👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

ارتباط با ما

دانلود


مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران
مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران
مقدمه
طرح مساله:
گسترده ی رشد وتکامل جهان امروز که شتابان به سوی افقی ناپیدا در حرکت می باشد هیچ شاخه ای از دانش بشری را بی نصیب ننهاده است و هر روز شاهد زایش فرزند جدیدی در عرصه ی گوناگون علوم می باشد. دانش حقوق نیز همپای با دیگر شاخه های علم، این قافله ی شتابان را همراهی می کند و هر روز مارا به تماشای تحولات و دگرگونی در اندوخته های پیشین و نظاره فرزندان نوینش فرا می خواند که یکی از آنها قرارداد مالکیت زمانی یا تایم شر می باشد که چند سالی از پیدایش آن در جهان غرب نمی گذرد. این قرارداد که بر اساس نیازهای انسان معاصرشکل گرفته می تواند به گونه ایی پاسخ گوی نیاز او باشد واو را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند. بهره مندی هرچه بیشتر انسان از مظاهر جهان وعلاقه ی او به تنوع طلبی یکی از مهمترین انگیزه های شکل گیری این تاسیس حقوقی در جهان بوده است.انسان تمایل به گذران اوقات فراغت ولذت بردن ازآن را دارد که این امر باعث شده که در پی راه حلی برای یکنواختی اماکن تفریحی برآید. همه انسانهای امروزه دوست دارند که گاهی از فشار زندگی شهری وخستگی ناشی از آن به دامن طبیعت پناه ببرند وترجیح می دهند که اوقات فراغتشان را با تجربیاتی نو لذت بار نمایند.مالکیت زمانی هم که یکی از بحث های نوظهور در زمینه ی حقوق مدنی می باشد، از اواسط دهه ی 1370 در ایران رواج پیدا کرده و به جهت گسترش این نوع قراردادها و تاثیر فزاینده ی آن در توسعه و آبادانی کشور و جلب وجذب سرمایه های داخلی و خارجی و همچنین به دلیل عدم وحدت نظر بین حقوقدانان وفقها باید مورد بحث قرار گیرد.مالکیت زمانی در مورد املاک ودارایی ها به این معنا می باشد که عده ای از مردم ملکی را به صورت مشترک خریداری کنند تا هریک از انها بتوانند مدت زمان خاصی از سال را در آنجا سپری کنند.در واقع این قرارداد، توافقی میباشد که طی آن چند گروه ازمردم به صورت مشترک یک تفریحگاه تعطیلاتی را می خرند وبرای ا ستفاده مشترکشان نگهداری می کنند.رفته رفته این پدیده در سرتاسردنیا رایج گشت به طوری که هم اکنون چند میلیون انسان ار آن استفاده می کنند.د رحال حاضر استفاده از قالب مالکیت زمانی محدود به املاک ومکان های تفریحی نیست ودر مورد ویلا،کشتی ،قایق های تفریحی ،خودروها، زمین های اردوگاهی،اتوبوس ، هواپیما نیز کاربرد دارد.
عده ای از محققین معتقدند در مالکیت زمانی که ترجمه واژه time share می باشد ،مالکیت هر یک از مالکین زمانی ،ماهیتآ مفروض است[1] .و نیز هر یک از محققین ،قرارداد خاصی را با مالکیت زمانی قابل انطباق دانسته اند.بعضی ضمن انجام یک مصاحبه ابتدا گفتند که تایم شر در حقوق ایران بدون شک به عنوان عقد اجاره تحلیل می شود.سپس در همان مصاحبه بیان داشته اند:در وضعیت فعلی این قرارداد یک عقد غیر معین ودر چارچوب ماده 10 قانون مدنی است.[2]
عده ای صراحتآ گفته اند که در قرارداد تایم شر ،تملیک عین ومنفعت توامآ رخ می دهد و در این قرارداد عقد بیع واقع می شود .ولی با فاصله اندکی از متن قبلی ،اضافه می کنند :از نظر اینجانب انطباق قرارداد تایم شر با ماده 10 قانون مدنی وبه عنوان یک قرارداد خصوصی بلا اشکال است.[3]در جایی دیگر افزوده اند :قابلیت نقل وانتقال مال در قرارداد تایم شرینگ می تواند به صورت معاوضه، بیع، صلح، هبه، یا یکی دیگر از عقود به شخص ثالث باشد .وبالاخره در پایان آورده اند که اینجانب معتقدم عبارت مالکیت زمانی برای قرارداد تایم شر اصطلاح مناسبی نیست واصلح آن است که بیع زمانی را به کار ببریم.[4]
برخی در این راه دچار سردر گمی شده اند ،چنانکه با تردید ،چند ماهیت قراردادی را تلفیقآ قابل انطباق با مالکیت زمانی پنداشته اند.[5]
بعضی معتقدند نهاد مالکیت زمانی قابل انطباق با یکی از عقود ناقله از جمله عقد بیع می باشد ویا اینکه اگر فقط قصد استفاده از مال مورد نظر باشدبدون اینکه طرفین بخواهند عین را واگذار کنند می توان آن را با یکی از عقود اجاره یا صلح منافع منطبق کرد.[6]
یا گفته شده مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران می تواند حق انتفاع یا اجاره اموال باشد.[7]
تناقض در آراء محققین کاملآ مشهود می باشدواز این رو باید تحقیق جامعی صورت بگیردودر ضمن نظرات فقیهان متفاوت بوده و از جهت بیان وضعیت فقهی مالکیت زمانی در خصوص موضوع قابل توجه بوده وکسانی که نظر مثبت داشته اند ،هر کدام عقد یا عقود خاصی را پیشنهاد کرده اند که در پایان به ذکر نظرات خواهیم پرداخت.
 
