👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده عمليات هوادهي يكي از مهمترين و اصليترين مراحل در فرآيند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به شـمار مـيرود. تـاكنون روشهـاي متفاوتي براي هوادهي توده بيولوژيكي فاضلاب بكار رفته است. هوادهي مكانيكي بوسيله همزنهاي موتوري. در اين تحقيق سعي شده است تا از فعاليت جلبكها به منظور تأمين اكسيژن مورد نياز ميكروارگانيسمهاي ديگري(باكتريها) بهرهگيري شـود. در ايـن حالت CO2 توليدي باكتري ها منبع كربن مصرفي جلبك ها خواهد بود. با انجام ايـن عمـل نـهتنهـا نيـازي بـه از بيـن بـردن جلبكها در سيستم تصفيه به عنوان عامل مزاحم نيست بلكه با اعمال شرايط بهينه ، اكسيژن مور د نياز سيستم تأمين شـده و از صـرف هزينههاي گزاف جهت هوادهي پرهيز ميگردد. در عمليات آزمايشگاهي اين پروژه ، سه راكتور راهاندازي گرديد. در راكتور اول كه شامل دو مخزن است جلـبك و فاضـلاب بـه صورت مجزا رشد داده شدند. راكتور دوم نيز حاوي مخلوطي از باكتري و جلبك بود و در شرايطي مشابه بـا بركـههـاي هـوازي اختياري راهاندازي گرديد. راكتور سوم مشابه راكتور اول با اين تفاوت كه در مخزن حاوي جلبك ، الكترودهاي گرافيتي جهـت انجام عمل الكتروليز قرار داده شد. عمليات تصفيه در دو فاز انجام گرفت. در نخستين فاز كه روي راكتورهاي اول و دوم صورت گرفت. آزمايش اول غلظـت COD برابر ٢٠٠٠ ميلي گرم در ليتر انتخاب و زمان ماند هيدروليكي ،متوسط ٨ روز تنظيم گرديد. اين مقادير براي فاز دوم كه در آن سه راكتور انتخاب شده است COD =400 mg/L و زمان ماند هيدروليكي ٧-١٠ روز بوده است. نتيجه نشان داد كه راندمان حذف در فاز اول براي راكتور اول و سوم به ترتيب ٦٩/٢٨،% ٨٠/٤% وبراي فاز دوم ، براي راكتور اول و دوم و سوم به تـرتيب ٦٥/٥، %٨١%، ٩٦/٠٨% بدست آمد. در نهايت معلوم گرديد استفاده از الكتروليز در زمان ماند ٨روز قادر اسـت راندمـان حـذف را ١٦% افـزايش داده و به ٩٦/٠٨% برساند. همچنين معين شد كه افزايش دانسيته جريان در عمل الكتروليز بر كاهش ميزان COD و افزايش راندمان تصفيه بسيار مؤثر است. كلمات كليدي : تاُمين اكسيژن خالص ، جلبك ، تصفيه فاضلاب

👇 تصادفی👇

ولايت فقيه و ضرورت وجود و اطاعت از آن و پاسخ به اشكالاتدانلود لایه shapefile مرز دهستانهای استان بوشهرپاورپوینت "مديريت بازاريابي"کتاب استاتیک بی یر جانسون267-ارزیابی سریع دوام بتنهای با مقاومت زیاد در مقابل یخ زدن و آب شدن با استفاده از روش تعیین مقاومت الکتریکیبرنامه رد خودکار تماس ها و انتقال تماس و اس ام اس به گوشی دیگرجزوه شیمی معدنی پیشرفتهردیاب دوربین دار خودرو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