👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword

ارتباط با ما

دانلود


اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword
چکیده
 در جنگ نرم نيز دشمن به شيوه هاي زشت و ناپاكي رو مي آورند كه حريم هاي انساني و نيز قداست و كرامت بشري را مي شكند و به تهمت و افتراهاي ناموسي و همانند آن رو مي آورند، در حالي كه مومنان براساس آموزه هاي اسلامي و حريت تقواي عقلاني و عقلايي و شرعي نمي توانند در جنگ نرم از آن ها بهره گيرند. راه های مقابله با جنگ نرم در اسلام عبارت از (اصل استماع، اصل تبیین، اصل تولی و تبری، اصل عدم دوستی با کفار و اصل عدم وابستگی اصل ارتداد، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل وحدت، اصل شناخت حق و اصل ولایت فقیه)
مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام را می توان در جنگ های احد، احزاب، بدر، جمل، تبوک، صفین و ...جستجو نمود و در تاریخ بعد از صدر اسلام می توان به جنگ اندلس اشاره کرد. فرقه سازی، دین سازی، تضعیف نظام حکومت دینی، تعمیق شکاف های اجتماعی، تغییر در سبک زندگی ، شبهه پراکنی مذهبی و اعتقادی، ستیز با روحانیت و مبارزه با اصل مترقی ولایت فقیه، اخلاق زدایی، تحریک قومیت ها ، نا امید کردن مردم، تخریب هدفمند فرهنگ و هویت ایران اسلامی، تاسیس و تقویت سازمان های غیر دولتی، اصلاحات، نافرمانی مدنی، ایجاد شبکه های اجتماعی، انتخابات و رویای انقلاب رنگی از مصادیق جنگ نرم در مقطع جمهوری اسلامی ایران می باشد.
واژگان کلیدی: جنگ نرم(Soft War)،جنگ سخت(Hard War)، قدرت نرم(Soft power)، فتنه(Feitne)، اسلام(Eslam)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ........................................................................................
1. طرح مسئله.................................................................................................................................. 12
2. سئوالات تحقیق............................................................................................................................ 13
3. ضرورت تحقیق........................................................................................................................... 13
4. اهداف تحقیق.............................................................................................................................. 14
5. کاربردهای تحقیق ........................................................................................................................ 14
6. استفاده کنندگان از تحقیق............................................................................................................... 14
7. روش و ابزار تحقیق..................................................................................................................... 14
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ..................................................................................
1. مفهوم جنگ نرم ........................................................................................................................... 23
1ـ1. سیر پیدایش مفهوم جنگ نرم ................................................................................................. 25
2. عرصه های جنگ نرم .................................................................................................................... 31
3. ویژگی های جنگ نرم.................................................................................................................... 33
4. ابزار های جنگ نرم ...................................................................................................................... 34
5. شاخص های جنگ نرم................................................................................................................... 37
6. مخاطبان جنگ نرم......................................................................................................................... 38
7. سطوح جنگ نرم........................................................................................................................... 40
8. منابع جنگ نرم............................................................................................................................. 42
9. تأثیرات جنگ نرم......................................................................................................................... 45
9ـ1. تأثیرات جنگ نرم بر امنیت اجتماعی...................................................................................... 46
9ـ1ـ1. سستی اعتقادات ............................................................................................................. 48
9ـ1ـ 2. استحاله فرهنگی ............................................................................................................ 49
9ـ1ـ 3. تردید در مبانی.............................................................................................................. 50
9ـ1ـ 4. نابسامانی .................................................................................................................... 50
9ـ1ـ 5. از خود بیگانگی ........................................................................................................... 51
9ـ1ـ 6. نا هنجاری ................................................................................................................... 52
9ـ1ـ 7. شکاف نسلی................................................................................................................. 52
9ـ1ـ 8. تقلیل سرمایه اجتماعی ..................................................................................................... 53
10. روش ها و مبانی جنگ نرم از نظر اسلام..............................................................................................54
10ـ1. روش افتراء..................................................................................................................... 54
10ـ2. روش روش شخصیت سازی................................................................................................ 54
10ـ3. روش ارتداد.................................................................................................................... 55
10ـ4. روش شایعه سازی............................................................................................................ 55
10ـ5. اخلاق زدایی................................................................................................................... 56
10ـ6. روش اعتماد سازی............................................................................................................ 57
10ـ7. روش بدبین سازی............................................................................................................ 58
10ـ8. روش تفرقه اندازی............................................................................................................ 58
فصل سوم : اصول جنگ نرم در اسلام..........................................................................
