👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها WORD

ارتباط با ما

دانلود


تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها  WORD
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول :‌كليات
چكيده....1
1-1- مقدمه....... 3
1-2- بیان مسئله......... 4
1-3- اهداف تحقیق.... 7
1-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق........ 7
1-5- فرضیات تحقیق....... 8
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات..................... 10
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1- مقدمه....................................... 12
2-2- مبانی نظری.................................. 12
2-2-1- تاريخچه حسابرسي........................... 13
2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی................... 16
2-2-3-تئوری حسابرسی.............................. 19
2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی..................... 20
2-3- تعريف قدرت.................................. 22
2-3-1-گستردگي قدرت............................... 23
2-3-2- مباني قدرت................................ 23
2-3-3- كاربردهاي قدرت............................ 24
2-4- سرپرست...................................... 29
2-4-1-قدرت سرپرست................................ 30
2-5- بررسی عملکرد................................ 31
2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد................................................. 33
2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان............................
2-6- تیم حسابرسی................................. 40
2-7) پيشينه تحقيق................................ 46
2-7-1) تحقيقات داخلي............................. 46
2-7-2) تحقيقات خارجي............................. 47
فصل سوم : روش تحقيق
3-1- مقدمه....................................... 52
3-2-روش تحقیق.................................... 52
3-3- فرضیات تحقیق................................ 55
3-4-متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها....... 57
3-5- جامعه آماری تحقیق........................... 57
3-6- نمونه و روش نمونه گیری...................... 58
3-7- روش گردآوری اطلاعات.......................... 59
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضيه ها... 62
3-9- روش هاي آماري............................... 63
3-9-1-رگرسیون چندمتغیره.......................... 63
3-9-2-روشآزمونفرضیهها.......................... 64
3-9-3- تحلیل همبستگی............................. 65
3-9-3-1- ضريب تعيين.............................. 65
3-9-3-2- ضریب همبستگی............................ 66
3-10- آزمون معنادار بودن R....................... 66
3-10-1-آزمونمعناداربودندر الگویرگرسیون.......... 68
3-10-2-آزمونمعناداربودنمعادلهرگرسیون........... 68
3-10-3- آزمونمعناداربودنضرایب................... 69
3-11- تعیینصحتمدلرگرسیونوبررسیتأثیرمدلارائهشده.. 69
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1-مقدمه........................................ 72
4-2- بخش اول: آمار توصیفی........................ 73
4-3-آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.............. 74
4-4- آزمون فرضیه های تحقیق....................... 75
4-4- تحلیل رگرسیون............................... 87
فصل پنجم : نتايج و پيشنهادات
5-1-مقدمه........................................ 100
5-2- نتایج آزمون فرضیات.......................... 101
5-3-بحث و نتیجه گیری............................. 108
5-4-محدودیت های تحقیق............................ 108
5-5-پیشنهادات.................................... 110
مراجع فارسی...................................... 111
مراجع انگلیسی.................................... 112
 
