👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)

ارتباط با ما

دانلود


تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر به اشتراکگذاری دانش و ارائه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد انجام شده است. بدین منظور شاخصهای مربوطه با مطالعه مقالات و کتب مختلف در این زمینه استخراج گردیده و پرسشنامهای در این زمینه تدوین گردیدده اسدت. پرسشنامه تدوین شده در بین کارکنان دانشگاه پیامنور مشدهد توزیدگ گردیدد. بعدد از مدگآوری پرسشنامهها، برای شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی تائیدی بوسیله نرمافزار لیزرل استفاده گردید بدین ترتیب عوامل مدیریتی، عوامل ارتباطی، عوامل تکنولوژیکی و سیستمهای اطلاعاتی سازمان بعنوان عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش شناسایی شدند. همچنین آزمون رگرسیون برای سنجش تاثیر عوامل مزبور بر به اشتراکگذاری دانش استفاده گردید که مشخص گردید عوامل مزبور تاثیر مثبت و معنیداری بر به اشتراکگذاری دانش دارند. و همچنین با استفاده از آزمون فریدمن عوامل موثر بر به اشتراکگذاری دانش الویتبندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر عوامل مدیریتی تاثیر بیشتری در اثربخش بودن به اشتراکگذاری دانش دارد و سیستمهای اطلاعاتی نسبت به سایر متغیرها تاثیر کمتری دارد.

👇 تصادفی👇

همه مردان شاهمادي گري ( ماترياليسم )دانلود پروژه اثر پیزوالکتریک در تولید انرژی برقآشنایی باناهنجاریهای سیبمجموعه جدید تمامی افزونه های شرکت Vtem Joomlaطراحي معماري مجتمع توريستي – اقامتي اصفهانسفری به ایران همزمان با انقلاب روسیه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)

تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)

دانلود تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)

خرید اینترنتی تعیین و الویتبندی عوامل موثر در به اشتراکگذاری دانش و ارائهه الگویی مناسب برای آن در دانشگاه پیام نور مشهد(تعداد صفحات:21)

👇🏞 تصاویر 🏞