👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD
چکیده
شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همين اساس این پژوهش به بررسی رابطه بين رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 138 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1387 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستيك استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور كلي بين شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بين شاخص هاي رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ريسك اعتباري رابطه منفي و معنادار و بين قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ريسك اعتباري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژه های کلیدی:
رقابت در بازار محصول[1]، ریسک اعتباری[2]، اندازه بازار[3]
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقیق.................... 1
مقدمه....................................... 2
1-1- تشریح و بيان مساله..................... 2
1-2- ضرورت انجام تحقیق...................... 6
1-3- اهداف تحقیق............................ 6
1-3-1- اهداف علمی تحقیق .................... 6
1-3-2- اهداف کاربردی تحقیق.................. 7
1-4- تبیین فرضیه های تحقیق.................. 7
1-5- قلمرو تحقیق............................ 7
1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق................... 7
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق ................... 8
1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق ................... 8
1-6- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق.......... 8
1-7- ساختار کلی تحقیق....................... 8
فصل دوم: مروری بر ادبيات و پيشينه تحقیق. 10
مقدمه....................................... 11
2-1- مفاهیم و تعاریف ریسک................... 11
2-2-عوامل ریسک.............................. 14
2-3-دسته بندی ریسک.......................... 15
2-4-انواع ریسک.............................. 16
2-4-1-ریسک غیر سیستماتیک.................... 16
2-4-2-ریسک سیستماتیک........................ 17
2-4-3-ریسک های ناشی از شرکت ................ 18
2-4-4-ریسک تجاری............................ 18
2-4-4-1-عوامل موثر بر ریسک تجاری............ 19
2-4-5-ریسک مالی............................. 19
2-4-6-ریسک ورشکستگی......................... 20
2-4-7-ریسک کاهش قیمت سهام................... 20
2-4-8-ریسک اعتباری.......................... 21
2-4-8-1-اندازه گیری ریسک اعتباری............ 22
2-4-8-2-رتبه بندی اعتباری................... 22
2-4-8-3-ارزیابی ریسک اعتباری................ 23
2-4-8-4-کنترل و پاسخ ریسک................... 26
2-4-8-5-راه های متفاوت ارزیابی ریسک......... 28
2-4-8-6-برخی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری.. 30
2-4-8-7-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری 30
2-4-8-8-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری.... 30
2-4-8-9-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری 32
2-4-8-10-متدولوژی اجرایی.................... 34
2-4-8-11-اعتبار سنجی........................ 34
2-4-8-12-مدیریت سبد وام..................... 35
2-4-8-13-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک35
2-5- رقابت در بازار......................... 35
2-6- ابعاد مدیریت بازار..................... 36
2-6-1-بازارگرایی............................ 36
2-6-2 بازار شناسی........................... 36
2-6-3-بازاریابی............................. 37
2-6-4-بازار سازی............................ 37
2-6-5-بازارگردی............................. 38
2-6-6-بازار سنجی............................ 38
2-6-7-بازار داری............................ 39
2-6-8- بازار گرمی........................... 39
2-6-9-بازارگردانی........................... 39
2-6-10-روش های رقابتی....................... 40
2-7-پیشینه تحقیق............................ 42
2-7-1-تحقیقات خارجی......................... 42
2-7-2-تحقیقات داخلی......................... 44
2-8-خلاصه فصل................................ 48
فصل سوم: روش شناسي تحقیق............... 49
مقدمه....................................... 50
3-1- روش تحقیق.............................. 50
3-2- جامعه و نمونه آماري تحقیق ............. 51
3-3-روش نمونه‌گيري........................... 51
3-4- فرضیه های تحقیق........................ 52
3-5-بیان فرضیه های آماری.................... 52
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق53
