👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD

ارتباط با ما

دانلود


تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD
مقدمه
اصطلاح برنامه درسی[1] از نظر لغت­شناسی، ریشه در واژه لاتین currere دارد که به معنای میدان مسابقه یا میدانی برای دویدن می باشد. گروهی از صاحب نظران، برنامه درسی را عبارت از تجربه های یادگیری[2] آموخته شده توسط دانش آموزان قلمداد می کنند و تصمیم گیری برای دانش آموزان توسط دیگران را به طور کلی مردود شمرده یا دست کم برای آن اهمیت ثانوی قائل اند)آیزنر،1994).
رشته برنامه­درسی در وهله اول با رشته­های سه گانه آموزشی (طراحی آموزشی[3]، برنامه­ریزی آموزشی[4] و فلسفه تعلیم و تربیت[5]) ارتباط دارد. قلمرو برنامه درسی معطوف به کیفیت­ها، هدف­های کیفی تربیتی و آموزشی در نظام­های آموزشی در سطوح مختلفاز خرد تا کلان است برنامه­های درسی به عبارت دیگر، ترجمان هدف­های آموزشی و تربیتی نظام آموزشی و مهم ترین ابزار پژوهش این هدف ماست(مهر­محمدی،1383).
بیان مسئله
"برنامه­درسی شامل فرصت­های یادگیری و کلیه تجاربی است که با نظارت و مسئولیت­های نظام آموزشی و به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در دانش­ها، مهارت­ها و نگرش­های فراگیران طراحی و اجرا می- شود و عملکرد و بازده آن مورد ارزشیابی قرار می­گیرد"(احمدی،1376).
فرایند برنامه­ریزی درسی که منجر به تولید یک برنامه درسی می شود ، شامل سه مرحله اساسی الگو پردازی برنامه درسی، اجرای برنامه درسی و ارزشیابی از برنامه درسی است.
در فرایند طراحی ، تولید و اجرای برنامه­های درسی معمولا از سه نوع برنامه درسی قصد شده[6]، اجرا شده[7] و آموخته­شده[8] سخن به میان می­آید. برنامه قصد شده به آرمان­ها، هدف­ها، محتوا، روش­های یاددهی – یادگیری و وسایل پیش­بینی شده در برنامه­درسی توجه دارد که در یک نظام آموزشی از جانب برنامه­ریزان درسی پیشنهاد و تجویز می­شود(ملکی،1384).
منظور از برنامه درسی اجرا­شده، مجموعه اقدامات و فعالیت­های یاددهی – یادگیری است که بر اساس برنامه­درسی قصد­شده و آنچه معلمان از آن برداشت کرده­اند در محیط واقعی کلاس­های درس به اجرا در می­آید. منظور از برنامه­درسی آموخته شده یادگیری­ها و به عبارت دیگر تغییر رفتارهایی است که از طریق به اجرا در آمدن برنامه درسی در مجموعه­ی دانش­ها ، مهارت­ها و نگرش­های دانش­آموزان به وجود می­آید. در این مرحله از دانش­آموزان انتظار می­رود که بتوانند به بخش قابل توجهی از هدف­های برنامه قصدشده دست یابند(احمدی،1380).
وجود فاصله و ناهماهنگی بسیار میان سه برنامه مذکور ضعف در هر برنامه­درسی به شمار می­آید. آنچه مسلم است نوع رویکرد گروه برنامه­ریزی درسی نسبت به فرایند طراحی ، تولید و اجرای برنامه و به ویژه توجه به ارزشیابی تکوینی و پایانی در مراحل گوناگون طراحی، تدوین و اجرای برنامه می­تواند نقش اساسی در ایجاد تعادل، هماهنگی و همخوانی برنامه درسی داشته باشد(هرلن،ونی،1991).
پرسش اساسی در این پژوهش آن است که تا چه اندازه میان سه برنامه­درسی قصد­شده، اجراشده وآموخته شده علوم تجربی پایه دوم راهنمایی درچهارعنصر اصلی برنامه؛ یعنی، هدف، محتوا، روش­های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی از آموخته­های دانش­آموزان هماهنگی و همخوانی وجود دارد و در این میان مشکلات و عدم تعادل در سه برنامه یاد شده کدامند؟
با توجه به بررسی­های انجام شده درتحقیقات داخلی و خارج ازکشور می­توان بیان داشت که همخوانی سه عنصر برنامه درسی قصد­شده، اجرا­شده وآموخته شده­شده می­تواند در یادگیری دانش­آموزان موثر باشد. لذا محقق بر آن شد با توجه به اهمیت موضوع به بررسی و ارزیابی برنامه­درسی قصد­شده، اجراشده وآموخته شده در درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی در منطقه جویم لارستان فارس بپردازد.
