسی که به عنوان عامل کلیدی در تهیه گزارشهای حسابرسی قلمداد می شوند، در سر لوحه توجه آنان قرار گرفته است.عملکرد، نتیجه بسیاری از عوامل به هم پیوسته است که در آنها ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی تنها یک عنصر ممکن در مجموعه کلی محرک های نقدینگی و ارزش شرکت است. بنابراین ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی، نشانه مهمی از سلامت و نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت می­باشد. اين پژوهش به بررسي تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست­های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي بوده و از بعد روش شناسي از نوع تحقيقات علي است. جامعه آماري پژوهش، شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 97 شركت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زماني آن بين سال هاي 1386 تا 1391 است. روش مورد استفاده جهت جمع­آوري اطلاعات، كتابخانه اي و براي آزمون فرضيه­هاي پژوهش از رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي­دهد كه اندازه هیات مدیره بر ارزش افزوده بازار تاثیر مثبت و معنادار دارد و اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره بر نقدینگی و ارزش افزوده بازار تاثیر ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر نقدینگی و ارزش افزوده بازار تاثیر ندارد.
 واژگان کلیدی: ساختار هیات مدیره، کیفیت حسابرسی، سیاستهای نقدینگی، ارزش افزوده بازار.
 فصل اول
کلیات
 1 – 1- مقدمه
اساساً محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای اجباری و اختیاری آنها اجتناب ناپذیر است. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مساله نمایندگی گردید. در این مساله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها، طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی، هیات مدیره است، که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است.
گسترشروزافزونواحدهایاقتصادیوپیچیدگیآن،افزایشجدیسهم سهامدارانکوچکدرشرکتهاوبه دنبالآنتضادمنافع،نیازهاینظارتیرابیشاز پیشضروریمینماید.دراینمحیطاستفادهکنندگانبرای تصمیمگیریبهاطلاعات مختلفیازجملهاطلاعاتمالیدربارهبنگاههایاقتصادینیازدارند.دراینرابطهصورتهایمالیبه عنوانمهمترینمجموعهاطلاعاتمالیشرکتهاوبیانگرنتایج فعالیتآنهامحسوبمیشود. عدمدسترسیمستقیمبهاطلاعات،فرآیندتهیهآنوآثارزیانباراستفادهاز اطلاعاتگمراهکنندهومهمترازآنتضادمنافعموجبافزایشتقاضابرایخدماتحسابرسیمستقلشدهاست. قصورحسابرسیودرنتیجهایجادتردیددرکیفیتکارحسابرسانبهصورت جدیبرقیمتسهامدربازارسرمایهتاثیرگذاشتهوعلاوهبرآناثرآنبرفرآیند تصمیمگیریمنطقیاستفادهکنندگان،تقاضایعمومیدالبرتوجهبیشتربهقابلیت اعتمادگزارشهایحسابرسیونظارتگستردهبرفعالیتحسابرسانرابهدنبالداشته است. ارزشنهاییفعالیتحسابرسیدرکمکبهاستفادهکنندهبرایتشخیصکیفیت اطلاعاتدریافتشدهمیباشد. بنابراین،استفادهکنندگاناطلاعاتمیبایست صلاحیتحسابرسراپذیرفتهتابهاظهارنظراواعتمادکنندودرشرایطیکهاطمینان استفادهکنندگانجلبنشودهدفهایحسابرسیبهصورتکاملتحققنمییابد. از طرفدیگر،بحرانهایگزارشگریمالیسالهایاخیرکهموجبفروپاشیشرکتهایبزرگیگردید،توجهمحققانومجامعحرفهایرابهافزایشقابلیتاعتماد گزارشهایحسابرسیوکاهشقصور،معطوفساخت.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود. کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداختهای خارجی و ایجاد اشتغال است.
ارزشافزودهبازار حاصلارزشفعليخالصطرح هايگذشتهو فرصتهايسودآورآتيشركتميباشدونشان ميدهدكهچگونهشركتبهطورموفقيتآميز سرمايهاشرابهكارگرفتهوفرصتهايسودآورآينده راپيشبينيوبرايدستيابيبهآنهابرنامهريزيكرده است.ازنظرتئوري،ارزشافزودهبازاريكشركت برابراستباارزشفعليكليهارزشهايافزوده اقتصاديشركتباسودباقيماندهايكهانتظارميرود درآيندهايجادشود.
