👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD

ارتباط با ما

دانلود


بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD
چکيده
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران­هاي اقتصادي در دنيا نشان­دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي­باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران­ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جدي­تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين­المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.
در اين تحقيق با استفاده از حدود 60 متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب داده­ها و متغير­هاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سال­هاي بحراني استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخص­هاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص­هاي منتخب بايد قبل از بحران هشدار­ها و يا آلارم­هايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخص­هايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.
سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سال­هاي 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سال­هاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخص­هايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حساب­هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص­هاي هشدار انتخاب گشته­اند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حساب­هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفته­اند.
 کلمات کليدي:سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کليات پژوهش
1- 1 مقدمه1
1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي1
1-3 اهميت و ارزش پژوهش3
1-4 اهداف پژوهش4
1-5 فرضيههاي پژوهش4
1-6 روش پژوهش4
1-6-1 نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها4
1-6-2 جامعه آماري (در صورت لزوم)4
1-6-3 ابزار گردآوري داده­ها5
1-6-4 ابزار تجزيه و تحليل5
1-7 کليد واژگان5
فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
2-1-مقدمه7
2-2-تعريف بحران اقتصادی8
2-3-انواع بحران اقتصادي9
2-3-1- بحران مالي 9
2-3-2- بحران بانكي9
2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي10
2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي11
2-3-5- بحران هاي گسترده­تر اقتصادي11
2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي12
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي12
2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي14
2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها15
2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي16
2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي17
2-4-6- اكوپاتي17
2-4-7- بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي18
2-5-نظريه هاي بحران مالي19
2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران19
2-5-2- نظريه مارکس19
2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري .20
2-5-3- نظريه مکتب اطريشي22
2-5-4- نظريه مينسكي26
2-5-5- نظريه بازي هاي هماهنگ27
2-5-6-مباني نظري بحران مالي28
2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي32
2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )35
2-6-2- سقوط وال استريت در سال 192936
2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 198738
2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 198939
2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.comدر سال 200040
2-6-7-بحران 2008-200740
2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران42
2-8-مروري بر مطالعات پيشين52
2-8-1- مطالعات داخلي53
2-8-2- مطالعات خارجي54
2-9-خلاصه فصل76
فصل سوم:روش تحقيق
3-1-مقدمه77
3-2- داده ها77
3-3- معرفي متغيرهاي پژوهش77
3-4- معرفي الگو82
3-4-1-شاخص فشار بازار ارز84
3-4-2-روش سيگنالي85
3-4-3- روش لاجيت87
3-5-آزمون مانايي88
3-6- مروري بر شبكه‌هاي عصبي مصنوعي88
3-7-خلاصه فصل103
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته­ها
 
4-1-مقدمه104
4-1- واکاوي ، بررسي و رسم نمودار تمامي متغيرهاي تاثير گذار در بحران105
4-2- ترکيب متغير ها و استخراج شاخص فشار بازار105
4-2-1-ترکيب تمامي متغيرها110
4-2-2-ترکيب شاخصهاي منتخب111
4-3- تعيين مقادير مربوط به خطاي نوع اول و نوع دوم..........................................................................................112
4-4- تعريف يک آستانه بهينه اي() که در آن نسبت پارازيت به هشدار حداقل شده باشد.112
4-5- انتخاب متغيرهايي که در آنها نسبت هشدار به پارازيت کمتر از 30 درصد باشد.113
4-6- تعيين مقدار تفاوت بحران شرطي113
 
