👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD

ارتباط با ما

دانلود


مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD
چکیده
اینرسالهکوششی در جهت بررسی نحوه مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد آ­ن­ها می­باشد. در این راستا مدل چهار عاملی کارهارت به منظور محاسبه عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری استفاده شده و تأثیر مدیریت صندوق ها که از طریق واریانس تفاوت بازده صندوق و بازده بازار به دست آمده است، بر عملکرد صندوق مورد سنجش قرار گرفته است. به این منظور فرضیه­هایتحقیق بر مبنای روش داده­های ترکیبی و با استفاده از اطلاعات و داده­های ماهانه بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد صندوق ها در دوره­ی زمانی۱۳92-۱۳۹۰ مورد آزمون قرار گرفت.به این منظور، پرتفوهای ماهانه براساس صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل اندازه، عامل روند و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار تشکیل شد.
سپس مازاد بازده صندوق ها که بیانگر عملکرد صندوق ها می باشد، محاسبه شده و اثر مدیریت صندوق بر آن سنجش شده است. قبل از آزمون تأثیر نحوه مدیریت صندوق ها بر عملکرد آن ها، آزمون های آماری لازم همچون مانایی و هم جمعی انجام شده و یافته ها نشان از هم جمعی داده ها در بلند مدت دارند، که این یافته ها ما را نسبت به نبود رگرسیون کاذب مطمئن می سازد. سپس آزمون های مربوط به به کارگیری روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل داده ها ترکیبی انجام شده که نتایج آزمون -F لیمر نشان می دهد که باید برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و نهایتا نتایج آزمون هاسمن نشان داد که از روش اثرات ثابت استفاده شود.
نتایج آزمون مدل با استفاده از روش اثرات ثابت نشان می­دهد که مازاد بازده صندوق با عامل صرف ریسک بازار، عامل ارزش دفتری به ارزش بازار و عامل روند رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین یافته ها نشان می دهد که عامل اندازه و انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازار،رابطه منفی با مازاد بازده صندوق دارد، به عبارتی دیگر یافته های نهایی نشان می دهد که نحوه عملکرد مدیریت صندوق با مازاد بازده صندوق ارتباط مثبت و معناداری دارد.
واژگان كليدي:
عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری، واریانس مازاد بازده صندوق، مدیریت فعال، داده های ترکیبی
 
