👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1394
نویسنده
علی هرمزی - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان حمزه دهقانی - استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
چکیده
مدیریت ریسک بهویژه در پروژههای با حجم سرمایهگذاری بالا دارای عواقب سنگین ناشی از شکست یا طراحی نادرست، مانند پروژههای ساخت کانالهای پیشساخته بتنی در احداث شبکه آبیاری، از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار است. یکی از مهمترین بخشهای فرآیند مدیریت ریسک در پروژهها، شناسایی ریسکهای مؤثر بر پروژه به منظور کنترل و مدیریت هرچه بهتر آنهاست. در این تحقیق کوشیده شدهاست تا ضمن معرفی تکنیکها و روشهای شناسایی ریسکها، به کمک روشها و تکنیکهای نوین به شناسایی و معرفی جامع ریسکهای پروژههای ساخت کانالهای پیشساخته بتنی پرداخته شود و درنهایتکاربرد روش ساختار شکست ریسک ) RBS ( در مدیریت ریسک پروژههای ساخت کانالهای پیشساخته بتنی واکاوی گردد
واژگان کلیدی
شناسایی ریسک، مدیریت ریسک، ساختار شکست ریسک RBS ، آبیاری.

👇 تصادفی👇

پروژه دانشجویی (تحریف قرآن)108-برآورد طول پرش هیدرولیكی و تعیین نیمرخ سطح آب با استفاده از تئوری ورود هوا به درون پرش هیدرولیكی و مدل سازی عددی آندانلود کتاب کارگاه سیم کشی (1) سازمان فنی و حرفه ایافزایش کیفیت مقاطع لرزه ای و کاهش حساسیت کوچ عمقی به مدل سرعت در پردازش به روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل wordدانلود كتاب آموزش زبان آلماني-داستان هاي آلمانيدانلود تحقیق آشنایی با ماهوارهمجموعه اول مقالات -مدیریت آموزشیدانلود مقاله تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایرانمقايسه قدرت تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي مبتني بر مصرف (C-CAPM) و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده (RA-CAPM) در شرکتهاي سهامي عام تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی

تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی

دانلود تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی

خرید اینترنتی تحلیل و کاربرد تکنیکهای نوین شناسایی ریسک در پروژههای آبیاری و آبرسانی

👇🏞 تصاویر 🏞