👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)

ارتباط با ما

دانلود


ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش تجاری با مزیت رقابتی سازمان ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان ایران ) همدان( مشتمل بر 862 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول حجم نمونه کوکران حجم نمونه 852 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامۀ های ترکیبی استاندارد و محقق ساخته در خصوص هوش تجاری و بررسی ابعاد مختلف مزیت رقابتی استفاده شد. روایی 0/ 0 و 907 /268 ،0/ پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن ها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب با مقدار 497 محاسبه گردیده است. تحلیل دادهها با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت گرفته است. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از نرم نتایج به دست آمده نشان میدهد که بهره گیری از هوش تجاری بر مزیت رقابتی موثر lisrel و 8.80 spss افزار های 22.0 است.

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile خطوط ساحلی ایرانمتن کامل مقالات «کنفرانس بین المللی مبلمان و دکوراسیون - دکو 2011» - 35 مقاله12- ارایه روشهای بهینه انفجار درتونلهای كوچك مقطع با بررسی موردی تونل انتقال آب سمنانمجموعه کتابهای آشپزی و نوشیدنیارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريكسمينار كارشناسي ارشد بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آننرم افزار Golden Software Didger 4.0.2136روش های محاسبه ی حداقل فشار گاز قابل امتزاجهری پاتر و پسر بچه کوچک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)

ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)

دانلود ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)

خرید اینترنتی ارتباط هوش تجاری و مزیت رقابتی در سازمان(تعدادصفحات:10)

👇🏞 تصاویر 🏞