👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبررسي كارايي بيوليچينگ بمنظور بازيابي مس از باطله تغليظ مجتمع مس سرچشمه در این مقاله موضوعات معدن مس سرچشمه, بيوليچينگ, باطله, بازيابي مس, فلوتاسيون آزمايشهاي بيوليچينگ باطله در ظروف لرزان,آزمايشهاي بيوليچينگ باطله در بيورآكتور همزندار,آزمايشهاي فرآيند آگلومراسيون,آزمايشهای ستوني باطله آگلومره شده,نتايج حاصل از سري اول آزمايشات ظروف لرزان,نتايج حاصل از سري دوم آزمايشهاي ظروف لرزان,نتايج حاصل از سري سوم آزمايشهاي ظروف لرزان,نتايج حاصل از سري چهارم آزمايشهاي ظروف لرزان,نتايج آزمايشهاي بيورآكتور همزندار,آزمايشهاي آگلومراسيون,نتايج حاصل از آزمايشهاي ستوني,بررسی می شوند
١- تجزيه سرندي نمونه معرف از باطله تازه تغليظ و باطله سد رسوبگير نشان داد كه بيش از ٨٠ درصدذرات داراي ابعاد زير ١١٥ ميكرون ميباشد.٠ درصد نشان داد كه تنها / ٢- نتايج آناليز شيميايي و کاني شناسي در مورد باطله تغليظ با عيار مس ١٨٠ درصد آن را فاز اكسيدي تشكيل ميدهد. و ٧٠ درصد از گونه سولفيدي آن را، كالكوپيريت به خود /٠٦اختصاص داده است. ميزان پيريت موجود در خاك ٧ درصد مي باشد.٠ درصد حاكي از / ٣- نتايج آناليز شيميايي و کاني شناسي در مورد باطله سد رسوبگير با عيار مس ٢٢٠ درصد مس اكسيدي بود. همچنين ٨٣ درصد از بخش سولفيدي باطله، كالكوپيريتي مي باشد. ميزان /٠٧پيريت موجود در خاک نيز ١٢ درصد گزارش شده است.٤- بدليل مشكلات ناشي از عدم نفوذپذيري فرآيند آگلومراسيون در نظر گرفته شد.٥- مناسبترين ذرات آگلومره توسط مخلوط آب و اسيد سولفوريك در غلظت ١٧٥ گرم در ليتر به دستآمد. اين ذرات آگلومره شده در طول مدت انجام آزمايش ستوني( ٨٠ روز) پايداري خود را كام ً لا حفظنمودند.

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله تعیین سن در گاو (پاورپوینت)امنيت در شبكه هاي واي فاي WI- FIپروژه اتلاف انرژي در فضاهاي مرطوببرنامه هک کردن تضمینی شبکه های Wifi همراه با آموزشASME B 16.34آموزش نرم افزار متلب (Matlab)مقاله امور مالی در اموزش و پرورش ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