1. فتنه مصداقی از جنگ نرم در اسلام .................................................................................................. 61
2. اصول جنگ نرم در اسلام................................................................................................................ 70
2ـ1. اصل استماع...................................................................................................................... 71
2ـ2. اصل تبیین........................................................................................................................ 72
2ـ3. اصل تولی و تبری............................................................................................................... 72
2ـ4. اصل عدم دوستی با کفار راهبرد وحشت.................................................................................... 73
2ـ5. اصل عدم وابستگی............................................................................................................. 73
2ـ6. اصل وحدت..................................................................................................................... 74
2ـ7. اصل شناخت حق............................................................................................................... 74
2ـ5. اصل ولایت فقیه................................................................................................................. 75
3. اصول جنگ نرم در اسلام (مطالعه موردی مقطع امام علی علیه السلام)......................................................... 75
3ـ1. انجام فعالیت های سازمانی و تشکیلاتی..................................................................................... 75
3ـ2. شعارها و بهانه های عامه پسند................................................................................................ 76
3ـ3. استفاده ابزاری از چهره های مقبول........................................................................................... 77
3ـ4. ایجاد شبهه....................................................................................................................... 78
3ـ5. مکر و حیله....................................................................................................................... 79
3ـ6. تبلیغات و جوسازی............................................................................................................. 80
3ـ7. ایجاد اختلاف و تفرقه در صف مسلمین...................................................................................... 80
3ـ8. فرصت طلبی..................................................................................................................... 81
3ـ9. استفاده ابزاری از مقدسات.................................................................................................... 81
فصل چهارم : مصادیق جنگ نرم در تاریخ اسلام .............................................................
4. جنگ احزاب...................................................................................................................... 89
5 جنگ تبوک........................................................................................................................ 90
6. جنگ جمل....................................................................................................................... 90
7. جنگ صفین...................................................................................................................... 91
8. اندلس اسلامی................................................................................................................... 93
فصل پنجم : مصادیق جنگ نرم در مقطع جمهوری اسلامی ایران..........................................
1. فرقه سازی ......................................................................................................................... 95
1. دین سازی .......................................................................................................................... 95
3. تضعیف نظام حکومت دینی....................................................................................................... 97
4. تعمیق شکاف های اجتماعی...................................................................................................... 97
5. تغییر در سبک زندگی.............................................................................................................. 98
6. شبهه پراکنی مذهبی و اعتقادی ..................................................................................................... 99
7.ستیز با روحانیت و مبارزه با اصل مترقی ولایت فقیه............................................................................. 99
8. اخلاق زدایی ........................................................................................................................ 101
9. تحریک قومیت ها................................................................................................................. 102
10. نا امید کردن مردم............................................................................................... .................103
11. تخریب هدفمند فرهنگ و هویت ایران اسلامی ............................................................. ................ 103
12. تاسیس و تقویت سازمان های غیر دولتی ................................................................................... 105
13. اصلاحات غیراصولگرا ..........................................................................................................106
14. نافرمانی مدنی .................................................................................................................. 108
15. ایجاد شبکه های اجتماعی............................................................................ ......................... 111
16. استفاده ابزاری از انتخابات ............................................................................................. ..... 111
17. رویای انقلاب رنگی ........................................................................................ ......... .......... 113
نتیجه گیری.........................................................................................................
1. جمع بندی................................................................................................................................ 118
2. پیشنهادات و راهکارهای مقابله با جنگ نرم....................................................................................... 119
منابع و مآخذ.................................................................................................. 122
 فصل اول:
کلیّات تحقیق
 1. طرح مسأله
یکی از اصطلاحاتی که اخیراً در ادبیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما مطرح شده است و در سال های اخیر بارها توسط روشن بینان و آگاهان سیاسی، خصوصاً رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، واژه ی «جنگ نرم» است.
جنگ نرم، امروزه، موثرترین، کارآمدترین، خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزش ها و امنیت ملی یک کشور است. چرا که می توان با کمترین هزینه و با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به اهداف مورد نظر رسید.
