👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 است. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی استفاده شده است. در راستاي تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده است. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه­هاي پژوهش نشان مي­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد.هم­چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر­های جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.
 واژه­های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.
 
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.......................................... 2
1-2- مسأله پژوهش............................................................................................. 3
1-2-1- سؤال‌های پژوهش............................................................................. 3
1-3- اهمیت و ارزش پژوهش............................................................................ 4
1-4- هدف‌های پژوهش.......................................................................................... 5
1-5- متغیر‌های پژوهش..................................................................................... 5
1-5-1- متغیر‌های مستقل.......................................................................... 5
1-5-2- متغیر وابسته............................................................................... 6
1-5-3- متغیر‌های کنترلی........................................................................ 6
1-6- روش پژوهش.................................................................................................. 6
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها.............................................. 6
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش................................................ 6
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................... 7
1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش................................................. 7
1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي......................................................................... 8
1-9- ساختار پژوهش.......................................................................................... 8
 
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه......................................................................................................... 10
2-2- مباني نظری............................................................................................. 10
2-2-1- بحران مالی.................................................................................. 10
2-2-1-1- دلایل بحران مالی............................................................. 11
2-2-1-2- مراحل بحران مالی.......................................................... 12
2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی................................................... 13
2-2-2- اقلام تعهدی.................................................................................. 14
2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری..................................................... 15
2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری.............................................. 16
عنوان صفحه
2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی............................. 16
2-2-3- سرعت گزارشگری مالی.............................................................. 18
2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی.................... 19
2-2-4- جریان‌های نقدی.......................................................................... 21
2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد................................ 22
2-3- پيشينه پژوهش........................................................................................ 24
2-3-1- پیشینه خارجی............................................................................. 24
2-3-1-1- اقلام تعهدی......................................................................... 24
2-3-1-2- جریان‌های نقدی................................................................. 27
2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی..................................................... 29
2-3-1-4- بحران مالی............................ 33
2-3-2- پیشینه داخلی............................................................................. 36
2-3-2-1- اقلام تعهدی......................................................................... 36
2-3-2-2- جریان‌های نقدی................................................................. 38
2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی..................................................... 40
2-3-2-4- بحران مالی............................ 42
2-4- نقد پژوهش‌های پیشین......................................................................... 44
2-5- خلاصه فصل.................................................................................................. 45
 
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- مقدمه......................................................................................................... 47
3-2- روش پژوهش............................................................................................... 47
3-3- فرضیه‌های پژوهش................................................................................... 47
3-4- متغيرهاي پژوهش................................................................................... 48
3-4-1- متغيرهای مستقل........................................................................ 48
3-4-2- متغیر وابسته............................................................................. 50
3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی..................................................................... 50
3-5- جامعه آماري.......................................................................................... 52
3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری.................................................................. 52
3-7- روش گردآوری داده‌ها......................................................................... 52
3-8- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش................................... 53
3-9- خلاصه فصل.................................................................................................. 53
 عنوان صفحه
 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه......................................................................................................... 55
4-2- آماره‌های توصيفي................................................................................ 55
4-3- پايايي متغيرهاي پژوهش.................................................................. 59
4-4- بررسی نرمال بودن داده‌‌ها............................................................. 59
4-5- آزمون فرضیه­ها..................................................................................... 60
4-5-1- آزمون فرضيه اصلی اول.......................................................... 60
4-5-2- آزمون فرضيه اصلی دوم.......................................................... 64
4-5-3- آزمون فرضيه اصلی سوم.......................................................... 66
4-5-4- آزمون فرضيه اصلی چهارم..................................................... 67
4-6- نتيجه‌گيري كلي..................................................................................... 72
4-7- خلاصه فصل.................................................................................................. 73
 