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-3-راهنماي استفاد ه از قدرت( یوکل،1981).................. 27
جدول 2-2-مبانی قدرت،نتیجه های احتمالی ( یوکل،1981)............. 28
جدول 4-1-جنسیت................................................ 73
جدول 4-2-تحصیلات............................................... 73
جدول 4-3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.......................... 74
جدول (4-4)، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی75.............................................
جدول (4-5)، جدول ضرایب....................................................................................................................................... 76
جدول4-6، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 77
جدول 4-7، جدول ضرایب.......................................... 77
جدول4-8-ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 78
جدول 4-9- جدول ضرایب.......................................... 79
جدول (4-10)، ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 79
جدول (4-11) جدول ضرایب........................................ 80
جدول4-12-ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 81
جدول 4-13- جدول ضرایب......................................... 82
جدول4-14، ارتباط بین تخصص سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.............................................................. 82
جدول 4-15، جدول ضرایب......................................... 83
جدول4-16- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 84
جدول4-17- جدول ضرایب.......................................... 84
جدول4-18- ارتباط بین فشار با اجبار سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی............................................... 85
جدول4-19- جدول ضرایب.......................................... 86
جدول4-20- ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی....................................................... 86
جدول4-21 جدول ضرایب........................................... 87
جدول 4-22 مدل رگرسیون پیش بینی شده............................ 88
جدول 4-23- تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده............. 89
جدول 4-24- مدل رگرسیون پیش بینی شده........................... 91
جدول 4-25-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده.............. 92
جدول 4-26- مدل رگرسیون پیش بینی شده........................... 95
جدول 4-27-تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده.............. 96
 فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان شماره صفحه
 شکل 3-1-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق55
چکیده :
این تحقیق به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها می پردازد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگرآن است که عملکرد تیم حسابرسی با قدرت نظارتی سرپرست رابطه مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه جنبه مهم از عوامل قدرت نظارتی سرپرست شامل 1) قدرت مرجعیت سرپرست، 2) تخصص سرپرست و 3) فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی که شامل 1)عملکرد مناسب، 2) باز خورد مناسب و 3) تاثیر پذیری از سرپرست رابطه مثبت دارد. و همچنین نتایج نشان می دهد قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست مثبت ترین تأثیر را بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد.
واژهای کلیدی : قدرت، بازخورد، سرپرست، تیم حسابرسی، بازبینی حسابرسی
 فصل اول
کلیات تحقیق
 1-1- مقدمه:
در دنیای رقابتی حرفه حسابرسی اگر مدیران موسسات حسابرسی به چگونگی مدیریت حسابرسان شاغل توجه نداشته باشند، بدون شک نتایج فعالیت هایشان فاقد کارایی و اثر بخشی لازم خواهد بود. این به معنای از دست دادن مشتریان خود و عقب افتادن از سایر رقبا است.
از آنجا که در محیط کار حسابرسی و به خصوص تیم حسابرسی به صورت مرتب و به طور مستقیم با سرپرستان خود در ارتباط هستند، در سال های اخیر به نقش تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان برعملکرد حسابرسان توجه زیادی شده است.
اگر سرپرستان در چگونگی نظارت و سرپرستی حسابرسان زیردست خود توجه و دقت کافی نداشته باشند، بدون شک حسابرسان انگیزه خود را برای انجام صحیح وظایف از دست می دهند(AECC,1993)[1].
نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی،1374).
در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها هستیم. قدرت و نیرو به عنوان بازخورد مؤثر و مهم ساختاری نشان داده شده است. درک قدرت سرپرستان توسط تیم حسابرسی بر واکنش آنها اثرگذار خواهد بود. به ویژه به نظر می رسد که قدرت مرجعیت مثبت ترین تأثیر بر عملکرد تیم حسابرسی دارد. در حالیکه فشار و اجبار سرپرست تأثیراتی منفی بر عملکرد تیم حسابرسی دارد (Robert,Fedor,2007).
 1-2- بیان مسئله :