هرچند اصطلاح «جنگ نرم» اصطلاحی نوظهور در ادبیات سیاسی جهان است؛ اما جنگ نرم و مفاهیم همسان آن قدمتی به اندازه ی حیات بشری دارد. می توان ابلیس را به عنوان اولین بازیگر جنگ نرم معرفی کرد. چون بدون استفاده از هرگونه سلاح و زور و اجباری آدم (ع) و همسرش حوا را اغوا کرد و با فریب آن ها را از بهشت برین بیرون راند.
البته قدیمی ترین روایت پیرامون جنگ نرم با استراتژی بشری را به نبرد کیدئون با ماد نسبت می دهند که در این جنگ، سپاهیان کیدئون با افزایش چندین برابری مشعل های لشکریان، باعث فریب و ترس مادها شدند و در نتیجه بدون هیچ درگیری به پیروزی دست یافتند.
با این وجود، جنگ نرم با مختصات تئوریک و اصطلاح امروزی خود بعد از شروع جنگ سرد و در اوج آن یعنی در دهه ی 1970 با مشارکت استادان برجسته علوم سیاسی و علوم ارتباطات از جمله جوزف نای، هارولد لاسول، جان کالینز، اعضای برجسته ی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و فرماندهان ارشد پنتاگون با تاسیس مرکزی تحت عنوان (کمیته خطر جاری) طراحی، تدوین و عملیاتی شد که مهم ترین هدف آن بمباران تبلیغاتی علیه بلوک شرق و به ویژه شوروی بود. ظاهراً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی این کمیته به «کمیته ی صلح جاری» تغییر نام داد و همچنان فعال است.
از جمله دلایل استفاده ی قدرت های استعمارگر از جنگ نرم عبارت است از: ارزان بودن، بدون تلفات انسانی بودن، اثرگذاری بالا و تداوم، نبود فشار افکار عمومی، نداشتن مشکلات حقوقی و قضایی، چپاول و غارت بدون حضور فیزیکی، مبارزه با عقاید و فرهنگ ملت ها، استفاده از نیروهای خودی، آشکار نبودن مواضع، ابزارآلات و نحوه ی عملکرد دشمن و عدم مرزبندی مشخص است.
نگارنده در اين پژوهش بر آن است تا اصول و مبانی جنگ نرم از ديدگاه اسلام پرداخته و به سئوالاتی چون منظور از مبانی نظری جنگ نرم چیست؟ مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام چه می باشد؟ و مصادیق جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ پاسخ دهد.
جنگ در طول تاریخ همواره وجود داشته است چنانکه می توان با مطالعه اجمالی تاریخ بشر و تاریخ انبیاء الهی دریافت که دشمنان انبیا و دشمنان بشریت تلاش کرده اند مخاطبان انبیا را در غفلت ، جهل و برداشت های نادرست نگه دارند و با تحریف واقعیت‌ها، شایعه سازی وشایعه پراکنی اهداف شیطانی خود را بر جوامع حاکم کنند، از این منظر می توان سابقه تاریخی جنگ نرم را مطرح نمود. شایعه سازی، دروغ‌پراکنی و تلاش برای باورپذیری شایعه و دروغ از طریق تواتر، تکرار و همچنین اهانت، ترور شخصیت، سبک شمردن و تحقیر پیامبران الهی و پیروان آنان از جمله موضوعاتی است که رویکرد سران اردوگاه نظام سلطه علیه جوامع بشری به جنگ نرم را نشان می‌دهد. کفار و منافقین در عرصه رویارویی با پیامبر اسلام (ص) از طریق برخوردهای توهین آمیز ، تمسخر، دروغ پراکنی، تحریف واقعیت ها و جابجایی حق و باطل برای شکستن عزت و قداست ايشان و به منظور دور کردن پیروان از ایشان و در نتیجه ایجاد ضعف و سستی در اردوگاه مسلمانان نیز اقدام كرده‌اند که رویکرد دشمنان اسلام در رویارویی با مسلمانان بر جنگ نرم تمرکز داشته و این رویکرد و روش همواره مورد توجه دشمنان اسلام علیه جوامع اسلامی بوده است، اما در دوران معاصر به دلیل پیچیدگی ها و تحولات اجتماعی این رویکرد با ظرافت و پیچیدگی های خاص خود دنبال می شود. بر این اساس ضمن اینکه می توان گفت رویکرد جنگ نرم سابقه تاریخی داشته و در دوران معاصر هم سران کاخ سفید با تمرکز بر تفکر لیبرال دموکراسی و تلاش برای غلبه آن همواره این رویکرد را علیه جوامع اسلامی مورد توجه قرار داده اند.