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه......................................................................................................... 75
5-2- مروري بر نتايج به‌دست آمده از پژوهش.................................... 75
5-2-1- فرضیه اصلی اول......................................................................... 76
5-2-2- فرضیه اصلی دوم......................................................................... 77
5-2-3- فرضیه اصلی سوم......................................................................... 79
5-2-4- فرضیه اصلی چهارم.................................................................... 79
5-3- پيشنهادهاي پژوهش.............................................................................. 80
5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش.......................... 80
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده......................................... 81
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش.............................................................................. 81
5-5- خلاصه فصل.................................................................................................. 82
 فهرست منابع
 الف. منابع فارسی......................................................................................... 83
ب. منابع انگلیسی......................................................................................... 88
 پيوست­ها
پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم93
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
 فهرست جدول­ها
 عنوان صفحه
 جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی26
جدول 2-2: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی 29
جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی 32
جدول 2-4: خلاصه پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی35
جدول 2-5: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی37
جدول 2-6: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی 39
جدول 2-7: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی 41
جدول 2-8: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با بحران مالی44
جدول 3-1: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت 51
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا...... 56
جدول 4-2: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا57
جدول 4-3: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا58
جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون لوين، لين و چو.............. 59
جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها........................ 60
جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 61
جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.................................. 62
جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................... 62
جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای
بحران مالی................................. 63
جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی................................................ 64
جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................................... 64
جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 65
جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 66
جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................................... 66
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها................ 67
جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.......................................................... 69
جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.............................................. 70
جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.................................................... 71
جدول 5-1: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول77
جدول 5-2: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم78
جدول 5-3: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم 80
 فصل اول
 کليات پژوهش
 1-1- مقدمه
 رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان­ها بوده­است که باعث بروز بحران­های گوناگون می­شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن است تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می­کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­شود و در صورت­های مالی دوره­های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).
فرض بر این ­است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه­گیری می­شود، ارقام و اندازه­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­شود، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده است. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد است؛ به گونه­ای که استفاده­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت­که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.
 1-2- مسأله پژوهش
 مسأله بحران مالی و موفق­نبودن سازمان­ها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده است. نمونه­ای از این آثار منفی شامل از دست­دادن مشتریان، هدر­رفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورشکستگی و ناتوانی در دستیابی به هدف­های سازمان است. از این­رو، با توجه به آثار منفی و تبعات خاص بحران مالی، سازمان­ها یا شرکت­ها مجبورند تا خود را برای مواجهه با بحران مالی آماده کنند (یاراحمدی­خراسانی، 1384: 44). شرکت­ها در مواجهه با بحران مالی عکس­العمل­های متفاوتی از خود نشان می­دهند. بررسی شرکت­های مواجهه با بحران­ مالی در گذشته نشان می­دهد سازمان­هایی که آمادگی مواجه شدن با بحران مالی را نداشته دچار نوعی سردرگمی شده و این موضوع اولین عامل مخرب برای شرکت­ها در بحران­های مالی است (یزدان­پناه، 1381). بنابراین، سازمان­ها برای آمادگی، پیش­گیری و کاهش اثرات بحران نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات مندرج در ترازنامه،صورت­سود و زیانوصورتجريانوجوهنقد،که یکی از ابزار­های ارزیابی شرکت­ها به­وسیله سرمایه­گذاران و سایر استفاده­گنندگان است و بخش اصلی فرایند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهد، تواماًاطلاعاتيرا درمورد وضعيتمالي، عملكردماليونقدينگي، تواناييبازپرداختبدهي­هاو انعطاف­پذيريماليفراهممي­آورد. به­اين ترتیب،ايجادارتباطبيناطلاعاتمندرجدر صورتجريانوجوهنقدواطلاعاتارائهشدهدرسایرصورت­هاي مالياساسيحائز اهميتاست(کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 882).
با توجه به مطالب بالا، نشانه­های خطر تردید درباره بحران مالی واحد مورد رسیدگی می­تواند از صورت­های مالی یا منابع دیگر به­دست آید. بر طبق پژوهش­های پیشین (بارث و همکاران[1]، 2001؛ العطار و همکاران[2]، 2008؛ بهرامفر و همکاران، 1384؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نمونه­هایی از چنین نشانه­های مالی که باید مورد توجه حسابرس و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی قرار گیرد عبارت است از: فزونی کل بدهی­ها بر کل دارایی­ها، نامساعد بودن نسبت­های مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت به­موقع حساب­های پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه­مدت برای تأمین مالی دارایی­های غیرجاری و اقلام­ تعهدی (بر حسب اختیاری و غیر­اختیاری).
بنابراین، سؤال­­ اساسی که در اینجا پیش می­­آید این ­است که آیا با توجه به برخی از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی (اقلام ­تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی) می­­توان نشانه­هایی از احتمال وجود بحران­ مالی پیدا کرد؟ هم­چنین، آیا این اطلاعات توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد؟
 1-2-1- سؤال­های پژوهش
نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ است:
1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟
[1]Barthet al.
[2] Al-Attar et al.

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق در مورد پروتکل مسیریابی BGP‎ (فایل Word ورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 23نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه - فلسفه عرب 1 یک کد درس: 1220312آگهی فوتکتاب آیین همسرداری (اخلاق خانواده)برنامه نویسی حل عددی انتقال حرارت دو بعدی پایا با استفاده از روش اختلاف محدود در متلبدانلود پاورپوینت آموزشی جانوران- شاخه اسفنج هاSecrets and Science of Body Language at Work347-بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

دانلود بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