👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)

ارتباط با ما

دانلود


کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)
 توجه میراث زرین همون نشانه های کهن می باشد.
 
 
فهرست مطالب
مقدمهعلائم شناسی  چیستنشانه های  د فینه ها را بشناسیمبدیهیات علم آثار و علادم  شناسیرمزگشایی نشانه هاقواعد و مباحث نشانه هاادله های قوی وجود گ ن جعادات و آداب پنهان کردن د ف ی ن هتکنیز و فرهنگ ترمیزروشهای دفن در بین مللتفاوت بین کنز و د فینهنشانه ها و علائم !از توهم تا واقعیتامور بدیهی در علم نشانه هامعانی علامت های مختلفنشانه چرا در سخره و سنگ هاانواع محل های قرار دادن نشانه هاعلامت های برجستهنشانه های کنده کاری شدهانواع اشاره و نشانه هااندازه ها در دفینه یابیجهت های مورد استفاده باستانبخش نخست رمز گشایی انواع علامت و نشانه ها:چگونه نشانه ها را تحلیل کنیمراه های استخراج و بیرون آوردن د فینه هاراه های شرعی استخراجنشانه های خزندگاننشانه های پرندگان و جماداتنشانه های عثمانی و ترکیحیوانات انسان و اجزای انهاعلامت خورشید در د ف ی ن ه یابیعلامت مستطیلمستطیل روی سنگ هاسنگ های حفره و اسکنه دارسنگ چهل تکهعلامت میمونعلامت الت مرد و زنعلامت 7 در علوم باستانعلامت انگورملک یا فرشته بالدارعلامت بز کوهیعلامت و نشان سگنشان شمشیر و سنگ زرهدرخت در د ف ی ن ه یابیبحث کامل صلیب هاعلامت فیلنشان افتاب پرسترمز گشایی کامل انواع سنگ های کاسه و جوغن هافنجان نما هاکاسه هفت تاییعلامت سنگ 6 کاسهقواعد عمومی دفینه یابیعلامت ماه و ستارهسنگ ایینهعلامت تخم مرغرمز گشایی شیر های سنگیعلامت عقابعلائم کامل و رائج علوم باستانیعلامت نعل اسبعلامت جای دو زانوعلامت قفلعلامت ، پستان ، آلت زن و نعلعلامت تاجسنگ صندلیدفینه یهودیانمبحث رمز گشایی کامل علائم های در حین حفاری و کاوشعلامت خر گوشعلامت میخعلامت سنگ نشانسنگ فلش دارعلامت تیر و پیکانعلامت کبوترعلامت سم اسبعلامت عقربعلامت ماهیدفینه های نا معلومنماد ها و سمبل هاعلامت اژدهاعلامت قیچیعلامت خنجرعلامت گرگمبحث کامل شتر و سم شترگل حکمت (ساروج)انواع ساروج وراههای شکستنباز کردن جوغن های پلمپگشودن اتاق های صخره ایسنگ دفینهعلامت های مرد و گرگعلامت های مسافت هانشانه های جهت هانشانه های توجیهینشانه های توضیحینشانه های تفنگ و قدم هانشانه های متنوعنشانه های سلاح هاعلامت های مقیاس و جهت هاعلامت علامت چاه وتلهعلامت شمشیر و خنجرعلامت مژدگانیعلامت تله تومولوس هاعلامت اشاره سایهنشانه شتر سارباننشانه مزغ و جوجهنشانه های صلیب و علات پنجنشانه های مسافت ، تله اتاقک ، نهانگاهنشانه های مقیاسینشانه های تمویهی و صلیب، توضیحی ، د ف ی ن ه تنورمدفن تومولوسی، علامت دست و تپانچهعلامت های قبر هاعلامت کشتی و قبرنشانه های مسافت و جهت هاروشهای شناخت ، شکستن و خنثی سازی انواع تله ها و طلسمات د ف ی ن ه ها:تله گذاریقلب یا دلتله فلشتله شن و ماسهتله زمینیتله رعد و برقتله ترقوه ایتله یا طلسم مارتله یا طلسم جابجاییتله فشاریتله تیغ و شمشیرتله الاکلنگیتله مکانیکیتله له کنندهتله شن و شمشیرتله نیزه و چاهتله گیوتینی ، شیمیایی و سمیتله سنگتله فلش ، گودالتله صلیب ، علامت های تله هاتله یا طلسم آبتله سردابعلم حروفاتطلسمات در د ف ی ن ه یابی :مباحث کلی طلسماتعلامت های منطقه طلسم شدهتپه پستانی شکل یا سینه مرغیتپه جوغن دارتصویر کامل تل و تپه هاتپه دستی کوره ای ، تپه تنوریساختارقبرهای هخامنشیتدفین دوره اشکانیتدفین دوره ساسانیتدفین دوره زرتشتیانساختار قبرهای عیلامیساختار قبر اسلامینکات ایمنی و کامل قبرها بصورت مصورعلامت و نشانه های قبرهامبحث کامل تومولوسها همراه با کروکی و پلان های کامل مصورعلائم و نشانه های قبرهابخش دایره المعارف مکان های دفن دفینه ها و گنج ها:دفینه چاه هاورودی تونل و دهلیزهاد ف ی ن ه کلیساهاد ف ی ن ه پنجره هاد ف ی ن ه پل هادفینه معابدد ف ی ن ه پله هاقبرهاسردابه هاتابئت ها ، سنگ بنای تاریخیآتشکده هاقلعه هامحراب هاچشمه ها ، آب و قنات هاسفید خانه هاغارهادخمه هاانواع گورهامقبره های داخل زمینراه های کشف ، تشخیص اصالت اشیاء و کارشناسی اجناس باستان بصورت کامل و جامع:قانون اساسی میراث فرهنگی
 
 


👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان دیوان درهاولین پرونده های پوآرو (آگاتا کریستی)ساخت کسب و کار فوق العادهنرم افزار شناسایی شماره تماس گیرنده - جستجو بین یک ملیاردو ششصد شماره در جهانآموزش خوشنویسیپاور پوینت تحلیل و آشنایی با برج پیزابررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشیSolution To CLRS Excercise - حل المسائل کتاب مقدمه ای بر الگوریتم ها (زبان اصلی)انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)

کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)

دانلود کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)

خرید اینترنتی کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی)

👇🏞 تصاویر 🏞