👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

ارتباط با ما

دانلود


مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
مقدمه
1- بیان مسئله:
*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
سوال اصلی
*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟
سوالات فرعی
1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ....... چگونه بوده است؟
2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟
3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟
4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟
2- فرضیات:
فرضیه اصلی:
هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.
فرضيه هاي فرعی:
1- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.
2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.
3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.
4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است.
چکیده1
مقدمه. 2
1- بیان مسئله:2
سوال اصلی.. 2
سوالات فرعی.. 2
فرضیه اصلی:2
فرضيه هاي فرعی:3
3- اهداف تحقيق. 3
فرضيه هاي تحقيق. 3
4- سابقه و پيشينه تحقيق. 4
5-ضرورت تحقيق. 4
6- روش تحقيق. 4
سازماندهی تحقیق :5
بخش اول. 7
کليــــات.. 7
فصلاول. 7
گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان)8
کفر در لغت.. 8
کفر در اصطلاح. 9
مشرکان. 10
گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام. 11
مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد صاحبنظران. 12
تفاوت اهل کتاب با مشرکین:13
گفتار سوم: تعريف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14
گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16
تفاوت بین ازدواج دائم و موقت :16
گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18
تعریف نکاح مسیارویومیه. 18
آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20
نکاح لیلیات و نهاریات :21
جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه)21
جهات مشترک.. 21
جهات افتراق. 22
جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23
ارث در ازدواج موقت.. 25
نظریه ی علمای عامه. 29
اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها29
حاصل کلام موافقین:30
قائلین به صحت اشتراط میگویند:31
نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31
مخالفت با مقتضی عقد نکاح:32
عدم تحقق اهداف شرع :32
ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی :33
نظریه متوقفان:33
نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی:34
فصل دوم. 37
پيشينه بحث ازدواج با غير هم کيش... 38
گفتار اول :ازدواج با غير هم کيش در آيين يهود. 41
گفتار دوم :ازدواج با غير هم کيش در مسيحيّت.. 43
گفتارسوم: ازدواج با غير هم کيش در دين زرتشت.. 45
گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45
گفتار پنجم:پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48
ازدواج صداق:50
متعه:50
ازدواج اماء:50
ازدواج شغار:51
ازدواج رهط:51
ازدواج با اختین:51
ازدواج مخادنه:51
ازدواج استبضاع:51
ازدواج تعویضی:52
بخش دوم. 53
ازدواج با غیر مسلمان. 53
فصل اول. 53
طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان. 54
گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار. 54
بند اول: آيه شريفه سوره توبه. 54
استدلال بر نجاست اهل كتاب.. 55
محورهاي اختلاف استنباط.. 56
دلايل عدم شمول. 59
بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درباره دلالت آيه. 64
شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار. 67
بند سوم: اجماع. 68
اهميت اجماع در اين موضوع. 68
نقد دليل اجماع. 70
عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب.. 73
عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم علیه الاسلام،74
مدركي بودن اجماع. 75
بند چهارم: روايات.. 76
گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب.. 84
بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده )84
دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها86
لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب.. 90
دلايل عموميت معناي طعام. 91
بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب.. 92
طهارت اهل كتاب در روايات.. 92
بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97
گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه اسلام. 101
بند اول: ادله اين نظريه. 102
بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه. 103
بند سوم : بررسي و نقد دليل. 104
گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟. 105
بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه. 106
بند دوم : تفسير(1)107
بند سوم : نقد و بررسي:111
گفتارپنجم : دسته دوم:114
دلايل قائلين به اين نظريه از آیات قرآن. 114
بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه. 115
بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه. 116
بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117
گفتار ششم : دسته سوم:130
گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم:131
فصل دوم. 132
ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات.. 133
روايت حفص بن غياث از امام صادق علیه السلام،138
روايت زراره از امام باقر علیه السلام،148
روايت اسماعيل بن سعد الأشعري.. 149
روايت ابن سنان از امام رضا علیه السلام،150
روايت حسن تفليسي.. 150
نتيجه بحث از روايات.. 151
راه حل صاحب حدائق. 152
راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت.. 153
استدلال به عمومات نکاح. 154
فصل سوم. 156
ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان. 157
دلائل حرمت:157
اجماع. 157
نفي سبيل. 157
فصل چهارم. 159
ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي.. 160
الف:از نظر علماي اهل سنت.. 160
ب:از نظر علماي شيعه. 160
ادله حرمت اين نوع ازدواج. 161
فصل پنجم. 163
ازدواج با غير مسلمان از نظر حقوقي.. 163
گفتار اول: ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران. 164
مفهوم بيگانهو غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي.. 164
ازدواج با بيگانگان و غير مسلمانان در قانون ايران. 165
مرجع صدور جواز ازدواج با غير مسلمانان و بيگانگان. 167
گفتار دوم :ازدواج با غير مسلمانان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي.. 169
نتیجه. 171
فهرست منابع. 173
منابع کتابخانه اینترنتی.. 180

👇 تصادفی👇

فایل مشاوره درسی زماندیکشنری اختصارات انگلیسی ( Dictionary of Abbreviations )نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات ادیان و عرفان - ادیان هند 1 یک کد درس: 1220160بهینه ­سازی شبکه­ های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گره­هاشناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با تأكيد بر اعتماد به عنوان متغيري مداخله گردانلود مقاله گندزدایی آب با استفاده از اشعه فرابنفش (UV)نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی کد درس: 1215068گزارش کارآموزی شرکت تکنو ماشینتحقیق پیرامون تاثیر زلزله بر سدهای خاکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

دانلود مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

خرید اینترنتی مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

👇🏞 تصاویر 🏞