👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD
فهرست
چکیده1
فصل اول. 2
کلیات تحقیق. 2
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسأله. 4
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4-اهداف پژوهش... 8
اهداف اصلی.. 8
اهداف فرعی.. 8
فرضیات پژوهش... 9
سؤالات تحقیق. 10
سؤال اصلی.. 10
سؤالات فرعی.. 10
1-5-تعریف واژگان تحقیق. 11
1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11
1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12
فصل دوم. 13
ادبیات و پیشینه پژوهش... 13
2-1-مقدمه. 14
قسمت اول. 15
2-2-مدیریت زمان. 15
2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15
جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها18
2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21
اصول مدیریت زمان. 25
نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27
قسمت دوم. 32
2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32
2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35
اهداف مدیریت آموزشی.. 35
2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36
2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39
6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40
2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42
8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45
2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48
2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51
قسمت سوم. 54
مروري بر تحقيقات انجام شده54
تحقيقات داخلي.. 54
تحقيقات خارجي.. 56
2-5 جمع بندي.. 60
فصل سوم. 62
فرایند پژوهش... 62
3-1-مقدمه. 63
نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64
روشهای تحقيق. 64
واحد تحليل. 65
جامعه آماري.. 65
ابزار اندازه‏گيري.. 65
بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66
فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67
تحلیل تک متغیره67
تحلیل دو متغیره67
تحلیل چند متغیره67
تحلیل رگرسیون. 68
فصل چهارم. 69
یافته های تحقیق. 69
4-1- مقدمه. 70
توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی)71
4-2-1- نمونه مدیران. 71
4-2-2- نمونه معلمان. 76
4-3- توصيف داده‌هاي حاصل از پرسشنامه. 81
4-4- نتايج فرضيه‌هاي پژوهش... 95
فصل پنجم. 102
بحث و نتیجه‌گیری.. 102
5-1- مقدمه. 103
5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104
5-3- محدودیت‌های پژوهش... 107
5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش... 107
5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109
منابع ومآخذ. 110
 فهرست جداول
جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها
جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.
جدول 3-2- مقدار آلفاي متغيرهاي اصلي تحقيق
جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن
جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی
جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت
جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات
جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه
جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
(4-12) توزيع فراواني داده هاي مديريت زمان
جدول شماره (4-9)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي مديران نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه مديريت زمان
جدول شماره (4-10)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)
جدول شماره (4-11)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)
جدول شماره (4-12)، توزيع فراواني، درصد و ميانگين پاسخ‌هاي معلمان نسبت به گزينه‌هاي سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)
جدول (4-13) شاخص‌هاي مربوط به رابطه بين مديريت زمان و عملکرد فني مديران مدارس
جدول (4-14) شاخص‌هاي مربوط به رابطه بين مديريت زمان و عملکرد انساني مديران مدارس
جدول (4-15) شاخص‌هاي مربوط به رابطه بين مديريت زمان و عملکرد ادراكي مدیران مدارس
جدول (4-16) رگرسيون چندگانه براي تبيين مديريت زمان مديران مدارس و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-17) رگرسيون ساده براي تبيين مديريت زمان مديران مدارس و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-18) رگرسيون چند گانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد فني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-19) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد فني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-20) رگرسيون چند گانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد انساني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-21) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد انساني مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-22) رگرسيون چندگانه براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكي مديران با ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آنان
جدول (4-23) رگرسيون ساده براي تبيين نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكي مديران با ويژگي ‌هاي جمعيت شناختي آنان
 فهرست نمودار
نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن
نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی
نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت
نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی
نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه
نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات
نمودار(4-8)توزيع فراواني داده هاي عملكرد فني
نمودار(4-9) توزيع فراواني داده هاي عملكرد انساني
موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدیریت زمان[1]و عملکرد مدیران[2] مي باشد. اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد. در بخش ادبیات تحقیق به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است. در این تحقیق از روشهای کتابخانه ای و میدانی(پیمایش) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه می باشند.که شامل 64 نفر مدیر و 103 نفر از معلمان مدارس متوسط دخترانه منطقه 12تهران می باشد. که برای نمونه‏گيري با توجه به اهداف تحقيق و ويژگيهاي جامعه آماري، از تمام شماری مدیران و روش تصادفی ساده برای معلمان استفاده شده است. جمع آوری داده های کمی با استفاده از دو ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و عملکرد مدیران انجام گردید. در نهایت با استفاده از برنامه آماری spss ابتدا توصیف جامعه آماری انجام شده و سپس از آماره های متناسب و آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و همینطور رگرسیون چند متغیره برای سنجش و ارزیابی چگونگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش رابطه بین متغیرهای مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سه سطح عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد، بین مدیریت زمان و هر سه متغیر وابسته رابطه وجود دارد.
