👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی
تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی
مقدمه
کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می‌باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می‌باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می‌نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.
قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد می‌کنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور می‌کند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است. همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.
چکیده‌ج
فهرست مطالب.. ‌د
بخش اول. 14
موضوع شناسی معاملات آتی نفت و تحلیل فقهی آن. 14
فصل اول. 16
فصل اول: موضوع شناسی معاملات آتی نفت.. 17
مبحث اول) تاریخچه ایجاد بورس... 17
گفتار اول: تاریخچه بورس معاملات آتی نفت.. 18
الف) تعریف بازار بورس کالا. 18
ب) بورس نفت.. 20
ج: بازارهای نفت و مشخصات آن. 21
1- بازارهای فیزیکی.. 21
2- بازارهای معاملات آتی نفت.. 22
د: معرفی قراردادهای آتی نفت در بزرگترین بورس های جهان. 22
1- قرارداد آتی پروپن(PROPANE)23
2-قرارداد نفت حرارتی شماره دو بورس نیویورک... 23
3- قرارداد نفت گاز I P E. 24
4- قرارداد نفت خام NYMEX.. 25
گفتار دوم: سیر تاریخی قرارداد آتی.. 25
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی.. 26
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه. 27
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران. 29
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت.. 30
گفتار اول:مشتقات.. 30
الف:تعریف مشتقات.. 30
ب:انواع مشتقات.. 30
1-قرارداد حق اختیار معامله 30
2- قرارداد معاوضات(swap)31
3-قراردادهای آتی.. 31
گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی‌های آن. 31
الف: معناي لغوي و اصطلاحي قراردادهاي آتي.. 31
ب) انواع قراردادهاي آتي.. 35
1- قراردادهاي آتي خاص... 35
2-قرارداد آتی یکسان. 36
ج- ویژگی‌های قرارداد آتی.. 36
1- میزان شده بودن قراردادهای آتی.. 36
2- بورس محوری قراردادهای آتی.. 36
1-3-اتاق پایاپای.. 37
2-3- حساب ودیعه(وجه‌الضمان)37
د- مفاهیم مرتبط با قراردادآتی.. 38
1- شرطابتدایی.. 38
1-1- مفهومشرطابتدائی.. 38
2- وعدهبیع. 39
2-1- مفهوموعدهبیع. 39
3- بیعالعربون. 42
1-3- مفهومبیعالعربون. 42
1-1-3- وضعیتحقوقیبیعالعربوندرفقهاهلسنت.. 43
2-1-3- وضعیتحقوقیبیعالعربوندرفقهامامیهوحقوقایران. 44
4- بیعالاستصناع. 45
1-4- مفهومبیعالاستصناع. 45
5- بیعکالیبهکالی.. 47
1-5- مفهومبیعکالیبهکالی.. 47
فصل دوم. 49
فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن. 50
مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی.. 50
گفتار اول: شرایط کلی قراردادها50
الف: تعریف و بررسي اشكال قمار در حوزه معاملات آتي.. 50
1-تحلیلمعاملاتآتیباعنایتبهبطلانمعاملهغرري.. 54
1-1-تحلیلموضوعبراساسمفهومجهل.. 54
1-2-تحلیلموضوعبراساسمفهومخطر. 54
الف)بررسی شبهه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت.. 55
1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن.. 56
2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی.. 56
ب: بررسی شبهه فقهی عملیات بورس‌بازی.. 59
1-مفاهیم بورس‌بازی.. 59
2-مقایسه غرر و عملیات بورس‌بازی.. 60
3-مقایسه عملیات بورس‌بازی و قمار61
ج:مقایسهقراردادهايآتیوقراردادهايقماريازجنبه‌هایگوناگون. 62
1- ازحیثمواجههباخطر. 62
2- مبنايکسبسود. 63
3- محتوايقرارداد(احتمالبرد و باخت)64
4- قالبفعالیت.. 65
مبحث دوم: اوصاف قراردادي در قرارداد آتي نفت.. 66
گفتار اول: وصف قرارداد آتي از حيث تشريفاتي يا رضايي بودن. 66
گفتار دوم- وصف قرارداد آتي از حيث عهدي يا تمليكي بودن. 67
گفتار سوم: وصف قرارداد آتي از حيث جواز و لزوم. 69
بخش دوم. 71
شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن. 71