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش.. 1
مقدمه.. 2
1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهش.. 3
1-2. اهداف پژوهش.. 4
1-3. سؤال‏ پژوهش‏4
1-4. فرضیه پژوهش.. 5
1-5. روش پژوهش.. 5
1-6. حدود پژوهش.. 7
1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 7
1-8. ساختار پژوهش.. 8
فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوع.. 9
مقدمه.. 10
2-1. مبانی نظری.. 11
2-1-1. صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11
2-1-1-1. تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 11
2-1-1-2. صندوق هايسرمایه گذاريمشتركدرايران.. 13
2-1-1-3. انواع صندوق های سرمایه گذاری.. 13
2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا.. 14
2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران.. 15
2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری.. 19
2-1-1-5. ریسک سرمایه گذاريدرصندوق های سرمایه گذاری.. 22
2-1-2. عملکرد صندوق های سرمایه گذاری.. 23
2-1-2-1. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM... 29
2-1-2-2. مدل سه عاملی فاما و فرنچ.. 30
2-1-2-3. مدل چهار عاملی کارهارت.. 33
2-2. مطالعات تجربی.. 35
2-2-1. مطالعات انجام شده خارجی.. 35
2-2-2. مطالعات انجام شده داخلی.. 39
فصل سوم:روش تحقیق.. 49
مقدمه.. 50
3-1. روش تحقیق.. 50
3-2. قلمرو پژوهش.. 51
3-3. جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها.. 52
3-4. فرضیه پژوهش.. 54
3-5. تصریح مدل پژوهش.. 54
3-5-1. بازدهماهانهسهام.. 56
3-5-2. بازدهبازار.. 56
3-5-3. صرفریسکبازار (MKT)57
3-5-4. اندازهصندوق(SMB) ونسبتارزشدفتریبهارزشبازار (HML)و عامل شتاب (WML)57
3-5-5. Tracking Error. 60
3-6. داده های ترکیبی.. 60
3-6-1. روش های تخمین الگوی داده های ترکیبی.. 63
3-6-1-1. روش حداقل مربعات تلفیقی:.. 63
3-6-1-2. الگوی حداقل مربعات با متغیرهای موهومی(مدل اثر ثابت):.. 64
3-6-1-3. الگوی اثر تصادفی.. 64
3-6-1-4. الگوی ضرایب تصادفی.. 65
3-6-2. آزمون های الگوی داده های ترکیبی.. 66
3-6-2-1. آزمون چاو.. 66
3-6-2-2. آزمون هاسمن.. 67
3-6-2-3. آزمون مانایی در داده های ترکیبی.. 68
3-6-2-4. آزمون همجمعی در داده های ترکیبی.. 70
فصل چهارم:برآورد مدل و آزمون فرضیه ها.. 72
مقدمه.. 73
4-1. آمارهای توصیفی.. 73
4-2. آزمون های تشخیص بر روی داده ها.. 75
4-2-1. آزمون مانایی.. 75
4-2-2. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 76
4-2-3. بررسی آزمون چاو (F-لیمر).. 77
4-2-4. بررسی آزمون هاسمن.. 78
4-2-5. برآورد الگو به روش اثرات ثابت.. 79
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 82
مقدمه.. 83
5-1. بحث و نتیجه گیری.. 83
5-2. تطبیق با نتایج دیگران.. 85
5-3. موانع و محدودیت های پژوهش.. 86
5-4. پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 86
5-5. توصیه های کاربردی.. 87
منابع.. 88
منابع فارسی.. 89
منابع انگلیسی.. 90
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1). خلاصه مطالعات تجربی خارجی.. 44
جدول(2-2). خلاصه مطالعات تجربی داخلی.. 45
جدول(3-1). صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده تا پایان سال 1389 53
جدول (3-2). ترکیب پرتفوهای 12گانه بر مبنای اندازه و ارزش و شتاب.. 58
جدول (4-1). آمارهای توصیفی سریهای زمانی.. 74
جدول(4-2). بررسی مانایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد مدل.. 75
جدول(4-3). بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق در مدل.. 77
جدول (4-4). بررسی روش برآورد مدل.. 78
جدول (4-5).بررسی وجود اثرات ثابت یا تصادفی برای برآورد مدل.. 79
جدول(4-6). برآورد مدل به روش اثرات ثابت در دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۲ 79
 
