👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور WORD

ارتباط با ما

دانلود


انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر  نگاه منبع محور WORD
چکیده
 در این پایان نامهبا توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی و بالتبع انتخاب پروژه ها، مدلی ریاضی که یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری می باشد برای دسترسی به جواب بهینه (انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها) استفاده شده است. با توجه به اینکه هزینه های پروژه عمدتاً شامل اقلامی هستند که از به کار گرفتن منابع به وجود می آیند و با توجه به وجود محدودیت در سطح منابع قابل دسترس، باید پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شوند که در هیچ موقعیتی، سطح احتیاجات از سطح امکانات بالاتر نباشند، به همین منظور مدل ارائه شده مبنی بر نگاه منبع محور می باشد.که در نهایت منجر به انتخاب مجموعه پورتفولیو ها شده است.
فهرست مطالب
فصل اول – کليات تحقيق. 8
1-1- مقدمه.. 8
1-2- تعریف مساله تحقيق.. 9
1-3- تشریح و بیان موضوع.. 10
1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 11
1-5- روش تحقیق.. 12
1-6- فرضیه های تحقیق.. 12
1-7- ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم - مفاهیم مربوط به انتخاب پورتفولیو. 13
2-1- مقدمه.. 13
2-2-تاریخچه.. 15
2-3-تعاریف.. 17
2-3-1- پروژه.. 17
2-3-2- مدیریت پروژه.. 18
2-3-3- طرح.. 18
2-3-4- مدیریت طرح.. 19
2-3-5- رابطه بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه.. 21
2-3-6- پورتفولیو.. 22
2-3-7- مدیریت پورتفولیو.. 23
2-3-8- برنامه‌ريزي استراتژيک.. 24
2-3-9- مديريت استراتژيک.. 24
2-3-10- اولويت‌بندي پروژه ها.. 26
2-4- روشها و تکنیک های انتخاب مجموعه پروژه.. 27
 
فصل سوم: مفاهیم مربوط به RBV. 34
- 1-3 مقدمه. 34
3-2- مفهومRBV.. 34
3-3- تاریخچه.. 36
3-4- منبع به چه معناست.. 38
3-5- توانایی به چه معناست.. 39
3-6- مزیت رقابتی به چه معناست.. 39
3-7- طبقه بندی منابع.. 39
3-8- موانع تقلید از منابع.. 41
3-9- توسعه منابع برای آینده.. 43
فصل چهارم - مدل ریاضی. 45
4-1- برنامه ریزی ریاضی.. 45
4-2- تاریخچه.. 45
4-3- شاخه های اصلی برنامه ریزی ریاضی.. 46
-4-4انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها.. 48
4-4-1- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی.. 48
4-4-2- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا.. 48
4-4-3- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید.. 49
4-4-4- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته.. 49
4-4- 5- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره49
4-4-5-1- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه.. 49
فصل پنجم - مدلسازی. 51
5-1- مقدمه.. 51
5-2- قانون پارتو.. 51
5-3- الگوریتم انتخاب پورتفولیو.. 53
5-3-1- مفروضات الگوریتم.. 53
5-3-2- قدم هاي الگوریتم.. 54
5-3-2-1- فاز اول: مرتب سازی.. 54
5-3-2-2- فاز دوم: انتخاب پورتفوليو با استفاده از مدل ریاضی پیشنهاد شده 54
5-3-2-3- فاز سوم: مرتب سازی نهايي پودتفولیوها در برنامه عملياتي 64
فصل ششم - نتیجه گیری. 65
پیوست1. 68
مراجع. 70
 
