👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در دانشگاه آزاد مهاباد انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی می باشد و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی –همبستگی میباشد که به شیوه میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بوده که از این تعداد 17 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 0 به / است. روایی آن با استفاده از نظر متخصصان تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 28 و با آزمونهای ضریب SPSS دست آمد و تایید گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل فردی، محیطی- سازمانی، قانونی و اقتصادی بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی تاثیر مثبت و معناداری دارند و فقط تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی معنی دار نبود.

👇 تصادفی👇

پروژه کار آموزیرام رسمی اندروید 7 برای LG G5 مدل H860 دو سیم+آموزش فلش رام از پرامیس شاپخرید و دانلود قالب راست چین جوملا 3 ( Optima از شرکت joomshaper جومشیپر )دانلود جزوه مبانی تکنولوژی بیرینگپایان نامه روان شناسی با موضوع بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجواناندانلود گزارش کارآموزی در شرکت طراحی شبکهدانلود لایه shapefile نقاط شهری استان کرمانشاهگزارش کارآموزی نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي قزوين ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)

ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)

دانلود ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)

خرید اینترنتی ارزیابی شاخصهای تاثیرگذار بر تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی(اعداد صفحات:9)

👇🏞 تصاویر 🏞