 فصل اول
در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی محسوب می شود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد است: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده است. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمانهای آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، مسائل و مشکلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).
تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان است که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، باید به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی است. الکاک(1380) معتقد است:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می شود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده است. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی است، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در استفاده بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد.
 1-2-بیان مسأله
امروز تنها داشتن سرمایه،موقعیت و دانش برای کسب موفقیت در امور مربوط به کار کافی نیست ، زیرا یکی از عوامل بسیار مؤثر در حصول موفقیت استفاده صحیح و درست از زمان است. بی توجهی به ارزش و جایگاه زمان باعث می شود که فرد نیازی به بهره برداری صحیح از وقت احساس نکند و در نتیجه بها قداما تغیر ضروری و بیهود ه ای که مفید حال سازمان شنباشد بپردازد. دریک قرن اخیر و عمدتاً پس از انقلاب صنعتی به دلیل پیدایش سازمانهای نوپا و جدید ، پیچیده و در ارتباط با تکنولوژی های نو ، زمان و مدیریت آن بیش از پیش مورد توجه و نیاز انسانها قرار گرفته است.
عدم تقید و پایبندی به وقت و زمان در بخشهای مختلف جامعه و خصوصاً در سازمانها و نهادهای آموزشی باعث زیان های اجتماعی و اقتصادی فراوانی شده است.
در خصوص اهميت و ارزش توجه به زمان ، در فرهنگ ها و زبان هاي مختلف صحبت هاي زيادي شده است. برخي از واقعيتهايي كه در مورد زمان مطرح شده است عبارت اند از : زمان را نمي توان پس انداز و ذخيره كرد . افزايش زمان غير ممكن است و در واقع مديريت كردن زمان يك فرض نادرست به نظر ميآيد ، چرا كه زمان قابل كنترل و مديريت نيست ، فقط مي توان گفت چگونه بايد از زماني كه در دستم است بهره بگيريم . ما حتي قادر نيستيم استفاده يا عدم استفاده از زمان را انتخاب كنيم .بلكه فقط ميتوانيم نوع استفاده از آنرا تعيين كنيم ، وقتي زمان را از دست داديم ديگر نميتوانيم آنرا جبران كنيم.
يكي از اساسي ترين جنبه هاي مديريت وقت ، بهينه سازي استفاده از آن است. مديريت زمان يعني اينكه زمان و كار خويش را به دست گيريم و اجازه ندهيم كه امور و حوادث ما را هدايت كنند (فرنر،1381؛38).
زمان منبع بي مانندي است كه اگر از دست برود جايگزيني نخواهد داشت و اهميت دادن به آن و استفادة بهينه از زمان پيشينه اي ديرينه دارد .
در جوامع قديمي حركت ماه و خورشيد مبناي درك زمان بود و هر چه جوامع تكامل بيشتري پيدا كردند ، مفهوم زمان پيچيده تر شد.
در دنياي موجودات زنده ، تنها انسان است كه به زمان توجه دارد و سعي مي كند آنرا كنترل كند. ادراك مفهوم زمان تحت تأثير فرهنگ ما قرار دارد . اين تأثير پذيري از آنجا ناشي مي شود كه زمان مفهومي ذهني است و نه يك واقعيت مادي(لوتار،2002؛36(.
از طرف دیگر باید گفت ؛ با اینکه تمام مدیریت ها و امور مربوط به آن در جایگاه خود حائز اهمیت و با ارزش است ، اگر مدیریت آموزشی را با دیگر انواع مدیریت مورد مقایسه قرار دهیم ، اگر نگوییم متوجه اهمیت بیشتر آن می شویم ، دست کم باید گفت متوجه پیچیدگی ها ، ظرافت ها و حساسیت های آن نسبت به سایر مدیریت ها می شویم . به عبارت دیگر ، اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه باشد ، مدیریت آموزشی در این سطح با همان نسبت جایگاه ارزنده و مهمی در بهسازی و توسعه جامعه خواهد داشت.
نياز به مديريت و رهبري در همة زمينه هاي فعاليت اجتماعي ، امري محسوس و حياتي است . منابع انساني و مادي بدون هدايت ورهبري لايق ، رو به كاهش و نابودي مي رود ، اما در اين ميان مدیران مدارس به عنوان اداره كنندگان يا مسؤولان نهاد های آموزشی پایه عامل اصلي و تعيين كنندة آماده سازي و تأمين نيروي انساني ديگر نهاد هاي توليدي و خدماتي و حتی آموزشی (دانشگاهها) جامعه هستند و چون آموزش و پرورش در هر جامعه از مهمترين مسائل است ، مدارس جايگاه مهمي در بهسازي و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي جامعه دارند . با توجه به نقش نظام آموزش و پرورش به ويژه در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي جامعه ، ضروري است براي بهتر كردن كيفيت مدیریت در واحد های خرد اين نظام فعاليت اساسي صورت گيرد و از هدر رفتن سرمايه هاي انساني و مادي و به ويژه زمان جلوگيري شود.