فهرست جداول
جدول 1. 62
جدول 2. 62
جدول 3. 63
جدول 4. 65
 
فهرست اشکال
شکل 1. 22
شکل 2. 23
 فصل اول – کليات تحقيق
 1-1- مقدمه
هر سازمانی برای اجرای سیاستها و اهداف خود و برای ادامه رشد و بقاء و به اجرا در آوردنبرنامه هایش، خود را ملزم به برنامه ریزی و کنترل آن در راستای ماموریت و استراتژی بلند مدت سازمان می داند. که گاهاً این برنامه ها در مقام اجراء، به صورت پروژه هایی نمایان خواهند بود. به عبارتی می توان به این نکته اشاره کرد که تقریباً همه سازمانها به نوعی با پروژه، به دنبال آن انتخاب پروژه روبرو می باشند. حال این سازمان ممکن است یک نهاد دولتی باشد که به دنبال برنامه ریزی پروژه های ملی است یا یک شرکت تولیدی که پروژه ها و طرح های تولیدی خود را برنامه ریزی می کند. پس به این ترتیب می توان به اهمیت پروژه ها در سازمان و بالتبع آن انتخاب پروژه ها پی برد. از طرفی اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.
در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.
اولویت بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمانی برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان به سبب محدودیت منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که اولویت بندی برنامه ها و پروژه­های سازمانی از اولویت بندی اهداف کلان و عملیاتی نظیر آنها حاصل می شوند باید مکانیزمی برای اولویت بندی پروژه های سازمان بر مبنای اولویت اهداف انتخاب شود. از سویی تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم مدیریت نوین به شمار می آید. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه­های متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی سازمان استراتژیک محور متاثر می­شوند روبه رو است در این مورد مدلهای تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم مناسب به نظر می رسد.بنابراین با این مدل می توان در فضای اهداف سازمان و برنامه­ریزی استراتژیک سازمان، مکانیزمی برای انتخاب پروژه بر اساس تاثیرگذارترین معیارها فراهم کرد.
 1-2- تعریف مساله تحقيق
هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.
 1-3- تشریح و بیان موضوع
یکی از مسائل مشکل ساز در سازمانهایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید در فرآیند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:
- اهداف چند گانه و بعضاً متعارض
- بعضی اهداف کیفی و در تقابل با اهداف کمی باشند
- بعضی از پروژه ها ماهیتاً به یکدیگر وابسته باشند
- محدودیتهایی مانند منابع مالی، نیروی کار، تجهیزات و گاهی پارامترهایی همچون ریسک و زمان کامل شدن پروژه مطرح باشد
حال با در نظر گرفتن شرایط فوق، کاملاً واضح است که تصمیم گیری و انتخاب در این مورد بسیار مشکل است. زیرا با تعداد زیادی گزینه با بدیلهای مختلف و در راستای اهداف و اولویتها و محدودیتهای مختلف روبرو هستیم. یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری در چنین مواقعی مدلهای ریاضی می باشند، که در این پایان نامه برای دسترسی به جواب بهینه (انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها) از آن استفاده شده است.
 1-4- ضرورت انجام تحقیق
با آگاهی به این امر که اکثر مسائل مطرح در مدیریت در نهایت معطوف به بهره وری و استفاده بهینه و حداکثر از منابع می باشد. کاملاً روشن است که در انتخاب پروژه نیزمساله تصمیم گیری بهینه مطرح می باشد. مساله ای که شاید یکی از مهمترین موضوعات سازمانها است و در کتب دانشگاهی نیز جایگاه خاص خود را دارد، در ارتباط با ارزیابی های اقتصادی فنی و همچنین امکان سنجی و یا مسائلی چون مدیریت و برنامه ریزی پروژه می باشد. درسازمان هایی با بلوغ مدیریت پروژه، مدیریت در زمینه وسیع تری و تحت نفوذ مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو وجود دارد. اولویت ها و استراتژی های سازمانی، بین پورتفولیو ها و طرح ها، و بین طرح ها و پروژه های منفرد اتصال داده شده اند. پروژه ها چه در طرح ها ویا پورتفولیوها، وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی که غالبا در مفهوم یک برنامه استراتژیک هستند می باشند. اگر با نگرش سیستمی به این موضوع برخورد شود دیده خواهد شد که بهینه بودن یک پروژه به تنهایی به معنای بهترین انتخاب برای سازمان با توجه به کلیه شرایط و دیگر پروژه های سازمان نیست. بلکه هر پروژه باید در راستای دیگر شرایط سازمان و با توجه به اهداف کلی سازمان انتخاب شود. به دلیل اینکه اگر چه پروژه هابه صورت منفرد می توانند منافع مجزایی داشته باشند اما در سطحی بالاتر به صورت یک طرح و یا یک پورتفولیو منافع هر یک می تواند بر منافع دیگر پروژه­ها تاثیر داشته باشد بنابراین سازمانها نیاز دارند معیارهایی برای اولویت بندی پروژه ها در اختیار داشته باشند تا بتوانند موثرترین شیوه برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود در سطح کلان دست یابند.

👇 تصادفی👇

تحلیل رفتار دینامیکی ژنراتور تغذیه دوگانه در توربین بادیعنوان: مدل حمایتی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از شکل گیری صنعت ساخت داخل تجهیزات نانومشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی pdfدانلود پايان نامه شيمي كاربردي آزمايشات شيميايي لبنيات (بررسي استاندارد فراورده هاي لبني)47-بهترین مكان قرار گیری میراگرهای ADAS در یك ساختمان خاص ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور WORD

انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور WORD

دانلود انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور WORD

خرید اینترنتی انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور WORD

👇🏞 تصاویر 🏞