👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

ارتباط با ما

دانلود


اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :8
سال انتشار : 1394
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت برخی عناصر غذایی گیاه و همچنین میزان قند محلول گیاه دارویی Salvia sclarea ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد در سال 1931 اجرا گردید. در این آزمایش، سطوح مختلف تنش خشکی 100و75 و71 و 57 درصد ظرفیت زراعی( بر روی گیاه مورد نظر اعمال و صفات مورد نظر اندازهگیری گردید. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری ) 1011P( بر میزان جذب پتاس، کلسیم، منیزیم، ازت، فسفر، سدیم، روی، آهن، مس و همچنین غلظتقند محلول داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که، با افزایش تنش خشکی، میزان تجمع ماده خشک )مجموع وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام هوایی( و غلظت عناصر پتاس، کلسیم، منیزیم، ازت و فسفر کاهش یافته درحالیکه غلظت عناصر سدیم، کلر، روی، آهن و مس و همچنین قند محلول افزایش یافت.
واژگان کلیدی
Salvia sclarea ، تنش خشکی، عناصر میکرو و ماکرو، قند محلول، جذب عناصر غذایی

👇 تصادفی👇

مجموع کامل مداحی دهه اول محرم حاج محمود کریمیتحقیق در مورد عید قربانمقابله با سرمازدگی باغات سرمای زمستانه و بهارهکاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات دانشگاهیرابطه خودکشی با سلامت روانخاندان امام خمینی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

دانلود اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

خرید اینترنتی اثر تنش خشکی بر تجمع ماده خشک، غلظت عناصر غذایی و قندهای محلول در گیاه دارویی مریم گلی کبیر Salvia sclarea

👇🏞 تصاویر 🏞