هدف اصلی در این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
2 – 1- بیان مساله پژوهش
پسازآغازانقلابصنعتيدرقرننوزدهموبا توسعهشركتهايسهامي،انبوهسرمايه گذارانيبه وجودآمدند،كهدرادارهواحدهاياقتصاديمورد مشاركتخودنقشمستقيمينداشتندوتنهاازطريق انتخابهياتمديرهونظارتبرآنها،برادارهواحد اقتصاديخود،همتمي گمارند.حاصلاينفرآيند تفكيكمالكيتازمديريتشركتهابود(احمدپور و همکاران، 1391).
جدايي مالكيتازمديريتمنجربهپيدايشتئورينمايندگي شد.اينتئوريمربوطبهمواردياست،كهيك نفر مسئوليتتصميم گيريدرخصوصتوزيعمنابعمالي ويااقتصاديياانجامخدمتيرا،طيقرارداد مشخصي،بهشخصديگرواگذارمي نمايد(حساس یگانه و همکاران، 1391).
باجدا شدنمالكيتومديريتدرشركتهايسهامي،اين امكانبالقوهوجوددارد،كهمديرانتصميماتيرا اتخاذ نمايند،كهدرجهتمنافعآنانودرجهتعكس منافعسهامدارانباشد.اينامكانوجوددارد،كهبين مديرانومالكانعدمتقارناطلاعاتيوجودداشته باشدوسهامداراننتواننداعمالوفعاليتهايمديرانرابه طورمستمرمشاهدهنمايند(زینال عابدین و همکاران[1]، 2009).
اساسيترينركننظامراهبريشركتياطمينانيافتناز اعمالحاكميتصحيحسهامدارانبرادارهشركت است. هیات مدیره یا هیات راهبران یک شورا متشکل از اعضای انتخاب‎شده یا انتصاب‎شده است که سیاست‎گذاری و تصمیم‌گیری کلان سازمان را بر عهده دارند. یکی از وظایف اصلی هیات مدیره انتصاب مدیر عامل و نظارت بر عملکرد وی است(لی[2]، 2009).
امروزه نظام حاکمیت شرکتی یکی از مهمترین اجزاء کسب و کار و پیش زمینه توسعه فعالیت در بنگاههای مختلف می باشد که در سطح خرد موجب دستیابی به اهداف شرکت و در بعد کلان منجر به تخصیص بهینه منابع می شود. یکی از مهمترین اجزاء تاثیرگذار در نظام حاکمیت شرکتی خوب طراحی ساختار مناسب هیات مدیره با در نظر داشتن ترکیب بهینه می باشد که از مهمترین الزامات تحقق اهداف تصریح شده در چشم انداز شرکت تلقی می شود. بررسی شرکتهای مختلف ایرانی بیانگر وجود چالش ها و ضعفهای بسیاری در هیات مدیره می باشد که ناظر بر ابعاد مختلف آن بوده و ماهیت و فلسفه هیات مدیره به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری در شرکت را خدشه دار نموده است(ویسنت و نیکول[3]، 2010).
بدیهی است با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، کیفیت کار موسسات حسابرسی که به عنوان عامل کلیدی در تهیه گزارشهای حسابرسی قلمداد می شوند، در سرلوحه توجه آنان قرار گرفته است(چن و ژائو[4]، 2005).
کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورتهای مالی(اعتبار و کیفیت اطلاعات) می باشد. اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تاثیر قراردادن موقعیت استفاده کنندگان از اطلاعات صورتهای مالی مربوط می شود. کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورتهای مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می کنند. نقشحسابرسيدراعتباربخشينسبتبه اطلاعاتسودشركتهادرپيتجديد ارائهاخيرسود شركتهاوورشكستگيشركتهايبزرگ،از اهميتدرخورتوجهيبرخوردارشدهاست .تفاوتهاي ناشيازكيفيتحسابرسيبهصورت تفاوتدراعتبارارائهشدهتوسطحسابرسانو كيفيتسودصاحبكارآنها خودرانشانميدهد(علوی طبری و همکاران، 1388).