اهمیت و ضرورت
با توجه به ویژگی­های عصر کنونی که انسان با انفجار اطلاعات و توسعه فناوری مواجه است، نظام آموزش و پرورش مي بايست برنامه­های آموزشی و درسی علوم را به نحوی سازماندهی کند که همه توانایی­های شناختی و شخصیتی دانش­آموزان رشد کرده و با بهره­گیری از مزایای علوم و فناوری، توانمندی­های لازم را برای رویارویی با تحولات جدید کسب نمایند(هارلن به نقل از سعیدی،1382).
بررسی تطبیقی نظام­های آموزشی در کشورهای موفق در آزمون تیمز نشان می­دهد که بیشتر کشورهای موفق دارای برنامه درسی ملی بوده و بر پایه آن سعی می­کنند تا آموزش علوم را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و بررسی آماری نشان می­دهد که دانش­آموزان این کشورها از رشد تحصیلی بسیار بالایی برخوردار هستند. تهیه ي استانداردهای برنامه­درسی به ویژه در کشورهایی که دارای سند ملی هستند، بیشتر به چشم می­خورد. کشورهایی مثل ایالت متحده آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، نیوزیلند و ... از جمله کشورهایی هستند که دارای برنامه­درسی ملی بوده و به سمت استاندارد کردن مؤلفه­های نظام آموزشی خود حرکت می­کنند. در صورتی که ایران دارای رتبه بسیار پایین­تراز میانگین می­باشد و در برنامه­ ريزي درسی خود، برنامه ي مذكور را ندارد(هارلن به نقل از بندریان،1385).
نتایج حاصل از آزمون­های پیشرفت تحصیلی که در سال­های متمادی در نظام آموزشی، صورت گرفته است نشان می­دهد که یکی از کمترین میانگین­ها در درس علوم­تجربی می­باشد. معلمان و دانش­آموزان نتایج رضایت بخشی را دریافت نمی­کنند و بازخورد حاصل از نظر روحی و روانی آ­ن­ها را ارضا نمی­کند(جدول مقایسه میانگین دروس آزمون پیشرفت تحصیلی استان فارس(1388). همه این شواهد دال برانجام تحقیقاتی در این زمینه است تا وضعیت این سه برنامه مشخص شود. در صورتی که نتایج دقیقی از این پژوهش استخراج شود، می­توان عناصری از برنامه­درسی راکه همخواني لازم ندارند، شناسایی کرد. با شناسایی آنها امکان تصمیم­گیری و اتخاذ راهکار برای جلوگیری از برنامه­قصدشده به برنامه پوچ، افزایش می­یابد. یکی از عناصر مد نظر این پژوهش معلم است، وی به عنوان مهم­ترین عامل اجرای برنامه­درسی بایستی آموزش­های لازم و کافی را بگذراند(شعبانی،1378).
در فرآیند طراحی، تولید و اجرای برنامه­های درسی معمولا از سه نوع برنامه قصد­شده، اجراشده و کسب­شده سخن به میان می­آید، از آنجایی که برنامه­های درسی قصد شده ممکن است تحت تاثیر عوامل گوناگون، طبق پیش بینی­های انجام شده به اجرا در نیاید و در نهایت هدف­های آموزشی به اجرا در نیامده و به نحو مطلوب در فراگیران محقق نشود. برخی از این عوامل عبارتند از: فرهنگ و نگرش معلمان و مدیران، عادات مربوط به نحوه تدریس آن­ها، امکانات و تجهیزات مدارس، نگرش دانش­آموزان و اولیای آنها نسبت به آن برنامه و نظام حاکم بر فرآیند ارزشیابی تحصیلی مدارس، بر این اساس برای شناسایی نقاط قوت و ضعف یک برنامه­درسی ضروری است که با روش نظامند و همزمان در مرحله اجرای سراسری، سه برنامه قصدشده ،اجراشده و کسب­شده ارزشیابی شوند تا اطلاعاتی مناسب در اختیار برنامه­ریزان درسی، مدیران و معلمان قرار گیرد تا بتوانند به اصلاح و بهبود برنامه در زمینه­های گوناگون بپردازند و تصمیم­گیری کنند. لذا در این پژوهش، برنامه درسی علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی در منطقه جویم مورد بررسی قرار گرفته است تا ضمن شناسایی نقاط ضعف این برنامه، اطلاعات مناسب در اختیار مسئولان آموزشی قرار گیرد تا به اصلاح برنامه­درسی علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی مبادرت شود(شعبانی،1378).
 
