👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 است. متغیر­های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل­شده، برای محاسبه جریان­های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی­های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش­ حسابرسی استفاده شده است. در راستاي تحقق هدف­های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده است. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه­هاي پژوهش نشان مي­دهد که بین اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد.هم­چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر­های جریان­های نقدی و اقلام تعهدی و هم­چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی در سال مبنا، یک­سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.
 واژه­های کلیدی: بحران مالی، اقلام تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی.
 
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.......................................... 2
1-2- مسأله پژوهش............................................................................................. 3
1-2-1- سؤال‌های پژوهش............................................................................. 3
1-3- اهمیت و ارزش پژوهش............................................................................ 4
1-4- هدف‌های پژوهش.......................................................................................... 5
1-5- متغیر‌های پژوهش..................................................................................... 5
1-5-1- متغیر‌های مستقل.......................................................................... 5
1-5-2- متغیر وابسته............................................................................... 6
1-5-3- متغیر‌های کنترلی........................................................................ 6
1-6- روش پژوهش.................................................................................................. 6
1-6-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها.............................................. 6
1-6-2- جامعه آماری و نمونه پژوهش................................................ 6
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................... 7
1-7- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش................................................. 7
1-8- تعريف واژه‌هاي كليدي......................................................................... 8
1-9- ساختار پژوهش.......................................................................................... 8
 
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه......................................................................................................... 10
2-2- مباني نظری............................................................................................. 10
2-2-1- بحران مالی.................................................................................. 10
2-2-1-1- دلایل بحران مالی............................................................. 11
2-2-1-2- مراحل بحران مالی.......................................................... 12
2-2-1-3- نشانه‌های بحران مالی................................................... 13
2-2-2- اقلام تعهدی.................................................................................. 14
2-2-2-1- اقلام تعهدی اختیاری..................................................... 15
2-2-2-2- اقلام تعهدی غیراختیاری.............................................. 16
عنوان صفحه
2-2-2-3- روش‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی............................. 16
2-2-3- سرعت گزارشگری مالی.............................................................. 18
2-2-3-1- عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی.................... 19
2-2-4- جریان‌های نقدی.......................................................................... 21
2-2-4-1- نسبت‌های صورت جریان‌ وجوه نقد................................ 22
2-3- پيشينه پژوهش........................................................................................ 24
2-3-1- پیشینه خارجی............................................................................. 24
2-3-1-1- اقلام تعهدی......................................................................... 24
2-3-1-2- جریان‌های نقدی................................................................. 27
2-3-1-3- سرعت گزارشگری مالی..................................................... 29
2-3-1-4- بحران مالی............................ 33
2-3-2- پیشینه داخلی............................................................................. 36
2-3-2-1- اقلام تعهدی......................................................................... 36
2-3-2-2- جریان‌های نقدی................................................................. 38
2-3-2-3- سرعت گزارشگری مالی..................................................... 40
2-3-2-4- بحران مالی............................ 42
2-4- نقد پژوهش‌های پیشین......................................................................... 44
2-5- خلاصه فصل.................................................................................................. 45
 
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
3-1- مقدمه......................................................................................................... 47
3-2- روش پژوهش............................................................................................... 47
3-3- فرضیه‌های پژوهش................................................................................... 47
3-4- متغيرهاي پژوهش................................................................................... 48
3-4-1- متغيرهای مستقل........................................................................ 48
3-4-2- متغیر وابسته............................................................................. 50
3-4-3- متغیر‌های‌ کنترلی..................................................................... 50
3-5- جامعه آماري.......................................................................................... 52
3-6- نمونه و روش نمونه‌گیری.................................................................. 52
3-7- روش گردآوری داده‌ها......................................................................... 52
3-8- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش................................... 53
3-9- خلاصه فصل.................................................................................................. 53
 عنوان صفحه
 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه......................................................................................................... 55
4-2- آماره‌های توصيفي................................................................................ 55
4-3- پايايي متغيرهاي پژوهش.................................................................. 59
4-4- بررسی نرمال بودن داده‌‌ها............................................................. 59
4-5- آزمون فرضیه­ها..................................................................................... 60
4-5-1- آزمون فرضيه اصلی اول.......................................................... 60
4-5-2- آزمون فرضيه اصلی دوم.......................................................... 64
4-5-3- آزمون فرضيه اصلی سوم.......................................................... 66
4-5-4- آزمون فرضيه اصلی چهارم..................................................... 67
4-6- نتيجه‌گيري كلي..................................................................................... 72
4-7- خلاصه فصل.................................................................................................. 73
 