2. سوالات تحقیق
2ـ1. سوال اصلی:
اصول و مبانی جنگ نرم از نظر اسلام چیست؟
2ـ2. سوالات فرعی:
1. مبانی نظری جنگ نرم چیست؟
2. اصول جنگ نرم در اسلام چیست؟
3. مصادیق جنگ نرم در صدر اسلام چه مواردی می باشد؟
4. مصادیق جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران چه مواردی هستند؟
3. ضرورت تحقیق
نظر به اهمیت و تاثیر گذاری جنگ نرم بر نظام اسلامی و حتی روند زندگی شهروندان و عواقب ناشی از آن که تاثیر مستقیمی بر جوامع انسانی و آینده آنها خواهد گذاشت شناخت اصول و مبانی این امر و آمادگی جهت مقابله با این امر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش را به طور کامل پوشش می دهد.
4. اهداف تحقیق
4ـ1. هدف اصلی
بررسی اصول و مبانی جنگ نرم از دیدگاه اسلام با تاکید بر مصادیق آن در صدر اسلام و مقطع جمهوری اسلامی ایران
4ـ2. اهداف فرعی
5. کاربردهای تحقیق
راهبردهاي مقابله با جنگ نرم تدوين شده در اين پايان نامه در حوزه هاي مختلف ناجا مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
6. استفاده کنندگان از تحقیق
1. معاونت اجتماعي ناجا
2. سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا
3. دفتر مطالعات و تحقيقات ساعس ناجا
4. معاونت سياسي ساعس ناجا
5. معاونت تربيت و آموزش ساعس ناجا
6. معاونت تبلیغات و روابط عمومی ساعس
7. روش و ابزار تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و ابزار و فن جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.
 
8. پیشینه تحقیق
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد با شروع زندگی اجتماعی آدمیان؛ جنگ نرم آنان علیه یکدیگر شروع شده است. چه آدمیان از دیرباز در پی آن بوده اند تا با بهره گیری از روش های غیرخشونت آمیز و کم هزینه، اراده خود را بر دیگران تحمیل کنند و آنان را مجبور سازند تا به خواسته های آن ها تن در دهند. کتاب هنر جنگ سن تزو را از جمله نخستین متون منتشر شده ای می دانند که در آن برای تخریب روحیه و اراده دشمنان، و مغلوب ساختن آنان، از روش هایی نام برده شده است که امروزه آن ها را در زمره روش های تهدید نرم جای می دهند. اثر مشهور نیکولا ماکیاولی، یعنی کتاب شهریار، از جمله آثار قرن شانزدهم میلادی است که جابه جای آن از فنون و روش های غلبه بر دیگران، بدون استفاده از زور، و تغییر نظرات و نگرش های آنان با استفاده از روش های مجاب سازی و جز آن، سخن به میان آمده است.
شواهدی وجود دارد که آشکار می سازد. در دنیای امروز کتاب ماکیاولی الهام بخش بسیاری از گروه ها و حکومت هایی است که برای تاثیر نهادن بر کشورهای دیگر از جنگ نرم بهره می گیرند. سارجنت، نویسنده کتاب مشهور اعتراف گیری و شست و شوی مغزی در قرن نوزدهم، فولر، استراتژیست اوایل قرن بیستم که برای اولین بار از مفهوم عملیات روانی سخن به میان آورد، هانتر که در اواسط قرن نوزدهم این مفهوم را بسط و گسترش داد، گروه هاولند که در دهه 60 میلادی مطالعات گسترده ای را پیرامون مجاب سازی به سامان رساندند و جرج ارول با نوشتن کتاب مشهور (1984)که در آن به بررسی ابعاد پنهان کنترل مغز و ذهن انسان ها همت گماشت، همه در مفهوم سازی تهدید نرم، سهم و نقش داشته اند. گرچه هیچ یک از این نویسندگان و نظریه پردازان، از مفهوم "جنگ نرم" سخن به میان نیاورده اند.