فهرست پیوست­ها
عنوان صفحه
پیوست۱. مشخصات آماری.. 94
پیوست2 . آزمون ریشه واحد fRi94
پیوست3. آزمون ریشه واحدRmf95
پیوست 4. آزمون ریشه واحد SMB. 95
پیوست 5. آزمون ریشه واحد HML. 96
پیوست 6. آزمون ریشه واحد WML. 96
پیوست 7. آزمون ریشه واحد tracking error. 97
پیوست 8. آزمون همجمعی میان متغیرها.. 97
پیوست 9. آزمون f- لیمر.. 98
پیوست 10. آزمون هاسمن.. 99
پیوست 11. آزمون اثرات ثابت.. 99
پیوست 12. برآورد اثر ثابت برای مدل 4عاملی کارهارت.. 100
پیوست 13. جدول صندوق های استفاده نشده در نمونه تحقیق.. 101
 مقدمه
شرایط بازارهايماليبه عنوان يكيازاساسي­ترينبازارهايهركشوربهشدتبربخش­هاي واقعياقتصاداثرگذاربودهوازسايربخش­هانيزتأثيرمي­پذيرد. یكيازاجزايمهمبازارهايمالي بازارسرمایهاست،بازارسرمايهبهعنوانآينهتمامنماياقتصادييكجامعهكاركردهايمختلفيرابرعهدهدارد. يكيازاينكاركردهاياساسيايجاد سازوكارهايياستكهبهافزايشنقدشوندگيابزارهايتامينماليونهايتاًافزايشامنيتسرمايهگذاريمنجرميگردد . امروزهدر بسياريازبازارهايماليپيشرفته،مديريتريسكوبكارگيريابزارهاييبرايكاهشنوساناتقيمتاوراقبهاداربهمنظور كمينهنمودناحتمالبازدهمنفيداراييهابسيارمتداولميباشد. وجودتنوعدرابزارهايمالييكيازعواملموثردرايجادانگيزه درجلبمشاركتسرمايهگذاراندربازارهاينظاممندسرمايهاست . ازاينروانواعمختلفيازصندوقهايسرمايهگذاريباهدف جمعآوريوجوهازسرمايهگذارانغيرحرفهايواختصاصآنبهسبدهايسرمايهگذاريكارا،كاهشريسكسرمايهگذاريو كسببازدهايمتعارفپابهعرصهظهورگذاشتند (اعتمادی و دیگران،1388).
بدین ترتیبراهاندازيصندوقهايسرمايهگذاريدرسهام، ازآرزوهايديرينفعالانبازارسهامايران بودكهبه همتقانونگذارانوفعالانبازارسرمايه،اولينصندوقسرمايهگذاريدرسهامازابتدايسال1387،فعاليتخودراآغازكرد. صندو­ق­هایسرمایه­گذاریمشترکتمایلدارندازطریقمزایای تنوعبخشی،مدیریتحرفه­ای،نقدشوندگیوصرفه­جویینسبتبهمقیاسسرمایهگذارانراجذب کنند.
باتوجهبهاينكهمدتيهرچندكوتاهازآغاز فعاليتصندوقهايسرمايهگذاريدركشورميگذرد،اينسؤالمطرحاستكهچهرابطه­ای بین مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک و عملکرد این صندوق­ها وجود دارد.
بر همین اساس فصل اول این مطالعه به کلیات پژوهش اختصاص دارد. بنابراین، ابتدا به تعریف­ مساله مورد بررسی پرداخته می­شود­. سپس پرسش­های مورد تحقیق بیان می­شود. در ادامه فرضیه­های تحقیق، روش پژوهش، حدود زمانی و مکانی پژوهش و اهداف آن تبین می­شود و در پایان ساختار رساله­ی حاضر بیان می­گردد.
سرمایه­گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است. بدون شک، برای هدایت سرمایه­های افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری، نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم (اعتمادی و دیگران،1388).هم­اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق­های سرمایه­گذاری، یکی از مهم­ترین ساز و کارهای سرمایه­گذاری و به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند که سرمایه­گذاری افراد غیرحرفه­ای را از حالت مستقیم به حالت غیر­مستقیم تبدیل می­کنند و از این­رو، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایه­گذار فراهم می­آورند . این صندوق­ها با اتخاذ سیاست­های مناسب می­توانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند (عبده تبریزی و شریفیان، 1386). خوشبختانه صنعت صندوق­های سرمایه­گذاری در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله، اما با استقبال فراوان از طرف سرمایه­گذاران، در سال 86 تأسیس گردید. اولينصندوقسرمايه­گذاريمشترك که دركشورايراندرتاريخ 23/04/1386شروعبهكاركرد، صندوق­سرمايهگذاريدراوراقبهاداربادرآمدثابت بود. دركنارصندوق هايبادرآمدثابت،صندوق­هايسرمايهگذاريدرسهاماز ابتدايسال1387فعاليتخودراآغازكرده­اند.
با عنایت به نقش بی­بدیل این صندوق­ها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه­، ارزیابی برخی از عوامل تأثیرگذار همچون نحوه مدیریت این صندوق­ها بر عملکرد آن­ها می­تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهد، زیرا توسعه این صندوق­ها بدون ارزیابی نحوه مدیریت و عملکرد و تدوین شاخصی از عملکرد، امکان­پذیر نمی­باشد. ارزیابی عملکرد برای سرمایه­گذار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. اگر نتایج رضایت بخش نباشد، باید دلایل آن روشن شود تا تغییرات لازم صورت گیرد و اینکه کدام معیار، عملکرد را به درستی می­سنجد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به این دلیل که تاکنون در کشور ما مطالعه­ای در خصوص نحوه مدیریت صندوق­ها با استفاده از معیار واریانس مازاد بازده صندوق ها[1] انجام نشده و ادبیاتی در این­باره وجود ندارد، در این تحقیق برآن داشتیم تا به افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری­های کوتاه­مدت که تعداد آن­ها بسیار است، کمک کنیم. به دلیل اینکه ورود و خروج به صندوق­های سرمایه­گذاری به سادگی صورت می­پذیرد، بنابراین سرمایه­گذاری در این صندوق­ها برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود و با بررسی و ارزیابی نحوه مدیریت این صندوق­ها و عملکرد آن­ها، می­توانند بهترین سرمایه­گذاری را انجام دهند. بدین ترتیب سؤالی که اینجا مطرح می­شود این است که؛ نحوه مدیریت صندوق­ها چگونه می­باشد؟ و اینکه آیا ارتباطی با عملکرد صندوق­ها دارد؟
بررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق به­کار گرفته می­شود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوق­ها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوق­های مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایه­گذاران خود کنند.
آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟
بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.
تحقیق مذکور، تحقیقی توصیفی رگرسیونی است که در آن داده های صندوق های سرمایه گذاری بررسی و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.
معیار مورد نظر در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صندوق­ها، مدل 4عاملی کارهارت (1996) می­باشد.
Rit – Rft = αi + bi(RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.
در این رگرسیون؛
Rit : بازده صندوقi در ماه t
Rft: نرخ بازده بدون ریسک
Rit – Rft : مازاد بازده صندوقنسبت به بازده بدون ریسک می­باشد.
RMt : بازده بازار، شاخصکلبازارماهانهازسایتاینترنتیشرکتخدماتیبورستهران جمعآوریوبر اساسآنبازدهبازاربهصورتشاخصپایانماهمنهایشاخصابتدایماه تقسیمبرشاخصابتدایماه محاسبهمی­گردد.
RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازادبازدهپرتفویبازارنسبتبهنرخبازدهبدونریسکمی­باشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKTنیز نشان داده می­شود.
تعریفمیگردد
SMBt : اندازه صندوق؛ اینمتغیرازطریقضربتعدادواحدهای سرمایه­گذاریپایاندوره صندوق های سرمایه­گذاری درمیانگینقیمتطیآنسال آن­ها (کل خالص ارزش دارایی­ها) به صورت ماهانه به­دست می­آید که به دو دسته صندوق­های در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم می­شوند.
VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده می­شود. ایننسبتازحاصلتقسیمارزشدفتریواحدهای سرمایه­گذاری صندوق­هابه ارزش بازار آن ها بهصورت ماهانه دستمی­آید (مجتهدزاده و طارمی،1385).
MOMt : روند حرکتی (توالی بازده) صندوق می­باشد که با UMDنیز نشان داده می­شود از طریق تفاضل بازده صندوق­های با MOM بالاتر - بازده صندوق­های با MOM پایین­تر به صورت ماهانه به­دست می­آید.
bi : عامل بازار
si : عامل اندازه
vi : ارزش پرتفوی i
: miحساسیت پرتفوی i
 