 
اهداف پژوهش
اهداف کلی پژوهش
- تعیین میزان همخوانی برنامه­درسی قصدشده، اجراشده و آموخته­شده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنماییمنطقه جویم.
اهداف جزئی
- تعیین میزانانطباق برنامه­درسی قصدشده بابرنامه درسی اجراشده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنـمایی منطقه جویم.
- تعیین میزان انطباق برنامه­درسی قصدشده بابرنامه درسی آموخته­شده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنماییمنطقهجویم.
 
اهداف ویژه پژوهش
- تعیین میزان انطباق اهداف برنامه درسی قصدشده با اهداف برنامهدرسی اجراشده درس علوم­ تجربی پایهدوم راهنمایی منطقه جویم.
- تعیین میزان انطباق محتوای برنامه درسی قصدشده با محتوای برنامه درسی اجراشده درس علوم­ تجربیپایهدومراهنمایی منطقه جویم.
- تعیین میزان انطباق روش تدریس برنامه درسی قصدشده با روش تدریس برنامه درسی اجراشده درس علوم­تجربیپایه دوم راهنمایی منطقه جویم.
- تعیین میزان انطباق ارزشیابی برنامهدرسی قصدشده با ارزشیابی برنامه درسی اجراشده درس علوم ­تجربیپایه دومراهنمایی منطقه جویم.
فرضیه­های پژوهش
فرضیه­ کلی پژوهش
- بین برنامه­درسی قصد­شده ، اجراشده وآموخته شده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی منطقه جویم انطباقوجود دارد.
فرضیه­های جزئی پژوهش
- برنامه درسی قصدشده با برنامه درسی اجراشده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی منطقه جویم انطباق دارد.
- برنامه درسی قصدشده با برنامه درسی آموخته­شده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی منطقه جویم انطباق دارد.
 