بسیاری از محققان بر این باورند که مفهوم جنگ نرم، و نه به کارگیری اقدامات تهدیدآمیز، مفهومی نوین است. این مفهوم پس از معرفی مفهوم "قدرت نرم" در دهه 90 توسط جوزف نای، وارد ادبیات پژوهشی و سیاسی شد. جوزف نای طی چند نوشتار متوالی از 1990 تا 2009 به صورت مستمر به بحث پیرامون مفهوم قدرت نرم پرداخت. او در بررسی های خود مبانی نظری نسبتاً متقنی پیرامون آن فرمول بندی کرد. او قدرت نرم را "تحمیل اراده خود بر دیگران" یا "رسیدن مطلوب خود بدون استفاده از زور" تعریف کرد. به زعم او قدرت نرم دارای سه منبع اصلی است که عبارتند از: فرهنگ و ارزش های فرهنگی، دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی. نای در آثاری که در سال های 2004 و 2006 منتشر ساخت از مفهومی جدیدتر به نام "قدرت هوشمند" نام برد. لیکن، این مفهوم را پس از روی کار آمدن دولت اوباما در اوایل 2009 و با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. عامل عمده ای که نای را برانگیخت تا بار دیگر این مفهوم را مورد بحث قرار دهد سخنان هیلاری کیلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما، در سنای آمریکا بود. کلینتون در سخنان کوتاه خود 13 مرتبه از مفهوم" قدرت هوشمند" استفاده کرد و تایید نمود که در آینده آمریکا برای تاثیر نهادن بر دیگران از آن استفاده می کند. مراد او، و نیز منظور نای، از این مفهوم " استفاده همزمان از قدرت سخت و قدرت نرم" است.
افزون بر نای، محققان دیگری نیز به مطالعه پیرامون قدرت نرم پرداخته اند. محققانی نظیر ساندرس، جوین و دیگران، همچون نای تلاش کرده اند تا مفهوم قدرت نرم را بسط دهند و ابعاد مختلف آن را مورد امعان نظر قرار دهند. از نظر این محققان قدرت نرم دارای پنج بعد اساسی است. آن ابعاد عبارتند از: ابعاد علمی، روان شناختی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (الیاسی، 1388)
یکی از پربسامدترین واژگان در ادبیات فارسی واژه ی «فتنه» است. این واژه، سی بار و مشتقات آن نیز شانزده با در قرآن کریم به کار رفته اند. مسئله فتنه در سخن امام علی (ع) نیز از بسامد بالایی برخوردار است. سیره ی آن حضرت نیز مشحون از مبارزات عملی با فتنه های دینی و سیاسی و اجتماعی آن روزگار است. (شریفی، 1388، 11)
اکنون در این بخش برخی تألیفات مرتبط مورد بررسی قرار می گیرند:
v کتاب اصول و مبانی جنگ نرم آقای محمد نائيني(1391) در این کتاب بیان می کند که امروزه رهیافت تقابل گرایی و سخت افزارانه با محوریت اقدامات نظامی در نظام بین الملل جای خود را به رویکرد نرم افزاری و جنگ نرم داده است. این رهیافت از سوی مراکز مطالعاتی، کانون های تفکر و مؤسسات وابسته به بنیادهای غرب اشاعه یافته و توسط مؤسساتی چون کمیته خطر جاری، بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی، مؤسسه ی هوور و بنیاد دفاع از دموکراسی ها ترویج شده است. سال هاست که غرب با رویکرد جدید و در قالب بهره گیری از روش های نرم، اهداف خود را پی گیری می کند؛ امری که رهبر معظم انقلاب از همان آغاز دهه هفتاد با ادبیات و تعابیر مختلف نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی و به تازگی جنگ نرم، خطر آن را گوشزد کرده و مسئولین نظام را به چاره اندیشی در برابر آن فرا خواندند. شواهد زیادی وجود دارد که آشکار می سازد از آغاز چهارمین دهه ی پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای غرب بر دامنه و شدت جنگ نرم خود در هر یک از سه قلمروی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افزوده است. از همین رو ضروری است با تدبیر از پیش اندیشیده شده، دامنه و سطح جنگ نرم، مبانی و ابعاد آن بازشناخته شود. کتاب حاضر در همین راستا در قالب پنج فصل به بررسی اصول و مبانی جنگ نرم می پردازد. فصول پنج گانه این اثر عبارتند از:
