👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود 
فهرست
عنوان صفحه
2-1- اهداف عمده جدید ایران
3-1- نکته ای در حاشیه نوسازیها
4-1- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری)
5-1- نظریه اثباتی
1-2- کاهش هزینه ساخت و ساز در سطوح مختلف توانییهای کارفرما
2-2- تامین قرارگاه رفتاری
1-2-2- فضاهای چندگانه عملکردی
2-2-2- تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
3-2-2- مرکزیت کارکردی و محیط ساخته شده
3-2- انسانی ساختن فضاها
1-3-2- روشنایی
2-3-2- فضاهای بدون مانع
3-3-2- فضاهای متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوه انجام فعالیت او
 
4-3-2- طراحی اقلیمی
5-3-2- راحتی نگهداری از مجموعه
6-3-2- جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی
7-3-2- باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی و جمعیتی
8-3-2- استفاده بهینه از فضا
1-8-3-2- استتفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی
9-3-2- خلوت (فضای شخصی ـ قلمروپایی)
1-9-3-2- خلوت
2-9-3-2- فضای شخصی
3-9-3-2- قلم و پایی
10-3-2- پیش گیری از خطرات (آتش سوزی – باران شدید یا سیل – زلزله و ریزش بنا)
11-3-2- نقشه شناختی
1-11-3-2- عناصر شهر از نظر لینچ
2-11-3-2- عناصر شهر از نظر الکساندر
3-11-3-2- بافت شهر (عامل بوجود آورنده شهر)
1-3-11-3-2 چگونگی ترکیب فضاهای پر و خالی
 
2-3-11-3-2- تراکم
4-11-3-2- فضای محیطی و فضای پس مانده شهری معاصر
5-11-3-2- ارزشهای زیبایی شناختی محیط
1-5-11-3-2- زیبایی شناس فرمی
1-1-5-11-3-2- نظم و بی نظمی
2-1-5-11-3-2- قوانین گشتالت
1-2-1-5-11-3-2- اصل تشابه
2-2-1-5-11-3-2- رابط دراکی بین اجزاء مشابه و کل
3-2-1-5-11-3-2- تنوع و رابط آن با ادراک فاصله در مسیرهای شهری
4-2-1-5-11-3-2- جهت یابی
5-2-1-5-11-3-2- یک مرتبگی یا غیر مترقبه بودن
3-1-5-11-3-2- تحقیقات تجربی اخیر
2-5-11-3-2- زیبایی شناسی نمادین
1-2-5-11-3-2- رویکرد یونگی نمادگرایی
2-2-5-11-3-2- نور محیط
3-2-5-11-3-2- رنگ
6-11-3-2- مقیاس انسانی
 
1-3- شناخت وضع موجود
1-1-3- شناخت پرند
2-1-3- شناخت عوامل
1-2-1-3- شناخت کارفرما
1-1-2-1-3- امکانات کارفرما برای ساخت و ساز
2-1-2-1-3- خواسته های کارفرما
2-2-1-3- شناخت استفاده کنندگان
1-2-2-1-3- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس بعد خانوار و میانگین بعد خانوار
2-2-2-1-3- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس سن
3-2-2-1-3- وضعیت تحصیلات
4-2-2-1-3- وضعیت درآمدی و شغلی استفاده کنندگان و توانایی مالی یک خانواده 4 نفره برای خرید مسکن
5-2-2-1-3- خواسته های استفاده کنندگان و تعیین حدود متراژ واحدهای 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان
1-5-2-2-1-3- شناخت غیر مداخله گرا
 
2-5-2-2-1-3- شناخت مداخله گرا
1-2-5-2-2-1-3- بررسی مدارک تصویری
2-2-5-2-2-1-3- پرسش‌نامه
3-2-5-2-2-1-3- بدست آوردن حدود متراژ واحدهای 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان
1-4-2-5-2-2-1-3- نشیمن و پذیرایی
2-4-2-5-2-2-1-3- ناهارخوری
3-4-2-5-2-2-1-3- آشپزخانه
4-4-2-5-2-2-1-3- اتاقهای شخصی (اتاق خواب)
5-4-2-5-2-2-1-3- سرویس
6-4-2-5-2-2-1-3- جمع بندی
3-1-3- شناخت ویژگیهای بستر طرح
1-3-1-3- موقعیت سایت و کاربردی آن
2-3-1-3- کاربردی های مجاور
3-3-1-3- دسترسی ها
4-3-1-3- امکانات زیربنایی
5-3-1-3- چشم اندازها
 
