👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود. مقدمه استخوان هاي پا،ليگامانهاي متصل كننده انها وعضلاتشان به صورتي قرار گرفته اند كه با اعمال مهم حفاظت ،توزيع وزن وحركت بدن هماهنگ باشند ،اثر يك پاي خيس روي زمين ،پاشنه ،كنار خارجي ناحيه اي را در زير سرهاي استخوانها ي متاتارس(گوي هاي پا)واثاري ازبندهاي انتهايي كه زمين را لمس كرده اند را نشان ميدهد ،درحاليكه كنار داخلي پا قوس داشته و زمين را لمس نمي كند اين قوسها سبب مي شوند كه پا وزن را تحمل كرده و هنگام راه رفتن حالت اهرمي را براي بدن به وجود اورد قوسها ي پا انعطاف پذيربوده ،دراثر فشار وزن به طرف پايين حركت كرده ومجددا به حالت اوليه خود باز ميگردد. قوسهاي پا((archesofthefoot گودي كف پا تقريباً مثل نيمه يك گنبد است و داراي يك قوس طولي longitudinalarch ويك قوس عرضيtransversearch است.قوسهاي طولي شامل يك بخش داخلي و يك بخش خارجي است كه در عقب پا (كلكينيوس) به هم مي رسند،ولي در جلوي پا از هم فاصله مي گيرند. قوس طولي خارجي(lateral longitudinal Arch) از كلكينوس وكيو ييد ودو استخوان متاتارسل اخر (چهاروپنج)ميگذرد وبه اندازه كافي تخت است تا اجازه دهد كناره خارجي پا روي زمين قرار ميگيرد. قوس طولي داخلي(Medial langitudinal) كه مرتفع ترين قوس است (واز تنه و سر) تيلوس ، نويلكليولر،كونيفرم،تيلوس،نويكيولر (نويلكولار) كونيفرم داخلي و اولين استخوان متاتارسل مرتفع ترين قسمت قوس است وتوسطتندون هاي عضلات تيبيليس خلفي و فلوكسور هلوسپس لا نگوس (تا كننده دراز شست) پشتيباني ميگردد تقعر دو قوس داخلي داخلي بوسيله دو ستون تقويت مي شود ، يك ستون خلفي يا كالكا نئال و يك ستون قدامي يا متاتارسي كه از سر هاي اولين و دومين و سومين استخوان متا تار سي ساخته شده است. بخش قدامي قوس عرضي از سر استخوانهاي متاتارسيل تشكيل شده و توسط ساختمانهاي مجاور نگهداري مي شود. بخش خلفي (ن)توسط كيو بوييد و استخوانهاي كونيفرم تشكيل شده وتوسط تندون هاي قسمت داخلي پا به ويژه تيبييلس، تقويت مي شود. تبيبولرس لاگنوس هم به حفظ اين قوس كمك مي كند در حال ايستاده پا با ساق زاويه قائم تشكيل مي دهد واستخوان هاي پا هم طوري قرار مي گير ند كه قوس هاي طولي و عرضي متقاطع ا يجاد مي كند، در نتيجه نيروي وزن بدن از تيبياجه روي زمين مستقيماً از طريق مچ پا و كف پا به انتهاي قوس هاي متقاطع مي رسد بدين ترتيب كه نيروي وزن بدن،به طرف پايين و عقب،از طريق تنه تيلوس به گيلينوس و پاشنه منتقل مي شود؛به طرف پايين و جلو از طريق سر وگردن تيلوس به طرف برآمدگي كف پا و برآمدگي شصت پا منتقل مي گردد و به طرف خارج از طريق كوبوئيد به متاتارسل منتقل مي گردد؛استحكام قوس طولي داخلي به مقدار زيادي به بخش آپونوروز كف پائي وليگامانهاي بلندكف پائي و كالكانئوناريكولاركف پائي(فنري) مجاورش مي باشد.

👇 تصادفی👇

ابرکارخانه Maseratiپروژه تحقیقاتی جنایت بر میتبار بحراني ستون با در نظر گرفتن اثر وزن آندانلود مقاله ماشینکاری مدرن قطعات به روش فراصوتینقش مرزنشینان در ارتقاء امنیت مناطق مرزیسينوهه پزشك مخصوص فرعون 456 صفحهنمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول عدد نویسی وضرب22-مدلسازی عددی پایداری تونل در توده سنگ ضعیف در برابر انفجارهای سطحی با استفاده از روش عددی اجزا مجزا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