 
فرضیه­های ویژه پژوهش
- اهداف برنامه درسی قصدشده بااهداف برنامه درسی اجراشده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی منطقهجویمانطباق دارد.
- محتوای برنامه درسی قصدشده بامحتوای برنامه درسی اجراشده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنماييمنطقهجویم انطباق دارد.
- روش تدریس برنامه درسی قصدشده با روش تدریس برنامه درسی اجراشده درس علوم تجربی پایه دومراهنمایيمنطقه جویم انطباق دارد.
- ارزشیابی برنامه درسی قصدشده با ارزشیابی برنامه درسی اجراشده درس علوم ­تجربی پایه دوم راهنماییمنطقهجویم انطباق دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه­ها
برنامه درسی قصد شده
برنامه قصد شده به آرمان­ها، هدف­ها، محتوا، روش­های یاددهی – یادگیری و وسایل پیش­بینی­ شده در برنامه­درسی توجه دارد، که در یک نظام آموزشی از جانب برنامه­ریزان درسی پیشنهاد و تجویز می­شود(ملکی،384،ص24).
در این پژوهش برنامه­درسی قصدشده با توجه به اهداف مصوب کتاب راهنمای تدریس علوم تجربی پایه دوم( در سه حیطه شناختی، عاطفی و عملکردی که به صورت جدول در فصل دوم آمده است)وپرسشنامه نظرسنجی از دبیران ودانش آموزان بررسی شده است.
برنامه درسی اجرا شده
منظور از برنامه درسی اجراشده ، مجموعه اقدامات و فعالیت­های یاددهی – یادگیری است که بر اساس برنامه­درسی قصدشده و آنچه معلمان از آن برداشت کرده­اند در محیط واقعی کلاس­های درس به اجرا در می­آید(ملکی،1384،ص56).
در این پژوهش برنامه­درسی اجراشده با توجه به پرسشنامه نظرسنجی از معلمان و دانش­آموزان و چك ليست مشاهده كار دبير بررسی می­شود.
برنامه درسی کسب­شده
منظور از برنامه­درسی آموخته شده، یادگیری­ها و به عبارت دیگر تغییر رفتارهایی است که از طریق به اجرا در آمدن برنامه­درسی قصد شده در مجموعه­ی دانش­ها ، مهارت­ها و نگرش­های دانش­آموزان به وجود می­آید. در این مرحله، از دانش­آموزان انتظار می­رود که بتوانند به بخش قابل توجهي از هدف­های برنامه قصد­شده دست یابند(احمدی،1380،ص86).
در این پژوهش برنامه­درسی آموخته شده، میزان نمره­ای است که آزمودنی، از آزمون پایانی درس علوم دراواخراردیبهشت ماه کسب می­کند.
هدف­ها[9]: غرض و مقصود ویژه آموزش(جان کولمن[10]،1967،ص185).
هدف­های آموزشی: بلوم، هدف به منزله روش­هایی است که برای دگرگون ساختن موقعیت موجود طراحی می­شود و هدف شایسته، هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود اتخاذ شود، غایت و مقصودی که تمام فعالیت­های آموزشی برای نیل به آن صورت می­گیرد. هدف وسیله ای است که به فعالیت فرد جهت می­دهد(آیزنر[11] ،1994،ص231).
منظوراز هدف در این پژوهش اهدافی است که در کتاب علوم تجربي پايه دوم راهنمایی تحت عنوان اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی مشخص شده و تمام فعالیت­های آموزشی كه در منطقه جویم برای نیل به آن صورت می­گیرد.
معلم[12]: هنرمندی است که هنر آموختن دارد(آیزنر،1994،ص211).
منظور از معلم در این پژوهش دبیران درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی در مدارس منطقه جویم هستندکه در سال تحصیلی 1390-1389 مشغول به تدريس اند.
دانش آموز[13]:افرادی که با توجه به شرایط و توانایی­های درونی و خارجی تحت هنر آموزش قرار می­گیرند(آیزنر،1994، ص215).
منظور از دانش­آموز در این پژوهش دانش­آموزان پايه دوم راهنمایی هستند كه در مدارس راهنمایی آموزش وپرورش منطقه جویم در سال تحصیلی1390-1389 مشغول به تحصيل اند.
 
