👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچکیده
در هرکشوری فعالیت های تحقیق و توسعه ای جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب میشود و امتیازاتی از سوی کشور مربوط در اختیار فرد مبتکر قرار میگیرد. درصورتی که این فعالیتها منجر به ثبت آن شود جنبه بینالمللی داشته باشد از حقوق بینالمللی برخوردار شده سایر کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ایجاد شده منع میکند. در این تحقیق با استفاده از دادههای 352 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به بررسی ریسک سرمایه- و عملکرد های فناورانه صورت پذیرفته پرداخته شده R&D گذاری در شرکتهایی که به فعالیتهای تحقیق و توسعه ای است. نتایج نشان داد به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و الگو از اعتبار لازم برای R&D تحلیل نتایج برخوردار است. نتایج نشاندهندهی این است که متغیر سرمایه گذاری با عملکرد و کارایی فعالیتهای و اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک دارد. R&D تاثیر منفی و معنادار بر ریسک دارد. متغیر تعداد فعالیتهای متغیر اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار بر ریسک دارد. متغیر سن تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک دارد. اندوخته طرح و توسعه نیز تاثیر معنادار بر ریسک نداشته است.

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري195-CELLULAR LIGHT WEIGHT CONCRETE )( CLC ) ( بتن سبك وزن با ساختمان سلولی ( فومکارآموزی شرکت آب و فاضلابدانلود نرم افزار اندروید پست بانکطراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایداراستفاده از داده کاوی در پیشبینی خطای نرمافزار بر اساس متریکهای کد و وابستگی WORDبررسی رفتار لرزه ای گنبدهای ساندویچی متشکل از هسته بتن سبک و لایه های خارجی اندود مسلح wordنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- علوم قرآن و حدیث - بلاغت قرآن کریم 1 کد درس: 1220193تحقیق اضطراب تعميم يافته ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