ابعاد مختلف بحث:
در بررسی مالکیت زمانی ،با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات میدانند.در این پژوهش با دلایلی که ذکر خواهد شد ،روشن می گردد که مهایات دارای سابقه فقهی می باشد وحال آنکه مالکیت زمانی پدیده نوظهور در زمینه حقوق مدنی می باشد که اخیرآ وارد کشور شده است.
 
پرسش های اصلی تحقیق:
1.ایا قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه می باشد؟
2.ایا قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد؟
 
فرضیه ها:
1.قرارداد مالکیت زمانی همان مهایات در فقه نمی باشد.
2. قرارداد مالکیت زمانی در فقه مشروعیت دارد.
 
پیشینه ی تحقیق:
با بررسی های انجام شده در رابطه با سوابق مربوط به این تحقیق باید بیان کرد که تحقیقات انجام شده در خصوص مالکیت زمانی وتا جایی که کاوش شده نامی ازآن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده وهمچنین پیشینه ایی از موضوع در حقوق ایران یافت نشده است و این یک تاسیس جدید حقوقی در کشورهای بیگانه بوده و در دهه 1370 وارده کشور ما شده. این تاسیس حقوقی بابرخی نهادهای مشابه بررسی و مقایسه شده وعده ایی عقیده دارند که این تاسیس حقوقی همان مهایات در فقه می باشد که در این تحقیق سعی بر آن است که این تاسیس حقوقی را با مهایات بررسی کنیم.
 
[1] -شریعتی،سعید، بیع زمانی، مجله فقه اهل بیت ع ، سال هفتم، شماره 26. .نوین،پرویز،بیع زمانی ،ماهنامه آموزشی دادگستری تهران،قضاوت ،سال 6،مرداد وشهریور1386، شماره 46.
[2]-سیفی،غلامعلی،مالکیت ادواری نیازمند قانون وآیین نامه است،به نقل از مالکیت زمانی،معاونت آموزش قوه قضاییه ،تهران ،راه نوین،1389،ص1.
[3] -نوین،پرویز،همان،ص12-15.
[4] -نوین،همان،ص13-18.
[5] - بینایی ، اباصلت ، « تایم شرینگ » ، مجله کانون وکلای مرکز ، شماره 188 و 189،سال1384،به نقل از مالکیت زمانی،معاونت آموزش قوه قضاییه ،تهران ،راه نوین،1389،ص1.
 
[6] -قدس گویا،فرید،مالکیت زمانی یا تایم شرینگ،ماهنامه کانون،شماره177،تابستان1381،صص126-127.
[7] -کاظمی نجف آبادی،عباس،ماهیت حق خریدار تایم شر ونهادهای حقوقی ایران،ماهنامه کانون،ش92،اردیبهشت1388،ص1.
 