محتوا[14]: چیزی که جوهره و موضوع درسی را تشکیل می­دهد(کولمن،1967، ص11).
منظور از محتوا در این پژوهش، مجموعه مطالب موجود در کتاب علوم تجربی پايه دوم راهنمایی و کتاب راهنمای معلم است که یادگیری آن برای دانش آموزان پايه دوم راهنمایی لازم و ضروری شمرده شده و لازم است كه دانش آموز آن را يادبگيرد.
روشهای تدریس[15]: نظام مرتبی که به کمک آن، معلم عوامل تربیت را برای اثر نهادن بر انسا­ن­ها به خدمت می­گیرد تا تغییرات یا نتایجی را ایجاد کند(کولمن،1967، ص 11).
منظور از روش­های یاددهی- یادگیری در این پژوهش، مجموعه تدابیری است که دبیران درس علوم تجربی پايه دوم راهنمایی درمدارس راهنمايي آموزش وپرورش منطقه جویم به کار می­بندند تا مطالب درس علوم تجربی پايه دوم راهنمایی در ذهن دانش­آموزان نهادینه شود.
روش­های ارزشیابی: به فرایند جمع­آوری اطلاعات از آموخته­های دانش­آموز و قضاوت در مورد حدود آن آموخته­ها، یا میزان دست­یابی دانش­آموزان به هدف­های رفتاری است(سیف،1386ص43).
منظور از روش­های ارزشیابیدر این پژوهش، نحوه و روش دبیران درس علوم تجربی پایه دوم شاغل در مدارس راهنمایی منطقه جویم در فرایند جمع­آوری اطلاعات ازآموخته­های دانش­آموزان درس علوم تجربی درس پايه دوم راهنمایی و قضاوت در مورد حدود آن آموخته­ها بوده است. فصل دوم:
 
 
 
 
 
 
ادبیات و پیشینه پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
استقلال و تداوم یک جامعه، به آموزش و پرورش آن بستگی دارد و تعلیم و تربیت، نجات­دهنده ي هر جامعه از رکود و انحطاط و توسعه دهنده آن در جهت ترقی و پیشرفت است(سیف،1372).
وظیفه آموزش و پرورش افراد جامعه به عنوان عاملی پایه و بنیادی بر عهده نظام تعلیم و تربیت است(احمدی،1376).
کتاب­درسی در نظام آموزش و پرورش ما یکی از عناصر مهم تلقی می­شود که در تحقق اهداف نظام آموزشی نقش مهم و اساسی دارد. يقينا اگر محتوای کتب­درسی، هماهنگ و همسو با اهداف کمی و جزئی نظام آموزشی نباشد، نمی­توان نسبت به تحقق اهداف مورد انتظار امیدی داشت. اهمیت این امر وقتی آشکارتر می­شود که می­بینیم در نظام آموزش و پرورش ما برنامه و کتب درسی به صورت متمرکز تهیه و در تمام کشور ارائه می­شود. کتاب­درسی و معلم، دو رکن اساسی آموزش و یادگیری هستند. حتی در بسیاری از موارد کتاب­درسی تنها وسیله آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد و یا معلم از آن استفاده می­کند(یار­محمدیان،1377).