از آنجاييكهكيفيتحسابرسيدارايابعادمتفاوتي استوبهطورذاتيغيرقابلمشاهدهاست،مشخصة حسابرسيخاصيوجودنداردكهبهعنوانشاخصي برايآندرنظرگرفتهشود.اغلبمطالعاتگذشتهازحسنشهرتحسابرسبهعنوانشاخصيبراي كيفيتحسابرسياستفادهنموده است، علاوهبراين،محققانديگريعلاوهبرحسن شهرت،فرضخودرااينگونهبنانهادهاندكه تخصصصنعتحسابرسبهطورمستقيمبهاعتبار،ارائهشدهتوسطحسابرسكمكميكند(بیسلی و همکاران[5]، 2001).
يافته هانشانمي دهد،اعتباردهندگانبهشهرتو اعتبارحسابرسبه عنوانمعياري ازكيفيتحسابرسيوبنابراينبهكيفيتصورتهايمالي منتشرشدهبه وسيلهشركتهاييكهبه تازگيسهاميشدهاند،حساسهستند.ازطرفياز ديدگاهاستفادهكنندگانخارجيكيفيتحسابرسيمي تواندازطريقتعيينحسابرسان مستقلوشايستهحاصلشود. به طورمعمولپذيرفتهشدهكهمؤسساتحسابرسيمشهور دراغلبمواردخدماتمتنوعوباكيفيتيارائهمي كنندواينمی تواندفرآيند حسابرسيباكيفيترابه دنبالداشتهباشدكهدرنهايتبهارائهاطلاعاتو گزارشگري ماليباكيفيتمنجرشود. گزارشگريماليباكيفيتموجباطمينانخاطراعتباردهندگاندرتصميم گيريوكاهشريسكاطلاعاتيآنهامي شود(دی آنجلو[6]، 1981).
کیفیت حسابرسی مهمترین موضوع برای تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی محسوب می‌شود. تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی بی‌د‌رنگ به‌ منظور تقویت کیفیت حسابرسی به تدوین استانداردهای حسابرسی و استانداردهای کنترل کیفیت می‌پردازند. این استانداردها پایه و اساسی به منظور حمایت از حسابرسی با کیفیت بالا ایجاد می‌کنند. به هر حال این نکته حائز اهمیت است که عوامل موثر دیگر، همچون بینش استفاده کنندگان، مهارت و صلاحیت حسابرسان، فعالیتهای دیگران در زنجیره گزارشگری مالی، قوانین و مقررات و محیط کسب ‌و کار نیز نقش به سزایی بر کیفیت حسابرسی دارند. کیفیت حسابرسی طی فرآیند شناسایی و اجرای فعالیتهای مورد نیاز جهت دسترسی به اهداف کیفیت فراهم می‌آید که بهبود آن مستلزم رویکردی منظم است(بالسام و همکاران[7]، 2003).
قدرت نقدینگی یک شرکت، توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت شرکت است. حاصل فعالیتهای عملیاتی که در دوره عملیات انجام می شود، در قالب ارقام حسابداری، همچون مانده وجه نقد، مانده مطالبات، مانده موجودی کالا و مانده حسابهای پرداختنی نشان داده می شود. تعهدات کوتاه مدتی که طی دوره جاری ایجاد می شود، باید از محل داراییهای جاری که طی این دوره ایجاد می شوند، پرداخت شود. توانایی شرکت در پرداخت به موقع بدهیها نشان دهنده قدرت نقدینگی شرکت است. بنابراین می توان گفت قدرت نقدینگی مناسب برای شرکتها یکی از عوامل مهم و اساسی در موفقیت برنامه های استراتژیک شرکت است(پداچی[8]، 2006).
عملكردمطلوب،باعثافزايشارزششركتودرنهايتافزايشثروتسهامدارانخواهدشد.چالش اساسي مديريتبنگاههايتجاريارزشآفرينيبرايبنگاههابهخصوصثروتآفرينيبرايسهامدارانمي باشد. ارزش افزودهبازارنشاندهندهارزيابي سرمايهگذارازشركتاستوحداكثرنمودنآنهدف هرشركتياستكهبه دنبالحداكثركردنثروت سهامداراناست،زيرابارشدقيمتسهموافزايش ارزشبازارآنبهطورعمليو واقعيبهثروت سهامدارانشركتافزودهميشود.بنابراينتغييرات ارزشافزودهبازارهرشركتبيانگرتغيير ثروتسهامدارانآنشركتميباشد(رهنمای رودپشتی، 1386).
