👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت WORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات   پیش بینی مدیریت WORD
فهرست مطالب :
 چکیده.. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1 – 1 مقدمه.. 3
2 – 1 پیشینه و تاریخچه مطالعاتی داخلی و خارجی.. 6
2-2-1 پیشینه ی خارجی7
3- 1 بیان مسئله.. 7
4 – 1 تعریف موضوع.. 7
5 – 1 فرضیه پژوهش.. 8
6 – 1 اهداف و علت انتخاب موضوع.. 10
7 – 1 اهداف علمی.. 10
8 – 1 اهداف کاربردی.. 11
9 – 1 اهمیت پژوهش.. 12
10 – 1 قلمرو پژوهش.. 12
11- 1 روش تحقیق.. 12
12- 1 تعریف کلید واژه ها و عبارات.. 14
1- 12- 1 پیش بینی های مدیریت:14
2-12-1 خطای پیش بینی در رابطه با نرخ تغییرات هزینه:14
13-1 ساختار پایان نامه.. 15
14-1 خلاصه فصل.. 15
 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1 – 2 مقدمه.. 17
5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات.. 23
6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات 24
7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص.. 25
8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. 26
9-2 تعریف تصمیم گیری.. 28
10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید.. 29
11-2 پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت.. 29
12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده.. 31
1-12-2 ساختار سرمایه33
2-12-2 رابطه طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران33
3-12-2 نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت34
13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن 34
14-2 خلاصه فصل.. 37
فصل سوم: روش تحقیق
1 – 3 مقدمه.. 39
2- 3 روش پژوهش.. 39
3 – 3 تنظیم فرضیه ی پژوهش.. 40
4 – 3 جامعه آماری و نحوه ی انتخاب نمونه.. 40
5 – 3 نحوه ی بررسی فرضیه پژوهش.. 43
6 – 3 چگونگی شکل گیری روابط محاسبه ی بتا های مورد استفاده در پژوهش.. 45
7- 3 روش و ابزار های جمع آوری اطلاعات.. 47
8 – 3 خلاصه فصل.. 47
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه.. 50
2-4 روش تجزیه وتحلیل داده ها.. 50
3-4 آمار توصیفی:.. 50
1-3-4 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 51
4-4 آمار استنباطی.. 53
1-4-4 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)53
2-4-4 تعيينمدلمناسببرايتخمينمدلرگرسيون - آزمون چاو54
3-4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1- 5 مقدمه.. 62
2- 5 نتایج آزمون فرضیه.. 62
3- 5 نتیجه گیری.. 63
4 – 5 پیشنهاد ها.. 63
1- 4 -5 پیشنهاد های مبتنی بر نتایج پژوهش:63
2 – 4 -5 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی:64
5- 5 خلاصه فصل.. 64
منابع و ماخذ.. 65
پیوست ها.. 68
 