بدیهی است، بازنگری، اصلاح و تجدید نظر اصولی و علمی در اهداف و محتوای کتب­درسی، آثار و تبعات مثبت فراوانی در برخواهد داشت که یکی از آنها ایجاد زمینه ي مناسب جهت رشد برنامه­ریزی­درسی و به تبع آن رشد و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان است. در این پژوهش به بررسی و ارزیابی برنامه­درسی قصد­شده، اجرا شده و کسب­شده درس علوم­تجربی پایه دوم راهنمایی پرداخته شده است تا ضمن طرح نقاط ضعف و قوت آن، به ارائه ي راهبردهای علمی جهت اصلاح ساختار برنامه­ها پرداخته شود.
جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب می­کند که بتواند متناسب و منعطف با این پیچیدگی­ها، پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. برای پاسخگویی به این مهم نیازمند ابزاری هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگی­ها حرکت کرده و مسیر را تسهیل نماید. آموزش بهترین ابزار برای این کار است. از آنجایی که آموزش از طریق برنامه­درسی معنا و مفهوم می­یابد، با بررسی و بازنگری مداوم، تلاش می­شود برنامه­درسی با غنای کامل و علمی خود بتواند به تمام نیازهای کنونی و دگرگونی­های پرشتاب آینده پاسخ دهد(زمانی­مقدم،1388).
قدمت برنامه­درسی به صورت رسمی و غیر رسمی با قدمت انسان برابر و پایه­های نوین آن به سال
(1918) و (فرانکلین بوبیت) می­رسد. تلاش­های مستمر صاحب­نظران موجب ارائه بیانیه­های تقریبا منسجم برنامه­درسی شد. تلاش بدون وقفه ي آنان در جهت افزایش شناخت و رسیدن به بلوغ فکری با استفاده از نگرش وسیع و خلق تئوری­های مختلف با زبان تکنیکی و حرفه­ای جدید و خاصی که طراحی­ها و برنامه­ریزی­ها را به نظم کشاند(یارمحمدیان،1388).
برنامه به مفهوم کلی عبارت است از طرح و نقشه و بر این اساس، برنامه­درسی به عنوان نقشه­ای برای عمل یا سندی کتبی است که شامل راهبردهایی جهت رسیدن به هدف­ها و مقاصد مورد نظر می­شود. به تعبیری دیگر، برنامه­درسی، طرح و نقشه­ای است از آنچه باید تحت نظر مرکز آموزشی یاد گرفته شود. این طرح از جمله شامل اهداف، محتوا، روش­های یاددهی – یادگیری، فعالیت­ها و تجربیات یادگیری دانش­آموزان، وسایل و مواد آموزشی، شرایط و امکانات، زمان و مکان و همچنین ارزشیابی از آنچه یاد گرفته شده است، می­گردد(میرزابیگی،1380، ص 7).
 
