👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)

ارتباط با ما

دانلود


موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شعب بانک صادرات استان مازندران به تعداد 53 شعبه می باشد،. مطابق جدول مورگان، نمونه برابر با 52 سازمان شد که با کمک روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای 111 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس) 1111 ( و هوش سازمانی آلبرشت) 2112 (، استفاده شد. پایایی ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ و مقادیر Composite Reliability و communality مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاکی از ان بود که ابزار سنجش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. روایی ظاهری و روایی محتوای پررسش نامه با کمک نظر اساتید و خبرگان مورد بررسی واقع شد، و روایی سازه نیز با استفاده از مقدار AVE با توجه به خروجی نرم افزار SMART-PLS مورد بررسی واقع شد، و نتایج بررسی روایی سازه ابزار سنجش را مورد تایید قرار داد. شایان ذکر است که با توجه به مقادیر CV-COM بدست آمده می توان اظهار کرد که مدل اندازه گیری از کیفیت خوبی برخوردار بود. با استفاده از آمار استنباطی و روش معادلات ساختاری به بررسی فرضیات پرداخته شد. یافته ها بیانگر این امر بودند که سرمایه فکری بر هوش سازمانی شعب بانک صادرات استا مازندران، دارای تاثیر مثبت و معنی داری است و بعد سرمایه انسانی دارای بیشترین تاثیر بر هوش سازمانی شعب بانک صادرات استان مازندران می باشد.

👇 تصادفی👇

پنکه سقفیحل المسایل مکانیک سیالات سنجل ویرایش دومdell 1537 noدانلود مقاله پیرامون نقشه کشی صنعتیتوریست و تأثیر آن بر امنیت ملیدانلود آموزش تنظیمات فلزیاب gpx5000پروژه سازه های بتن ارمهمعرفی معماری خانه های قدیمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)

موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)

دانلود موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)

خرید اینترنتی موضوع: بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش سازمانی در شعب بانک صادرات استان مازندران(تعداد صفحات:21)

👇🏞 تصاویر 🏞