👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

ارتباط با ما

دانلود


پاسخ  مسأله اگزیستانی شر  از راه الاهیات شبانی
پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی
 مقدمهالاهیات شبانی به عنوانی قسمی از الاهیات نقلی مسیحی که وظیفه انتقال عشق و مراقبت الاهی به تمام نیازمندان را برعهده دارد، الاهیاتی است که نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بناي خود را بر الگوي زندگی شبانی مسیح می گذارد. طبیعی است که مسأله شر در لباس مسأله‌اي منطقی و فلسفی براي این الاهیات جلوه گر نمی شود؛ چرا که الاهیات شبانی رسالت مدافعه جویانه اي را بر عهده نگرفته است. اما مسأله شر به شکل دیگري با نام مسأله شبانی شر در این الاهیات ظاهر می شود؛ به این معنا که انسان‌ها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. آنها که انتظار مراقبت و امنیت از خداي عاشق و خیرخواه خود را دارند، با بروز شر در آستانه بی اعتمادي و ناامیدي از خدا قرار می گیرند.از آنجا که این مسأله به هیچ عنوان مسأله ای فلسفی یا منطقی نیست، دفاعیه و تئودیسه در پاسخ گویی عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. انسان در این هنگام نیازمند تیمار و شبانی خداست تا اعتمادش را به خدا بازیابی کند. الاهیات شبانی در پاسخ به این مسأله با توجه به الگوي عیسی مسیح، اندیشه ها و راهکارهاي مفید و کارگشایی دارد. پاسخ‌هایی چون یادآوري مراقبت و همراهی خدا با بندگان، به تصویر کشیدن عشق خدا، به کار بستن زبان عواطف، گوش دادن فعال، تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج، ترویج باورها و رفتار‌هاي درست دربارة رنج، یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان، حفظ ایمان و اعتماد به خدا، راهکارهایی براي اجابت دعا، تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران از جمله پاسخهاي الاهیات شبانی به مسأله شر است.در این پایان نامه تلاش خواهد شد تا پس از معرفی الاهیات شبانی و معرفی مسأله شبانی شر، پاسخ این نوع الاهیات به مساله شبانی شر توصیف و بررسی شود.سؤال اصلی طرح:الاهیات شبانی چه پاسخ‌هایی را در مواجهه با مساله اگزیستانسی شر ارائه می دهد؟سئوال‌های فرعی: • مساله شر کدام است و به چند قسم تقسیم می شود؟• مساله اگزیستانسی شر چه تفاوتی با مساله فلسفی و منطقی دارد؟• الاهیات شبانی چیست و چه رسالتی دارد؟• الاهیات شبانی چگونه با مساله اگزیستانی شر مواجه می شود؟فرضیه اصلی:دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به مساله اگزیستانسی شر عاجز هستند و انسان در این مساله نیاز به تیمار و شبانی خداوند دارد؛ آنگونه که الاهیات شبانی در پی آن است.فرضیه ‌های فرعی:• شر بر چند قسم است که هر قسم آن پاسخی در خور خود را می طلبد؛• در مساله اگزیستانسی شر، انسان در آستانه بی اعتمادی و نا امیدی از خداوند قرار می گیرد؛• مواضع مدافعه جویانه در پاسخ به مساله اگزیستانی شر ناکارآمدند؛• پاسخ الاهیات شبانی می تواند پاسخ مناسبی برای این نوع مساله شر باشد.پیش فرض‌های تحقیق:• مسأله شر بر سه قسم است و دو قسم منطقی و فلسفی پاسخ هایی در خور خود دارند که در این پایان‌نامه به آنها پرداخته نخواهد شد؛• مسأله اگزیستانسی شر در لباس مسأله اي منطقی و فلسفی براي الاهیات شبانی جلوه گر نمی شود.پیشینه تحقیق:با توجه به اینکه در آثار ترجمه شده به فارسی به الاهیات شبانی پرداخته نشده است (یا حداقل خیلی کم پرداخته شده است)، و همچنین مسأله شبانی شر کاملا در پژوهش های زبان فارسی جدید می باشد، می توان گفت این پایان نامه از حیث انتخاب قلمرو و مسأله کاملا نوآور است.اهداف تحقیق: 1. بررسی پاسخی که الاهیات شبانی مسیحی در مواجهه با مساله اگزیستانی شر ارائه می دهد؛ در این پایان نامه در نظر داریم، نحوه مواجهه الاهیات شبانی با مسأله اگزیستانسی شر را مورد مداقه قرار دهیم و دریابیم که آیا رویکرد این الاهیات در برابر مسأله شر، کارآمد می باشد یا خیر.2. ادامه تحقیق در پایان نامه دکتری؛ تطبیق پاسخ الاهیات شبانی به مساله اگزیستانی شر با آنچه که در قرآن و متون اسلامی در باب معنا بخشی و همدری با رنج‌دیده و بیمار ارائه می گردد.