👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفایل Word بود و قابل ویرایش در 100 صفحه همراه با جداول و ...
ﭼﻜﻴﺪه ﭘﮋوﻫﺶ
‫ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶ: ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎيدﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 87-1386 ‫در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﺧﺘﺮاﻧـﻪ دوﻟﺘـﻲ را از ﻧﻈـﺮ ‫ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داده و ﺳـﭙﺲ راﺑﻄـﻪ آن را ﺑـﺎ ‫اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 1- ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻋـﺪم ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد. 2- ﺑﻴﻦ راﻫﺒـﺮد راه ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ‫اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد. 3- ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﺪﻳﺮان راﺑﻄـﻪ ‫ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد.4- ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪﻳﺮان راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد. ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻟﺤﺎظ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻮده ‫اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻌﺪاد 13498 ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺑﻴﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷـﻲ، ‫ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻣﺸﺎوران، دﻓﺘﺮداران، ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻛﺎرﮔﺎه، ﻛﺘﺎﺑﺪاراندﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ‫دﺧﺘﺮاﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 87-86 ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧـﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ‫379 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ‫ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﻨﺎﻃﻖ 3، 4، 5، 6 و 18 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰارﻫـﺎي ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ‫اﻟﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض راﺑﻴﻨـﺰ، 1999ب ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ‫اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺟﻤﺸﻴﺪي، 9731. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي آﻣـﺎر ‫ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺟﺪول ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎره اي و ﻫـﻢ ‫ﭼﻨﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ‫از: 1- ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.2 -ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد راه ﺣـﻞ ﮔﺮاﻳـﻲ ‫و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد.3 -ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘﺮل و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد ‫دارد.4 -ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ وﺟﻮد دارد. ‫ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ: ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض، راﻫﺒﺮد ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، راﻫﺒﺮد راه ﺣﻞ ﮔﺮاﻳﻲ، راﻫﺒﺮد ﻛﻨﺘـﺮل، ‫اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﻣﺪارس.
عنوان
صفحه
فهرست مطالب
2
1-1 مقدمه
3
1-2بیان مساله
4
1-3اهمیت وضرورت پژوهش
6
1-4اهداف تحقیق
8
1-5فرضیه
8
1-6تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها
9
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه پژوهش
11
2-1مقدمه
12
2-2سازمان ومدیریت
13
2-2-1سازمان
13
-2-2-2مدیریت
14
2-2-3مدیریت اموزشی
14
2-2-4اهمیت مدیریت اموزشی
14
2-2-5مدیراموزشی
15
2-2-6رفتارسازمانی
15
2-2-7اهمیت رفتار اموزشی
15
2-2-8نهضت روابط انسانی
15
2-3-1مفهوم وتعاریف تعارض
16
2-3-2مدیریت تعارض
16
2-3-3انواع نگرشها نسبت به مدیریت تعارض
17
2-3-4تعارض از دیدگاه مکاتب وصاحب نظران مدیریت
18
2-3-5انواع واقسام تعارض
19
2-3-6نظریات مختلف در ارتباط با تعارض
21
2-3-7روندشکل گیری تعارض
22
2-3-8 سبک های حل تعارض از نظر پوتنام وویلسون
29
2-3-9عوامل تعارض زا درسازمان