1- مبانی نظری و مفاهیم بنیادین
2- مفهوم شناسی جنگ
3- سناریو ها و الگو های آمریکایی در برخورد با ایران
4- شیوه و ابزارهای جنگ نرم
5- اصول، الزامات و شیوه های مقابله با جنگ نرم
v علی نائینی (1389) در مقاله خود تحت عنوان درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم بیان نموده است که در رويکرد نرم که از آموزه هاي مطالعات نوين و معاصر امنيتي است، تلاش مي شود تامين منافع و مهار تهديد از راه قدرت نرم انجام گردد. در اين راستا آموزه هاي ليبراليستي در مطالعات امنيتي و روابط بين الملل، از جايگاه خاصي برخوردار است. در واقع اين رويکرد، اصل عملکردي خود را بر مبناي تغييرات از راه قدرت نرم، با تغيير باورها، ارزش هاي بنيادين، هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري کشورهاي مورد آماج در عرصه هاي مختلف قرار داده است. با اين اقدامات، ايدئولوژي و الگوي موجود سياسي کشور هدف، ناکارآمد شده و زمينه هاي فروپاشي آنها فراهم مي گردد. امروزه رهيافت تقابل گرا و خشونت محور با محوريت اقدامات نظامي سخت افزارانه در پيچيدگي هاي نظام بين الملل، جاي خود را به رويکرد نرم افزاري و جنگ نرم داده، و تقابل گرايي، ناکامي خود را به اثبات رسانده است. در اين مقاله تلاش شده، به منظور رسيدن به درکي درست از مقوله جنگ نرم غرب، چيستي، ابعاد و ويژگي هاي آن مورد بررسي قرار گيرد.
v کتاب نگاهی به عملیات روانی در اسلام، آقای مهدی طائب(1389) در این کتاب بیان می کند که از مهمتریت نیازها در دشمن شناسی، آگاهی از نوع عملیات دشمن است تا بتوان با استفاده از ابزار مناسب، با اقدامات او مقابله نمود و از ضررها و از خسارتها جلوگیری کرد. اشتباه در شناخت نوع عملیات، به کارگیری نابجای ابزار را در پی خواهد داشت که در این صورت شکست قابل انتظار و ناگریز است. در بحث عملیات روانی چند مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد:
- کلیات شامل تعریف، مبانی، اصول
- شیوه ها و ابزارها
- برخی مسایل فقهی و حقوقی
- گستره
- مصادیق تاریخی
- راه های مقابله
v اصغر فرهادی (1391) در مقاله ای تحت عنوان مفهوم و جايگاه جنگ نرم در گفتمان انقلاب اسلامي (بر اساس اصول قرآن کريم) بیان نموده است که پرسش از چيستي جنگ نرم در جامعه علمي ما مهم و داراي ارزش راهبردي بالايي است. دليل اين امر به تنوع و تعدد تعاريف ها و همچنين غلبه رويکردهاي غير ايراني اسلامي در تحليل جنگ نرم باز مي گردد. به همين خاطر است که الگوهاي مديريت برآمده از اين نظريه ها، کارآمدي لازم را در جامعه ايران ندارند. نگارنده در مقاله حاضر با اتخاذ رويکردي قرآني تلاش دارد تا ضمن پاسخ گويي به سوال از «چيستي جنگ نرم و شناسايي ارکان اجرايي آن»، زمينه مناسب براي طراحي الگوي راهبردي مديريت اين جنگ ها را فراهم سازد. در اين مقاله مولفه هاي پيشنهادي محقق براي طراحي الگوي موثر مديريت جنگ نرم از منظر اسلامي آمده است. نتايج تحقيق دلالت بر آن دارد که: تربيت ديني، بنياد اخلاقي قدرت سياسي و منابع نرم افزاري قدرت، (به مثابه ارکان اساسي انقلاب اسلامي در ايران) سه هدف اصلي در جنگ نرم بر ضد انقلاب اسلامي ايران به شمار مي آيند و بر اين اساس، مولفه هاي راهبردي الگوي مديريت جنگ نرم ايران نيز لازم است متوجه تقويت جايگاه منابع نرم افزاري قدرت، صيانت از اصول اخلاقي نظام اجتماعي و بالاخره تلاش براي ترويج الگوي تربيت ايماني در جامعه اسلامي، باشد.