عنوان صفحه
4-7- انتخاب شاخص هاي هشدار113
4-9-نتايج برآورد الگو از طريق مدل لاجيت116
4-9-1-بررسي مانايي شاخصهاي منتخب116
4-9-2-بررسي همستگي بين متغيرهاي منتخب116
4-9-3-تخمين لاجيت117
4-10-نتايج حاصل از شبکه عصبي((MLP 119
4-10-خلاصه فصل122
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه123
5-2- نتيجه گيري124
5-3- رهنمودها و پيشنهادها125
5-3-1- پيشنهادهاي سياستي125
5-3-2- پيشنهادها براي تحقيقات آتي127
پيوست128
منابع و مآخذ132
 فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1: منحني اختلال پولي23
نمودار2-2-سقوط بازار سهام آمريکا در192937
نمودار2-3-سقوط بازار سهام امريکا در198738
نمودار2-4- روند ميانگين قيمت خانه در فاصله زماني 2008-196341
نمودار3-1. مدل يك نرون با چند ورودي93
نمودار 3-2. تابع انتقال آستانه‌اي دو مقداره94
نمودار 3-3. تابع انتقال خميده95
نمودار 3-4. تابع انتقال تانژانت هيپربوليكي95
نمودار 3-5. مدل شبكه تك لايه96
نمودار 3-6. نمايي از يك شبكه پيش‌خور با سه لايه96
نمودار4-1- نمودار متغيرهاي منتخب و تعيين آستانه بهينه آنها و سال هاي بحراني هر کدام از متغيرها106
نمودار4-2-شاخص فشار بازار ارز110
نمودار4-3-شاخص فشار بازار111
نمودار4-4-شاخص فشار بازار با ترکيب شاخص هاي منتخب112
نمودار :4-5- ارزيابي خوبي برازش مدل بحران مالي118
نمودار4-6-خروجي واقعي و آموزسي از نرم افزار مطلب119
نمودار4-7-مقايسه داده هاي پيش بيني شده با واقعي119
نمودار 4-8-نحوه کاهش خطا در حين آموزش شبکه120
نمودار4-9- نحوه تکرار داده ها در حين آموزش120
نمودار4-10-تصوير رگرسيون121
 فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول (2-1) خلاصهاي از مطالعات انجام گرفته در مورد شاخص­هاي پشبيني بحرانهاي مالي55
جدول(2-2) طبقه بندي شاخص هاي پيشرو61
جدول (2-3) عملكرد شاخص هاي پيشرو بحران مالي64
جدول(2-4): شاخص­هاي مؤثر بحرانهاي مالي در مطالعه بوساير و فراتزشر(2002)71
جدول(2-5) شاخص­هاي پيشرو استفاده شده توسط اديسون(2003)73
جدول 3-1 داده هاي موجود شاخصهاي منتخب براي سيستم هشداردهنده اوليه در ايران78
جدول 3-2:تعيين خطاي نوع اول و دوم در رويکرد سيگنالي85
جدول 4-1- انتخاب شاخص­هاي هشدار114
جدول:4-2- بررسي مانايي متغيرهاي منتخب116
جدول4-3- همبستگي بين متغيرها117
جدول4-4-نتايج برآورد تابع بحران مالي در ايران118
 فصل اول
کليات پژوهش
1-1- مقدمه
در اين فصل، نخست به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته مي­شود و در ادامه به ترتيب اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه­ها بيان مي­شوند. در پايان به روش پژوهش پرداخته شده و واژگان کليدي تعريف مي­گردند.
 1-2 شرح و بيان مسئله پژوهشي
بحران هاي مالي باعث به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي وسيعي در سطح جوامع مي شوند و هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد کشورها در طي بحران تحميل مي کنند و باعث کاسته شدن سطح رفاه ، افزايش بيکاري ، کاهش سطح اعتماد عمومي و يأس و ناميدي عوامل اقتصادي و کل جامعه درگير بحران مي شوند.به طور مثال در بحران بزرگي که در سال‌هاي ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم توليد در جهان 56درصد کاهش یافت و بزرگ‌ترين کشورهاي سرمايه داري از نظر حجم توليد به سطح ۲۰ يا ۳۰ سال پيش از بحران برگشتند. نرخ بیکاری در ایلات متحده به 25درصد رسید و هزاران مؤسسه ورشکست گرديدند همچنین زياني که از اين بحران به اقتصاد جهاني وارد شد، بيش از خسارات ناشي از جنگ اول جهاني بود [1]و يا بحران مالي اخير (2008) باعث از بين رفتن 10 درصد GDP جهان شده است و براي برگرداندن اقتصاد به حالت عادي خود ، دولت­ها حداقل 10000 ميليارد دلار هزينه کرده اند، که همه اين هزينه ها باعث به وجود آمدن چنين اثراتي در سطح جامعه بعد از وقوع بحران مي­شود. بنابراين سيستم اقتصادي پذيرفته شده در اکثر کشورهاي دنيا و بخصوص کشورهاي صنعتي و توسعه يافته،سيستم سرمايه­داري مي­باشد و بحران­هاي اقتصادي جزء جدا­­نشدني اين سيستم مي­باشند و به دليل مراودات بالاي تجاري اين کشورها با ساير کشورهاي جهان براحتي اين بحران ها بصورت گسترده تمام اقتصاد­هاي دنيا را تحت تأثير قرار مي­دهند.
