👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

ارتباط با ما

دانلود


جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار : 1394
چکیده
در شرایط جهانی شدن وظهور پارادایم فنی اقتصادی، توجه به سرمایه انسانی از مؤلفه های اساسی برای دستیابی به چشم انداز بیست ساله و رسیدن به جایگاه نخس اقتصادی، علمی وفناوری درمنطقه اس . بررسی وضعی ایران در گزارش های جهانی بیانگر، سیرنزولی رتبه کشور درفضای کسب وکار،وجودچالش های اساسی درسه شاخص نگرش، فعالی ، و اشتیاق توسعه کارآفرینی و همچنین ارتباط کم رنگ بین آموزش و واقعیت های اقتصادی اجتماعی وفرهنگی است . نگارش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور دستیابی به تحولی عمیق و ریشه ای درمفاهیم نظری، مهارت، ها روندها وفرآیندها، کارکرد ها ورویکردها صور، گرف . این پژوهش حس رویکرد حوزه کارو فناوری سند برنامه درسی، با هدف تحلیل محتوای کتاب های کارو فناوری ایران از جه میزان توجه به ابعاد نگرش کارآفرینانه اجرا شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، چک لیست محقق ساخته است . کتاب های مورد تحلی شام 5 کتاب کار و فناوری اس که نتایج آن با استفاده از شاخص آماری فراوانی و درصد ارائه شده است . نتایج نشتان داد که در مجموعمحتوای ارائه شده پنج کتاب های کارو فناوری، 494 مرتبه، ) 25 / 55 درصد( به بعد شناختی نگرش کارآفرینانه ، 164 مرتبه ) 34 / 18 درصد( به بعد عاطفی نگرش کار آفرینانه و 236 مرتبه ) 39 / 26 درصد( به بعد رفتاری نگرش کارآفرینانه اشاره گردیده است .
واژگان کلیدی
نگرش کارآفرینانه ، کتاب کاروفناوری

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MISامتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته انسانی به همراه پاسخنامه شهریور 90فیلم آموزشی محاسبات و رسم خار و جای خار در نرم افزار اینونتورمفهوم بازاریابی رابطه مندتقویم 95 طرح بن تننقد داستان کوتاه The Lottery by Shirley Jacksonرابطه مدیریت حرفه ای در مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشیطراحي مدل پيش بيني تعداد فوت شدگان تصادفات برون شهريجریان شناسی سیاسی احزاب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

دانلود جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

خرید اینترنتی جایگاه نگرش کارآفرینانه در کتاب های کار و فناوری

👇🏞 تصاویر 🏞