👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word

ارتباط با ما

دانلود


پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word
عنوان صفحه
فهرست جدول‌ها‌ج
فهرست شكل‌‌ها‌د
فصل 1- مقدمه 1
1-1- بيان مسأله. 1
فصل 2- روش هاي مختلف تعمير قطعات کامپوزيتي.. 3
2-1- مقدمه 3
2-2- شناسايي آسيب‌ها []3
2-3- آسيب‌هاي ظاهري.. 5
2-4- ضربه 6
2-5- تورق 7
2-6- ترک و حفره10
2-7- سوختگي 11
2-8- خرابي‌هاي در محل سوراخ‌ها12
2-9- تشخيص آسيب []13
2-9-1- مشاهده چشمي.. 15
2-9-2- آزمون سکه 15
2-9-3- روش‌هاي پيشرفته. 16
2-10- مقدمات انجام تعمير []19
2-10-1- پاک‌سازي اوليه و حذف آلودگي و رنگ... 19
2-11- حذف بخش‌هاي آسيب‌ديده20
2-12- پاک کردن سطوح.. 25
2-12-1- تست پاشيدن آب... 26
2-12-2- رفع رطوبت در ناحيه آسيب‌ديده26
2-13- تدارک مواد. 28
2-14- تعمير ساختارهاي لايه‌اي.. 29
2-15- استفاده از وصله‌هاي آماده31
2-16- پر کردن 32
2-17- تزريق رزين []32
2-18- چيدن لايه هاي جديد. 33
2-19- آسيب در يکي از سطوح.. 35
2-20- آسيب ايجاد شده در هر دو سطح (روش سنباده زني از يک سمت) []36
2-21- آسيب ايجاد شده در هر دو سطح (روش سنباده زني از دو سمت)38
2-22- تعمير در حالت دسترسي به يک طرف... 40
2-23- تعمير ساده41
2-24- اعمال فشار42
2-25- اثر لبه 43
2-26- تعمير سوراخ.. 44
2-27- پرداخت نهايي.. 46
2-28- جمع بندي و نتيجه گيري.. 47
فصل 3- تعمير سازه هاي ساندويچي.. 48
3-1- مقدمه 48
3-2- آسيب هايي که به هسته صدمه نمي زنند. 48
3-3- آسيب در پوسته رويي.. 49
3-4- آسيب در مرز هسته و پوسته. 50
3-5- آسيب هايي که به هسته آسيب مي زنند.52
3-6- آسيب در هسته و يکي از پوسته ها52
3-7- آسيب در هسته و در پوسته (دسترسي آزاد به هر دو طرف قطعه)53
3-8- آسيب در دو رويه با يک رويه در دسترس.... 54
3-9- تعمير سوراخ و آسيب هاي حفره مانند []55
3-10- تعمير لبه 59
3-11- جمعبندي 61
فصل 4- مروري بر پژوهش هاي پيشين.. 63
فصل 5- آناليز شکست تدريجي مواد کامپوزيتي.. 77
5-1- مقدمه 77
5-2- روش مدل شکست تدريجي.. 80
5-2-1- مرور کلي 80
5-2-2- معيار شکست 85
5-2-3- روش شکست 88
فهرست مراجع.. 93
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏2‑1: بررسي نوع آسيب و تعمير انجام شده بر آن بر حسب عمق آسيب... 4
جدول ‏2‑3- مقايسه قابليت روش‌هاي پيشرفته با مقدماتي در تشخيص آسيب‌ها14
جدول ‏6‑1: شماتيک کاهش خواص مواد [].89
 