در باب بحران­هاي مالي نظريه­هاي مختلف من جمله نظريه مارکس ، نظريه شکست بازار کينز و نظريه مکتب اتريشي بر وجود چنين بحران هايي در سيستم سرمايه­داري صحه مي­گذارندو آن را جزئي از سيستم سرمايه داري مي­دانند . از ديد مکتب کينز تنها راه نجات سيستم سرمايه داري دخالت دولت ها از طريق وضع سياست هاي پولي و مالي مي باشد. در حاليکه از نظر مکتب اتريشي زماني که بحران شکل گرفت، دولت با دخالت خود وضعيت را وخيم­تر خواهد کرد و بايد اجازه دهد که اقتصاد اصلاح شود . از اين ديدگاه زمان دقيق جلوگيري از بحران در دوره رونق مي­باشد که با کنترل دقيق عرضه پول مي توان از وقوع بحران جلوگيري کرد. با اين حال نظريه­هايي مثل تئوري مکتب تراز تجاري حقيقي بحران­ها را جزئي از خود سيستم مي­دانند و از آن به عنوان يک عدم تعادل ياد نمي­کنند و خود بحران را يک نوع تعادل مي­دانند. از اين رو دانشمندان علم اقتصاد سعي بر آن دارند که بتوانند سيستمي را تبيين و طراحي کنند که اين سيستم بتواند قبل از وقوع بحران، سياستگذاران را در جريان وقوع آن قرار دهد و سياست هاي پيشگيرانه لازم در جهت مقابله با آن اجرا شود. دقيقاً مشابه کاري که دانشمندان زمين شناسي براي پيش بيني زلزله در فکر طراحي چنيين سيتم هشداردهنده اي مي­باشند.
اما بحران­هاي اقتصادي در بعد کلان شامل دو جزء بحران مالي و بحران بخش حقيقي است . بحران مالي شامل بحران­هاي بانکي ، بحران­هاي ارزي ( پولي) ، بحران بازار سهام ، بحران تراز پرداخت ها و بحران بدهي مي­باشد در حاليکه بحران­هاي بخش حقيقي شامل بحران بازار نيروي کار و بحران بازار کالا و خدمات است .بنابراين بحران­هاي مالي معمولاُ از طريق دو جزء بحران بانکي و بحران ارزي طي ساليان گذشته در اقتصاد کشورها ظاهر شده است . البته در اين بين بحران بازار سهام معمولأ از طريق سرايت بحران از ساير بخش­هاي اقتصاد مثل پول و بانک تأسي پذيرفته است. در اين پژوهش نيز بحران مالي به دليل گستردگي مطالب و بخش هاي وسيع در برگيرنده اين دو جزء مي باشد. هرچند ديگر بخش ها نيز در اين دو جزء به صورت ضمني حضور دارند. در اين تحقيق سعي شده است تا علاوه بر واکاوي دقيق بحران هاي مالي، چرايي و چگونگي وقوع آنها و سياست هاي مؤثر از ديد مکاتب مختلف در جهت حل اين قبيل بحران ها ،نيز يک سيستم هشدار دهنده در جهت شناسايي بحران هاي مالي( بانکي و پولي ) تبيين شود. بدين گونه که اين سيستم هشدار دهنده در صورت احتمال وقوع بحران در آينده بايد بتواند يک سيگنال در حال حاضر مبني بر احتمال وقوع بحران در آينده ارسال کند.روشي که اين بحران ها را شناسايي و پيش بيني خواهد کرد و در زمان مناسب سيگنال هاي لازم را خواهد فرستاد ،روش شبکه هاي عصبي مصنوعي خواهد بود.بدين صورت که سيستم شبکه هاي عصبي به دليل دقت بالاي آن و با توجه به روند گذشته اقتصاد و پردازش تجربيات گذشته و قابليت يادگيري و آموزش آن ، توان پيش بيني آينده روند اقتصاد را نيز خواهد داشت.
بنابراين با توجه به اينکه روند گذشته اقتصاد ايران مبهم مي باشد و در زمينه تبيين بحران هاي مالي ايران به ندرت مطالعه اي صورت گرفته است لذا در اين پژوهش ابتدا از طريق مدل کامينسکاي[2] ، بحران هاي گذشته ايران استخراج خواهد شد و سپس از طريق مدل لاجيت و سيستم شبکه هاي عصبي ، شاخص هاي اثرگذار بر بحران هاي مالي استخراج خواهد شد. همچنين بحران هاي گذشته اقتصاد نيز از اين روش آزمون خواهد شد. بنابراين مشخص شدن بحران هاي گذشته ، کمک خواهد کرد تا آينده اقتصاد ، قابل پيش بيني شود.