به اعتقاد كريتنر ، مديريت فرآيندي براي حل مسائل مربوط به تأمين مطلوب هدفهاي سازماني ، از طريق استفاده مؤثر و كارآمد از منابع كم ياب در يك محيط در حال تغيير است .
از ميان منابعي ، چون افراد ، سرمايه ، زمان و مواد اوليه كه همگي محدود و ماهيتاً كمياب و غيرقابل افزايش هستند ، زمان از بقيه با ارزش تر و كمياب تر است . مديريت زمان يا در واقع استفادة اثر بخش از زمان ، در جهان امروز لازمة پيشرفت و ارتقا ست. يكي از عواملي كه باعث پيشرفت افراد مي شود ، زمان است. استفاده صحيح و اثربخش از زمان باعث ميشود انسان به اجراي فعاليت هايي بپردازد كه موجب دستيابي به اهداف فردي مي شوند. چگونگي استفاده از زمان به عنوان يك منبع ، شاخصي براي كار آمدي افراد يك جامعه از جمله مدیران آموزشی است.(كامرون،2002؛82)
با توجه موارد ذکر شده در فوق ، اگر مدیران آموزشی دارای دانش و مهارت های کافی باشند ، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی و کارایی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. بر همین اساس عملكرد مديران جهت رسيدن مدارس به اهدافشان نقش اساسي و كليدي دارد .
عملكرد عبارت است از به نتيجه رسيدن وظايف يكه يك سازمان به عهده نيروي انساني گذاشته است. به عبارت ديگر عبارت است از حاصل فعاليت ‌هاي كارمند از لحاظ اجراي وظايف محوله پس ازمدت زمان معين. براي افزايش كارايي و اثربخشي مدارس بايد عملكرد مديران را به صورت مستمر و اصولي ارزشيابي كرد . در این راستا ، توجه و بررسی عوامل و زمینه های یکه در کیفیت و نحوه عملکرد مدیران مدارس احتمالاً مؤثر و دارای نقش هستند ، ضمنآ نکه میتواند ارزشیابی درست و همه جانبه و منطقی را در راستای اهداف آموزشی کلان کشور بیافریند ، مطمئناً در شناسایی موانع و مشکلات نظام آموزش در سطح مدیریت واحدها و نیز ارائه راهکار های علمی و مبتنی بر مطالعه و تحقیق مفید فایده خواهد بود . بر این اساس ، تحقیق حاضر با محوریت موضوع عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه و نیز اذعان بر نقش زمان و جایگاه آن در پیشبرد فعالیت ها و امور آموزشی مختلف ، سؤالات اصلی و محوری خود را به صورت زیر مطرح می کند :
آیا مدیریت زمان در کیفیت عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه 12تهران نقش دارد؟
در صورت مؤثر بودن کیفیت ارتباط مورد نظر چگونه است؟
آیا مدیریت زمان برتمام جنبه های عملکردی مدیران نقش دارد و یا بر جنبه های خاصی مؤثر است؟
مدیریت زمان عمدتاً در بین کدام دسته ازمدیران مدارس براساس ویژگی های زمینهای(رشته تحصیلی ، سطح تحصیلات ، سن و ....) بیشتر دیده میشود؟
زمان يكي از منابع كمياب و بي نظيري است كه استفاده موثر و اثربخش از آن ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت دركار و زندگي محسوب ميشود.استروتون (1993)
اعتقاد دارد ، از ديدگاه فرد يكساني كه قدرت زمان و چگونگي سازماندهي و استفاده از آنرا ميدانند ، بسيار موفق تر و جلوتر از افراد گيجي هستند كه هميشه از تنگي وقت مي نالند . به همان نسبت كه اختيار ما در انتخاب وظايف و تصميم گيري افزايش مي يابد اختيار مان براي سازماندهي وقت خود مان نيز زياد تر و تدريجاً رويه معمول ما مي شود و غالباً عادتي پيدا ميكنيم (بدون آگاهي ما) كه شايد ما را عقب نگه دارد . در هر صورت مديريت زمان از موضوعات فوق العاده مهمي است كه در دنياي پر رقابت امروز بايد بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد.
مديريت زمان و بهره وري بهينه از وقت به ما امكان مي دهد كه خلاقيت دانش آموزان و کارکنان را به خدمت بگيريم تا ضمن نجات از استرس هاي كسالت بار روزمره ، مديريتي موفق اعمال كنيم . در گذشته ، زمان به اين درجه اهميت نداشته است ، اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن حوادث و تحولات شگرف است . پس براي همگام و همراه بودن با تحولات بايد روي لحظه لحظه زمان ، مديريت داشته باشيم تا به اهداف مان نائل شويم ، كارهاي مهمتري انجام دهيم ، ارزش ها را بشناسيم ، تعادل را حفظ كنيم ، استرس را كاهش دهيم ، به جاي كار بيشتر ، دقيق تر كار كنيم . زمان را تحت كنترل خود در آوريم و با كارآيي بالاتري عمل نماييم (فرنر، 1381؛41).