6-3-1-3- ویژگیهای اقلیمی بستر طرح
1-6-3-1-3- دما
2-6-3-1-3- رطوبت
3-6-3-1-3- بارش
4-6-3-1-3- وضعیت تابش
5-6-3-1-3- باد
7-3-1-3- ویژگیهای فیزیکی بستر طرح
1-7-3-1-3- مساحت
2-7-3-1-3- توپوگرافی
3-7-3-1-3- نحوه هدایت آبهای سطحی منطقه در بستر طبیعی زمین
4-7-3-1-3- وضعیت گسلهای منطقه
5-7-3-1-3- مکانیک خاک
6-7-3-1-3- پوشش گیاهی
4-1-3- آیین نامه و ضوابط طراحی در سایت مزبور (ناحیه تراکم متوسط)
5-1-3- برسی تظابق خواسته کافرما مبنی برساخت 300 واحد مسکونی در سایت مزبور با ضوابط معماری و شهرسازی منطقه
6-1-3- محاسبه حداقل قیمتی که کارفرما باید پروژه را بفروشد تا برای او
 
مقرون به صرفه باشد .
7-1-3- توجیه اقتصادی طرح
8-1-3- بدست آوردن سرانه مفید مسکونی برای استفاده در برنامه تعیین حدودی متراژهای بنمایی واحدهای مجموعه
2-3- هدف
3-3- برنامه
1-3-3- برنامه کم کردن هزینه ساخت و ساز
2-3-3- برنامه تامین قرارگاه رفتاری
1-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه در محدوده فضای خصوصی
2-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضای همسایگی (نیمه خصوصی یا نیمه عمومی)
3-2-3-3- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضاهای رده بالاتر از فضای همسایگی تا کل مجموعه
3-3-3- برنامه انسانی ساختن فضاها
1-3-3-3- برنامه تامین روشنایی
2-3-3-3- برنامه تأمین فضاهای بدون مانع
3-3-3-3- برنامه تأمین فضای متناسب با ابعاد انسان و نحوه انجام فعالیت او
 
