👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

ارتباط با ما

دانلود


آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی
آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی
الف: طرح مساله تحقیق
رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .
عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.
ب:پرسش های اصلی و فرعی
از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :
1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟
2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟
3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟
پ:فرضیه ها
1- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.
2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.
3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.
ت:پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه مقدمه. 12
فصل اول : تعاریف و مفاهیم. 16
طرح بحث :16
مبحث اول : مبیع. 16
گفتار اول : مفهوم مبیع. 17
گفتار دوم : اقسام مبیع. 17
بند اول: عین معین و یا در حکم آن. 17
بند دوم:عین کلی فی الذمه. 19
بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع. 20
گفتار سوم : اوصاف مبیع. 22
بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.22
بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.23
بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.24
بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.25
بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد. 29
بند ششم:ملک بایع باشد. 29
گفتار چهارم : توابع مبیع. 30
بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع. 31
بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع. 32
مبحث دوم:تسلیم و تسلم. 33
عنوان صفحهگفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم. 33
بند اول:مفهوم تسلیم. 33
بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض.... 35
گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم. 38
بند اول: ماهیت.. 38
بند دوم: مبنای تسلیم. 39
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع. 40
گفتار سوم:کیفیت تسلیم. 41
گفتار چهارم:اقسام تسلیم. 43
بند اول:تسلیم عملی.. 43
بند دوم:تسلیم حکمی.. 44
مبحث سوم:موضوع تسلیم. 48
گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن. 48
بند اول:مبیع عین معین.. 49
بند دوم :مبیع کلی در معین.. 55
بند سوم:کلی فی الذمه. 56
گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن. 58
بند اول:عین معین.. 59
بند دوم:کلی در معین.. 60
بند سوم: کلی فی الذمه. 61
گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. 62
عنوان صفحهبند اول: عین معین.. 62
بند دوم: کلی در معین.. 62
بند سوم: کلی فی الذمه. 63
گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع. 64
بند اول:اختلاف در مقدار مبیع. 64
بند دوم : اختلاف در جنس مبیع. 65
بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع. 65
گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع. 66
خلاصه فصل اول:67
فصل دوم : احکام تسلیم. 69
طرح بحث :69
مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم. 69
گفتار اول : زمان تسلیم مبیع. 70
بند اول:عوامل تعیین کننده70
بند دوم : آثار تأجیل.. 72
بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن.. 75
بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر. 78
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد. 78
بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. 79
بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین.. 81
بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 84
عنوان صفحهبند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع. 85
گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع. 86
بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم. 89
بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین.. 90
بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 92
بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع. 93
گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع. 95
بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم. 95
بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 97
بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع. 98
مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن. 100
گفتار اول : تسلم مبیع. 100
بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم. 100
بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی.. 102
بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع. 104
گفتار دوم:تحمل هزینه ها105
خلاصه فصل دوم. 106
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم. 108
طرح بحث :108
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی.. 108
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد. 108
عنوان صفحهبند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد. 109
بند دوم: ماهیت حقوقی.. 110
بند سوم : پرداخت کننده مبیع. 111
بند چهارم : گیرنده مبیع. 113
بند پنجم :موضوع وفای به عهد. 114
بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع. 117
گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس... 119
بند اول : شرایط ایجاد. 120
بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس... 121
بند سوم : آثار حق حبس... 122
بند چهارم : ساقط شدن حق حبس... 124
بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد. 125
بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی.. 126
گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی.. 127
بند اول: انتقال مالکیت مبیع. 127
بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت.. 129
بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف... 131
گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی.. 133
بند اول: تعریف... 133
بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض.... 133
بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع. 134
عنوان صفحهبند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض.... 135
بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض.... 136
بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی.. 137
بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی.. 138
بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی.. 138
بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی.. 142
بند دهم : اتلاف مبیع. 142
بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس... 146
بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع. 146
بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض.... 147
بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425. 148
بند پانزدهم: استثنائات.. 149
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی.. 151
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد. 153
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف.. 153
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن.. 154
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد. 154
خلاصه فصل سوم. 155
نتایج:156
پیشنهادات.. 161
فهرست منابع و مآخذ 162

👇 تصادفی👇

287-بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمهدانلود مقاله حالت تعادل برای یک آلیاژفیلتر و جستجوی فیلدها1.0.1 JA K2 Filterمبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانیاقدام پژوهی کاهش مدرسه گریزیدانلود گزارش کار آموزی شركت ماشین افزار کاوهدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان هنر درمانيمقاله آموزش و پرورش و اعتلاي فرهنگ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

دانلود آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

خرید اینترنتی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

👇🏞 تصاویر 🏞