لازم به ذکر است که در این پژوهش متغیرهای ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسیبه عنوان متغیرهای مستقل، و سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای وابسته، و ساختار سرمایه، ریسک سیستماتیک و پتانسیل رشدبه عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته می شود.
با توجه به مطالب فوق، سوالی که می توان در میان گذاشت این است که تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟
پاسخگویی به این مساله، کمک شایانی به سرمایه گذاران، سهامداران و مدیران شرکتهای بورسی در زمینه تحلیل بازار و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری می نماید.
3 –1- ضرورت انجام پژوهش
در سالهاي اخير سهامداران با دادن استقلال بيشتر به هيات مديره، به دنبال تقويت نقش آن به عنوان نماينده سهامداران شركت بوده اند. اين امر در عمل موجب نزديكي هيات مديره به مديريت و شراكت با آن شده است. با اين كار مسئوليت هيات مديره بيشتر شده، اعضاي آن در تمام امور استراتژيك سازمان دخالت مثبت دارند. در سالهاي اخير روي توجه هيات مديره به خواسته هاي مردم و كسب وفاداري آنان نيز تأكيد فراوان شده است.
هيات مديره از قدرت حاكميت خود به شكل مؤثرتري استفاده مي كند و روي عملكرد سازمان نظارت گسترده تري دارد. به شكل قابل ملاحظه اي يك شراكت استراتژيك را با مديريت شكل داده و با هم روي هدفها و استراتژي سازماني همكاري كرده، با ابعاد عملي مديريت و كسب و كار بيشتر نزديك و آشنا شده اند.
تجزیه و تحلیل روابط بین مدیران شرکتها به عنوان تهیه کنندگان صورتهای مالی و استفاده کنندگان از این صورتهای مالی و نهایتاً حسابرسان صورتهای مالی نشان دهنده وجود روابط انسانی بین سه ضلع مثلث می باشد. این مثلث انسانی نمایندگی به طور رسمی به عنوان ساختار اساسی نقش حسابرس شناخته شده است. دلیل این فرآیند ارزیابی انسانی که دائما رخ می دهد وجود یک تضاد منافع زیربنایی بین مشارکت کنندگان در هر یک از سه طرف درگیر است. کمیته مفاهیم حسابرسی استدلال می کند که وقتی دریافت کننده اطلاعات مالی تضاد بین خود و تهیه کنندگان اطلاعات را در می یابد، نگران دریافت اطلاعات زیان آور و مغرضانه می شوند. در چنین شرایطی از حسابرس یا هر کارشناس دیگری انتظار می رود که وجود یا عدم وجود چنین اطلاعات مغرضانه­ای را گواهی نماید. بنابراین با کمی تأمل در مطالب فوق می توان به اهمیت حسابرسی پی برد. اما موضوع دیگری که اهمیت بالایی دارد، چگونگی انجام حسابرسی می باشد. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان نیست.
باتوسعهبازارهايسرمايهنقشمعيارهايارزيابي عملكرددرانعكاسعملكردشركتهاازطريق محتواي اطلاعاتيموجودشاننيزپررنگترشده است،دراينميانرقابتبيندودستهازمعيارهاي ارزيابيعملكرد سنتيومبتنيبرارزشدرجهت توجيهعملكردشركتهاموردتوجهمحققانقرارگرفتهاست. ارزش افزوده اقتصاديوارزشافزودهبازارازجديدترين معيارهايعملكرديهستندكهموردتوجهمديران شركتها، شركتهايمشاورهماليومحققينقرار گرفتهاست.
با توجه به مطالب ذکر شده، می توان بیان کرد که ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران قرار گرفته است. بنابراین ضرورت دارد پژوهشی پیرامون ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار انجام شود.