فصل سوم. 73
فصل سوم شرايط انعقاد قرارداد آتي.. 74
مبحث اول: شرایط عمومی واختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت.. 74
گفتار اول) شرايط عمومي صحت تشكيل قرارداد آتي.. 74
الف) قصد و رضا در قرارداد آتي.. 74
ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی.. 75
ج) مورد معامله در قرارداد آتی.. 75
1) مالیت داشتن.. 75
2)عقلایی بودن منفعت مورد معامله. 76
3) مشروع بودن منفعت مورد معامله. 77
4) مقدور التسلیم بودن مورد معامله. 77
5) معلوم بودن مورد معامله. 78
6) معین بودن مورد معامله. 80
د) جهت معامله در قرارداد آتی.. 81
گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت.. 82
الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به‌واسطه کارگزار82
1 ) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس... 83
2 ) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار84
1-2) کارگزار به‌عنوان نماینده طرفین.. 85
2-2) کارگزار به‌عنوان حق‌العمل کار87
ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی.. 88
ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد. 90
3) وجه التزام. 93
مبحث دوم : ماهیتحقوقیقراردادهايآتینفت.. 95
گفتار اول: الگوهايقابلانطباقباقراردادآتی.. 97
الف: انطباققراردادهايآتیبرشرطابتدایی.. 97
ب: انطباققراردادآتیبروعدهبیع. 98
ج: انطباققراردادهايآتیبربیعالعربون. 100
د: انطباققراردادهايآتیبربیعالاستصناع. 101
ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی.. 101
گفتار دوم: اعتبار قراردادهاي آتي در پرتو اصل آزادي قراردادی.. 102
الف- مفهوم آزادي قراردادي.. 102
مباني اصل آزادي قراردادي در حقوق اسلامي.. 102
ب- انطباق قرارداد آتي با اصل آزادي قراردادي.. 104
فصل چهارم. 106
فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن. 107
مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت.. 107
گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به‌طرفین.. 107
الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه. 108
ب)تهیه و تحویل کالای مورد تعهد. 109
ج) پرداخت قیمت کالا. 110
گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم‌مقام طرفین.. 111
الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری.. 111
ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی.. 113
مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن. 114
گفتار اول) تخلف از قرارداد. 114
الف-عدم اجرای تعهد. 116
1-عدم اجرای بخش از تعهد. 118
2- اجرای ناقص تعهد. 119
ب-تأخیر اجرای تعهد. 119
گفتار دوم) ضمانت اجرای تخلف قرارداد. 121
الف-الزام و اجبار به انجام تعهد. 121
ب-مطالبه وجه التزام. 123
مبحث سوم) انحلال (تسویه) قرارداد آتی.. 125
گفتار نخست: تحویل فیزیکی کالا. 125
الف) وفای به عهد. 126
ب) نحوه تحویل کالا. 127
ج) زمان و مکان تحویل کالا. 128
گفتار دوم: تسویه نقدی قرارداد آتی.. 129
الف) نحوه تسویه نقدی قرارداد آتی.. 130
ب) اقاله. 131
گفتار سوم)خنثی کردن تعهد. 132
نتیجه‌گیریوپیشنهادها134
نتیجه گیری.. 134
پیشنهادها137

👇 تصادفی👇

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی بیاضه (مقیاس: 1:100000)بررسي ارتباط بين شيوه‌هاي فرزندپروري و عامل هوش با رشد اجتماعي دانش‌آموزانآموزش تعمیرماشین لباسشویی وخشک کن دوقلوداستان های کوتاه از تاریخ اسلامفون عروس 1000آشنایی با عملیات محرم دفاع مقدس ***دانلود مقاله عوامل تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر ایران28-بررسی اشكال پایه پل بر الگوی جرﻳﺎن اطراف آن با استفاده از نرم افزار فلوئنتدانلود کتاب سحر العیون اسرار قاسمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

دانلود تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

خرید اینترنتی تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

👇🏞 تصاویر 🏞