اهمیت تحقیق:مسأله اگزیستانی شر مسأله ای‌ست فراگیر که غالب انسان ها را در بر می گیرد. از طرفی دیگر پاسخی که به این نوع مسأله داده می شود، بایستی دارای خصوصیات متفاوت تری نسبت به پاسخ های منطقی و فلسفی باشد؛ چرا که حیث دفاعی و اقناعی ندارد، بلکه جنبه همراهی و همدردی با انسان است که مورد توجه قرار می‌گیرد. الاهیات شبانی در مواجهه با این مسأله ، پاسخ هایی را ارائه کرده و ماموریت هایی را به کشیش های مسیحی ابلاغ می نماید که به صورت عملی در بیمارستان ها و مکان های مورد نظر به همراهی و معنابخشی رنج بیماران و مبتلایان می پردازند. با توجه به این پیشینه و عدم وجود آثار مرتبط در زبان فارسی اهمیت و جایگاه بحث روشن می شود.فایده تحقیق:آنگونه که قبلا هم اشاره شد، فواید علمی این تحقیق در نوآوری و متعاقبا در انجام تطبیق ابزار الاهیات شبانی با آموزه های اسلامی خود نمایی خواهد نمود.
فهرست:
مقدمه. 1
سؤال اصلی طرح:2
سئوال‌های فرعی:2
فرضیه اصلی:2
فرضیه ‌های فرعی:2
پیش فرض‌های تحقیق:2
پیشینه تحقیق:3
اهداف تحقیق:3
اهمیت تحقیق:3
فایده تحقیق:4
فصل اول: الاهیات شبانی مسیحی.. 5
زن سامری و موهبت الهی:8
رستگاری زکّی باجگیر:8
تعالی ایمان در زن یهودی:9
شفای مرد جذامی:9
ایمان شفا بخش:10
2.الاهیات در دسترس بودن. 11
توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط:11
زن مستحاضه و دختر مرده:11
متبرک کردن کودکان با وجود مشغله:13
3.الاهیات پاسخگویی.. 13
4.الاهیات مراقبت.. 14
جایگاه اخلاق در مراقبت:15
نقش دلسوزی در مراقبت:16
5.الاهیات حساسیت.. 17
6.الاهیات اطاعت.. 17
پاسخگویی به نیاز دردمندان:18
7.الاهیات شهادت دادن. 19
8.الاهیات خدمتگزاری.. 20
مسیح الگوی خدمت:21
9.الاهیات عشق.. 21
10.الاهیات رودر رویی.. 22
تسامح در رویارویی با خطای دیگران:23
رعایت شرایط بیمار در رویارویی:24
11.الاهیات تجدید (قوا)25
فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن. 27
مسأله شر. 28
پاسخ به مسأله منطقی شر. 30
1)دفاع مبتنی بر اختیار:30
2)عدمی بودن شر 31
3)شرور، لازمه خیرهای برتر 32
2. مسأله قرینه‌ای شر. 33
پاسخ به مسأله قرینه ای شر:34
1)تئودیسه پرورش روح 35
2)تئودیسه نیاز انسان 36
3. مسأله اگزیستانی شر. 37
تبیین مسأله. 38
پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر. 40
پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر. 42
1.پاسخ از راه معانی رنج.. 42
2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی.. 43
فصل سوم: مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.
1.یادآوري مراقبت و همراهی خدا با بندگان:Error! Bookmark not defined.
2.به تصویر کشیدن عشق خدا:Error! Bookmark not defined.
3.به کار بستن زبان عواطف:Error! Bookmark not defined.
4.گوش دادن فعال:Error! Bookmark not defined.
5.تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج:Error! Bookmark not defined.
6.ترویج باورها و رفتارهاي درست دربارة رنج:Error! Bookmark not defined.
7.یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان:Error! Bookmark not defined.
8.حفظ ایمان و اعتماد به خدا:Error! Bookmark not defined.
9.راهکارهایی براي اجابت دعا:Error! Bookmark not defined.
10.تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران:Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم:Error! Bookmark not defined.
بررسی پاسخ الاهیات شبانی به. Error! Bookmark not defined.
مسأله اگزیستانی شر. Error! Bookmark not defined.
رسالت الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.
شرایط و لوازم پاسخ‌گویی در الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.
بررسی مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.
نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.
منابع:45
 

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید میلگردنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - قواعد فقه 1 یک کد درس: 1220373طرح تولیدی ساچمه فولادی 900تن درسال   دانلود پاورپوینت مقایسه خانه های ایران با خانه های مصرارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی wordدانلود كتاب : Complex General Relativityرساله آماده پایان نامه مدرسهدانلود بسته ترکیبی مکالمه تصویری RSIکتاب بيشعوري ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

دانلود پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

خرید اینترنتی پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

👇🏞 تصاویر 🏞