فهرست جداول:
جدول(1-4) جدول آماره های توصیفی متغیر ها..................................................................................................51
جدول(2-4) جدول درصد تغییرات پیش بینی و واقعی بصورت تفکیک حالات متغییر مجازی..........................52
جدول(3-4) نتایج آزمون دیکی فولر...................................................................................................................53
جدول 4-4. آزمون چاو.......................................................................................................................................54
 چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال، پاسخ داده شود که آیا ظهور آثار چسبندگی در زمان کاهشی شدن فروش، می تواند باعث ایجاد خطا و شکاف بیشتر، در پیش بینی مدیران از نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، با نرخ تغییرات واقعی ارائه شده در گزارشات پیش بینی مدیریت، شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش نمونه ای به حجم 400 مشاهده (سال- شرکت)، از 201 شرکت، طی سالهای 1387تا سال منتهی به 1391 هجری شمسی، جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه پژوهش، مبنی بر اینکه مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند، از بتاهای مدل کنجی یاسوکاتا 2013 استفاده نمودیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی، مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، مدیران در پیش بینی نرخ تغییرات بهای عوامل تولید، که در گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه می کنند؛ دچار خطای بیشتری نسبت به زمان افزایشی بودن فروش، می شوند.محقق نیز با توجه به نتیجه حاصل، پیشنهاد میکند که در زمان استفاده از گزارشات پیش بینی مدیریت، همواره میزان خطای تعیین شده در پژوهش، مد نظر قرار گیرد تا از انحراف در نتایج پیش بینی هزینه های شرکت تا حد امکان کاسته شود.
واژه های کلیدی: پیش بینی های مدیریت، پیش بینی های بهای عوامل تـولید، رفتـارهزینه، چسـبندگی هزینه،هزیـنه های چسبنده
  فصل اول: کلیات تحقیق
 1 – 1 مقدمه
شرکت های ثبت شده در بورس تهران، با توجه به الزامات دستورالعمل افشاء، گزارشات پیش بینی مدیریت را ارائه می کنند؛ این گزارشات معمولا" قبل از شروع دوره ی مالی یا بصورت دوره ای و یا حتی به صورت مقایسه ای در انتهای دوره، ارائه می شود.
این گزارشات اطلاعات مفیدی را در رابطه با پیش بینی مدیریت از آینده بنگاه تجاری، در اختیار تحلیلگران، حسابرسان، سرمایه گذاران و سایر علاقه مندان از اطلاعات مالی و غیر مالی قرار می دهد.
تحقیقات اخیر پیرامون رفتار هزینه؛ اصول سنتی شناخته شده ی رفتار هزینه را زیر سوال می برد؛ زیرا در گذشته ما معتقد بودیم که هزینه ها، فارغ از سمت و جهت حرکتشان، همواره با یک رفتار خطی، از محرک خود متاثر خواهند شد؛ حال آنکه تحقیقات اخیر، مفهوم چسبندگی هزینه را به ادبیات حسابداری مدیریت می افزاید؛ که این مفهوم نوین، معتقد است؛ هزینه ها علاوه بر محرک هزینه، تحت تاثیر سمت و جهت حرکت محرک نیز قرار می گیرند؛ وبین رفتار هزینه در زمان مثبت (افزایشی) بودن جهت حرکت محرک هزینه[1](عامل هزینه) و در زمان منفی (کاهشی) بودن جهت حرکت محرک هزینه تفاوت قائل می شود.
از آنجایی که در بیشترموارد، پیش بینی تغییرات هزینه، تابعی از پیش بینی تغییرات در فروش است2[2]؛پس هزینه ها زمانی افزایش می یابند که فروش افزایش یابد؛ با این تفاسیر، توجه به ارتباط و یافتن رابطه ی بین و هزینه های پیش بینی شده، و با بستر قرار دادن اصول چسبندگی هزینه ها، زمینه لازم برای عمق بخشی به تصمیم گیری ها را فراهم خواهد آورد.
ارائه گزارشات پيش بيني مديريت، فراهم كننده ي فرصتي مناسب براي بررسي ميزان تطابق پيش بيني مديران و واقعيت موجود مي باشد؛ همچنين مي توان ميزان اشتباه مديريت درپيش بيني ها را سنجيد تا شايد بتوان توجيهي براي رفتار چسبنده هزينه و پيش بيني مديريت يافت.
با بستر قرار دادن مدل هايي همچون مدل "پيش بيني هزينه هاي مديران" و مدل "چسبندگي هزينه" مي توان تحقيقات جديدي، در رابطه با پيش بيني نرخ تغييرات هزينه هاي توليد در قياس با نرخ واقعي تغييرات آنها به عمل آورد. در اين تحقيق بررسي خواهد شد؛
پيش بيني مديران در رابطه با فروش و هزینه های عملیاتی تا چه ميزان با واقعيت تطابق دارد؛ و همچنين بررسي اين موضوع كه آيا می توان شاهد رفتار مشابهی همچون مدل چسبندگی هزینه های اندرسن در مدل پيش بيني مديران، بود یا خیر.
پي بردن به ميزان اشتباه مديران در پيش بيني فروش و هزینه های عملیاتی، مي تواند ديدعميق تري را براي تجزيه و تحليل اطلاعات فراهم آورد تا بتوان با نگاهي منطقي تر تصميم گرفت.
