👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد

ارتباط با ما

دانلود


دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات  520 ص-فرمت word ورد
دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 520 صفحه
 
مقدمه:
امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشيده نيست كه تئوري بدون عمل وعمل بدون تئوري در اين زمينه محكوم به فنا است . و اين مهم از جمله مشكلات اساسي دانشجويان علم حقوق و ساير علومي كه از جهاتي با اين رشته مشابهت دارد مي باشد . كاربردي نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصيلي از يكطرف و سبك و شيوه تدريس و آموزش در دانشگاهها از طرف ديگر در عمل باعث مي شود كه دانشجويان علم حقوق از كارائي كمتري برخورداري باشند .
بعضاً ياد آن ضرب المثل عاميانه مي افتم كه اشعار مي دارد :
علم بالاتر است يا تجربه ؟ كه در پاسخ مي توان اظهار داشت كه اگر تجربه علم نيست پس علم چيست ؟ و اگر انسانهاي با تجربه عالم نيستند ، پس عالم كيست ؟ بديهي است كه علم و تجربه مكمل يكديگرند و به رغم عده اي «التجربه فوق العلم » .
مجموعه حاضر نيز اثري است حاوي مطالب تئوري كه در بوته عمل رشد كرده و بصورت گزارشات كيفري و حقوقي تنظيم و با اظهار نظر شخصي تدوين گرديده است.
به اميد آنكه با تلاش مستمر وافزايش علم تجربه بتوانيم به رسالت اصلي خود كه همانا تبيين حق و اجراي عدالت است بپردازيم :‌ انشاء الله .
 