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه......................................................................................................... 75
5-2- مروري بر نتايج به‌دست آمده از پژوهش.................................... 75
5-2-1- فرضیه اصلی اول......................................................................... 76
5-2-2- فرضیه اصلی دوم......................................................................... 77
5-2-3- فرضیه اصلی سوم......................................................................... 79
5-2-4- فرضیه اصلی چهارم.................................................................... 79
5-3- پيشنهادهاي پژوهش.............................................................................. 80
5-3-1- پيشنهادهاي حاصل از يافته‌هاي پژوهش.......................... 80
5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده......................................... 81
5-4- محدوديت‌هاي پژوهش.............................................................................. 81
5-5- خلاصه فصل.................................................................................................. 82
 فهرست منابع
 الف. منابع فارسی......................................................................................... 83
ب. منابع انگلیسی......................................................................................... 88
 پيوست­ها
پیوست یک: اسامی شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های سالم93
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
 فهرست جدول­ها
 عنوان صفحه
 جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی26
جدول 2-2: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی 29
جدول 2-3: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی 32
جدول 2-4: خلاصه پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی35
جدول 2-5: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی37
جدول 2-6: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با جریان­های نقدی 39
جدول 2-7: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با سرعت گزارشگری مالی 41
جدول 2-8: خلاصه پژوهش‌های داخلی انجام شده در رابطه با بحران مالی44
جدول 3-1: فهرست صنایع مورد بررسی در پژوهش و تعداد شرکت­ها­ی هر صنعت 51
جدول 4-1: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش در سال مبنا...... 56
جدول 4-2: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای یک­سال قبل از سال مبنا57
جدول 4-3: آماره­های توصیفی متغیر­های پژوهش برای دو­سال قبل از سال مبنا58
جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون لوين، لين و چو.............. 59
جدول 4-5: آزمون نرمال بودن متغیرها........................ 60
جدول 4-6: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 61
جدول 4-7: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل دارایی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.................................. 62
جدول 4-8: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به کل بدهی­ها بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................... 62
جدول 4-9: آزمون مقایسه وجه نقد عملیاتی به جمع بدهی­های جاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای
بحران مالی................................. 63
جدول 4-10: مقایسه وجه نقد عملیاتی به فروش بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی................................................ 64
جدول 4-11: مقایسه کل اقلام تعهدی بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................................... 64
جدول 4-12: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 65
جدول 4-13: مقایسه اقلام تعهدی غیراختیاری بین شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی...................................................... 66
جدول 4-14: مقایسه سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی.......................................................... 66
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی بین متغیر­ها................ 67
جدول 4-16: الگوی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.......................................................... 69
جدول 4-17: الگوی پیش بینی بحران مالی در یک­سال قبل از سال مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.............................................. 70
جدول 4-18: الگوی پیش بینی بحران مالی در دو سال قبل از مبنا با استفاده از الگوی لجستیک.................................................... 71
جدول 5-1: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول77
جدول 5-2: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم78
جدول 5-3: نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌های فرعی مربوط به فرضیه اصلی چهارم 80
 فصل اول
 کليات پژوهش
 1-1- مقدمه