زمانی که مدیران با کاهش فروش مواجه می شوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به حالت اولیه را داشته باشند. از این رو، برخی مدیران در دوره هایی که فروش، روندی نزولی دارد، منابع لازم برای انجام فعالیت های عملیاتی را کاهش نمی دهد. این رفتار از آنجا قابل توجیه و منطقی است که همواره حفظ منابع، موجب کاهش هزینه ها در بلندمدت می شود، زیرا در صورت کاهش منابع و دارایی ها در واکنش به کاهش فروش مقطعی؛ احتمال آن می رود که با افزایش فروش در آینده مواجه شویم و نیاز به بازگرداندن مجدد همان منابع و دارایی های خارج شده از سیستم داشته باشیم، که متاسفانه هزینه های تحصیل مجدد همان منابع و دارایی ها به شرکت، هزینه های مضاعف را تحمیل خواهد کرد.از این رو، مدیران برای کاهش هزینه ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلند مدت، اقدام به حفظ منابع می کنند.( اندرسن و بنکر[3] ، 2003)
پيشبينيهايمديريتازسوديكيازمكانيزمهاي كليديافشاياختياري (در مورد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، اجباری)استكهبهوسيله يآنمديران، انتظاراتبازارازسودراتعديلميكنند. بااينوجود، اطلاعاتمديرانازچشماندازهايسودشركت،مي تواند بهدليلعدماطمينان هايمحيطاقتصاديوعملياتي شركت،همراهباخطاباشد. ازطرفيمديرانممكناست كاربردانتخابهايحسابداريرادرگرفتنتصميمات عملياتيياپيشبيني هايسودناديدهبگيرند. علاوهبراينپيشبينيمديرانمي تواندتحتتاثيرانگيزه هاي خودخدمتي[4] بهجايانگيزه يپيشبينيصحيحسود قرارگيرد. بنابراينپيشبينيمديرانازسودالزاما"خالي از خطانيست ( سان و ژو[5]، 2012). به علت حفظ منابع بلا استفاده در دوره های کاهش فروش، چسبندگی هزینه ها، موجب افزایش هزینه ها و کاهش بیشتر سود می شود و کاهش مضاعف سود، نوسان پذیری سود پیش بینی را افزایش می دهد. از این رو، در دوره های افزایش سطح فعالیت نیز تحلیلگران، سود مربوط به شرکتی را که هزینه هایش چسبنده است، کمتر پیش بینی می کنند. به همین علت، خطای پیش بینی سود، هم هنگام افزایش سطح فعالیت و هم هنگام کاهش سطح فعالیت، بیشتر خواهد بود (وایس دن[6]، 2010).
اما بررسی ها نشان می دهد که مدیران برغم رفتار چسبنده هزینه ها، در زمان پیش بینی هزینه ها، باز هم دچار خطا و افزایش شکاف بین هزینه های واقعی و هزینه های پیش بینی می شوند.
در این بررسی، به منظور بالا بردن دقت؛ پیش بینی های مربوط به فروش و هزینه ها بصورت مجزا مورد تحلیل قرار می گیرد؛ به عنوان مثال ما می توانستیم میزان سود ناویژه واقعی و پیش بینی شده را، که حاصل جمع جبری
دو مورد بالا است (عایدی وهزینه ها) را بررسی کنیم، ولی این کار خالی از اشکال نخواهد بود زیرا اگر جمع جبری سود واقعی وپیش بینی شده با هم برابر می نمود، این به معنی نیست که خطایی در پیش بینی رخ نداده و دقیقا" رقم پیش بینی شده ی عایدی وهزینه ها با رقم واقعی عایدی و هزینه ها برابر بوده است؛ فرض کنید که میزان عایدی و هزینه های واقعی شرکت آلفا، به ترتیب 30 و 10 باشد، و میزان عایدی و هزینه های پیش بینی شده ی مدیریت، برای همان دوره ی مالی، به ترتیب 50 و 30 باشد؛ پس از محاسبه، سود واقعی معادل 20 واحد (10-30) و سود پیش بینی شده نیز 20 واحد (30-50) است؛ درظاهر خطایی در پیش بینی رخ نداده؛ اما ما در پیش بینی عایدی و هزینه ها شاهد خطا هستیم.
علاوه برمباحث فوق، ما معتقد به این هستیم که همواره خطا در پیش بینی هزینه ها، هم از اشتباهات مدیریت در پیش بینی میزان فروش آینده، نشأت می گیرد و هم از اشتباهات در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه و هم ازجهت تغییرات فروش پیش بینی شده ناشی می شود؛ در فصول مربوط، نحوه دخالت عوامل بالا، به روشنی نشان داده خواهد شد.
[1]Cost Driver
[2]علت این تبعیت، اصول تئوریک فرایند کسب منافع است که معتقد است؛ منابع برای کسب منافع فدا خواهند شد، در واقع مدیریت تا زمانیکه برای خود در آینده، فروشی متصور نباشد، هزینه ی اضافی را برای خود نخواهد تراشید.

👇 تصادفی👇

آموزش نوشتن پایان نامهمدل تعالی سازمانی (EFQM): فایل ورد (WORD)روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات WORDآموزش فارسی و تصویری Photoshop_Cs4طرح لایه باز حضرت ابوالفضل (جدید)دانلود لایه dem استان یزد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت WORD

بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت WORD

دانلود بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت WORD

خرید اینترنتی بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران، در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت WORD

👇🏞 تصاویر 🏞