αi= Rit – Rft –[ bi(RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.
αi مازاد بازده صندوق­ i است که از آن به عنوان شاخص عملکرد استفاده می­شود.­
TRACKING ERROR= STDEV [ Rfund– Rindex ]
αعملکرد=α0 + α tracking error
ارتباط بینα و α tracking errorبیانگر ارتباط بین مدیریت صندوق­های سرمایه­گذاری و عملکرد آن­ها می­باشد.
با بازنویسی مدل بالا داریم:
αi= Rit – Rft –[ bi(RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miWMLt + α tracking error STDEV [ Rfund– Rindex]+ eit]
 1-6. حدود پژوهش
حدود مکانی اجرای پژوهش برای صندوق­های سرمایه­گذاری بورس اوراق بهادار ایران و حدود زمانی آن از سال 1392-1390 بر اساس حداکثر داده های قابل دسترس و حدود موضوعی آن به مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد.
جمع آوری داده ها: کتابخانه ای
صندوق های سرمایه گذاری[2]: صندوق­هایسرمایه­گذاریمشترک، واسطه­هایمالیهستندکهبهعموم مردمسهاممی­فروشندووجوهحاصلهرادرپرتفویمتنوعیازاوراقبهادارسرمایه­گذاریمی­نمایند.هرواحد سرمایه­گذاری کهدرصندوق­هایسرمایه­گذاریفروختهمی­شود،نمایندهنسبتمتناسبیازپرتفویاوراق بهادار استکهصندوقسرمایه­گذاریبهوکالتازطرفسهامدارانخودادارهمی­نماید(راعی و پویانفر،1389).
واریانس مازاد بازده صندوق[3]: که به براساس معادله زیر با استفاده از انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازده شاخص بازار به دست می­آید.
TRACKING ERROR= STDEV [ Rfund– Rindex ]
Rfund : بازده هر صندوق
Rindex : بازدهشاخص که همانبازده بازار است.
داده های ترکیبی[4]: تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی است.داده­های ترکیبی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می­باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان مشاهده می­شود. واضح است چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد.

👇 تصادفی👇

357-بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونیدانلود پایان نامه پایان نامه بررسی عملکرد توربو پمپ ها 60صصکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضهامتحان نهایی اصول متالورژیکی ریخته گری سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آنها با فضاهاي اصلي مورد نياز كودكان از نظر روان شناسيقدرت هدیه خدا به انسانبررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD

دانلود مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD

خرید اینترنتی مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن هاWORD

👇🏞 تصاویر 🏞