👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD

ارتباط با ما

دانلود


برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD
چکيده
موفقيت در رسيدن به اهداف توزيع درآمد و برابري در يك اقتصاد، نيازمند شناخت ويژگي­هاي بنياني آن اقتصاد مي­باشد؛ چراكه از اين طريق مي­توان منابع مالياتي را به­منظور تأمين مالي مخارج و برنامه­هاي سرمايه­گذاري شناخت. اقتصادهايي كه از ظرفيت مالياتي پاييني برخوردار مي­باشند، به­منظور فراهم كردن خدمات اقتصادي و اجتماعي و همچنين دستيابي به رشد سريع اقتصادي، نياز بيشتري به منابع مالي دارند. بنابراين به­دليل نياز به مخارج بالاتر در مقابل ظرفيت مالياتي پايين، اقتصادهاي مذكور اغلب شاهد شكاف زيادي بين منابع درآمدي و نيازهاي هزينه­اي خود هستند. از آن­جا كه اقتصاد ايران نيز از جمله چنين اقتصادها به­شمار مي­رود و همچنين نظر به­اينكه اقتصاد ايران در وضعيت مالي وخيمي(كسري بودجه شديد، تورم بالا و توزيع درآمدي بسيار ضعيف) قرار دارد كه هم­زمان با اين وضعيت، در مسير دشوار تغيير نظام مالي خود نيز گام بر­مي­دارد، نياز به رشد اقتصادي بالا و بدون تورم و همچنين تأمين مالي دولت از طريق ماليات­ها(به­جاي استقراض عمومي و يا سياست كسري بودجه مداوم) امري ضروري به­نظر مي­رسد.
روش پژوهش حاضر برگرفته از روش مورد استفاده در مقاله"برآورد تلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن با کشورهاي در حال توسعه منتخب" نوشته قطميري، محمد علي و اسلاملوئيان، کريم، (1387) مي­باشد. در اين پژوهش ابتدا ظرفيت مالياتي كشورهاي ايران ، مصر، مالزي، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزي، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان، و تونس به­عنوان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با استفاده از داده­هاي تلفيقي طي دوره 2005-1999 با بهره­گيري از روش پانل متوازن در قالب الگوي اثرات ثابت برآورد و پس از آن شاخص تلاش مالياتي مربوط به كشورهاي مذكور محاسبه مي­گردد. در اين پژوهش ظرفيت مالياتي تابعي از متغيرهاي سهم بخش­هاي كشاورزي، خدمات و صنعت از توليد ناخالص داخلي(GDP)، سهم بدهي­هاي خارجي از GDP، سهم بخش خارجي از GDP، معكوس GDP سرانه، سهم جمعيت شهري از كل جمعيت، پولي­کردن و ضريب جيني مي­باشد. نتايج برآورد اين الگو نشان مي­دهند كه ضريب متغيرهاي سهم بدهي­هاي خارجي، سهم بخش خدمات از GDP، سهم بخش­هاي صنعت و سهم بخش خارجي از GDP مثبت و معنادار مي­باشد. همچنين ضريب متغيرهاي نسبت شهرنشيني، كشاورزي از GDP، ضريب­جيني، معكوس GDP سرانه و پولي­کردن منفي به­دست آمده­اند. در اين رابطه مي­توان گفت تمامي ضرايب به­دست­آمده با نتايج مطالعات قبلي سازگار بوده­اند. در مورد مقايسه ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي ايران با ساير كشورهاي مورد مطالعه، بايد گفت اقتصاد ايران از ظرفيت مالياتي متوسط و تلاش مالياتي پايين­تري نسبت به اين کشورها برخوردار است. بنابراين سياست­گذاران مي­توانند با اتخاذ سياست­هاي مناسب در جهت افزايش تلاش مالياتي، اتکاي بودجه دولت به نفت را کمتر کرده، و عمده مخارج دولتي را از محل درآمدهاي مالياتي تأمين نمايند.
کليد واژه­ها:ماليات، ظرفيت مالياتي، تلاش مالياتي، داده­هاي پانل، كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه.1
1-2- شرح وبيان مسأله پژوهش2
1-3- هدف پژوهش3
1-4- فرضيه­هاي پژوهش4
1-5- اهميت و ارزش پژوهش4
1-6- روش پژوهش5
1-6-1- داده­هاي استفاده­شده در پژوهش8
1-6-2- ابزار گردآوري و تحليل داده­ها8
1-7- واژگان کليدي9
1-8- جمع­بندي فصل10
 