4– 1- اهداف پژوهش
1 –4– 1- اهداف اصلی پژوهش
vتعیین چگونگی تاثیر ساختار هیات مدیره بر سیاستهای نقدینگی شرکت
vتعیین چگونگی تاثیر ساختار هیات مدیره بر ارزش افزوده بازار شرکت
vتعیین چگونگی تاثیر کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی شرکت
vتعیین چگونگی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش افزوده بازار شرکت
2 – 4 – 1- اهداف علمی پژوهش
üتعیین چگونگی تأثیر اندازه هیات مدیره بر سیاستهای نقدینگی شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر استقلال هیات مدیره بر سیاستهای نقدینگی شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر اندازه هیات مدیره بر ارزش افزوده بازار شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر استقلال هیات مدیره بر ارزش افزوده بازار شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر سیاستهای نقدینگی شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر سیاستهای نقدینگی شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ارزش افزوده بازار شرکت
üتعیین چگونگی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر ارزش افزوده بازار شرکت
3 –4 –1- اهداف کاربردی پژوهش
توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن به عنوان یکی از عوامل مهم برای قابلیت اتکاء گزارشهای مالی تهیه شده از سوی شرکتها می باشد که همواره یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در حوزه مالی به شمار رفته است. با توجه به پررنگ شدن نقش نظارتی سازمان بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه بعد از تقسیم سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(سازمان قدیمی) به دو سازمان جدید، (1) سازمان بورس اوراق بهادار و (2) شرکت بورس(ایفای نقش اجرایی و عملیاتی بورس)، توجه بیشتر به گزارش حسابرسان و حمایت از اعتباردهندگان در سرلوحه اهداف سازمان بورس اوراق بهادار(ایفای نقش نظارتی و ارتباط با حسابرسان در مدیریت بازار سرمایه) قرار گرفته است. از سوی دیگر، در سایر کشورها نیز توجه به کیفیت حسابرسی و اهمیت آن در اعتباردهی به گزارشهای مالی شرکتها از مباحث مهم و مدنظر مدیران بازارهای مالی آنها بوده است و در نتیجه پژوهش­های زیادی در این زمینه انجام داده اند. با توجه به مباحث مطرح شده فوق، لذا در این پژوهش سعی خواهد شد اهداف مطروحه زیر را سرلوحه کار خود قرار دهیم:
¹ سعی می­گردد اثر برقراری دستورالعمل بورس و بطور کلی بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر سیاستهای نقدینگی و ارزش افزوده بازار و قابلیت اتکای بیشتر به گزارشهای حسابرسی که یکی از عوامل مهم استفاده کنندگان گزارشهای مالی شرکتها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه می باشد، مورد بررسی قرار گیرد.
¹از اهداف کاربردی دیگر پژوهش این است که نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند به شکل کاربردی و عملی مورد استفاده سرمایه­گذاران، موسسات حسابرسی، تحلیل گران مالی و سایر استفاده­کنندگان قرار گیرد.
¹موسسه های اعتباری برای اعطای اعتبار به واحدهای تجاری به معیارهای عملکرد هیات مدیره شرکتها که از جمله آنها عناصر حاکمیت شرکتی می باشد، توجه می نمایند. چرا که اطلاعات مذکور می تواند آنها را در ارزیابی بهتر شرکتها جهت ارائه اعتبار لازم به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمک نماید.
¹سرمایه­گذاران می توانند با توجه به نتیجه بدست آمده از این پژوهش، کیفیت حسابرسی شرکتهای مورد نظر خود را ارزیابی و نسبت به قابلیت اتکای اقلام صورتهای مالی آن شرکتها تصمیم گیری نمایند.
 
[1] Zainal Abidin et al
[2] Lee
[3] Vincent & Nicole
[4] Chen & Zhou
[5] Beasley & Petroni
[6] Deangelo
[7] Balsam et al
[8]Padachi

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه ارشد ساختار شبکه تاخیری آگاه با همجوشی درون شبکه ای در شبکه های حسگر بی سیمدانلود پروژه طراحی یک فروشگاه اینترنتی با زبان PHPمقايسه رفتار مكانيكي قطعات فلزي چند لايه داراي اتصال چسبي با قطعه تك لايهدانلود کتاب پایتون برای هکر هادانلود پروژه اتوکد طراحی رستوران کمپ تخت جمشید- کامل و جامع و دقیقگزارش کارآموزی در اداره تربیت بدنیدانلود مقاله انرژی خورشیدیكتاب 101 راز شگفت انگيز شعبده بازي با فرمت pdfژست حرفه ای عکاسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD

بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD

دانلود بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD

خرید اینترنتی بررسی تاثیر ساختار هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی و ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWPORD

👇🏞 تصاویر 🏞