👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word
چکیده
نااطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايه خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. لذا افزايش نااطميناني سياست­هاي اقتصادي دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکود اقتصادي خواهد شد.
در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز و با استفاده از الگوهای ARCHوGARCH حاصل شده است.
نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.
 کلمات کلیدی :نااطمینانی، سیاست اقتصادی، رشد اقتصادی، تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا، روشARCH وGARCH
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه.. 2
1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2
1-2 ضرورت انجام مطالعه.. 3
1-3 هدف مطالعه.. 4
1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد.. 4
1-5 وظایف کلی دولت.. 5
1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6
1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6
1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7
1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8
1-7-1 نااطميناني سياست­هاي اقتصادي.. 8
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه.. 10
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 12
2-1-1 مکتب کلاسیک.. 12
2-1-2 مکتب کینزی.. 12
2-1-3 مکتب پولیون.. 13
2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید.. 14
2-1-5 مکتب کینزین­های جدید.. 14
2-2مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16
 
2-2-1الگوی هارود.. 16
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18
2-2-2 الگوی دومار.. 18
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 19
2-2-4 تئوری­های رشد درونزا.. 23
الف- مدل رشدAK.. 24
ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26
فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی
مقدمه.. 29
3-1 مطالعات خارجی.. 30
3-2مطالعات مربوط به ایران.. 42
فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت
مقدمه.. 48
4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49
4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49
4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51
4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر.. 53
4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها.. 55
4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص.. 55
فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد
مقدمه.. 58
5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59
 
5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63
5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63
5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64
5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار.. 66
5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 67
5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68
5-3 بررسی پایایی متغیرها.. 68
5-4برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71
5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73
5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب.. 76
5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76
5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76
5-6-3 سرمایه انسانی.. 76
5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز.. 76
5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77
5-7 پیشنهادات.. 77
فهرست منابع و مآخذ.. 78
پیوست­ها :
پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها.. 83
پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد.. 89
پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94
پیوست4: داده­های آماری.. 98
 فهرست جداول و نمودارها
صفحه عنوان
نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7
جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد 15
نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22
جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش­بینی متفاوت) 38
جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار.. 39
جدول(4-1) نتیجه آزمونLM-TESTمتغیرها.. 51
جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52
جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی...........................................................................................................50
نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56
نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی 56
نمودار(5-2-1) لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64
نمودار(5-2-2) لگاریتم نسبت سرمایه­گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65
نمودار(5-2-3) لگاریتم حاصلضرب نیروی­کار در متوسط تحصیلات شاغلین 66
نمودار(5-2-4) نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری).. 67
جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 69
جدول(5-4-1) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73
جدول(5-4-2) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه­مدت 75
جدول(5-4-3) نتایج برآورد مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت رشد اقتصادی 75
 مقدمه
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذاربر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عواملتعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.
 1-1 دولت و رشد اقتصادی
مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اندوگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات هاومخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصادبررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای، تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.
چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته­اند.
 1-2 ضرورت انجام مطالعه
گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[7].
لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.
 1-3 هدف مطالعه
در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بين ثبات سياست­هاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي مي­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياست­هاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود مي­کنند.اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده،باید به تأثير غير­مستقيم نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين مي­کنند (مانند سرمايه­گذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليت­هاي خود برنامه­ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت­هاي بلند­مدت کند، به ويژه پروژه­هايساختاري و پايه­اي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي مي­باشند. اين پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمايه­گذاري سنگين بوده و تنها در افق­هاي بلند­مدت سودآور مي­باشند. نا­اطميناني نسبت به سياست­هاي اقتصادي دولت موجب مي­شود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلند­مدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نا­اطميناني سياست­هاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايه­گذاري و لذا ايستايي و رکوداقتصادی مي­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيش­بيني بودن سياست­هاي اقتصادي است.
 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد
در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.
بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.
 

👇 تصادفی👇

انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتداییآموزش فال قهوه گیرپایان نامه بررسی حقوق و فقهی تلقيح مصنوعي و اجاره رحمپروژه مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلبریاضی دبیرستانجم رایگان کلش اف کلنز كاملا واقعيمولدهای جریان DC تعداد صفحات 29برنامه ساز طلایی - بسازید بفروشید - ساخت برنامه های آندروید بدون برنامه نویسی - کاملا فارسیStatistical Monitoring of Clinical Trials: A Unified Approachکارآفرینی: قالب های صنعتی (با ظرفیت 40 دست در سال) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word

بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word

دانلود بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word

خرید اینترنتی بررسی تأثیر نا اطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی word

👇🏞 تصاویر 🏞