يك نفر سرپرست در يك مؤسسه­ی حسابرسي معمولاً مسئولیت سرپرستي و نظارت در حسابرسي يك يا چند كار حسابرسي متوسط يا بزرگ را بر عهده دارد، به­گونه­اي كه بتواند مستندات و نتايج را به شركاء ارائه نمايد. آن­ها وظيفه­ي بررسي فرم‌ها و كاربرگ‌ها و گزارش‌هاي حسابرسي و طرح و تنظيم برنامه­ی رسيدگي و رويه‌ي حسابرسي هر واحد اقتصادي را با توجه به وضع خاص آن به عهده دارند و درباره‌ي مسائل و مشكلات حسابداري موجود در واحد اقتصادي مورد رسيدگي با صاحبكار تماس گرفته و در رفع مشكلات مذكور تلاش مي­كنند. همچنين در بسياري از مؤسسات حسابرسي، سرپرستان،‌ عهده‌دار كارآموزي و تعليم كاركنان تحت نظر خود نيز مي‌باشد (خواجوی، نوشادی،1387).
سرپرست تیم رسیدگی کسی است، که صلاحیت برنامه ریزی و اجرای یک رسیدگی را دارد و گزارش حسابرسی را برای تأیید مدیر و شریک تنظیم می کند. دادن آموزش ضمن کار به کارکنان یکی از مسئولیت های عمده سرپرستان است. بررسی و بازبینی کاربرگها به محض تکمیل شدن، یکی دیگر از وظایف سرپرست است.
برخی از وظایف سرپرست (فاوچی،1383) :
الف: تقسیم کار بین حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان
ب: بررسی کاربرگ های تکمیل شده
ج: نظارت براعمال صحیح استانداردهای اجرای عملیات
د: برنامه ریزی و تایید کارکرد کارکنان و ارزیابی کارایی آنان
ه: بررسی پرونده های جاری و دائمی
ر: تنظیم پیش نویس گزارش حسابرسی
کارکنان حسابرسی در هر سطح و در هر مرحله حسابرسی باید به نحو مناسب سرپرستی شده و کارهای مستند شده بایستی توسط یکی از اعضاء ارشد حسابرسی مورد بازبینی (بازنگری) قرار گیرد (همان منبع).
کلیه کارهای حسابرسی قبل از نهایی شدن اظهار نظرها و گزارش ها توسط یکی از اعضاء ارشد کارکنان حسابرسی مورد بازبینی قرار گیرد این کار باید همزمان با پیشرفت هر یک از بخش های حسابرسی صورت گیرد. بازبینی موجب می گردد که بیش از یک سطح تجربه و قضاوت در وظیفه حسابرسی دخیل شود (همان منبع).
توجه سرپرستان به چگونگی احساسی حسابرسان نسبت به محیط کار، اولین گام برای برقراری رابطه کاری مناسب با آنان است. در موسسات حسابرسی چنانکه سرپرستان از راهنمایی رسمی و اداری فاصله بگیرند و راهنمایی حسابرسان زیر مجموعه خود را با روابط کاری دوستانه همراه بسازند، زمینه بهبود و کارایی آنها را بهتر فراهم مي كند(Covaleshi , Dirsmith,1985 ).
نحوه سرپرستی در سازمان بر روحیه کارکنان تأثیر می گذارد و شاید هیچ عاملی در سازمان بیشتر از این عامل بر تضعیف یا تقویت روحیه کارکنان مؤثر نباشد. سرپرستان به هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظیفه شان بپردازند، در حل مسایل آنها را حمایت کنند و در مواقع مورد نیاز بازخورد مناسب به عملکردشان ارائه دهند. لذا نحوه سرپرستی در تعین و جهت دهی نگرش کارکنان بسیار مهم است و امروزه سرپرستی یکی از مهارت های مهم مدیرت اثر بخش است (زارعی، 1374).
مطالعات پیشین نشان می دهد که خاستگاه های متفاوت قدرت سرپرست منجر به انواع مختلف واکنش و همچنین درجات مختلف واکنش دهی توسط افراد زیردست می شود. به علاوه قدرت به صورت چند بعدی می باشد و منابع به گونه ای مشاهده شوند که دارای نیروی به روش متفاوت از نظر کیفیت می باشد (Corson, 1993).
قدرت و نیرو به صورت توانایی یا عامل بالقوه در داشتن تأثیر تعریف شده است (Fiol, 2001). ممکن است قدرت همیشه تأثیراتی پیش بینی شده (مورد انتظار) براساس نوع آن نداشته باشد (French and Raven 1959,). برای قدرت سرپرستان، منابع متفاوتی وجود دارد و ابعاد متفاوت قدرت سرپرستان می تواند عکس العمل های متفاوت افراد زیر دست را تا اندازه قابل توجهی بر انگیزد (Hinkin and Sehriesheim, 1989).
برای گروههای حسابرسی باید قدرت سرپرستان را به عنوان یک عامل محیطی با اهمیت که بر رفتار تیم حسابرسی اثر می گذارد مد نظر قرار دهیم (Fedor, 1989). تأثیرات قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نشان می دهد، که تیم حسابرسی تلاش می کنند تا عملکرد و بازخورد مناسبی از خودشان نشان دهنند. چنانکه سرپرستان عملکرد ضعیفی را از آنها مطرح سازند، آنها همچنین تلاش می کنند تا برداشت و طرز تلقی سرپرستان را هدایت و راهنمایی کنند. تجربه تیم حسابرسی، شناخت و آگاهی تیم حسابرسی از قدرت و توان سرپرستان بر این واکنش اثر گذار خواهد بود.
1- Accounting Education Change Commission(AECC)

👇 تصادفی👇

طرح توجيهي موتور جنرالبررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اتانولی Papaver rhoeas (شقایق وحشی )بر روی رده ی سلولهای سرطانی A945 با روش MTTورود ممنوع-داود علیزادهکتاب ترویج وبگاه در صنعت گردشگریامتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه شهریور 91مدل کامل و اماده کابینت اشپزخانه +متریال+رندر ها+ابجکتتجزیه و تحلیل صورتهاي مالیتبلیغ مفید در سایه ظرفیت شناسی مبلّغ و مخاطب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها WORD

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها WORD

دانلود تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها WORD

خرید اینترنتی تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آنها WORD

👇🏞 تصاویر 🏞