3-7- قلمرو تحقیق............................ 53
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق................... 53
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق.............. 53
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق.................... 53
3-8- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها.... 54
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها... 54
3-9-1- متغیروابسته.......................... 55
3-9-2-متغیر های مستقل....................... 55
3-9-3-متغیرهای کنترلي....................... 57
3-10- تابع آماره ........................... 58
3-10-1- آمار توصیفی......................... 58
3-10-2- آمار استباطي........................ 58
3-10-2-1- آزمونk-s نرماليته داده ها.......... 58
3-10-2-2- آزمون ضریب همبستگی................ 58
3-10-2-3-آزمون ريشه واحد (مانايي)........... 59
3-10-2-4- آزمون رگرسیون لجستیک.............. 59
3-11-خلاصه فصل............................... 60
فصل چهارم: تحليل یافته‌ها............... 62
مقدمه....................................... 63
4-1- آمارتوصيفی داده ها..................... 63
4-2- آزمون نرمال بودن داده ها............... 65
4-3- همبستگی بین متغیرها.................... 66
4-4- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش. 68
4-4-1- نتایج آزمون هاي فرضیه اول............ 69
4-4-1-1-نتایج آزمون فرعی اول................ 70
4-4-1-2- نتایج آزمون فرعی دوم............... 71
4-4-1-3- نتایج آزمون فرعی سوم............... 72
4-4-1-4- نتایج آزمون فرعی چهارم ............ 73
4-4-1- 5-نتایج آزمون فرعی پنجم.............. 74
4-5- خلاصه نتایج پژوهش ...................... 76
فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات.. 77
مقدمه....................................... 78
5-1- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها..... 79
5-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول... 79
5-1-1-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول. 79
5-1-1-2-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم.. 79
5-1-1-3-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم.. 79
5-1-1-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم.. 80
5-1-1-5-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم 81
5-2-بحث ونتیجه گیری کلی..................... 81
5-3-نتایج جانبی حاصل از تحقیق ............. 81
5-4-پیشنهادات تحقیق......................... 82
5-4-1-پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق......... 82
5-4-2-پیشنهادات برای تحقیقات آینده.......... 83
5-5-محدودیت ها و موانع تحقیق................ 83
5-6- خلاصه فصل............................... 83
فهرست منابع................................. 84
منابع فارسی:................................. 84
منابع لاتين:.................................. 86
پیوستها ..................................... 89
 فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول3-1-حدود مقدار z...................................................... 55
جدول3-2-علامت اختصاری و نام متغیر های انتخابی در تحقیق 57
جدول4-1-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه64
جدول 4-2-نتایج آزمون کولمورگوف-اسمیرنوف..... 65
جدول 4-3-ماتریس همبستگی پیرسن برای متغیرهای کمی66
جدول 4-4- آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته............................................ 68
جدول 4-5-نتایج آزمون فرضیه اصلی............. 69
جدول 4-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول........ 70
جدول4-7-نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم.......... 71
جدول 4-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ....... 72
جدول 4-9-نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم....... 74
جدول 4-10-نتاج آزمون فرضیه فرعی پنجم ....... 75
جدول4-11-خلاصه نتایج تحقیق................... 76
  فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 2-1- دسته بندی عمومی ریسک در مدل چیکن 13
نمودار 2-2 تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی 17
 فصل اول:
  مقدمه
مطالعهدرچگونگیبهدستآوردنحداکثرستاندهازمنابعمحدود،ماهیتعلوم مالی و اقتصادی استوتخصیصبهینهمنابعمحدود، هدفاینعلمبهشمارمیرود. سودنیزدرسادهترینبیانحداکثرساختنستاندهباتوجهبهنهادهمعیندرمقیاساقتصادیخردوکلاناست(ابرهیمی و همکاران،1390). لذاامروزهوقتیدرموردمدیریتریسکصحبتمیشود،هدفازبینبردنریسکنیست،بلکهشناساییوتعیینهزینههایناشیازآناست، ایندرحالیاستکهمدیریتریسکخودبهتنهاییمعناییرادربرندارد.