کشور ما نيز با وجود اينکه به خاطر حمايت گسترده دولت و دخالت شديد آن در تمام ارکان اقتصادي کشور، بحراني مثل بحران هاي شرق آسيا در سال 1997 و يا بحران 2008 موجود در اکثر نقاط دنيا را به خود نديده است ولي قطعا با بازتر شدن اقتصاد و کاهش تصدي گري هاي دولت سيستم هاي مالي ايران نيز دستخوش بحران ها خواهد شد. بنابراين با نگاهي به تجربه کشورهاي درگير بحران و آثار مخرب اين بحران ها بر سيستم اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها، طراحي يک سيستم هشدار دهنده که حداقل بتواند شاخص هاي اثرگذار در شروع بحران هاي مالي را شناسايي کند به ارزش پژوهش مي افزايد. هرچند ذکر اين نکته ضروري مي باشد که اين سيستم هشدار دهنده يقينأ نمي تواند تمامي بحران ها را پيش بيني کند، کما اينکه شايد بحران ها در بعضي مواقع کاملأ جنبه اقتصادي نداشته باشند و يا اينکه شاخص هايي که در گذشته در شروع بحران ها نقش مؤثري داشته اند، در حال حاضر نقش انها کم اهميت شده باشد و جاي خود را به شاخص هاي جديدي داده باشند.
 بنابراين الزام وجود چنين پژوهشي اين است که اقتصاد ايران در آينده اي نزديک چاره اي جزء پيوستن به سازمان تجارت جهاني نخواهد داشت و پيوستن به اين سازمان کشور را در معرض سرايت بحران هاي مالي ديگر اعضا قرار مي دهد و از سويي ديگر با بازتر شدن مرز هاي اقتصادي کشور و سياست هاي صادراتي و توجه به رابطه تجاري بالا با برخي از کشورها باعث به وجود آمدن آسيب هاي مالي براي سيستم نوپاي مالي ايران خواهد شد ، که خود گواه بر الزامي بودن چنين تحقيقاتي مي باشد. قطعا کشوري که در چشم انداز خود رؤياي قدرت اول منطقه را در سر دارد، نيازمند تحقيقات گسترده اي در زمينه هاي مالي و بخصوص پولي و بانکي مي باشد تا بتواند خود را از آسيب هاي همگرايي ايمن نگه دارد و در مقابل از مزاياي همگرايي استفاده بهينه نمايد. توجه به اين نکته که بحران هاي مالي يک کشور به سرعت در بين کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا باکشور بحران زده منتشر مي شود و دامنگير اقتصاد هاي ديگرنيز مي شود ، بنابراين لازم است اقتصاد ايران علاوه بر شناسايي بحران هاي اقتصادي خود در آينده ، بحران هاي ساير کشورهاي داراي مراوده تجاري بالا مثل ترکيه ، امارات ، کره جنوبي ، اتحاديه اروپا را نيز پيش بيني کند تا بتواند اقتصاد خود را قبل از وقوع يک بحران چه در داخل و يا خارج از ايران آماده واکنش سريع با کمترين هزينه ممکن نمايد و سياست هاي پيشگيرانه را بکار بندد. بنابراين ،حائز اهميت مي باشد که جمهوري اسلامي ايران از طريق يک سيستم عيب ياب تمامي جوانب اقتصاد خود و حتي اقتصاد همسايگان تجاري اش را قابل کنترل کند تا روند اقتصادي کشور براي تجار و مؤسسات پولي و بانکي مشخص شود.
در واقع در صورت تبيين و طراحي يک سيستم هشدار دهنده اي که با اطمينان بالا قبل از وقوع بحران ، هشدارهاي لازم را ارسال کند، مي توان اقتصاد را با هزينه هاي بسيار کمتري در مقابله با بحران به حرکت درآورد و از مزيت هاي خصوصي سازي و همگرايي با ساير کشور ها بهره برد. همچنين راهبرد هاي لازم براي اقتصاد ايران در مصونيت از بحران هاي مالي در شرايط عضويت در سازمان تجارت جهاني و همگرايي بيشتر منطقه اي ايجاد نمود.
3- بررسي وجود بحران يا عدم وجود بحران درگذشته ايران
1- شاخص هاي مؤثر بر بحران هاي مالي ايران قابل شناسايي مي باشند.
2- سيسم هشدار دهنده تبيين شده قادر به شناسايي بحران هاي گذشته ايران مي باشد.
3- سيستم اقتصادي ايران در گذشته داراي بحران هاي مالي بوده است.
 1-6 روش پژوهش
اين مطالعه يک مطالعه توصيفي – تحليلي مي باشد و به لحاظ هدف يک مطالعه کاربردي مي باشد. اين پژوهش شامل داده هاي اقتصادي مربوط به کشور ايران از سال 1338 براي 56 متغير اثر گذار در اقتصاد انتخاب شده است. متغير هاي انتخاب شده شامل متغير هايي مي باشد که در پژوهش هاي صندوق بين المللي پول به کار رفته است. در اين پژوهش متغير هاي استفاده شده در ساير پژوهش ها، بر روي اقتصاد ايران نيز آزمون خواهد شد و سيستم شبکه عصبي، متغير هايي اثرگذار را انتخاب خواهد کرد و متغيرهاي ضعيف از روند تحقيق کنار خواهد رفت. داده ها تابعي از چهار گروه از شاخص ها شامل شاخص هاي بخش خارجي ، مالي ، داخلي و جهاني مي باشد.
جامعه آماري شامل اقتصاد ايران مي باشد.
 
