👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون
چکیده
با توجه به تحقیقات زیاد صورت گرفته، ایجاد وفاداری به مارک تجاری در مشتری به عنوان عامل موثر بر رفتار مصرف کننده مستلزم صرف هزینه می باشد، لذا می بایست سعی نمود با مطالعه گسترده در زمینه عوامل موثر بر وفاداری موارد مهم و مشترک استخراج شده و مورد آزمون واقع گردند تا بتوان عوامل اصلی ایجاد وفاداری با توجه به اینکه به عنوان دستورالعملی و از مهمترین اهداف استراتژیک سازمان ها برای سودآوری می باشد در بازار رقابتی صنعت ماکارونی مطالعه موردی شرکت زرماکارون که مورد مطالعه این پژوهش می باشد را جهت راهنمایی در فعالیت های بازاریابی شرکت ها به کار برد. جامعه ی آماری پژوهش مشتریان شرکت صنعتی زرماکارون در شهر تهران می باشد. از آنجا که حجم مشتریان نامحدود و قابل محاسبه نمی باشد برای محاسبه ی حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه ی نامحدود استفاده شد. این تحقیق با توجه به اهداف و فرضیات مطرح شده از نوع هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. روش نمونه گیری با توجه به غیرهمسان بودن نمونه انتخابی روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد. روش تحقیق شامل بررسی 196 نفر نمونه با استفاده از روش میدانی پرسشنامه ای می باشد، جهت بررسی روایی محتوایی داده ها از نظرات و راهنمایی های اساتید محترم راهنما، مشاور و خبرگان استفاده شده است و پایایی آن با روش محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS، محاسبات انجام شده است و سپس به منظور بررسی رفتار متغیرهای مورد بررسی در تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمینوف استفاده شده است و با استفاده از روش تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی) به آژمون فرضیه ها پرداخته شده است و فاکتورهای تبلیغات،‌ در دسترس بودن،‌ تبلیغات توصیه ای، بسته بندی، رضایت از طعم و قیمت مورد بررسی قرار گرفته که عوامل تبلیغات، در دسترس بودن، رضایت از طعم و قیمت موثر بر عامل وفاداری و تبلیغات بیشترین تاثیر و طعم کمترین تاثیر را دارد و پیشنهاد می گردد محققان در زمینه سایر عوامل موثر بررسی و تحقیق انجام گیرد و شرکت ها با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه این عوامل،‌ بر میزان وفاداری مشتریان خود و کاهش هزینه های ناخواسته و در نهایت سودآوری شرکت (هدف غایی شرکت ها) خصوصا در صنعت غذا مورد مطالعه این تحقیق، موثر واقع گردند.
واژگان کلیدی: وفاداری مصرف کننده،‌برند، زرماکارون، مشتری
امروزه در عصری زندگی می کنیم که دیگر گرایشات تولید، محصول و فروش، نمی تواند بقای یک شرکت در بازار را تضمین کند. مشتریان و رقبا، هوشمندتر شده و تمامی شرکت هایی که خواهان بقای خود در این محیط می باشند، خواسته یا ناخواسته بایستی به گرایش بازاریابی و حتی بازاریابی اجتماعی روی آورند. موضوعی که با کمی دقت می توان آن را در اعمال و اقدامات اخیر شرکت های داخلی کشورمان، مشاهده کرد؛ چرا که بخش عمده ای از بازار ما، رقابتی شده و بخشی از آن نیز در حال رقابتی شدن می باشد. موسسات با شناخت نیازهای مصرف کننده و یافتن راه های ارضا کردن آنان از طریق نوآوری، حفظ و ارتقای کیفیت و از همه مهمتر، دانش مشتریان وفادار است که می توانند سودآوری را حفظ نموده و بقای خود را در یک بازار رقابتی حفظ کنند. بسیاری از شرکت های بزرگ مانند جنرال موتورز، هارلی دیویدسون، و دلمونته، سالیانه مبلغ هنگفتی را برای ایجاد و حفظ وفاداری در مشتریان خود هزینه می نمایند (ملنز و همکاران، 1996). در این فصل به کلیات تحقیق و سوال اساسی تحقیق که علت انجام آن است و مفروضات درنظر گرفته شده جهت بررسی و آزمون، پرداخته شده است و شامل بیان مساله تحقیق، سابقه و ضرورت تحقیق، سوالات، فرضیه ها و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق می باشد.
 
فرمت پایان نامه pdf
تعداد صفحات 132
 
برای دانلود فهرست مطالب پایان نامه اینجا کلیک کنید
 
 
 
 
 
 

👇 تصادفی👇

کتاب راهنمای جامع Step 7اقدام پژوهی با موضوع پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاسپایان نامه ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبیآموزش طرح بافت الگوی روزنه ای سادهدرک مهندسی سازهپایان نامه انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریارانتدوین استراتژی-مجموعه هفتم مقالات59- بررسي اثر بارهاي ديناميکي ناشي از انفجار و زلزله بر تونل و ارائه پيشنهاداتدفترچه تلفن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون

پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون

دانلود پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند شرکت زرماکارون

👇🏞 تصاویر 🏞