v سهراب صلاحی در مقاله با موضوع جنگ نرم و قرآن کریم بیان می کند که جنگ نرم يکي از شيوه هاي جنگي است. در اين نوع جنگ به جاي ابزارهاي جنگي متعارف از ابزارهاي فرهنگي تاثيرگذار بر فکر و انديشه و عواطف و احساسات انساني بهره گرفته مي ‏شود. قرآن کريم با بيان آياتي به نمونه هايي از روش ها و شيوه‏ هايي که دشمنان اسلام در طول تاريخ از آن استفاده مي‏ کردند؛ اشاره مي ‏کند؛ شيوه‏ هايي همچون شخصيت ‏سازي، تخريب شخصيت، شايعه ‏سازي، افتراء، تهديد، تحريم، ارتداد. قرآن کريم براي مقابله با اين نوع جنگ سه روش اساسي را ترسيم مي ‏کند: تقويت ايمان، مقابله با حب دنيا و دنياطلبي. ائمه اطهار نيز راه هاي اساسي و مهمي همچون تفقه در دين، الگو قرار دادن پيامبران و ائمه معصومين، مجالست با نيکان، روي آوردن به عبادت و ياد خدا کردن، مقاومت و بردباري، دشمن ‏شناسي، دشمني با شيطان را تبيين مي ‏کنند.
v مبینی و دیگران (1391) در مقاله ای با موضوع تاريخ و چگونگي پيدايش جنگ نرم در ايران در مولفههاي سياسي نهضت مشروطه بیان می کند جنگ نرم (soft war) يا قدرت نرم (Soft power) عبارت است از ابزارهايي که بدون استفاده از خشونت و سلاح گرم و سرد موجب تاثيرگذاري و تغييرات مي شود. اولين بار اين اصطلاح را «جين شارپ» به کار برده است. طبيعي است اين پديده از گذشته دور در ميان افراد بشر بوده است اما به تدريج رشد کرده و قدرت هاي استعماري پي به اهميت آن بردند و براي آن سرمايه گذاري کرده اند. پيداست با تغييرات و تحولات جديد (مدرنيزم) از قبيل انتخابات، اين پديده خود را بيشتر نشان داده است. اين مقاله در پي آن است اين پديده را که اولين بار در پي تغييرات جديد با انقلاب مشروطه شروع شده است را در مولفه هاي سياسي نهضت مشروطه نشان دهد. بخشي از اين پديده در بداخلاقي هاي سياسي به ويژه در انتخابات قابل درک است. شرح حال و چگونگي شکل گيري جنگ نرم و يا قدرت نرم که در بخشي موارد دست عوامل بيگانه نيز در آن دخيل بوده است به ويژه در سياست گذاري حزب دموکرات قابل مشاهده و عبرت گيري است. اين مقاله نيز از اين جهت مساله را بررسي کرده است.
v آقای بصیری (1391) در مقاله ای با موضوع جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران (روش ها، ابزارها و راه كارها) به این مهم پرداخته است که در عصر انقلاب ارتباطات و اطلاعات کشورهايي که ابزار و سهم و توان بيشتر در استفاده از آن را داشته باشند، جهت دستيابي به اهداف خارجي خود موفق تر عمل مي نمايند. آمريکا و متحدين غربي آن در اين شرايط مناسب و با امکانات ارتباطي - اطلاعاتي برتر جهت سلطه فرهنگي - تمدني از اين محيط با جنگ نرم براي اضمحلال و به حاشيه راندن رقباي فرهنگي - تمدني خود در جهان اقدام نموده اند. جمهوري اسلامي ايران به طور خاص و جهان اسلام به طور عام مورد هجوم جنگ نرم غرب قرار گرفته اند. در جنگ نرم با استفاده از جنبه هاي برتر فرهنگي، تمدني، علمي و فني خود براي تاثير بر فکر و انديشه دشمن و به تبع تغيير رفتار او تلاش مي شود. با استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي (مثل ماهواره، اينترنت و ...) و تکنيک هاي پيچيده روان شناسي و جامعه شناسي با تاکيد بر نقاط قوت عناصر قدرت نرم خود و نقاط ضعف عناصر قدرت نرم دشمن او را خلع سلاح فکري و انديشه اي نموده و رفتار سياسي، اجتماعي و فرهنگي او را به نفع خود تغيير مي دهد. در نتيجه به صورت مسالمت آميز جريان سياسي و يا نظام سياسي مطلوب خود را روي کار آورده تا منافع حداکثري خود را تامين نمايد.