1-3-3-3-3- تعیین حدود واحد همسایگی و زیر محله تا ناحیه
3-3-3-3-3- ابعاد تراس
4-3-3-3- برنامه تأمین طراحی اقلیمی
1-4-3-3-3- میزان بهم فشردگی مجموعه
2-4-3-3-3- شکل سقف و ایجاد سایه روی پشت بام و کوچه
3-4-3-3-3- استفاده از گیاهان
4-4-3-3-3- جهت گیری معابر
5-4-3-3-3- جهت گیری ساختمانها
6-4-3-3-3- فاصله ساختمانها
7-4-3-3-3- درصد سطح پنجره به نمای ساختمان
8-4-3-3-3- کوران در فضای داخلی
9-4-3-3-3- ظرفیت حرارتی و رنگ مصالح
10-4-3-3-3- ایجاد سایه بان برای بهره گیری به موقع و بهتر از نور خورشید
11-4-3-3-3-استفاده از فضای واسطه
5-3-3-3- برنامه تأمین راحتی نگهداری از مجموعه
1-5-3-3-3- انرژی ارزان و در دسترس
2-5-3-3-3- کاهش میزان اتلاف انرژی
1-2-5-3-3-3-رعایت اصول طراحی اقلیمی
2-2-5-3-3-3- جلوگیری از پرت انرژی در داخل واحد مسکونی
3-5-3-3-3- دوام مصالح
4-5-3-3-3- راحتی نظافت و تمیز کردن بنا
5-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهای موجود در یک همسایگی
6-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهایی که از تاسیسات مشتری استفاه می‌کنند.
6-3-3-3- برنامه جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی
1-6-3-3-3- سیستم دفع فاضلاب
2-6-3-3-3-سیستم جمع آوری و دفع زباله
3-6-3-3-3-استفاده از انرژی پاک
4-6-3-3-3-راحتی نظافت و تمیز کردن بنا
5-6-3-3-3-مکان دستشویی در نظام فضایی واحد مسکونی
6-6-3-3-3- قرار دادن حریم بین در ورودی واحد مسکونی و بقیه فضاها
7-6-3-3-3- برنامه یافتن تدابیری برای باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی وجمعیتی
8-6-3-3-3- برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضا
1-8-6-3-3-3- برنامه استفاده بهینه از فضا در سطح واحد مسکونی
1-1-8-6-3-3-3- استفاده چندگانه از فضا
2-1-8-6-3-3-3- به حداقل رساندن فضاهای ارتباطی و ذون بندی در طراحی
3-1-8-6-3-3-3- متصدی طراحی کردن فضاها
4-1-8-6-3-3-3- استفاده از ظرفیت خالی وسایل
2-8-3-3-3-برنامه استفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی
9-3-3-3- برنامه تأمین خلوت (فضای مشخص – قلم و پایی) یا فضای قابل دفاع
1-9-3-3-3- قلم وپایی
2-9-3-3-3- نقش جداره و بدنه
1-2-9-3-3-3- بدنه سیان صافی ورودی
2-2-9-3-3-3- امکان مراقبت از فضای همسایگی بدون دیده شدن توسط دیگران (با رعایت عدم اشرافیت)
3-2-9-3-3-3- جداره حافظ امنیت صوتی و شنیداری
4-2-9-3-3-3- جداره های متحرک در داخل فضا
3-9-3-3-3- تامین فضای شخصی (شخصی سازی)
4-9-3-3-3- تعیین مکان مناسب برای پروژه
10-3-3-3- برنامه پیش گیری از خطرات
1-10-3-3-3- آتش سوزی
2-10-3-3-3- باران شدید یا سیل
3-10-3-3-3- زلزله و ریزش بنا
11-3-3-3- برنامه تامین نقشه شناختی (زیبایی شناختی – مقیاس انسانی) یا قواعد شکل گیری فضای مثبت الکساندر
1-11-3-3-3- ارتباط توده با فضای پیرامون
1-1-11-3-3-3- محصور کردن فضا
2-1-11-3-3-3- آگاهی از فضا
2-11-3-3-3- ویژگی توده
1-2-11-3-3-3- هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی
2-2-11-3-3-3- ترکیب (کمپوزیسیون)
3-2-11-3-3-3- نقش جداره در تعریف فضای شهری
1-3-2-11-3-3-3- کارکرد تجسمی بدنه
2-3-2-11-3-3-3- بازنمایی انتقال بارها در جداره
3-3-2-11-3-3-3- خوانایی جداره
4-3-2-11-3-3-3- طراحی جداره ها
4-2-11-3-3-3- ساخت و ساز مرکب ساز و کار ایجاد تنوع در احجام ساختمانی
3-11-3-3-3- ویژگیهای فضا
1-3-11-3-3-3- ایجاد فضاهای متباین
2-3-11-3-3-3- رعایت مقیاس و تناسب
4-11-3-3-3- ویژگی دسترسی و خیابان
1-4-11-3-3-3- خیابان طراحی شده به مثابه فضا
2-4-11-3-3-3- جداسازی سواره و پیاده
3-4-11-3-3-3- الگوی خیابانهای محله
5-11-3-3-3- ویژگیهای پارکینگ
4-3- گونه شناسی و بررسی نمونه ها
1-4-3- ساخت و ساز پیرامونی
1-1-4-3- نمونه 1: مجموعه Hollainhof
2-1-4-3- نمونه 2: مجموعه‌مسکونی و اوان
3-1-4-3- نمونه 3: مجموعه‌Titan تیتان
4-1-4-3- نمونه‌4: دهکده آسیایی دهلی نو
2-4-3- ساخت وساز خطی (خطی در امتداد خیابان و خطی در ردیفهای موازی)
1-2-4-3- نمونه‌ 1: مجموعه‌Ochsenanger Bomberg
2-2-4-3- نمونه‌ 2: مجموعه‌ Selfbuit Housing in palenciana
3-4-3- ساخت و ساز مجموعه ای
1-3-4-3- نمونه: مجموعه‌ Housing in Rue Leblanc
4-4-3- ساخت وساز ترکیبی (ترکیب گونه های مختلف ساختمانی)
1-4-4-3- مجموعه‌مسکونی همدان
5-4-3- ساخت و ساز مسکونی با ارتفاع متوسط
1-6- منابع داخلی
2-6- منابع خارجی

👇 تصادفی👇

تحقیق درباره سياست اسلامیمقاله تعليم و تربيت از ديدگاه اسلامدانلود پایان نامه بررسی دوربین های مداربسته و انتقال تصویرموفقیت تضمینی در کنکور و کارشناسی با استفاده از این نرم افزار طلایی اندرویدیجزوه زبان ماشین و برنامه سازی سیستممقاله طراحي تايمر ديجيتاليتحقیق قلمرو اجرای قوانین در زمین و هوا و دریادانلود گزارش کارآموزی منابع سوخت و مصرفيطرح توجیهی بسته بندی خرما 2000 تن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