 رویداد­های مهم دهه­های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می­دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان­ها بوده­است که باعث بروز بحران­های گوناگون می­شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران­های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ می­دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران­ها ممکن است تا آن­جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین­لو و خلیلی­عراقی، 1383: 62) و زیان­های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه­کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت­های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می­کنند. اقلام منعکس­شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد­ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می­شود و در صورت­های مالی دوره­های مربوط انعکاس می­یابد (کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 19).
فرض بر این ­است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای تعهدی اندازه­گیری می­شود، ارقام و اندازه­گیری­های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش­بینی فعالیت­های آینده شرکت و هم­چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می­کند اما به دلیل وجود جهت­گیری­های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش­های تسهیم و کاربرد قیمت­های تاریخی در معاملات ایجاد می­شود، در مورد کفایت لازم روش­های حسابداری سنتی برای گزارش­دهی فعالیت­های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید­هایی مطرح شده است. یکی از راه­های پرهیز از این انحرافات و جهت­گیری­ها، تأکید بر گزارش جریان­ وجوه نقد است؛ به گونه­ای که استفاده­کنندگان صورت­های مالی بتوانند پیش­بینی­هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت­که، با ارائه صورت جریان­های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می­آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این­که بیش­تر معیار­های سنجش در حسابداری بر پایه جریان­های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت­ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.
 1-2- مسأله پژوهش
 مسأله بحران مالی و موفق­نبودن سازمان­ها، به دلیل آثار منفی زیاد آن، همواره موضوعی درخور تأمل بوده است. نمونه­ای از این آثار منفی شامل از دست­دادن مشتریان، هدر­رفتن منابع و زمان سازمان یا شرکت و سرانجام ورشکستگی و ناتوانی در دستیابی به هدف­های سازمان است. از این­رو، با توجه به آثار منفی و تبعات خاص بحران مالی، سازمان­ها یا شرکت­ها مجبورند تا خود را برای مواجهه با بحران مالی آماده کنند (یاراحمدی­خراسانی، 1384: 44). شرکت­ها در مواجهه با بحران مالی عکس­العمل­های متفاوتی از خود نشان می­دهند. بررسی شرکت­های مواجهه با بحران­ مالی در گذشته نشان می­دهد سازمان­هایی که آمادگی مواجه شدن با بحران مالی را نداشته دچار نوعی سردرگمی شده و این موضوع اولین عامل مخرب برای شرکت­ها در بحران­های مالی است (یزدان­پناه، 1381). بنابراین، سازمان­ها برای آمادگی، پیش­گیری و کاهش اثرات بحران نیازمند اطلاعات هستند. اطلاعات مندرج در ترازنامه،صورت­سود و زیانوصورتجريانوجوهنقد،که یکی از ابزار­های ارزیابی شرکت­ها به­وسیله سرمایه­گذاران و سایر استفاده­گنندگان است و بخش اصلی فرایند گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهد، تواماًاطلاعاتيرا درمورد وضعيتمالي، عملكردماليونقدينگي، تواناييبازپرداختبدهي­هاو انعطاف­پذيريماليفراهممي­آورد. به­اين ترتیب،ايجادارتباطبيناطلاعاتمندرجدر صورتجريانوجوهنقدواطلاعاتارائهشدهدرسایرصورت­هاي مالياساسيحائز اهميتاست(کمیته تدوین استاندارد­های حسابداری، 1389الف: 882).
با توجه به مطالب بالا، نشانه­های خطر تردید درباره بحران مالی واحد مورد رسیدگی می­تواند از صورت­های مالی یا منابع دیگر به­دست آید. بر طبق پژوهش­های پیشین (بارث و همکاران[1]، 2001؛ العطار و همکاران[2]، 2008؛ بهرامفر و همکاران، 1384؛ و ثقفی و محمدی، 1391) نمونه­هایی از چنین نشانه­های مالی که باید مورد توجه حسابرس و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی قرار گیرد عبارت است از: فزونی کل بدهی­ها بر کل دارایی­ها، نامساعد بودن نسبت­های مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت به­موقع حساب­های پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه­مدت برای تأمین مالی دارایی­های غیرجاری و اقلام­ تعهدی (بر حسب اختیاری و غیر­اختیاری).
بنابراین، سؤال­­ اساسی که در اینجا پیش می­­آید این ­است که آیا با توجه به برخی از اطلاعات مندرج در صورت­های مالی (اقلام ­تعهدی، جریان­های نقدی و سرعت گزارشگری مالی) می­­توان نشانه­هایی از احتمال وجود بحران­ مالی پیدا کرد؟ هم­چنین، آیا این اطلاعات توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارد؟
 1-2-1- سؤال­های پژوهش
نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریان­های نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده­ است:
1. آیا بین جریان­های نقدی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکت­های سالم و شرکت­های دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
4. آیا متغیر­های جریان­های نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش­بینی بحران مالی را دارند؟
[1]Barthet al.
[2] Al-Attar et al.

👇 تصادفی👇

183-بررسی تجربی ونظری رفتار خیزران و اندركنش آن با بتنمروری بر عملکرد اگزوپلی ساکارید های تولید شده از باکتری های اسید لاکتیکیگزارش کارآموزی اجرای کارهای ساختمانیدانلود کتاب سبک زندگی فاطمیهپروپوزال كاربرد تحليل پوش آور در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي سه بعدي تحت اثر زلزله ي دوجهتهدانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان آزمايش سيکل موتور ديزل ۱۲ صدانلود لایه shapefile حوضه های آبخیز ایران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

دانلود بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