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
مقدمه11
2-1- تعريف، مفهوم کلي و اهميت ماليات13
2-2- پايه مالياتي13
2-3- نرخ ماليات و انواع آن14
2-4- بار مالياتي و تعلق واقعي ماليات15
2-5- اصول ماليات15
2-6- امتياز، پرهيز و فرار مالياتي16
2-7- انواع درآمدهاي دولت17
2-8- بررسي ضرورت ماليات در اقتصاد 18
2-9- مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم وجوه تمايز آنها20
2-10- انواع مالياتها22
2-10-1- ماليات بر درآمد وثروت 23
2-10-2- ماليات بر کالاها و خدمات23
عنوان صفحه
 
2-10-3- ماليات بر سازمانها ...................25
2-10-4- ماليات بر رهن 26
2-10-5- ماليات در اقتصاد جهاني 27
2-11- بررسي نقش مالياتها در تخصيص منابع، تصحيح و تثبيت فعاليتهاي اقتصادي......................................28
2-12- اختلالات در تخصيص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادي....................................................................30
2-13- سياستگذاري و اصلاح نظام مالياتي در کشورهاي در حال توسعه.......................................................31
2-14- اثرات عامل ماليات در يک مدل دو بخشي رشد درونزا..............................................................................31
2-15- بررسي ماليات از جنبه هاي انگيزه و منابع.................................................................................................32
2-16- مسأله انتقال مالياتها.......................................................................................................................................32
2-17- ظرفيت مالياتي.................................................................................................................................................33
2-17-1- تعاريف مختلف از ظرفيت مالياتي.........................................................................................................33
2-17-2- ساختار انواع ظرفيت مالياتي....................................................................................................................35
2-17-3- عوامل تشخيص ظرفيت مالياتي جامعه...............................................................................................38
2-18- تلاش مالياتي.....................................................................................................................................................38
2-18-1- تلاش مالياتي، تعريف، مفهوم و نحوه محاسبه.....................................................................................39
2-18-2- عوامل تعيين کننده تلاش مالياتي( برسي اجمالي ادبيات مربوطه).................................................39
2-19- سابقه تحقيق.....................................................................................................................................................42
2-19-1- کارهاي انجام شده در داخل کشور.........................................................................................................42
2-19-2- کارهاي انجام شده براي کشورهاي در حال توسعه................................................................................48
2-20- نتيجه گيري.....................................................................................................................................................59
 
فصل سوم: الگوي نظري پژوهش
مقدمه61
3-1- تعيين و تصريح الگو61
3-1-1- عوامل تعيين کننده ظرفيت مالياتي 62
3-1-1-1- نسبت مالياتي مطلوب63
3-1-1-2- سهم بخشهاي مختلف از توليد ناخالص داخلي .63
3-1-1-3- درجه باز بودن اقتصاد64
3-1-1-4- سهم بخش جمعيت شهري از کل جمعيت...........................................................................................64
3-1-1-5- درجه پولي کردن.....................................................................................................................................64
عنوان صفحه
 3-1-1-6- ضريب جيني .........................................................................................................................................65
3-2- تصريح الگو...........................................................................................................................................65
3-2-1- تابع رفاه اجتماعي مطلوبيت­گرايان ................................................................................................................67
3-2-2- تابع رفاه اجتماعي رالزين .................................................................................................................................68
3-2-3- تابع رفاه اجتماعي برنولي-نش .......................................................................................................................69
3-2-4- تابع رفاه اجتماعي هم­کشش ..........................................................................................................................69
3-3- تلاش مالياتي.....................................................................................................................................................78
3-4- داده هاي تابلويي................................................................................................................................................79
3-5- روشهاي تخمين داده هاي تابلويي..................................................................................................................79
3-5-1- مراحل تخمين به وسيله داده هاي تلفيقي..............................................................................................80
3-5-2- اثرات ثابت.........................................................................................................................................................82
3-5-3- اثرات تصادفي............................................................................................................................................83
3-5-4- آماره هاسمن....................................................................................................................................................83
3-5-5- آزمون LM بروش پاگان...............................................................................................................................84
3-6- جمع بندي..........................................................................................................................................................85
 فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي
مقدمه87
4-1- داده هاي پانل87
4-1-1- اثرات ثابت 88
4-1-2- اثرات تصادفي89
4-2- برآورد الگو 90
4-2-1- محاسبه نسبت مالياتي تخميني 96
4-2-2- محاسبه تلاش مالياتي ...................................................................................................................97
4-3- نتيجه گيري...............................................................................................................................104
 فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه105
5-2- نتايج پژوهش106
5-3- آزمون فرضيه­ها107
عنوان صفحه
 