 
بدین منظور برای طراحی برنامه­درسی باید اقدامات خاصی صورت گیرد که از نظر تایلر به شرح زیر است:
1- تصمیم گیری در خصوص هدف­هایی که مدرسه باید در صدد تحقق آن باشد؛
2- چگونگی انتخاب تجربیات یادگیری مناسب در جهت دست یابی به هدف­ها؛
3- نحوه سازمان­دهی تجربیات یادگیری برای آموزش اثر بخش؛
4-نحوه ارزشیابی اثر بخش تجربیات یادگیری(میرزابیگی،1380).
تقی پور ظهیر (1378، ص 27) در توصیف کامل برنامه درسی، حداقل سه جزء را مطرح می کند:
1- موضوع آموزش یا محتوا؛ یعنی، آنچه آموخته می­شود؛
2- روش آموزش؛ یعنی، چگونگی تدریس و یادگیری؛
3- ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا.
در این فصل با توجه به اهمیت سه برنامه قصد­شده، اجراشده و آموخته شده ابتدا به مبانی نظری پژوهش که در برگیرنده مطالبی درباره برنامه­های درسی ذکر شده است، پرداخته و در ادامه به پیشینه پژوهش پرداخته شده است.
 مبانی نظری برنامه­قصد­شده
انواع برنامه­درسی
طراحی­های متنوع برنامه­درسی و برنامه­ریزی­های آن موجب همه سونگری در تنظیم، اجرا و ارزشیابی برنامه­های درسی مي شود این برنامه­های خاص را می­توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1-برنامه­درسی آرمانی؛
2-برنامه­درسی رسمی؛
3-برنامه­درسی مستتر؛
4-برنامه­درسی عقیم یا پوچ؛
5-برنامه­درسی در عمل؛
6-برنامه­درسی ملموس و عینی و تجربه شده؛
7-برنامه­درسی آموخته­شده؛
8-برنامه­درسی انتخاب شده یا تدریس شده، برنامه­درسی آزمون شده(مهرمحمدی،1383).
فرایند برنامه­ریزی درسی که منجر به تولید یک برنامه درسی می­شود، شامل سه مرحله اساسی الگوپردازی برنامه­درسی، اجرای برنامه­درسی و ارزشیابی برنامه­درسی است. در فرایند طراحی و تدوین و اجرای برنامه­درسی، معمولاً از سه نوع برنامه درسی قصد شده[16]، اجرا شده[17]و کسب­شده[18]سخن به میان می­آید (احمدی،1385، ص 25).
از برنامه­درسی قصد شده تعاریف متعدد و متفاوتی شده است که به برخی از آنها اشاره می­شود.
مربیان پیشرفت گرا، برنامه درسی را عبارت از تجارب یادگیری دانش­آموزان می­دانند و در واقع تعریف آنها از برنامه­­درسی قصد شده، محصول ارزشیابی همه جانبه از نتیجه رویارویی دانش­آموزان با فرصت­ها و موقعیت­های یادگیری می­داند که طبعاً برای کلیه ي دانش­آموزان یکسان نمی­باشد. اين تعريف نگاه سنتی سند مکتوب یا یک برنامه­درسی آموزشی است اما با توجه به نظر پیشرفت گرایان به جای مرحله برنامه­ریزی، باید در مرحله ارزشیابی بر آموخته­ها تأکید داشت و یک برنامه­درسی تدوین شده باید عین برنامه­درسی تجربه شده و برنامه­درسی آموخته شده باشد، اعم از تجربه­های منطبق بر جهت­گیری از قبل پیش­بینی­شده یا تجربه­های قصد­نشده.
آیزنر کوشش نموده است با ارائه تعریفی از برنامه­درسی، میان تعریف­های معارض جمع و تلفیق ایجاد کند. از نظر وی برنامه­درسی یک مدرسه یا یک درس را می­توان به عنوان مجموعه­ای از وقایع پیش­بینی شده دانست که به قصد دست­یابی نتایج آموزشی- تربیتی برای دانش­آموزان در نظر گرفته شده­اند. وي چهار ویژگی برای تعریف خود ذکر می­کند. این ویژگی­ها نشان از قصد او در دست­یابی به تعریف جامع­تر و قابل قبول­تر از دو تعریف سنتی و پیشرفت­گرایانه در برنامه­درسی دارد و عبارتند از:
1)برنامه درسی مجموعه­ای از تدابیر و وقایع را در بر می­گیرد؛
2)برنامه­درسی بنا به ضرورت با فعالیت برنامه­ریزی همراه است هر چند منعطف و غیر منطقی باشد؛
3)سند برنامه­درسی باید آموزشی، تربیتی باشد و ریشه در چارچوب ارزشی یا اندیشه تربیتی داشته باشد؛
4)برنامه­درسی با نتایج یادگیری سروکار دارد و نه تنها با هدف از پیش تعیین شده بلکه در برگیرنده ي مواردی جز هدف­ها و نتایج قصد شده می­تواند باشد(احمدی،1385).
