👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودکاربرد روش فرکتالی طیف توان- مساحت در جدایش آنومالی از زمینه در این تحقیق موضوعات جدایش آنومالی از زمینه، فرکتال و مولتی فرکتال، روش طیف توان بررسی می شود در این روش، داده های ورودی (نتایج آنالیز عناصر در مورد مطالعه ما) که در میدان 1 فضا (مکان) می باشند بااستفاده از تبدیلات فوریه دو بعدی 2 به میدان فرکانس منتقل می شوند[ 1]. این بیان بدین معنی است که تغییرات عیار برای تمامی موقعیت های مکانی نقشه ورودی (داده های خام تصویر شده) با استفاده از این تبدیل، به جنس فرکانس (نوسانات در گستره زمان 3/مکان) تبدیل می شوند. برای اجرای همین بخش،داده های ورودی برای مطالعه ما (رسوبات آبراهه ای) با استفاده از روش درونیابی شبکه ای به صورت نقشه بر روی آن تبدیل فوریه دو بعدی را بکار برد. برای مطالعه ما، از y و x استخراج می شود تا بتوان در دو بعد آنجائیکه در درونیابی شبکه ای بخش هایی از منطقه راور به دلایل متعدد، تخمین نمی خورد به ناچار بلوکهایی حاصل می شود که فاقد اطلاعات است (در شکل 1 این بلوک ها به صورت علامت ضربدر نمایش دادهشده است.). این حالت برای کاربرد روش تبدیل فوریه دوبعدی که نیازمند یک موج پیوسته (گسستهپرپودیک) می باشد م یتواند مشکل ساز تلقی شود. در این پژوهش، برای رفع این مسئله، چندین روش مورد بررسی قرار گرفت، از جمله، روش مقداردهی صفر برای بلوک های گم شده، روش مقدار دهی میانگینجامعه عیارها و در نهایت روش درونیابی کریجینگ. مورد آخری نتیجه بهتری حاصل آورد و از نظر توجیهعملی نسبت به سایر روش های مزبور، قابل قبول تر و منطقی تر به نظر آمد. بنابراین نقشه کامل با بلوک هایدرونیابی شبکه ای و کریجینگ آماده گردید. برای احتراز از مسئله هموارسازی کریجینگ، برای کلیه بلوکهای درونیابی شده به روش شبکه ای، که احتمالا در جریان تخمین کریجینگ برای نقاط (بلوک های) گم شده تغییر مقدار یافته بودند، مقادیر اصلی حاصل از درون یابی شبکه ای بازنویسی شد.

👇 تصادفی👇

نمونه طرح توجیهی پرورش اردک مادرجوشکاری زیر آبفضول گیراگزوز و رادیاتدانلود پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکرو کنترولرپاورپوینت مطالعه موردی مجتمع مسکونی ششصد دستگاه برای طراحی معماری5نقد رمان Ordinary People by Judith Guestافکت گذاری روی ویدیوجوشكاري با قوس الكتريك ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