👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران
مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟
یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به شرح ذیل تحلیل و بررسی می­گردد:
1- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده 6 قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.
2- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است می­باشد، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد.
3- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری و خلاف قاعده می­باشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب می­باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفی تعقیب نمی­باشد.
4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نیست و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.
ج- اهداف تحقیق
1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.
2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.
3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.
د- سؤال­های تحقیق
1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟
2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟
3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟
هـ- فرضیه­های تحقیق
1- صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات مانع از طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم نخواهد بود.
2- قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کیفری برخوردار است.
3- موضع قانونگذاری ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از حیث مصادیق، چگونگی و تشریفات آن بیشتر با اصول حقوقی، عدالت و غیره سازگاری دارد.
 
 
و- روش تحقیق
این تحقیق جزو تحقیقات نظری و کاربردی بوده و جنبه تحلیلی و توصیفی دارد. اطلاعات و داده­های آن به روش کتابخانه­ای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتاب­ها، مقاله­ها، پایان نامه­ها و غیره جمع­آوری و تدوین و به صورت کیفی و استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.
ز- ساختار تحقیق
این مجموعه شامل دو بخش است. در بخش اول به کلیات پرداخته شد. این بخش شامل دو فصل است. در فصل اول، به مفاهیم به کار گرفته شده، شامل: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات اشاره شد. در فصل دوم، به تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها پرداخته شد.
در بخش دوم، باتوجه به اینکه اصل تحقیق، کنکاش پیرامون موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و فصل یازدهم (سقوط مجازات) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده، لذا در دو فصل بحث و ارائه گردید. در فصل اول، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو به تفکیک ارائه شد.
در فصل دوم، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، تحت عناوین: اعتبار امر مختوم، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ، با استدلال مورد بررسی قرار گرفتند. در انتهای تحقیق به نتیجه­گیری و پیشنهادات پرداخته شد. چکیده انگلیسی نیز پس از مباحث مذکور آمده است. در پایان به فهرستی از منابع و مآخذ مورد استفاده اشاره شد.
ان شاء الله امید است این تلاش در حد بضاعت، مقبول اساتید، علماء و فرهیختگان علم و دانش واقع گردد و این حقیر کمترین، مرهون دعای خیر آنان واقع شود.
چکیده
1
مقدمه
2
الف- بیان مساله
2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
2
ج- اهداف تحقیق
3
د- سؤال­های تحقیق
3
هـ- فرضیه­های تحقیق
3
و- روش تحقیق
4
ز- ساختار تحقیق
4
بخش اول: کلیات
5
فصل اول: ماهیت، اصول، سابقه تقنینی، مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
6
مبحث اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات و سابقه تقنینی آن
7
گفتار اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات
7
بند اول: ماهیت قرار موقوفی تعقیب و مجازات
7
بند دوم: اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب و مجازات
9
گفتار دوم: سابقه­ی تقنینی قرار موقوفی تعقیب و مجازات در ایران
9
بند اول: قوانین قبل از انقلاب اسلامی
9
بند دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی
11
مبحث دوم: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مسائل مربوط به آن
12
گفتار اول: مقامات صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
12
بند اول: در مرحله تحقیقات مقدماتی
12
بند دوم: در مرحله دادرسی
13
بند سوم: در مرحله اجرای مجازات
13
گفتار دوم: زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
13
بند اول: زمان صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
13
 