31
2-3-10 انواع موقعیت های تعارض
31
2-3-11 تعارض در سازمان
32
2-3-12 مدیریت تعارض وسبک های ان
32
2-3-13 راهبردهای مدیریت تعارض درسازمانها
34
2-3-14 راهبردهای کاهش تعارض
35
2-3-15 مدیریت واستفاده خلاق از تعارض
36
2-3-16 عوامل موثر برفرایند مدیریت تعارض
37
2-3-17 چه سازمان های نیاز ب تعارض دارند؟
37
2-3-18راهکارهایی جهت ایجاد تعارض در سازمان
38
2-4-1 تعارف اثربخشی
38
2-4-2 مدلهای اثربخشی ازدیدگاه صاحب نظران
38
2-4-3 رویکردهای اثر بخشی
39
2-4-4 شاخص های اثر بخشی از دیدگاه صاحب نظران
42
2-4-5 شاخص های مهم سازمان های اثر بخشی
42
2-4-6 عوامل موثر براثر بخشی سازمان
42
2-4-7 شاخص های اثربخشی سازمان
43
2-4-8 اثربخشی سازمانی را جه جیزی تعیین میکند؟
43
2-4-9 مدل سه بعدی اثر بخشی
44
2-4-10 اثر بخشی و عملکرد
45
2-4-11 مهارتهای مدیران اثربخش
45
2-4-12 ویژگی مدیران اثربخش
46
2-4-13 ویژگهای رفتاری مدیراثربخش
46
2-4-14 ویژگی مدارس اثربخش
47
2-4-15 مهارتهای موفقیت برای مدیران مدارس
48
2-4-16 هثر بخش ترین سبک
48
ب:پیشینه پژوهش
48
2-5 تحقیقات انجام شده پیرامون سبکهای تعارض
48
2-5-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور
48
2-5-2تحقیقات انجام شده در خارج کشور
50
فصل سوم:روش پژوهش
53
3-1 مقدمه
54
3-2 طرح تحقیق
54
3-3 جامعه اماری نمونه وروش نمونه گیری
54
3-3-1 جامعه اماری
54
3-3-2 روش وطرح نمونه برداری
55
3-4 ابزار گرد اوری داده ها
55
3-5 روش های تجزیه وتحلیل داده ها
58
3-5-1 روشهای توصیفی
58
3-5-2 روشهای استنباطی
58
3-5-3 مطاله مقدماتی
58
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
59
4-1 مقدمه
60
4-2 یافته های توصیفی
60
4-2-1 یافته های توصیفی مربوط ب ویژگهای ازمودنیها
60
4-2-2 یافته های توصیفی مربوط به متغیره تحقیق
67
4-3 یافته های استنباطی یا مربوط به فرضیه ها
73
4-4 نتایج استنباطی تحلیل مدلهای جندمتغیره تحقیق
75
4-4-1 برارزش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره
75
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
77
5-1 مقدمه
78
5-2 خلاصه یافته ها
78
5-3 بحث درنتایج
79
5-4 پیشنهادات
84
5-4-1 پیشمهادات علمی
84
5-4-2 پیشنهاد ب مدیران
84
5-4-3 پیشنهادبه پژوهشگران بعدی
84
5-5 محدودیت ها
85
5-5-1 محدودیت های اجرایی
85
5-5-2 محدودیت های علمی
85
منبع فارسی
86
منابع انگلیسی
90
 جداول
عنوان
صفحه
2-1 مقایسه مفروضات سنتی ونوین نسبت به تعارض
18
2-2 عوامل تعارض زا در سازمان
31
2-3 راهبردهای کاهش تعارض زا درسازمان
36
4-1 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کارکنان
60
4-2 توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان
61
4-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان
62
4-4توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران مدارس
63
4-5 توزیع فراوانی رشته تحصیلی مدیران مدارس
64
4-6 توزیع فراوانی سابقه مدیریت مدیران مدارس
65
4-7 توزیع فراوانی سابقه خدمت مدیران مدارس
66
4-8 توزیع فراوانی وپاسخگویی کارکنان نسبت به گویه های مربوط
به عدم مقابله مدیریت تعارض مدیران
67
4-9 توزیع فراوانی وپاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط
به راهبرد راه حل گرایی مدیریت تعارض مدیران
69
4-10 توزیع فراوانی و پاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط
ب راهبردکنترل مدیریت تعارض مدیران
70
4-11 توزیع فراوانی وپاسخهای گروه کارکنان نسبت به گویه های مربوط
به سنجش اثربخشی مدیران
71
4-12 ضریب همبستگی راهبردهای عدم مقابله و اثر بخشی
73
4-13 ضریب همبستگی راهبرد راه حل گرایی و اثر بخشی
74
4-14 ضریب همبستگی راهبرد کنترل و اثر بخشی
74
4-15 رگرسیون چند کتغیره ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض با اثر بخشی
75
4-16 رگرسیون چند متغیره با اثر بخشی
76
فهرست جداول

👇 تصادفی👇

دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 93آموزش شنا از ابتدا تا حرفه ای شدن5-تحلیل پایداری سه بعدی تونل MAT با استفاده از روش اجزای گسستهدانلود کارآموزی برق مترودانلود لایه shapefile پهنه های سیلابی ایرانمقاله الگوها و روش های نوین در تدریس دوره ابتداییData Structures & Algorithm Analysis in C++حقوق مدني 8برنامه جامع حسابرسي بيمهتحقیق در مورد نگاهی به پیشینه و خاستگاه ادبیات تطبیقی و جایگاه آن در ادب پارسی(فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