مديريت موفق زمان روش هاي نويني را به ما نشان مي دهد تا 1- ديدگاه بهتري در مورد كارهاي وابسته به يكديگر و اولويت ها به دست آوريم 2- فرصتهاي بيشتري براي پرورش خلاقيت خود و ديگران داشته باشيم 3- با فشارهاي روحي و استرس دست و پنجه نرم كنيم و آنرا كاهش دهيم 4-اوقات فراغت بيشتري به دست آوريم و بتوانيم كارهاي اساسي و مهم را انجام دهيم تا سريعتر به اهدافمان برسيم (حقيقيوعليمرداني، 1380؛11).
در زندگی امروزی که علم توسعه یافته و مشغله های مدیران به لحاظ پیشرفت های تکنولوژی بیشتر شده، اگر مدیران تکنیک مدیریت زمان را بکار نبرند از خیلی از امورات و علوم روز باز می مانند. امروز، که عصر مدیریت و رهبری است، موفقیت سازمانها تا حدود زیادی به کارایی و اثربخشی و عملکرد مثبت مدیر بستگی دارد. در مقایسه با انواع مدیریت که در جای خود مهم هستند، مدیریت آموزشی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا، پرورش نیروی انسانی را برعهده دارد. این موضوع کار مدیر آموزشی را مهم و مشکل می سازد و باید بکوشد با افزایش اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران به خوبی واقفند که نمی توانند توجه خود را صرفاً به متغیرهای برونداد معطوف کنند بدون آنکه به متغیرهای میانجی(مدیریت زمان، برنامه ریزی، بهره وری زمان و ...) کاری داشته باشند. بدون شک، مجموعه این عوامل به همراه دیگر عوامل مؤثر، در اثربخشی و موفقیت سازمان نقش ایفا می کنند. اهمیت و ضرورت موضوع از آنجا ناشی می شود که به نظر می رسد مدیریت زمان یکی از نیازهای محسوس و عوامل اثربخشی بیشتر مدیران است. با توجه به رشد و گسترش علم و دانش چنانچه به آن کم توجهی شود، ضربه مهلکی به نظام آموزشی(آموزش و پرورش) وارد خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود.
نیاز به مدیریت در همه سازمان ها امری حیاتی است. این نیاز، در نظام های آموزشی به ویژه مدارس بسیار اهمیت دارد، زیرا که مدیران مدارس با انسانها سروکار دارند و فراگرد عملیات آنها به وسیله انسانها(معلمان و کارکنان) و در مورد انسانها(دانش اموزان) انجام می پذیرد. به همین دلیل، اداره مؤثر مدارس وظیفه ای پیچیده و مشکل است؛ به گونه ای که تحصیلات و مهارت صرف برای آن کافی نیست.
بلکه علاوه بر آن مدیران باید از توانایی های خاصی همچون درک و فهم پیچیدگیهای نظام آموزشی و روابط عمومی و انسانی قوی برخوردار باشند(حق شناس،1378،ص75). بنابراین با توجه به ضرورت شناخت ویژگیها و کیفیت مدیریت زمان و ارتباط آن با عملکرد و اثربخشی آنان، این پژوهش قصد دارد که رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه 12تهران را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه 12آموزش و پرورش تهران
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارسدخترانه درمقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان مدیران مدارس و متغیرهای زمینه ای همچون سن، سنوات و سابقه مدیریتی،و ...)
-بررسی رابطه بین دیدگاههای معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای آنان همچون سن ،سابقه و ...)
- به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
- به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابه وجود دارد.
- به نظر میرسد بین مدیریت زمان و متغیرهای زمینه ای همچون" سن و سنوات" رابطه وجود دارد
- به نظر می رسد بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای همچون "سن و سابقه" رابطه وجود دارد.
 
[1] -Time Management
[2]-Manager Performance

👇 تصادفی👇

نقد رمان Patternmaster by Octavia E. Butlerتست ابعاد موفقيت پاركر و كازمايردانلود پروژه سیستم های نوین انبار داریطراحی گیر بکس درنرم افزار SolidWorksنرم افزار افزایش ترافیک سایت کاملا فارسیدانلود لایه shapefile مرز استان یزددانلود نرم افزار اندروید پست بانکاموزش کامل تجوید قران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD

دانلود بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD

خرید اینترنتی بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 12تهرانWORD

👇🏞 تصاویر 🏞