داده هاي موجود در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، صندوق بين الملليپول و بانک جهاني اطلاعات در دسترس در جهت انجام اين تحقيق مي باشند.
 در اين تحقيق از سيستم شبکه هاي عصبي به عنوان ابزار اصلي استفاده خواهد شد و همچنين از رويکرد سيگنالي و مدل لاجيت نيز بهره برده خواهد شد . بنابراين در کنار اين مدل ها از نرم افزار هاي رايانه اي مثل Microsoft Excel ، Eviews و Matlab استفاده خواهد شد.
 2-بحرانهاي مالي[4] (financial crises)بحران هاي مالي زماني شکل مي گيرند که اقتصاد با کاهش شديد ارزش داريي هاي خود مواجه شود و رشد اقتصادي به شدت کاهش پيدا کند. ازين رو بحران هاي مالي خود به چندين بخش تقسيم مي شوند که اثرگذارترين بخشها بحران ارزي ، بحران بانکي ، بحران بازار بورس، بحران بدهي، بحران تراز پرداخت ها و يا ترکيبي ازاين بخش ها بخشها مي باشد.( ماتثير و فراتزشر 2002 )
 3-بحرانهاي بانکي[5](banking crises)بحران هاي بانکي درست زماني اتفاق مي افتد که بانک ها از يک سو با خلق اعتبارات گسترده و تزريق آن به اقتصاد و از سوي ديگر با ضعف سيستم اعتبار سنجي مشتريان خود، با عدم توانايي در جهت باز پس گيري مطالبات خود مواجه مي شوند. که در اين حالت بانک ها قدرت وام دهي خود را از دست مي دهند و با تهديد ورشکستگي روبرو مي شوند. اوج بحران هاي بانکي زماني است که مطالبات معوق بانکي سيستم بانکي بيش از 20 درصد از دارايي کل سيستم بانکي شود.(ديويس و دلربا 2007)
 

👇 تصادفی👇

نرم افزار "بستن کراوات" آموزش حرفه ای بستن کراوات و پاپیونمهندسی نرم افزار - 67صفحهدانلود 10 کارت ویزیت لایه باز (سری اول)پاورپوینت رفتارسازمانیپاورپوینت کتاب آشپزی ترش و شیرینمجموعه دوم استیکرهای جذاب برنامه بی تالک برای تلگرام(اختصاصی پرامیس شاپ)پروژه دینامیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD

بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD

دانلود بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD

خرید اینترنتی بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی WORD

👇🏞 تصاویر 🏞