v شاه علی (1390) طی مقاله ای به موضوع محرک هاي اجتماعي پيشبرد فتنه در جنگ نرم از ديدگاه حضرت علي (عليه السلام) پرداخته است. وی در این مقاله بیان می نماید که جنگ نرم از جمله پديده هاي نوين و روشي تازه براي مقابله با حکومت هاي مستقل و مخالف با نظم تحميلي از سوي دول استکباري به شمار مي آيد که شناخت ابعاد و زمينه هاي شکل گيري آن به يافتن راه هايي براي مقابله با آن کمک شاياني مي نمايد. در اين مقاله، ضمن بررسي معناي لغوي و ويژگي هاي فتنه در کلام اميرالمومنين (عليه السلام)، ارتباط و تاثير و تاثر آن بر پديده جنگ نرم بررسي مي شود. سپس با استناد به خطبه ها و نامه هاي حضرت علي (عليه السلام) تلاش مي شود تا محرک هاي اجتماعي پيشبرد فتنه در جنگ نرم تبيين و تشريح شود. به همين منظور دسته بندي دوگانه اي براي متمايزکردن نقش مردم، حاکمان و خواص بي بصيرت در اين زمينه در نظر گرفته شده و نقش هر يک از آنها در ارتباط با پيشبرد اجتماعي فتنه در جنگ نرم توضيح داده شده است.
v آقای لطیفی (1390) طی مقاله ای به موضوع راه های مقابله به جنگ نرم پرداخته است. وی در این مقاله به این مهم پرداخته است که رعایت اخلاص، سلسله مراتب فرماندهی و لزوم سازماندهی، پیش نیاز روش های مقابله با جنگ نرم است. این روش ها عبارتند از:
v آقای عامری(1390) طی مقاله ای به موضوع درآمدی بر مولفه های اساسی جنگ نرم پرداخته است. وی در این مقاله بیان نموده است که جنگ نرم، کشاندن نبرد به حوزه باورها و عناصر ذهنی دخیل در تعیین رفتار فردی و اجتماعی است. این نبرد، دارای بسترها و همچنین عناصر، ویژگی ها، مبانی نظری، ساخت و بافتی متفاوت از جنگ سخت می باشد. این عناصر و مولفه های اختصاصی را، می توان از زوایا و ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نوشتار ضمن بررسی جنبه های مفهومی جنگ نرم و عناصر کلیدی مرتبط با آن، به فرآیند تغییر در باورها، افکار، رفتارها و ساختارها، شیوه های دشمن در این صحنه نبرد در پرتو هدف غایی آن (جهانی سازی فرهنگ غرب)، مخاطبین و عوامل جنگ نرم پرداخته شده است.
v آقای جزایری (1390) به موضوع جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته است. وی بیان می کند جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی دولت ها در بخشی از یک جغرافیا است. این جنگ در اذهان و باورها شکل می گیرد و در صورت به بار نشستن ترفندهای دشمن، به سختی می توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. برای شناخت جنگ نرم، معیارهای مختلفی وجود دارد و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چراغ راهی است که ماهیت و ابعاد این نبرد را برای امت اسلامی روشن می سازد. در این مقاله با تکیه بر بخشی از دیدگاه های روشنگرانه معظم له که مبتنی بر ترسیم علمی و عملی شرایط موجود و تصویرسازی از افق های آینده در این حوزه با تکیه بر شناخت جبهه معارض و همچنین شناخت و توسعه توان نیروهای جبهه خودی است، ماهیت جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن، ارائه و تحلیل شده است.
 

👇 تصادفی👇

پروژه آمار الگوی مصرف میوه (۲۹ص)كارت ويزيت لايه باز موبايل138-بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)کتاب تنها راه عملی کسب درآمد از اینترنت در ایرانبازی زیبا و ترسناک Aliens Invasionپایان نامه سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری10نکته ای که هر سهامداری باید بداندقانون ها و آیین های دادرسیدانلود لایه shapefile خاک شناسی استان تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword

اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword

دانلود اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword

خرید اینترنتی اصول و مباني جنگ نرم در اسلامword

👇🏞 تصاویر 🏞