چکیده ....................1
مقدمه......................2
فصل اول: کلیات
1-1مالکیت و انواع آن...............................................8
1-1-1تعریف لغوی مالکیت.....................................8
1-1-2تعریف حقوقی مالکیت.................................9
1-2 اوصاف مالکیت.................................................11
1-2-1وصف اطلاق..................................................11
1-2-2 وصف انحصاری بودن مالکیت.................13
1-2-3دوام مالکیت.................................................14
1-3آثار مالکیت.18
1-3-1 مالکیت منافع............................................18
1-3-2مالکبت تبعی بر متعلقات ملک..............19
1-4عناصر مالکیت.................................................19
1-4-1حق استعمال.............................................19
1-4-2حق استتثمار..........................................19
1-4-3حق اخراج از منکیت............................20
1-5انواع مالکیت................................................20
1-5-1مالکیت مادی........................................20
1-5-2مالکیت تبعی.........................................20
1-5-3 مالکیت حکمی....................................21
1-5-4 مالکیت معنوی....................................22
1-5-5 مالکیت موقت.....................................22
فصل دوم: مالکیت زمانی و مقایسه آن با عقود معین
2-1 مالکیت زمانی...........................................28
2-1-1 تعریف مالکیت زمانی.........................28
2-1-1-1تعریف لغوی....................................28
2-1-1-2 تعرفی اصطلاحی...........................29
2-1-2تاریخچه مالکیت زمانی.......................30
2-1-2-1 مالیکت زمانی در کشورهای خارجی...............................................30
2-1-2-2 مالیکت زمانی در ایران................33
2-1-3 بررسی مبانی مشروعیت مالکیت زمانی .............................................33
2-1-3-1 بررسی مبنای مشروعیت حقوقی مالکیت زمانی........................34
2-1-3-1-1 اجاره و صلح منافع.................34
2-1-3-1-2 اصل حاکمیت اراده...............34
2-1-3-1-3 اصل نفوذ و اعتبار تعهدات...36
2-1-3-1-4 دکترین حقوقی......................36
2-1-3-1-5بنای عقلا و قاعد تسلیط.......37
2-1-3-1-6عرف...........................................38
2-1-3-2بررسی مبنای فقهی مشروعیت مالکیت زمانی............................38
2-1-3-2-1 بررسی موضوع در فقه امامیه...................................................39
2-1-3-2-2کتاب........................................40
2-1-3-2-3سنت.........................................40
2-1-4 روش انجام معامله از طریق مالکیت زمانی.....................................41
.2-1-4-1انواع کلی مالکیت زمانی...........42
2-1-4-2منافع طرفین و جامعه در انعقاد قراراد مالکیت زمانی.............43
2-1-4-2-1 محاسن مالکیت زمانی برای خریدار......................................43
2-1-4-2-2 محاسن مالکیت زمانی برای فروشنده..................................44
2-1-4-2-3 محاسن مالکیت زمانی برای دولت و جامعه....................45
2-1-4-3 مزایای مالکیت زمانی..........45
2-1-5 دیدگاه مخالفین و پاسخ موافقین مالکیت زمانی......................47
2-1-6 اقسام مالکیت زمانی.................51
2-1-6-1مالکیت زمانی،بر مبنای حق ایجاد شده برای خریدار.........51
2-1-6-2 مالکیت زمانی بر مبنای محل اقامتگاه..................................53
2-1-6-3 مالکیت زمانی بر مبنای زمان استفاده...................................54
2-1-7 خصوصیات قرارداد مالکیت زمانی................................................56
2-1-8 نکاتی که خریداران احتمالی باید به آن توجه کنند..................59
2-2 مالکیت زمانی در قالب عقود معین....................................................60
2-2-1 مقایسه مالکیت زمانی با عقد قرض............................................... 61
2-2-1-1 تعریف عقد قرض.....................62
2-2-1-2 اوصاف عقد قرض.....................62
2-2-2 مقایسه مالکیت زمانی با عقد معاوضه.............................................63
2-2-2-1 تعریف معاوضه......................... 63
2-2-2-2 اوصاف معاوضه......................... 63
2-2-3 مقایسه مالکیت زمانی با عقد بیع 64
2-2-3-1 تعریف بیع.....................................64
2-2-3-2ویژگی های عقد بیع.....................65
2-2-3-3 شرایط عقد بیع............................65
2-2-3-4 نمونه کاربردی بیع زمانی...........66
2-2-3-5 رویه قضایی....................................67
2-2-3-6 تقاوت مالکیت زمانی با عقد بیع.....................................................68
2-2-4 بیع موقت و مقایسه ی آن با مالکیت زمانی.....................................69.
2-2-4-1 دلایل بطلان بیع موقت............71
2-2-4-2 تفاوت بیع موقت با قرارداد مالکیت زمانی..................................74
2-2-5 مقایسه مالکیت زمانی با عقد اجاره.....................................................75
2-2-5-1تعریف عقد اجاره...........................75