5-4- محدوديت­هاي پژوهش108
5-5- پيشنهادات ...................................... 108
5-5-1- پيشنهادات پژوهشي ............................. 108
5-5-2- پيشنهادات کاربردي ............................ 108
پيوست109
منابع و مآخذ119
 فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل (3-1)نمودار رفاه اجتماعي مطلوبيت­گرايي .........................................................................................................68
شکل (3-1) نمودار رفاه اجتماعي رالزين ......................................................................................................................69
شکل (3-1)نمودار تابع عمومي رفاه اجتماعي ..............................................................................................................70
شکل (4-1) نمودارهاي نسبت مالياتي واقعي و تخميني كشورهاي مورد مطالعه.........................................101
شکل(4-2) نمودارهايتلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه………...…………….…..………103
 فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
 جدول 3-1 : تفسيرهاي مختلف ازقانون واگنر..............................................................................................................76
جدول 4-1: بررسي مرتبه جمعي بودن متغيرها.. 91
جدول 4-2: نتايج آزمون F ليمر....................................................................................................................................93
جدول 4-3: نتايج آزمون هاسمن...................................................................................................................................93
جدول 4-4: نتايج تخمين.. 93
جدول 4-5: نتايج آزمون­هاي ريشه واحد بر روي پسماندهاي رگرسيون 95
جدول 4-6: نتايج آزمون والد.......................................................................................................................................95
جدول 4-7: نسبت مالياتي تخميني و واقعي هر كشور در سال­هاي مختلف 96
جدول 4-8: تلاش مالياتي كشورهاي مورد مطالعه.. 98
   فصل اول
کليات پژوهش
 1-1- مقدمه
درآمدهاي مالياتي مي­توانند مهم­ترين روش تأمين مخارج دولت بوده و نقش مهمي در اعمال سياست­هاي اقتصادي دولت­ها ايفا نمايند. درصورتي­كه دولت­ها بتوانند با برنامه­ريزي از اين منبع مهم درآمدي به بهترين نحو استفاده نمايند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادي نزديك­تر خواهدشد. سوالي كه در اين بين مطرح مي­شود، اين است كه آيا براي يك كشور هميشه امكان گسترش درآمدهاي مالياتي وجود دارد، و آيا يك كشور مي­تواند در صورت تمايل تا هر ميزان درآمد مالياتي خود را افزايش دهد؟ در ادبيات اقتصادي براي پاسخ به اين سوال از دو شاخص ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي استفاده مي­شود.
اما كاربرد صحيح ظرفيت و تلاش مالياتي، و همچنين تأثير بيشتر آن­ها در اقتصاد، مستلزم شناخت صحيح و درست از عوامل تأثيرگذار و معيارهاي آن­ها مي­باشد. بنابراين پژوهش حاضر سعي در معرفي عوامل موثر بر ظرفيت مالياتي و تلاش مالياتي دارد، تا از طريق ايجاد امکان گسترش درآمدهاي مالياتي، دولت را در رسيدن به اهداف کلان خود ياري نمايد. در اين راستا، همچنين به مقايسه ظرفيت و تلاش مالياتي ايران با چند کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامي نيز پرداخته مي­شود.
اين فصل به کليات پژوهش خواهد پرداخت و در اين زمينه به بيان مسأله پژوهشي، اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه­هاي پژوهش، روش تحقيق، ابزار گردآوري و تحليل داده­ها، داده­هاي استفاده­شده در پژوهش و در نهايت به بيان تعريف کليد واژه­ها مي­پردازد.
1-2- شرح و بيان مسئله پژوهشي
