👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی
مقدمه
از ميان عناصر چهارگانه، با توجه به ارتباط مفهوم زندگي باعنصر آب وتقدس وشكوه آتش(به خصوص در اساطير و اديان ايراني)، بخش عمده اي از نمادپردازيهاي مربوط به عناصر در اساطير، به اين دو عنصر اختصاص يافته است،اما دو عنصر ديگر(باد وخاك) ضمن اينكه در تعامل با كلّيت چهار آخشيج از نمادپردازي پيچيده اي برخوردارند،صاحب معاني نمادين مستقل وبااهميتي نيز هستندكه دراين تحقيق، به طور خاص، به ويژگي هاي اين دو عنصربه ظاهر كم اهميت تر پرداخته خواهدشد.
این فصل،که فصل کلیات تحقیق حاضراست به بیان مساله،اهمیت وضرورت،اهداف،پیشینه وروش انجام تحقیق می پردازد.
2-1- بیان مسأله
«عناصر اربعه یا چهارگانه، یعنی چهار عنصر آب، باد، خاك و آتش، با چرخش خود نظام طبیعت و ذات آفرینش را حفظ مى‏كنند. این چهار عنصر تشكیل دهنده‏ى جهان هستى و طبیعت هستند.طبیعت (آب و باد و خاك و آتش) بى‏واسطه‏ترین و صریح‏ترین ماده‏ى فیزیكى موجود در هستى است. باید گفت كه نه تنها این چهار عنصر در ادبیات به ویژه شعر فارسى حضور دارند، بلكه داراى جایگاه مهمى نیز مى‏باشند؛ زیرا در برخى از آثار و متون منظوم، پس از حمد و سپاس خدا و مدح پیامبر و احیانا اصحاب یا خاندان پیامبر، در توصیف آفرینش عالم، ابتدا به همین چهار عنصر پرداخته مى‏شود. نمونه‏ى بارز این سنت شعرى، همانا شاهنامه‏ى حكیم توس است كه پس از سپاس خداوند جان و خرد و سپس گفتار اندر ستایش خرد، به گفتار در آفرینش عالم مى‏پردازد و در آنجاست كه به توصیف این چهار گوهر مى‏پردازد»(قرشی،1378، 127).
« عناصردرلغت جمع عنصراست به معنی بیخ واصل وحسب (انندارج).ودراصلاح چهارعنصرراصوفیان به چهارنفس تشبیه کرده اند؛ باد رانفس لوامه،آب رانفس اماره(جهل،خشم،بغض،قهر،کین،حسد،بخل،کفرونفاق) است وبدین ترتیب سایر آنهارابا صفات مذمومه یا ممدوحه تطبیق کرده اند»(گوهری،1382، 233).
«هم چنانکه در اوستا ازآب و آتش و خاک به چند وجه یاد می شود. از ایزد باد- یا هوانیر چند گونه سخن می رود. وجه مشترک ودایی و اوستایی که در مورد ویو- ملاحظه می شود، در مورد واته تعمیم می یابد. در اوستا واته به معنی باد-و هواست وبا ویو یکی شمرده می شود»(رضی،1381، 219).
«نمادگرایی باد چندین وجه دارد.باد به دلیل انقلاب درونی اش،نمادبی ثباتی،ناپایداری وبی استحکامی است. باد نیروی اولیه است که متعلق به تیتانها است و خشونت و کوری آنان از همین جا است.ازسویی دیگر؛باد مترادف با نفخه است و در نتیجه مترادف است با روح و جوهر روحی از مبدایی الهی. از اینجا است که زبور،همچون قرآن،باد را پیک الهی و همسنگ فرشتگان می داند.در سنت اوستایی درایران باستان ،باد نقش پشتیبانی جهان و تنظیم کننده ی توازن جهانی واخلاقی را بر عهده دارد»(شوالیه و دیگری،1382، 7-6)
در ديوان حافظ 138 بار، در ديوان سعدي 102 بار و در ديوان مولانا 347 بار،واژة «باد» به كار رفته است كه جز معني حقيقي باد به معاني مجازي روح و نفس و دم هم ديده مي‌شود و پر استعمال‌ترين شكل كاربرد آن در معني دعايي است.
.در غزليات سعدي،حافظ ومولوي؛باد،سخت جلوه‌گري مي‌كند و غالباً‌ در شعر فارسي، باد، با چهرة مثبت و روشن و زيباي خود كه بوي و خبر معشوق را دارد ظاهر مي‌شود»(یاحقی،1369، 119).
«خاک درفرهنگ، درادبیات دینی، اسطوره ها،روایات تاریخی وهم در ادب وهنر، ریشهء طولانی ودراز دارد. خاک،عنصر پاک جوهر وخمیر مایهء اولیهء پیدایش بشر است که پس از ساختن او، خداوند درتن (آدم)،روح را دمید. خاک، نماد فروتنی،شکسته نفسی، قناعت ومناعت نفس،تواضع وعلو معنویت انسان و... است»(همان،149).
«زمین ازنظر نمادین مقابل آسمان است وبه عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال،وجه مونث دربرابر یانگ، تمس(نیروی انتظامی)دربرابرستوه(نیروی صعود) ،شدت،سکون وغلظت،دربرابرطبیعتی لطیف،فراروحلال قرارمی گیرد»(شوالیه و دیگری،1382، 461).
بنابراین این پژوهش به دنبال جستجوی جایگاه وکاربردهای عناصراربعه وترجیحا عناصربادوخاک درنظم ونثروبه طورکلی ادبیات فارسی خواهد بودتا مجموعه نسبتا منظمی ازاین نمادها ومعنای مجازی ونمادین آنها برای طالبان علم ارائه دهد تادرتحلیل هایشان ازآنهااستفاده نمایند. یافتن جایگاه و کیفیت تجلی نام و مفهوم دو عنصر از چهار عنصر سازندة زندگی که از قدیمترین مباحث بوده و مادر هستی تلقی شده اند، در هر زمانی مغتنم است.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
گرچه به وفوردرادبیات فارسی- چه درنثروچه درنظم - ازعناصراربعه استفاده شده، این که به تحلیل جایگاه وکاربردهای این عناصر بادیدی تحلیلی پرداخته شود، بسیارکم موردتوجه بوده است.اگرجایگاه این عناصرومعنای نمادین ومجازی آنهاناشناخته بماند،نسل جدیدممکن است ادبیات گذشته خودراآمیخته به الفاظ واصطلاحاتی مادی وبی روح تصورنمایندوازدرک معانی بلندومعنوی این اصطلاحات به دورمانندکه این ممکن است موجب عقیم ماندن ادبیات پرمحتوای فارسی وناشناحته ماندن دیدعمیق وعرفانی ادباوشعرای گذشته شود وخوانندگان،محققان وکاربران رادردیدی سطحی محصورنماید.
4-1- اهداف تحقیق
هدف کلی(اصلی):
- بررسی خاک و باددرباورهای عامیانه وتجلی آن درادبیات فارسی
اهداف جزئی(فرعی):
- تعیین مفاهیم نمادین این دو عنصر در ادب فارسی.
- تعیین مفاهیم عرفانی این دو عنصر در ادب فارسی.
- بررسی کارکردادبی وبلاغی این دو عنصر در ادب فارسی.
5-1- سوالات تحقیق
سوال کلی(اصلی):
- تجلی خاک و باددرباورهای عامیانه و درادبیات فارسی چگونه است؟
سوالات جزئی(فرعی):
- مفاهیم نمادین این دو عنصر در ادب فارسی چیست؟
- مفاهیم عرفانی این دو عنصر در ادب فارسی چیست؟
- کارکردادبی وبلاغی این دو عنصر در ادب فارسی چیست؟
 
