👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ویروس های کامپیوتری

ارتباط با ما

دانلود


ویروس های کامپیوتری
عنوان تحقیق: ویروس های کامپیوتری
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40
توضیحات
ویروس هاي کامپیوتري برنامه هایی هستند که مشابه ویروس هاي بیولوژیک گسترش یافته و پس از واردشدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره اي را انجام می دهند. با وجودي که همه ویروس ها خطرنا ك نیستند،ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از فایل ها، بر نامه هاي کا ربردي و یا سیستم هاي عامل نوشته شده اند.
ویروس ها هم مشابه همه برنامه هاي دیگر از منابع سیستم مانند حافظه و فضاي دیسک سخت، توا ن پردازنده مرکزي و سایر منابع بهره میگیرند و می توانند اعمال خطرناکی را انجام دهند به عنوان مثال فایلهاي رو ي دیسک ر ا پاك کرده و یا کل دیسک سخت را فرمت کنند. همچنین یک ویروس می تواند مجوزدسترسی به دستگاه را از طریق شبکه و بدون احراز هویت فراهم آورد.
براي او لین بار در سا ل 1984 واژه« ویروس»در این معنا توسط فرد کوهن در متون آکادمیک مورد استفاده قرار گرفت . در ا ین مقاله که «آزمایشاتی با و یروس هاي کامپیوتري» نام داشت نویسنده دسته اي خاص ازبرنامه ها را و یروس نامیده و این نام گذاري را به لئوناردآدلمن نسبت داده است . البته قبل از این زمان ویروس ها درمتن داستان هاي عملی و تخیلی ظاهر شده بودند.
فهرست مطالب
فصل اول:آشنایی با ویروس های کامپیوتری...........................
مقدمه..........................................................................
1-1:ویروس های کامپیوتری چیستند؟..................................
1-2:آشنایی با ویروس های کامپیوتری................................
1-3:خلاصه...............................................................
فصلدوم:تقسیم بندی ویرو س ها بر اساس نوع آنها.............
مقدمه.......................................................................
2-1:انواع ویروس ها............................................
2-1-1: ویروسهاي قطاع راه انداز...................
2-1-2:ویروس های ماکرو.............................
2-1-3:ویروس های چند ریخت ......................
2-1-4:ویروس های فایل...............................
2-2:کرم ها.....................................................
1-2-2:کرم ها ازکجا می ایند؟
2-2-2:چه کرم هایی خطرناک نیستند
 
2-3:برنامه های تبلیغاتی
2-3-1:مبا رزه با برنامه های تبلیغاتی
2-4:جاسوس افزار.................................................
2-5:دانلود کننده....................................................
2-6:شماره گیر.....................................................
2-7: برنامه خنده آور..............................................
2-8:شوخی فریبنده.............................................
2-9:کلیک کننده................................................
2-10:پسورد دزد................................................
2-11:تزریق کننده ...............................................
2-12: گزارش گیر صفحه کلید.............................
2-13:روبات نرم افزاری......................................
2-14:تولید کننده ویروس.......................................
2-15: خلاصه..........................................
فصل سوم:آنتی ویروس ها.............................................
مقدمه....................................................................
3-1:آنتی ویروس..................................................
3-1-1:استفاده از فایل امضای ویروس...................
3-2:تحلیل آماری.................................................
3-2:خلاصه....................................
نتیجه گیری................................................................
وازه نامه های(انگلیسی-فارسی) .....................
وازه نامه های (فارسی- انگلیسی)...................
فهرست منابع.....................................................
 

👇 تصادفی👇

کتاب مشاغل امنیتدانلود تحقیق مد و مد گراییبررسی اثرات هارمونیک ها در خازن و روش های کاهش آن 157 صفحهبررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مركزی ایرانبررسی تاثیر عوامل غیر فردی و موقعیتی بر رفتار خریددانلود فيزيك هاليدي جلد اول مكانيك و گرماآخرین انار دنیابررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازیمقاله حسابداري استهلاك (كارورزي حسابداري) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ویروس های کامپیوتری

ویروس های کامپیوتری

دانلود ویروس های کامپیوتری

خرید اینترنتی ویروس های کامپیوتری

👇🏞 تصاویر 🏞