2-2-5-2 شرایط اساسی عقد اجاره...........76
2-2-5-3 تفاوت عقد اجاره با مالکیت زمانی.................................................76
2-2-6مقایسه مالکیت زمانی با عقد صلح.77
2-2-6-1تعریف صلح....................................78
2-2-6-2 تعریف عقد صلح.........................79
2-2-6-3 آیا مورد صلح باید معین باشد؟....................................................81
2-2-6-4 تفاوت مالکیت زمانی با عقد صلح................................................82
2-2-7 مقایسه مالکیت زمانی با حق انتفاع.................................................83
2-2-7-1 تعریف حق انتفاع......................84
2-2-7-2ماهیت حق نتفاع.......................84
2-2-7-3 انواع حق انتفاع...........................85
2-2-7-4 موارد زوال حق انتفاع................86
2-2-7-5تفاوت میان مالکیت منافع و حق انتفاع.......................................87
2-2-7-6شباهت مالکیت زمانی با حق انتفاع..............................................87
2-2-7-7 تفاوت مالکیت زمانی با حق انتفاع...............................................88
فصل سوم : ماهیت آثار و کاربردهای مهایات
3-1 کلیات....................................................91
3-1-1 انواع تقسیم....................................91
3-1-1-1 تقسیم عین...............................91
3-1-1-2 تقسیم دین و مطالبات ( قرض) ...............................................91
3-1-1-3 تقسیم منافع (مهایات) ........91
3-1-2 تعریف تقسیم منافع (مهایات ) ....................................................91
3-1-2-1تعریف لغوی.............................91
3-1-2-2 تعریف اصطلاحی...................93
3-1-3 ارکان مهایات...............................94
3-1-3-1 موضوع مهایات.......................94
3-1-3-2 مالیکت بر منافع.....................96
3-1-3-3 وجود اشاعه..............................96
3-2مبانی مشروعیت مهایات و ماهیت حقوقی آن...................................97
3-2-1 مبانی فقهی تقسیم منافع..........97
3-2-1-1 کتاب..........................................97
3-2-1-2سنت............................................98
3-2-1-3حکم عقل و بنای عقلا.............98
3-2-1-4اجماع...........................................98
3-2-1-5استحسان.....................................98
3-2-2 بررسی ماهیت حقوقی مهایات...99
3-2-2-1نظریه اباجه معوضه بودن تقسیم منافع.....................................99
3-2-2-2 نظریه معاوضه بودن تقسیم..100
3-2-2-3 نظریه صلح بودن تقسیم.......101
3-2-2-4نظریه اجاره بودن......................102
3-2-2-5 قرارداد خصوصی بودن مهایات....................................................103
3-3 بکارگیری مهایات برای مالکیت زمانی........................................... .....104
3-3-1 تفاوت مهایات و مالکیت زمانی................................................... ......105
3-4اقسام مهایات و آثار و احکام آن.........107
3-4-1 اقسام تقسیم منافع( مهایات ) ....107
3-4-1-1مهایات به اعتبار زمان و مکان..107
3-4-1-1-1مهایات زمانی...........................107
3-4-1-1-2مهایات مکانی..........................108
3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی.......................................108
3-4-1-2مهایات به تراضی و اجبار.........109
3-4-1-2-1مهایات به تراضی...................109
3-4-1-2-2مهایات به اجبار.....................109
3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع......... 110
3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع.....110
3-4-2-1-1نظریه جواز..........................110
3-4-2-1-2نظریه لزوم..........................110
3-4-2-1-3نظریه برگزیده.................... 111
3-4-2-2اثر مهایات..................................111
3-4-3فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات.............................. 112
3-5 مسائلی درباره مهایات.......................113
جمع بندی و نتیجه گیری........................115
منابع و ماخذ.................................................118
پیوست.....127
چکیده به زبان انگلیسی...........................................................137
صفحه معرفی به زبان انگلیسی.................138
عنوان به زبان انگلیسی...............................139

👇 تصادفی👇

گزارش پروژه شمارنده محصولات يك ريل خط توليدshapefile خطوط هم دما استان سیستان و بلوچستانپایان نامه بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداريپرسشنامه فضیلت سازمانیساخت مدل جایگزین بمنظور تقریب تابع هدف در مسائل بهینه سازی با استفاده از كمترین داده لازم جهت آموزش و كاربرد آن در حل مسأله تخصیص بهینه آب در سطحکاربردهای پروتکل MOSدانلود پاورپوینت کامل با گرافیک عالی در مورد آشنایی با پروتکل SSL‎ (تعداد صفحات 33 اسلاید)با قابلیت ویرایشدانلود پروژه ترم هفت دانشگاه فرهنگیان به صورت کامل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

دانلود مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

خرید اینترنتی مقایسۀ مالکیت زمانی با مهایات در فقه و حقوق ایران

👇🏞 تصاویر 🏞