فرمت پایان نامه word
تعداد صفحات 112 
 پروپزوال پایان نامه
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات.. 1
1-1- مقدمه. 2
2-1- بیان مسأله. 2
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
4-1- اهداف تحقیق. 5
5-1- سوالات تحقیق. 5
6-1- فرضیات تحقیق. 5
7 -1- سوابق پژوهش... 6
8-1- تعريف واژه‏ها 8
9-1- روش انجام تحقیق : 9
فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش... 10
1-2- مقدمه: 11
2-2- عنصرباد در باورهای عامیانه: 12
2-3 - مفاهیم نمادین عنصر باد در ادب فارسی: 21
-3-2 مفاهیم عرفانی عنصرباددر ادب فارسی: 39
2-5- بررسی کارکردادبی وبلاغی عنصرباد در ادب فارسی: 43
1-3- مقدمه: 57
2-3- عنصرخاک درباورهای عامیانه: 58
فصل چهارم :نتیجهگیری و پیشنهادات.. 92
مقدمه: 93
1-4- نتیجهگیری باتوجه به ادبیات پژوهش: 93
1-1-4-نتایج مربوط به بررسی باد وخاک درباورهای عامیانه. 93
2-1-4- نتایج مربوط به مفاهیم نمادین این دو عنصر در ادب فارسی.. 95
3-1-4- نتایج مربوط به مفاهیم عرفانی این دو عنصر در ادب فارسی.. 99
4-1-4- نتایج مربوط به کارکردادبی وبلاغی این دو عنصر در ادب فارسی.. 100
2-4- نتیجه گیری باتوجه به فرضیات پژوهش: 101
3-4- نتیجه کلی: 101
4-2. پیشنهادات: 101
منابع. 103
 

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب رفتار والدین با فرزندانفایل فلش اورجینال کم یاب سونی C3 S55t lte ورژن 4.4.2122-طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددیمقاله بررسی نگرش دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی پيرامون عوامل موثر در ازدواجدانلود تحقیق آشنایی با DNSکارآفرینی و طرح توجیهی پرورش داممدل جت جنگی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی

دانلود پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد خاک و باد و جلوه های آن در ادبیات فارسی

👇🏞 تصاویر 🏞