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
14
فصل دوم: تجدید نظرخواهی،آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها
14
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات
14
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن
14
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب
14
الف- مرجع دادسرایی
15
ب- مرجع دادرسی
16
1: دادگاه کیفری استان
16
2: دادگاه عمومی و انقلاب
17
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار
17
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات
17
بند اول: نسبت به حقوق شاکی خصوصی
17
بند دوم: نسبت به قرارهای اعدادی صادره در مراحل دادرسی
18
مبحث دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
18
گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
19
بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب
19
بند دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب باقرار مجرمیت
20
بند سوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار ترک تعقیب
21
گفتار دوم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی
22
بخش دوم: موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری و مجازات
23
فصل اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت، نسخ قانون و عفو
24
مبحث اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه، گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت
24
گفتار اول: فوت متهم یا محکومٌ علیه
24
بند اول: تعاریف
25
الف- معنای فوت
25
1- مرگ ظاهری
25
2- کما
25
3- مرگ مغزی
26
4- حکم موت فرضی
26
ب- معنای مجازات شخصی
27
بند دوم: تأثیر فوت بر انواع مجازات­ها
27
الف- تأثیر فوت بر دیه
27
ب- تأثیر فوت بر جزای نقدی
28
ج- تأثیر فوت بر حکم مصادره اموال
28
بند سوم- اثر فوت بر مراحل دادرسی
29
الف- فوت متهم قبل از تعقیب
29
ب- فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی
29
ج- فوت محکومٌ علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم
31
د- فوت محکومٌ علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت
31
و- فوت محکومٌ علیه پس از صدور حکم قطعی
31
ی- فوت محکومٌ علیه حین اجرای حکم
32
گفتار دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
32
بند اول: مفهوم گذشت، جرایم قابل گذشت و ضابطه تشخیص جرم قابل گذشت
32
الف- معنای گذشت
32
ب- جرایم قابل گذشت
32
ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت
33
1- روش ضابطه قانونی
33
2- روش احصای قانونی
33
3- روش قانونگذار ایران
33
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
35
الف- تعریف شاکی
35
ب- تشریفات گذشت
35
ج- شرایط گذشت کننده
36
1- حق تمتع
36
2- اهلیت استیفاء
36
بند سوم: مسائل مربوط به گذشت شاکی
36
مبحث دوم: نسخ قانون و عفو
37
گفتار اول: نسخ قانون
37
بند اول: تعریف نسخ قانون
38
بند دوم: آثار نسخ بر مراحل دادرسی
38
الف- نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب متهم
38
ب- نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم
39
ج- نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم
39
گفتار دوم: عفو
39
بند اول: تعریف عفو
39
بند دوم: انواع عفو
39
الف- عفو عام
40
ب- عفو خاص
40
بند سوم- آثار عفو
40
الف- آثار عفو عام
40
ب- آثار عفو خاص
41
فصل دوم: اعتبار امر مختومه، مرور زمان، جنون، توبه و قاعده درأ
42
مبحث اول: اعتبار امر مختومه و مرور زمان
42
گفتار اول: اعتبار امر مختومه
42
بند اول: تعریف اعتبار امر مختومه و استثنائات آن
42
الف- تعریف اعتبار امر مختومه
42
ب- استثنائات قاعده امر مختومه
42
بند دوم: شرایط حصول امر مختوم کیفری
43
الف- وحدت موضوع
43
ب- وحدت اصحاب دعوا
43
ج- وحدت سبب
43
د- قطعیت رأی پیشین
44
گفتار دوم: مرور زمان
44
بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان
44
الف- تعریف
44
ب- علت وضع مرور زمان
44
1- دلایل موافقان
45
2- دلایل مخالفان
45
بند دوم: انواع مرور زمان
45
الف- مرور زمان شکایت
45
ب- مرور زمان تعقیب
46
ج- مرور زمان مجازات
46
بند سوم: قطع مرور زمان
46
الف- علل انقطاع مرور زمان
46
ب- آثار انقطاع مرور زمان
47
بند چهارم: تعلیق مرور زمان
47
بند پنجم: آثار مرور زمان
47
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعد درأ
48
گفتار اول: جنون
48
بند اول: تعریف جنون
48
بند دوم: انواع جنون
48
الف- جنون ادواری
48
ب- جنون دائمی
48
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم
48
الف- جنون در حین ارتکاب جرم
48
ب- جنون در زمان تعقیب
49
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات
49
گفتار دوم: توبه
49
بند اول: تعریف و شرایط توبه
50
الف- تعریف توبه
50
الف-1- تعریف لغوی
50
الف-2- تعریف اصطلاحی
50
ب- شرایط توبه
50
بند دوم: آثار توبه و کیفیت احراز آن
51
الف- آثار توبه
51
الف-1- آثار ثبوتی توبه
51
الف-2- آثار اثباتی توبه
51
ب- کیفیت احراز توبه
52
ب-1- توبه قبل از علم قاضی
52
ب-2- توبه بعد از علم قاضی
54
بند سوم: نقش توبه در انواع مجازات
56
اول- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
56
دوم- توبه بعد از اقرار به جرم
56
سوم- توبه بعد از اثبات جرم و شهادت شهود
57
الف- مجازات حدی
57
الف- 1- زنا
57
الف-2- لواط
57
الف- 3- مساحقه
58
الف-4- شرب خمر
58
الف- 5- قوادی
58
الف- 6- سرقت
59
الف- 7- قذف
59
الف- 8- محاربه
59
ب- مجازات قصاص
60
ج- مجازات دیه
61
د- مجازات تعزیری
61
د-1- تعریف تعزیر
61
د-1-1- تعریف لغوی
61
د-1-2- تعریف اصطلاحی
62
د-2- تأثیر توبه در سقوط مجازات­های تعزیری
62
گفتار سوم: قاعده درأ
63
بند اول: تعریف قاعده درأ
63
بند دوم: قلمرو قاعده درأ
64
الف- دیدگاه قائلین به جریان قاعده درأ در قصاص
65
ب- دیدگاه قائلین به عدم جریان قاعده­ درأ در قصاص
67
بند سوم: آثار قاعده درأ
68
نتیجه­گیری و پیشنهاد
70
الف- نتیجه­گیری
70
ب- پیشنهاد
72
منابع و مأخذ
73
الف- قوانین
73
ب- منابع فارسی
73
ج- منابع عربی
75
د- پایان نامه­ها
76
هـ- مقاله­ها و نشریه­ها
76
 

👇 تصادفی👇

آفات مرکبات621-بررسی یكپارچگی و ارائه منحنی تغییرات نیرو نشست شمع بتنی پروژه برج خنك كننده پتروشیمی فجر با استفاده از نتایج آزمایش های استاتیكی و PITطراحی و محاسبات آسانسور 8 نفره، 5 توقفشبیه سازی اینورترسه فاز ‎ SPWM‏ + فیلتر ‏LC در نرم افزار متلب‎دانلود لایه dem استان سمنانتحقیق درباره بقعه شیخ صفی الدین اردبیلیبررسی سیستم های ذخیره انرژی در خطوط مترو به همراه تحلیل استفاده از سوپر خازن در خطوط 1 و 3 مترو تهران با توجه به عملکرد ترمز دینامیک قطار هابرنامه های نقشه برداری برای ماشین حساب CASIO 4500پروژه بیزینس پلن تاسیس کارگاه هنرهای تجسمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

دانلود بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

خرید اینترنتی بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

👇🏞 تصاویر 🏞