فهرست مطالب:
مجموعه گزارشات كيفري وحقوقي
صفحه موضوع تاريخ محكمه محكمه كلاسه
1 ابطال سند 24/11/79 شعبه 3 77/3/2168
5 ايرادضرب وجرح عمدي 27/11/79 شعبه3 79/3/1490
12 خيانت درامانت 1/12/79 شعبه 3 79/3/604ك
15 تقسيم سهم الارث وفروش منزل 18/12/79 شعبه 3 78/3/1031
19 تغيير نام 23/12/79 شعبه 16 79/16/1156ح
23 تعديل اجاره بها 28/12/79 شعبه 16 79/16/9538ح
27 افراز 8/1/80 شعبه 16 78/16/1013
31 مزاحمت تلفني 18/1/80 شعبه 3 80/3/6
35 الزام به تنظيم سند رسمي 20/1/80 شعبه 16 79/16/1240
40 خريد مال مسروقه 27/1/80 شعبه 3 80/3/67
46 كلاهبرداري 5/2/80 شعبه 3 80/3/129
53 خلع يد 9/2/80 شعبه 16 78/16/366
59 سرقت اتومبيل 23/2/80 شعبه 3 79/3/1626
64 مطالبه 26/2/80 شعبه 16 79/16/1432
71 ابطال اجرائيه 7/3/80 شعبه 16 79/16/1239
75 تحويل مبيع 19/3/80 شعبه 16 79/16/864
78 ممانعت از حق 24/3/80 شعبه 3 80/3/364
82 بي احتياطي در استفاده از سلاح 29/3/80 شعبه 3 80/3/271
87 كلاهبرداري 2/4/80 شعبه 3 80/3/397
90 توقيف عمليات اجرائي 14/4/80 شعبه 16 80/16/406
94 استرداد اتومبيل 19/4/80 شعبه 16 79/16/1794
97 جعل اسناد رسمي 25/4/80 شعبه 3 80/3/4176
10 تصرف عدواني 7/5/80 شعبه 3 80/3/580
113 فسخ مبايعه نامه 11/5/80 شعبه 16 80/16/1859
121 خيانت در امانت 23/5/80 شعبه 3 80/3/82
129 مطالبه 30/5/80 شعبه 16 80/16/56
133 ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80 شعبه 3 80/3/620
137 تصادف منجر به فوت 23/6/80 شعبه3 9/3/898ك
140 تخليه 25/6/80 شعبه 16 80/16/645
145 مطالبه 27/6/80 شعبه 16 80/16/234
149 قبول فرزند خواندگي 1/7/80 شعبه 16 79/16/1936
152 مطالبه 3/7/80 شعبه 16 79/16/1596ح
156 سرقت چك 16/7/80 شعبه 3 80/3/1086
162 نزاع دسته جمعي 24/7/80 شعبه 3 80/3/534
170 سرقت 1/8/80 شعبه 3 80/3/923
176 شركت در ايراد صدمه عمدي و 5/8/80 شعبه 3 80/3/463 تخريب
180 مطالبه وجه 20/8/80 شعبه 2 80/2/258ح
184 ابطال نظريه به كميسيون ماده 12 28/8/80 شعبه 2 80/2/48 زمين شهري
188 اجازه فروش 3/9/80 شعبه 16 80/16/802ح
192 مطالبه وجه 11/9/80 شعبه 16 80/16/878
201 تنفيذ وصيتنامه 13/9/80 شعبه 16 79/16/1413ح
205 جعل 17/9/80 شعبه 3 79/3/1400ك
211 تخليه 6/10/80 شعبه 16 79/16/1453
215 فسخ قولنامه 10/10/80 شعبه 16 80/16/273
219 انتقال مال غير (منافع) 18/10/80 شعبه3 80/3/229ك
222 تحويل مبيع 30/10/80 شعبه 16 79/16/1351
226 شركت در سرقت 16/11/80 شعبه 3 79/3/1321
237 اجازه انتقال سند 18/11/80 شعبه 16 78/16/1710
243 اعتراض ثالث 29/11/80 شعبه 16 80/16/185
247 مطالبه 30/11/80 شعبه 16 80/16/252
252 ابطال قرارداد 5/12/80 شعبه 16 80/16/1160
257 دعوي تقابل به خواسته خلع يد 13/12/80 شعبه 16 78/16/765
262 نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي 19/12/80 شعبه 3 80/3/1412ك
270 جعل واستفاده از سند مجعول 25/12/80 شعبه 3 77/3/458ك
279 تنظيم سند 18/1/81 شعبه 16 80/16/178
284 مطالبه 22/1/81 شعبه 16 80/16/703
289 خلع يد 2/2/81 شعبه 3 78/3/2213
292 ابطال سند 9/2/81 شعبه 3 80/3/1961
296 شركت در نزاع دسته جمعي 24/2/81 شعبه 3 80/3/2062
301 سرقت 29/2/81 شعبه 3 81/3/30
305 تخليه 8/3/81 شعبه 2 79/2/1550
310 مطالبه وجه 11/3/81 شعبه 2 80/2/1076
315 تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81 شعبه3 80/3/1601
319 ايراد صدمه ومزاحمت 25/3/81 شعبه3 80/3/2025
323 تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81 شعبه3 81/3/7ح
330 تحصيل مال مسروقه 10/4/81 شعبه 3 80/3/946
335 تقسيم ماترك 22/4/81 شعبه 3 80/3/302
340 انتقال منافع مال غير 29/4/81 شعبه3 80/3/248
345 مطالبه 7/5/81 شعبه 3 80/3/63
350 چك 14/5/81 شعبه 3 81/3/126
353 تخليه 6/7/81 شعبه 3 80/3/96
358 الزام به فروش عين مستاجره 7/7/81 شعبه 3 79/3/1019
362 ممانعت از حق 16/7/81 شعبه 25 80/25/11131
366 كلاهبرداري 21/7/81 شعبه 25 81/25/12
371 مطالبه خسارات قراردادي 3/8/81 شعبه3 81/3/762
376 مطالبه وجه 10/8/81 شعبه 3 81/3/205
382 تصرف عدواني 14/8/81 شعبه 25 80/25/444
385 ورود به عنف 24/8/81 شعبه 25 80/25/719
390 فسخ قرارداد 3/9/81 شعبه 3 80/3/1119
395 ابطال قرارداد 10/9/81 شعبه 3 80/3/1410
399 آدم ربائي 16/9/81 شعبه 25 81/25/463
403 ايجاد مزاحمت 23/9/81 شعبه 25 81/25/117
406 الزام به تحويل مبيع 2/10/81 شعبه 3 81/3/813
410 مطالبه وجه 7/10/81 شعبه 3 80/3/1117
415 ضرب و جرح جمعي 14/10/81 شعبه25 81/25/981
419 جعل 24/10/81 شعبه 25 8025/1317
428 الزام به تنظيم سند خودرو 4/11/81 شعبه3 81/3/7
433 الزام به فروش مال مشاع 8/11/81 شعبه 3 80/3/1519
437 فروش مال غير 18/11/81 شعبه 25 80/25/1012
441 فحاشي 26/11/81 شعبه25 81/25/235
444 تخليه 2/12/81 شعبه 3 80/3/963
448 الزام به اجراي مفاد داوري 4/12/81 شعبه 3 81/3/714
452 ضرب وجرح 16/12/81 شعبه 25 81/25/1120
455 تخريب 16/12/81 شعبه 25 80//25/93
460 پرداخت اقساط اتومبيل (وجه ) 1/6/81 شعبه 3 80/3/1384
463 الزام به انتقال 3/6/81 شعبه 3 81/3/592
470 هتك حرمت 8/6/81 شعبه 25 81/25/335
474 كلاهبرداري 22/6/81 شعبه25 79/25/117
479 مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك 16/1/82 شعبه 3 81/3/149
484 ابطال عمليات اجرائي 16/1/82 شعبه 3 80/3/713
488 سرقت از اتومبيل 23/1/82 شعبه25 80/25/1719
492 خيانت در امانت 27/1/82 شعبه 25 80/25/809
497 مطالبه سفته 14//82 شعبه 3 81/3/387
501 مطالبه وجه 22/2/82 شعبه 3 81/3/979
506 كلاهبرداري (تورخارجي) 30/2/82 شعبه 25 80/25/1312
511 سرقت 30/2/82 شعبه 25 80/25/109

👇 تصادفی👇

پاورپوینت موسسه حسابرسیخاک آشنا - فصیحكوري ژوزه ساراماگودستورالعمل استفاده از فرمون ها و مواد بیولوژیکآموزش تصویری بیش از 500 نوع مدل آرایش چشم و ابرومقاله مدارات تغذيهکلیات آماده سازی جسمانی والیبال در طول سندانلود مقاله آماده درباره پژوهش آزمایشی‎ با فرمت word-ورد 16 صفحهتصاوير با كيفيت از طبيعت مناسب براي دسكتاپ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد

دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد

دانلود دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد

خرید اینترنتی دانلود گزارشات كيفري وحقوقي ( کارآموزی وکالت )-تعداد صفحات 520 ص-فرمت word ورد

👇🏞 تصاویر 🏞