فهرست شكل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏2‑1- آسيب‌هاي ظاهري به شکل تخلخل پوشش ژلي.. 6
شکل ‏2‑2-شماتيک آسيب ضربه. 7
شکل ‏2‑3- ضربه واقعي در صفحه ضخيم.. 7
شکل ‏2‑4-شماتيک تورق.. 8
شکل ‏2‑5- تورق.. 9
شکل ‏2‑6- تورق در بال کامپوزيتي هواپيما10
شکل ‏2‑7-ترک ايجاد شده در سطح قايق در اثر تمرکز تنش.11
شکل ‏2‑8- خرابي بافت در مجاورت سوراخ‌ها12
شکل ‏2‑9- انواع عيوب ممکن در يک ساندويچ‌پنل.. 13
شکل ‏2‑10- مشاهده چشمي.. 15
شکل ‏2‑11- آزمون سکه. 16
شکل ‏2‑12- دستگاه توليدکننده امواج ماوراي صوت... 17
شکل ‏2‑13- روش انجام تست ماوراي صوت و جاروب سطح.. 18
شکل ‏2‑14- شماتيک تشخيص عيب در انجام تست ماوراي صوت... 18
شکل ‏2‑15- تشخيص عيب تورق در کامپوزيت... 18
شکل ‏2‑16- سمباده‌زني با ماشين.. 20
شکل ‏2‑17- سطح سنباده زده شده21
شکل ‏2‑18- بال مرمت شده با استفاده از روش‌هاي مذکور33
شکل ‏2‑19: شماتيک راهنماي استفاده از وصله.34
شکل ‏2‑20: شماتيک راهنماي استفاده از وصله غيردايروي و مقاطع غير مسلح.35
شکل ‏2‑21: شماتيک تعمير هنگامي که تنها يک طرف قطعه آسيب ديده باشد.36
شکل ‏2‑22: شماتيک تعمير آسيب ايجاد شده در دو سطح با استفاده از يک سمت قطعه.38
شکل ‏2‑23: شماتيک تعمير آسيب ايجاد شده در دو سطح با استفاده از دو سمت قطعه.39
شکل ‏2‑24: روش تعمير آسيب ايجاد شده در دو سطح به روش لايه برداري شيبدار از دو سمت قطعه.40
شکل ‏2‑25: شماتيک لايهچيني.. 42
شکل ‏2‑26: شماتيک استفاده از کيسه خلا.43
شکل ‏2‑27: شماتيک مقابله با اثر لبه به کمک بستن و شيب دادن به لبه.44
شکل ‏2‑28: تعمير سوراخ با استفاده از پر کردن و لايه گذاري.45
شکل ‏3‑1: تعمير آسيب وارده به پوسته با استفاده از لايه برداري ساده.49
شکل ‏3‑2: تعمير آسيب وارده به پوسته با استفاده از لايه برداري شيبدار.49
شکل ‏3‑3: تعمير آسيب وارده به پوسته با استفاده از لايه برداري پله اي.50
شکل ‏3‑4: تعمير جدايش هسته و پوسته. 51
شکل ‏3‑5: تعمير جدايش هسته و پوسته به کمک وصله.52
شکل ‏3‑6: براي تعمير آسيب بوجود آمده در يک سمت، بايد از وصله کمک گرفت.53
شکل ‏3‑7: تعمير سطوح انحنا دار.54
شکل ‏3‑8: شماتيک پر کردن سوراخ يا آسيب حفره مانند.57
شکل ‏3‑9: شماتيک تعمير آسيب ايجاد شده در يک لبه شيبدار.61
شکل ‏4‑1: دسته بندي مدلهاي معمول کامپوزيتي بر اساس مقدار پيچيدگي [].66
شکل ‏4‑2: دسته بندي آناليز سازه هاي کامپوزيتي بر حسب پيچيدگي.70
شکل ‏4‑3: دسته بندي سطوح بهينه سازي بر حسب پيچيدگي.71
شکل ‏4‑4: مثاليازبردارهايمماسيوعمودي براييكترك... 75
شکل ‏4‑5: درمشهايبالاگرههايمشخصشدهبامربعباتوابعنوكتركو گره هايمشخصشدهبادايرهباتابعهويسايدغني سازيميشوند. 76
شکل ‏5‑1: فلوچارت PFM گسترش داده شده.83

👇 تصادفی👇

پروژه تفسیر اقلیمی شهر گرگانگزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-R )سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی- تحقیق در عملیات پیشرفته کد درس: 1218192سوپر پنلدانلود لایه shapefile شبکه معابر کلانشهر تهران (راههای اصلی)پایان نامه ارشد محاسبه عددی تحلیلی میدان الکتریکی دو بعدی نانوماسفت هاپژوهش شبکه های بی سیم Wi-Fiآخرین نسخه Rsform فارسی برای جوملا 2.5 و 3.4 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word

پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word

دانلود پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word

خرید اینترنتی پروژه آماده - بررسي آسیب های وارده بر چند لايه مرکب (کامپوزیت) و ترميم آن با استفاده از وصله هاي کامپوزیتی - 107 صفحه فایل ورد Word

👇🏞 تصاویر 🏞