از طرفي ديگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ريسك خود را كاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین برای اینکه به سوال های تحقیق پیشرو پاسخ و به اهداف تحقيق دست يابيم. در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و... ارائه می شود.
1-1- تشریح و بیان مساله
بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با بحران مواجه بوده اند که به تبع آن تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات فعال در کشورهای مزبور، مجبور به توقف فعالیت و یا تجدید ساختار گردیده اند. مطالعات بانک های جهانی مبین آن است که وقوع بحران های یاد شده منجر به تحلیل میزان قابل توجهی از منابع مالی کشورها گردیده است. بحران های یاد شده اهمیت تبیین ارتباط بین شرایط اقتصادی و سلامت قدرت بازپرداخت بدهی های بنگاهای اقتصادی را روشن می نماید چرا که در دوران ریسک اعتباری، سطح مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است(اسپینزا و پرساد[4]،2010). علاوه بر موارد فوق توجه به این نکته ضروری است که یکی از مهمترین چالش های فراروی نطام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فرآیند مطالبات معوق بوده است این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از قسمت عمده نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است(بهرانی،1389).
در حال حاضر بیشتر واحد های اقتصادی با حبس بدهی های خود به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که این مهم با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها می کاهد. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است(ابرهیمی و همکاران،1390). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصوربازپرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری عمل کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. از این رو، کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. برای برخورداری از توان رقابتی، عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند. مهم ترین عوامل و شاخص های اصلی رقابت پذیری در دو سطح ملی و بین المللی عبارتند از: 1- استاندارد سطح زندگی 2- تجارت 3- بهره وری 4- سرمایه گذاریترکیب این عوامل با یکدیگر، تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک کشور در بعد بین المللی است(نمازی و ابراهیمی،1391).با توجه به مقالات مرتون[5](1974) و للاند[6](1994)بسیاری از مدل های ریسک اعتباری نشان داده اند که ساختارسرمایه شرکتعامل مهم تعیین کننده ریسک اعتباری است. مایویر وسرکار[7](2005) و بسیاری دیگر به وضوح نشان میدهند که تامین مالی شرکت و تصمیم گیری درمورد سرمایه گذاری به یکدیگر وابسته هستند. علاوه بر این، گرنادیر[8](2002) و اگورور[9](2009) مدل های واقعی گزینه ها را برای تجزیه و تحلیل اثر رقابت در بازار محصول در سرمایه گذاری شرکتو تصمیم گیری های عملیاتی ایجاد نمودنرقابتدربازارابعادمتفاوتيدارد،ازجملهمهمترينابعادقابليتجانشينيكالاها،حجمتقاضا،ميزانسرمايه گذاريلازم(شدتسرمايهگذاري)،نسبتتمركزصنعتوتعداد شركتهايفعالدرصنعتهستند. نخستين بعدقابليتجانشينياست .درصورتبالابودنقابليتجانشينيكالاهاگفتهميشودمحصولدارايشباهتهاي زياديباديگرمحصولاتقابلجانشيناستواينمحصولاتميتوانندبهجايهممصرفشوندودراين صورتتعدادمصرفكنندگانوتعدادتوليدكنندگانوحجمبازارهاودرنتيجهشدترقابتبيشترخواهد بود (فلسان، 2009).
[1]Competition in the product market
[2]credit risk
[3]Market size
[4]- Espinoza & Prasad
[5]- Merton
[6]- Leland
[7]- Mauer and Sarkar
[8]- Grenadier
[9]- Aguerrevere

👇 تصادفی👇

آموزش كامل تبديلات به همراه تست و سوالسختی سطحینقش شبکه های اجتماعی در بازاریابیكتاب مرجع COBIT براي دانشجويان و كساني كه براي امتحان COBIT اماده مي شوندشب زفافبایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمیطرح توجیهی روبان بافی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD

دانلود بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری WORD

👇🏞 تصاویر 🏞