👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
 چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق4
1-2-1 تعریف مسأله4
1-2-2 اهدافاساسیازانجامتحقیق5
1-3- سوالات تحقیق6
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري6
1-6- فرضیه‌هايتحقیق7
1-7- نتایجموردانتظارپسازانجامتحقیق7
1-9- تعریفواژ‌هاواصطلاحاتتخصصی8
1-10- روش اجرای تحقيق8
1-10-1 روش تحقیق8
1-10-2 روش‌های گردآوری اطلاعات8
1-10-3 قلمرو تحقیق8
1-10-4 قلمروزمانیتحقیق8
1-10-5 قلمرو مکانیتحقیق9
1-10-6 جامعه‌ی آماری(N)9
1-10-7 نمونه‌ی آماری(N)9
1-10-8 روش یا روش‌های نمونه‌گیری9
1-10-9 روش‌هايموردنظر برايتجزیهوتحلیلاطلاعاتوآزمونفرضیات9
1-10-9-1 متغیر وابسته9
1-10-9-2 متغیرهای مستقل9
1-10-9-3 متغیرهای کنترل10
1-10-9-4 مدل آزمون فرضیات10
1-11- ساختار تحقیق10
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه12
2-2- ساختار مالکیت13
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی13
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران14
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره14
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر14
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت15
2-2-3 ساختارهای مالکیت15
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی16
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی18
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی20
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران20
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی21
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی21
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی22
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی23
2-2-4 تمرکز مالکیت24
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت24
2-3- نگهداری موجودی های نقدی25
2-3-1 انگيزه ‌هاي نگهداري موجودي ‌هاي نقدي توسط شرکت‌ ها25
2-3-2 ميزان بهينه موجودي‌ هاي نقدي شرکت‌ ها26
2-3-3 آيا در شرکت‌ ها سطح نقدينگي هدف وجود دارد؟28
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی29
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی29
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی29
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی30
2-5- مروري بر تحقيقات پيشين30
2-5-1 مروری بر تحقیقات مرتبط داخلی30
2-5-2 مروری بر تحقیقات مرتبط خارجی33
فصل سوم:روش اجرای تحقيق
3-1- مقدمه40
3-2- فرآيند آزمون تحقيق40
3-3- روش تحقیق41
3-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش41
3-5- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات41
3-6- قلمرو تحقیق41
3-7- جمع آوري داده ها42
3-7-1 بورس اوراق بهادار تهران42
3-8- فرضیه های تحقیق42
3-9- جامعه و نمونه آماری42
3-10- نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق43
3-10-1 متغیر مستقل (ساختار مالکیت)43
3-10-2 متغیر وابسته (نگهداری موجودی های نقدی)45
3-10-3 متغیرهای کنترل45
3-11- روش آزمون فرضیه ها45
3-12- آزمون هاي آماري لازم در مدل46
3-12-1 آزمون هاي معناداربودن درالگوي رگرسيون46
3-12-1-1 آزمون معناداربودن معادله خط رگرسيون46
3-12-1-2 آزمون معناداربودن ضرايب رگرسيون46
3-12-2 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)47
3-12-3 آزمون همبستگی47
3-13- خلاصه فصل48
 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه50
4-2- نتایج آمار توصیفی50
4-3- نتایج آزمون فرضیه ها53
4-3-1 نتایج آزمون فرضیه ی اول53
4-3-2 نتایج آزمون فرضیه ی دوم54
4-3-3 نتایج آزمون فرضیه ی سوم55
4-4- خلاصه فصل55
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه57
5-2- نتیجه گیری57
5-3- پیشنهادهای تحقیق58
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی تحقیق58
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی58
5-4- محدودیت های تحقیق59
5-5- خلاصه فصل59
منابع و ماخذ60
فهرست منابع فارسی60
فهرست منابع انگلیسی62
پیوست ها65
چکیده انگلیسی 69
 فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 1-1: سازمان ها و نوع استفاده آن ها7
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق51
جدول 4-2: آزمون بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(سطح نگهداشت وجه نقد) پژوهش52
جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه ی اول53
جدول 4-4: نتایج آزمون فرضیه ی دوم54
جدول 4-5: نتایج آزمون فرضیه ی سوم55
 فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1- میزان بهينه نگهداري موجودي‌ هاي نقدي27
 چکیده
موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است (آقایی و همکاران 1390، 70-53). هدف این پژوهش بررسی رابطه ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده است.همچنین در این تحقیق متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1389-1382 تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی رابطه مثبت و غیرمعناداری وجود دارد.
 واژگان کلیدی: سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی، نگهداری موجودی های نقدی
 فصل اول:
 1-1- مقدمه
موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين رقم در شرکت‌هاي آمريکايي برابر با 6/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (کيم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کينس (1936) سه انگيزه نياز به انجام معاملات[1]، انجام اقدامات احتياطي[2] و مقابله با شرايط داراي ريسک[3]را سبب نگهداري وجه نقد مي‌دانست. نگهداري موجودي‌هاي نقدي براي شرکت‌ها مزايايي درپي خواهد داشت از جمله اينکه: براي انجام پرداخت‌ها نيازي به نقد ساختن دارايي‌ها نمي‌باشد، شرکت‌ها براي افزايش سرمايه متحمل هزينه‌هاي معاملاتي کمتري مي‌شوند، درصورتيکه ساير منابع تامين مالي بسيار هزينه‌بر باشند شرکت مي‌تواند دارايي‌هاي نقدي را براي تامين مالي فعاليت‌هاي خود بکار بگيرد و از آن‌ها براي سرمايه‌گذاري استفاده نمايد و ...، از طرف ديگر نگهداري دارايي‌ها بصورت موجودي‌هاي نقدي نيز داراي هزينه فرصت مي‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراين مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آگاهي از عوامل موثر بر سطح نقدينگي، مديران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداري موجودي‌هاي نقدي را انجام داده و به سطح نقدينگي هدف خود دست يابند.
تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.
 1-2- تعريف مسأله، اهداف، و سوالات تحقیق
موجودی های نقدی بخش قابل توجهی از دارایی های شرکت ها را به خود اختصاص می دهند و به عنوان یک دارایی مهم در ترازنامه شرکت مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران هستند و مخصوصا در دوران رکود حائز اهمیت می باشند. چرا که شرکت ها با وجه نقد کافی در دسترس می توانند از نیاز به بازارهای اعتباری فرار کنند (سابرامانیام[4] و همکاران 2011، 773-759).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآور می باشد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد سودآور وارد می شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود بازپرداخت بدهی ها و گسترش سودآوری به مصرف می رسد (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).
بطور معمول مديران به دنبال سطحياز موجودي‌هاي نقدي هستند که با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شرکت‌ها در جستجوي آن سطح بهينه از نقدينگي هستند که به دليل کمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شرکت وارد نيايد و از طرفي با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد همان سطح نقدينگي هدف در شرکت‌ها مي‌باشد که البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شرکت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت مي‌باشد. تحقيقات تجربي نشان داده‌اند که سطح نقدينگي شرکت‌ها هدفمند است. مديران براي ميزان نقدينگي انتهاي يک دوره زماني برنامه‌ريزي مي‌نمايند و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌نمايند. اين سطح نقدينگي هدف از چه عواملي تاثير پذير است؟ ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آشنايي با اين ويژگي‌ها و درک روابط ميان آن‌ها پيش‌نياز اصلاح نقدينگي هدف خواهد بود (آقایی و همکاران 1388، 70-53).
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نتایج تحقیق سارامانیام و همکاران (2011) ساختار مالکیت می توانند، اثر بالقوه ای بر نگهداری موجودی های نقدی داشته باشند، بنابراین بررسی رابطه ی ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیار از نظریه پردازان بر این عقیده اند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر نگهداری موجودی های نقدی شرکت ها تاثیر گذار باشد. بنابراین تاثیر ساختار مالکیت بر نگهداری موجودی های نقدی از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران و محققان است (سابرامانیام و همکاران 2011، 773-759).
در این تحقیق با پیروی از نصراللهی و عارف منش (1389) و محمدی و همکاران (1388) از متغیر های مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی به عنوان متغیر های نمایانگر ساختار مالکیت استفاده خواهد شد.
منظور از سرمایه گذاران نهادی، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، موسسات مالی، بانک ها و شرکت های سهامی است که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند. از این رو سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکت های سهامی عام شده اند (نمازی و همکاران 1388،130-11).
با توجه به موارد ذکر شده در پاراگراف های قبل مسئله اساسی این تحقیق این است که آیا ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی،تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) رابطه معناداری با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دارند؟
هدف اصلي اين تحقيق، بررسی رابطه­ی ساختار مالکیت (سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 1-3- سوالات تحقیق
با توجه به مسئله‌تحقیق پرسش‌های زیر مطرح می‌شود:
1) آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2) آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و میزان وجوه نگهداری شده توسط آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
3) آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
 1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين رقم در شرکت‌هاي آمريکايي برابر با 1/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (کیم[5] و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازکان[6] 2004، 28). و مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از آنجا که در سایر تحقیقات صورت گرفته در ایران در رابطه با عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی رابطه ساختار مالکیت(سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی)با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است، بررسی این رابطه از این جهت دارای اهمیت است و ضرورت دارد که سه عامل دیگر موثر بر نگهداری موجودی های نقدی را معرفی می نماید.
 1]. Transaction
[2]. Precautionary
[3]. Speculative
[4]. Subramaniam
[5]. Kim
[6]. Ozkan

👇 تصادفی👇

تحقیق در مورد تاريخچه نفتدانلود پایان نامه بررسی روتینگ پروتکل ها در شبکه های کامپیوتری‎ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانانخانه انیس رایتبررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کاربهینه سازی مکان شمارنده های ترافیکی جهت دستیابی به چگونگی توزیع سفر میان نواحی ترافیکیwordBitdefender INTERNET SECURITY 2017نظام برنامه ریزی فضایی در ایرانمجموعه كامل نمونه سوالات نيمسال دوم ششم دبستان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

دانلود بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