آیزنر به نقل از مهرمحمدی (1383) معناهای متفاوتی از برنامه­درسی به شرح زیر ارائه می­دهد: معنای دیگر برنامه­درسی، نظام برنامه­ریزی درسی یا مهندسی برنامه­درسی است که شامل اجزای سه گانه تولید یا تدوین، اجرا و ارزشیابی است و دامنه وسیعی از یک تا نه عنصر را در بر می­گیرد. برخی تصمیم­گیری­ها درباره یک عنصر، نتایج یادگیری و برخی دیگر محتوا را در حوزه کار برنامه­ریزان درسی قلمداد کرده اند.
هرگنهان والسون کلیه نظریه­های برنامه­درسی را در سه خانواده بزرگ سنت گرایان، تجربه­گرایان مفهومی و بازنگران مفهومی تقسیم کرده­اند(سیف،1386).
سنت گرایان برای اولین بار برنامه ریزی را به عنوان علم مطرح کردند. بوبیت و تایلر از جمله­ی آنان هستند. آنان همان اصول و همان سلسله مراتب علمی را گرفتند و به برنامه­های درسی منتقل کردند. در عوض تجربه گرایان مفهومی، مفاهیم علوم اجتماعی را به کار گرفته و آنها را در برنامه­درسی به طور تجربی با هدف کنترل رفتار استقرار دادند. معروف ترین این گروه شوآب است. اما بازنگران مفهومی، مفاهیم اساسی برنامه­های درسی را با شیوه خاصی تحلیل کرده­اند. سنت گرایان هدف­ها را به هدف­های رفتاری محدود کرده­اند و معتقدند اهداف تربیتی به فعالیت انسان­ها نظم می­بخشد وقتی هدف­ها به هدف­های صددرصد معین و رفتاری گردد، فعالیت به همان اهداف محدود می­شود و مانع خلاقیت و آفرینندگی آنان می­گردد. دسته دوم از بازنگران مفهومی، برنامه­درسی را برابر فرهنگ زنده جامعه می­دانند و نه آنچه که برنامه­ریز­ها توصیه می­کنند(سیف،1386).
دانش­آموزان در سنین راهنمایی دارای توانایی نسبی گرایی و عدم تمرکز می­شوند و در قضاوت­های خود انگیزه­ها و اوضاع و احوال را در نظر می­گیرند. آنها در این سن وارد مرحله تفکر انتزاعی می­شوند و به دنبال موضوعات جدید و سازمان­یافته هستند، روحیه پژوهشگری در آنها افزایش می­یابد و به دنبال حقایق و علم روز هستند(کدیور،1381).
افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، بیش از یک چهارم اوقات خود را به جست وجوی مطالب جدید در آن می­گذرانند و آخرین یافته­ها را از آن به دست می­آورند در حالی که بیش از نیمی از این افراد را نوجوانان زیر 15 سال تشکیل می دهند. این روحیه جست وجوگری و شروع تفکر انتزاعی، وظایف برنامه­ریزان درسی را در تدوین مطالبی که پاسخگوی مطالبات دانش­آموزان باشد و همچنین وظیفه معلمان را در روش­های آموزشی سنگین­تر می­کند(مومنی راد،1387).
این مطلب بخصوص در درس علوم حائز اهمیت است. معمولاً نوع آموزش این درس در همان شکل­های سنتی خودباقی مانده است و تلاش برای تغییر این شیوه صورت نمی­گیرد. مطالب و محتوای جدید و به روز در زمینه علوم در اختیار دانش­آموزان قرار نمی­گیرد. امکانات جدید و راه­های جدید نیز در دسترس شاگردان قرار ندارد. دانش­آموز در هر سنی به تبعیت رسش روانی و عقلی، رشد فکری و اجتماعی موضوعاتی را به خوبی یاد می­گیرند و بنا به توانایی خود مسائلی را تجربه می­کنند، که در فرصت­های دیگر یادگیری مجموعه این شرایط محقق نمی­شود(کشتی آرا،1388).
 

👇 تصادفی👇

نقشه زمین شناسی فریمان(1:100000)ساخت چت روم اختصاصی با امکانات ویژهتحقیق در مورد كارگاه اصول اندازه‌گيريبهينه سازي شكل بالواره در نزديكي سطح با استفاده از الگوريتم كوچ پرندگانپرسشنامه خودکار آمدی عمومی(GSE)گزارشکار فرکانس برق شهریگزارش کارآموزی نرم افزار کامپیوترپروژه حسابداری دولتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD

تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD

دانلود تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD

خرید اینترنتی تعیین میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و آموخته شده درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی متوسطهWORD

👇🏞 تصاویر 🏞