ماليات به­عنوان معمول­ترين و مهم­ترين منبع مالي براي تأمين درآمدهاي عمومي و يکي از کاراترين و مؤثرترين ابزارهاي سياست­هاي مالي به­شمار مي­رود که دولت مي­تواند به واسطه آن، بسياري از خدمات اجتماعي و رفاهي را به مردم ارائه دهد و به بسياري از فعاليت­ها و جريانات اقتصادي و اجتماعي سمت وسوي لازم را ببخشد. متأسفانه تلقي برخي از افراد از وصول ماليات محدود به کسب درآمد بيشتر به­منظور اداره­نمودن تشکيلات دولتي است و آنچه کمتر به آن توجه مي­شود اين است که پايين بودن سهم وصولي­هاي مالياتي در ترکيب درآمدي دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواري همچون وابستگي درآمد کشور به صدور يک کالا را دربر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالي محروم ساخته است. در حاليکه با استفاده از اين ابزار مي­توان بسياري از نابساماني­هاي اقتصادي را به­سمت صحيحي هدايت نمود. با تغيير در پايه­هاي مالياتي مي­توان مکانيزم­هايي ايجاد نمود که مسائل و مشکلات اقتصادي همچون: کسري بودجه، تورم، بيکاري، نامتعادل بودن توزيع درآمد، کاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات، افزايش مهاجرت به شهرهاي بزرگ، بالا رفتن مصرف کالاهاي تجملي در مناطق شهري و بسياري از مسائل ديگر را سامان بخشيد و ضمانت لازم براي رشد و شکوفائي اقتصاد و تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي را فراهم آورد.
ظرفيت مالياتي توان جامعه را در پرداخت ماليات نشان مي دهد. به عبارتي، ظرفيت مالياتي ميزان مالياتي است که مردم مي توانند بپردازند.(حميد صفايي نيكو، 1375) ظرفيت مالياتي در واقع حجم مالياتي است که جامعه به طور بالقوه توان پرداخت آن را دارد. اطلاعات لازم در مورد ظرفيت يک کشور يا يک منطقه در تجهيز منابع مالياتي براي پاسخگويي به مشکلات مالي و اجراي سياست هاي اقتصادي با استفاده از برآوردظرفيت مالياتي فراهم مي شود. به اين ترتيب، آشکار مي شود که يک کشور يا يک منطقه اولاً چه ميزان کوشش در تجهيز منابع مالياتي به کار برده است و ثانياً به طور متوسط تا چه ميزان توان افزايش منابع را دارد. اين شاخص بر اساس روش تجربي مقدار بهينه ماليات يا برآورد نسبت مالياتي است که مبناي الگوي اقتصاد سنجي برآورد شده است. به عبارت ديگر، ظرفيت مالياتي از طريق برازش کردن نسبت مالياتي بر روي متغيرهاي تأثيرگذار محاسبه مي گردد.
انگيزه اصلي ماليات در سطح کشور، تأمين مالي اداره امور و تدارک عمومي خدمات اجتماعي و اقتصادي مي­باشد. تلاش جهت جمع­آوري درآمدهاي مالياتي با شناخت اهرم­هاي مالياتي موجود تعيين مي­شود و تکيه بيشتر بر درآمدهاي مالياتي در سطح کشور بدون شناخت اين اهرم­ها و عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي نمي­تواند چندان موفقيت­آميز باشد. در برنامه­هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يکي از خط ­مشي­هاي اساسي در مورد ماليات، ارتقاي سطح تلاش مالياتي از طريق بهبود روش­هاي جمع­آوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم است.
در بررسي­هاي مربوط به ظرفيت بالقوه مالياتي ايران، مشخص­ شده است که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي­هاي بالفعل مالياتي وجود دارد. (نادر مهرگان، 1383) در شرايط فعلي که افزايش درآمدهاي مالياتي ممکن مي­باشد، باتوجه به اهميت و ضرورت مطالب فوق بايستي بودجه کشور هر چه بيشتر به درآمدهاي مالياتي متکي باشد تا بتوان اقتصادي سالم براساس درآمدهاي منطقي­تر و قابل برنامه­ريزي براي تأمين مخارج دولت پايه­ريزي کرد. بر اين اساس، آگاهي از ميزان ظرفيت وصول­ نشده درآمدهاي مالياتي از اهميت خاصي برخوردار است.لذا اين پژوهش درصدد است تا با محاسبه ظرفيت مالياتي كشور، تفاوت ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي­هاي بالفعل مالياتي را آشكار ساخته، همچنين اين موضوع را با كشورهاي منتخب سازمان كنفرانس اسلامي مقايسه كند. بنابراين در اين پژوهش تلاش مالياتي كشورهاي ايران، اردن، لبنان، مصر، اندونزي، مالزي، پاكستان، مراكش، بنگلادش، عراق، كويت، عمان، عربستان سعودي، و تونس در دوره 2005-1999 مورد مقايسه قرار مي گيرد. در مورد الگوي مورد استفاده در اين پژوهش نيز بايد گفت که بر مبناي الگوهاي مطالعات قبلي که همگي تقريباً در چارچوب مشابهي تعيين شده­اند و شامل متغيرهاي تقريباً مشابه و عمدتاً يکساني هستند، در اين مطالعه متغيرهاي ديگري مانند ضريب­جيني و پولي­کردن نيز وارد الگوي تخميني شده­است.
