👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)
چکیده
تسهیم دانش مستلزم تمایل افراد و گروه ها در سازمان به تسهیم دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است و تسهیم دانش رخ نخواهد داد مگر اینکه کارکنان وگروهای کاری سازمان،سطح بالایی از رفتارهای مشارکت جویانه داشته باشند . هدایت کردن دانش موجود در سازمان امری انسانی و تابعی از فرهنگ سازمانی است. مدیریت دانش جنبه کاربردی فرهنگ سازمانی است و چگونگی بنیان نهادن تغییر فرهنگی، نیازمند ابتکار در مدیریت دانش است.هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای بررسی تاثییر فرهنگ سازمانی ، بر تسهیم دانش است. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان استانداری استان مازندران می باشد. برای جمع آوری داده ها از پ پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه تسهیم دانش برگرفته از پژوهش دکتر موسی خانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن و تسهیم دانش در سطح اطمینان 99 % رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.

👇 تصادفی👇

پروژه سخت افزار تکاملی با الگوریتم ژنتیکبررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392بررسی معماری امامزاده زید و امامزاده یحییبررسی ارتباط جو روانی،اجتماعی کلاس درس با پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکیدانلود لایه dem استان گیلانوای فای لذیذشیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان ایلامخم کن دستی طراحی شده در کتیادانلود لایه Dem شهرستان تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)

دانلود بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش(تعدادصفحات:14)

👇🏞 تصاویر 🏞