 1-3- اهداف پژوهش
اهداف اين پژوهش عبارت­اند از:
 1-4- فرضيه­هاي(سؤالات) پژوهش
 1-5- اهميت و ارزش پژوهش
درآمدهاي مالياتي بهترين، سالم­ترين ومنطقي­ترين روش­هاي تأمين مخارج دولت­ها مي­باشد و از ماليات­ها به­عنوان يکي از مهمترين و مؤثرترين ابزار اقتصادي دولت نام برده مي­شود. حفظ ثبات نسبي در روند حرکت رو به جلوي بخش­هاي مختلف اقتصادي مي­تواند بوسيله اهرم ماليات که يکي از مهمترين اهرم­هاي سياست مالي است صورت پذيرد.
از طرفي در بررسي هاي مربوط به ظرفيت بالقوه مالياتي کشور مشخص شده است که شکاف قابل توجهي ميان ظرفيت بالقوه مالياتي و وصولي هاي بالفعل مالياتي وجود دارد و در شرايط فعلي امکان افزايش تلاش مالياتي ممکن مي باشد(نادر مهرگان،1383). لذا با توجه به اهميت فوق و ضرورت اينکه بايستي بودجه کشور از درآمدهاي نفتي بي­نياز شده و هر چه بيشتر به درآمدهاي مالياتي متکي باشد تا بتوان اقتصادي سالم با درآمدهاي منطقي­تر و قابل برنامه­ريزي براي تأمين مخارج دولت داشت، قبل از هر چيز لازم است تا ظرفيت بالفعل و بالقوه مالياتي شناخته شود، تا با انتخاب روش­هاي صحيح و اصولي و برنامه­ريزي شده اين دو ظرفيت به هم نزديک شوند و علاوه بر تأمين هزينه­هاي دولت، ماليات را به­عنوان ابزار قدرتمندي در جهت رسيدن به اهداف سياست­هاي کلي اقتصاد کلان به­کار گرفت. برآورد تلاش مالياتي ايران نيز در راستاي همين هدف يعني شناسايي ظرفيت بالقوه مالياتي مي­باشد، تا پس از بررسي عوامل مؤثر بر ظرفيت مالياتي، زمينه افزايش تلاش مالياتي ايران در آينده معرفي گردند.
 1-6- روش پژوهش
تعيين ظرفيت مالياتي مستلزم بررسي عوامل مؤثر بر نسبت مالياتي، يعني نسبت ماليات دريافت شده از درآمد ملي کشور است. بدين منظور، ابتدا لازم است الگوي مناسب براي تعيين عومل تأثير گذار بر نسبت مالياتي تدوين و سپس با استفاده از روش هاي اقتصاد سنجي و آمار مربوط به کشورهاي مورد مطالعه، ميزان تأثير هر يک از عوامل بر نسبت مالياتي تخمين زده شود.
در اين پژوهش، بر مبناي روش ليتولد(1991) و تکميل آن با توجه به مطالعات جديد الگوي مناسب تدوين مي شود. مزيت روش ليتولد در مقايسه با ساير تحقيقات اين است که از يک مباني مشخص نظري برخوردار است. در اين روش، فرض مي شود که دولت سياست­هاي خود را با هدف حداکثر کردن رفاه جامعه، تدوين مي کند. بر اين اساس، يک تابع رفاه اجتماعي بعنوان تابع هدف براي دولت فرض مي شود، که قصد دارد با انتخاب سياستهاي مناسب و با در نظر گرفتن قيد بودجه اي رفاه جامعه را حداکثر کند.

👇 تصادفی👇

وضعیت محیط زیست و فضای سبزپایان نامه فاصله سنج آلتروسنیک با قابلیت اندازه گیری دما به زبان Cمبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل رفتار متقابلپیدا کردن افراد از روی شماره موبایل (تست شده)هندبوک مهندسی خوردگیاستفاده از ساقه‌ی گیاه خاکشیر در حذف آلایندگی رنگی از محیط‌های آبی و بررسی تأثیر عملکرد جاذب در مقیاس نانو بر حذف wordدانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان فارسدانلود كتاب زبان بدن (خواندن افكار ديگران)کودک پلیرطرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD

برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD

دانلود برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD

خرید اینترنتی برآوردي از ظرفيت وتلاش مالياتي در ايران و مقايسه آن باکشورهاي منتخب عضو کنفرانس اسلامي(2005 - 1999)WORD

👇🏞 تصاویر 🏞