👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا

ارتباط با ما

دانلود


تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد  تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي  در حال رويش سويا
تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هايدر حال رويش سويا (Glycine max L. cv. Pershing) تحت اثرتنش شوري اسمزي و ژيبرلین
 
چكيده:
در پژوهش حاضر تاثيرات تنش شوري ناشي از كلرور سديم 50 ميلي مولار و تنش اسمزي ناشي از محلول پلي اتيلن گليكول 6000 هم فشار با آن با غلظت 64 گرم بر ليتر با و يا بدون ژيبرلين (10 ميكروگرم بر ميلي ليتر) بر محتواي آمينو اسيدي، تركيبات فنلي و نيز تركيبات ايميدازولي در حين رويش دانه هاي سويا رقم پرشينگ (Glycine max L. cv. pershing) مورد بررسي قرار گرفته است.
دانه ها در طي يك دوره زماني 48 ساعته با محلولهاي فوق، محلول ژيبرلين و يا آب مقطر به عنوان شاهد آبياري شدند و در پايان هر 8 ساعت، درصد جوانه زني، محتواي كلي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي و نيز محتواي آمينواسيدهاي آرژينين، پرولين و گليسين بتائين مورد اندازه گيري قرار گرفت.
بر اساس نتايج حاصل، تيمارهاي نمكي و پلي اتيلن گليكول قادر به ايجاد تاخير در جوانه زني دانه ها هستند و ژيبرلين اين تاخير را جبران مي نمايد.
به نظر مي رسد كه تيمار نمكي به ويژه با ايجاد تاخير در افزايش محتواي آمينو اسيدي، آرژينين وتركيبات ايميدازولي موجب تاخير در جوانه زني است در حالي كه تنش اسمزي با ايجاد تاخير و يا
كاهش در محتواي كلي آمينواسيدها و نيز محتواي گليسين بتائين و پرولين باعث اين تاخيربوده است.
افزايش تدريجي محتواي پرولين و گليسين بتائين در حين تنش اسمزي و افزايش محتواي آرژينين و تركيبات ايميدازولي در تنش نمكي به طور احتمالي مكانيسمهاي مهم مقابله با تنشهاي مزبور در حين رويش دانه هستند.
به نظر نمي رسد كه تغيير محتواي تركيبات فنلي در حين رويش دانه دليل قاطعي در تغيير قابليت رويشي دانه ها باشد.
ژيبرلين به تنهايي و يا توام با تنشهاي به كار رفته در اين پژوهش باعث حفظ و يا افزايش محتوايتركيبات مورد سنجش بوده است.
پاسخ مقاطع زماني مختلف به ويژه مراحل جوانه زني مطلق و رشد در طي 48 ساعت به تيمارهاي
مورد استفاده به طور لزوم مشابه نمي باشد.
 
تعداد صفحات 112 word
 
فهرست
چکیده: ۱
مقدمه. ۲
اهداف پژوهش… ۴
فصل اول : ۵
سابقه تحقیق. ۵
سابقه تحقیق. ۶
۱-۱- جوانه زنی دانه و تنش های شوری و خشکی : ۶
۱-۲- پاسخ گیاهان به تنش های شوری و خشکی : ۷
۱-۳- اهمیت حفاظت کننده ها و تعدیل کننده های اسمزی : ۸
۱-۴- اسیدهای آمینه و تنش های شوری و خشکی : ۹
۱-۵- اهمیت ژیبرلین در جوانه زنی : ۱۳
۱-۶- جوانه زنی دانه ها، ترکیبات فنلی و ترکیبات ایمیدازولی: ۱۴
 
فصل دوم. ۱۶
مواد و روشها ۱۶
۲-۱- جوانه زنی دانه ها و تیمارهای مختلف : ۱۷
۲-۲- روش سنجش آمینواسیدهای آزاد کل(۱۹۶۸Shrikov ) : 17
2-3- روش سنجش آرژینین : ۱۸
۲-۴- روش سنجش ترکیبات ایمیدازولی : ۱۸
۲-۵- روش سنجش ترکیبات فنلی : ۱۹
۲-۶- روش سنجش پرولین(۱۹۷۳،Bates) : 19
2-7- روش سنجش گلیسین بتائین (sairam و همکاران ،۲۰۰۲) ۲۰
۲-۸- روش های آماری : ۲۰
 
فصل سوم. ۲۱
نتایج.. ۲۱
۳-۱- جوانه زنی: ۲۲
۳-۲- محتوای کلی آمینواسیدهای آزاد: ۲۲
۳-۳- محتوای آرژینین آزاد: ۲۲
۳-۴- محتوای گلیسین بتائین آزاد: ۲۳
۳-۵- محتوای پرولین آزاد: ۲۳
۳-۶- محتوای کلی ترکیبات فنلی: ۲۴
۳-۷- محتوای کلی ترکیبات ایمیدازولی: ۲۴
 
فصل چهارم : ۱۰۴
بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۴
۴-۱- دلایل احتمالی تاخیر جوانه زنی در کلرور سدیم ۵۰ میلی مولار: ۱۰۵
۴-۲- دلایل تاخیر جوانه زنی در پلی اتیلن گلیکول ۶۴ گرم بر لیتر: ۱۰۵
۴-۳- مکانیسم های احتمالی مقابله با شوری و تنش اسمزی: ۱۰۶
۴-۴- اثرات ژیبرلین در جبران آثار منفی تنش شوری و تنش اسمزی: ۱۰۶
۴-۵- مقایسه تنش اسمزی و تنش نمکی: ۱۰۷
۴-۶- مقایسه با دیگر پژوهشها: ۱۰۷
نتیجه گیری نهایی : ۱۰۹
پیشنهادات: ۱۱۱
منابع

 
شكلها صفحه
شكل 1: تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني 48
ساعته در آب مقطر (نمونه هاي شاهد). ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف
معيار هستند...............................................................................................................................
شكل 2:تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني 48
ساعته در 50mM.nacl . ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار
هستند...........................................................................................................................................
شكل 3: تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ درطي يك دوره زماني48 ساعته
در .nacl 50 mm وg/ml GAµ.10ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين وانحراف
معيار هستند...................................................................................................................................
شكل 4: تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني 48
ساعته در .10µg/ml GAستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيارهستند....
شكل 5 : تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني 48
ساعته در .PEG64g/lستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........
شكل 6:تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني 48
ساعته در . PEG ,GAستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند......
شكل 7: مقايسه تغييرات درصد جوانه زني دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني48
ساعته در آب مقطر (نمونه هاي شاهد) و تيمارهاي مختلف مندرج در توضيح شكلهاي 2 تا6.
ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند....................................................
شكل 8: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري دانه
هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين
(3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين
(6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند............................................................................
شكل9: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح تيمارها
مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند......................................................................................................................
شكل10: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
 
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند. ...........................................................................................
شكل 11: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري دانه
هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين
(3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين
(6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند...............................................................................
شكل 12: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري دانه
هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين
(3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين
(6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند..............................................................................
شكل 13: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري دانه
هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين
(3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين
(6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند..............................................................................
شكل 14: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند............................................................................................
شكل 15: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته در در كلرور سديم 50mM.و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها
به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند....................................................................................
شكل 16: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته در nacl,GAو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 17: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته در PEGو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند......................................................................................................
 
شكل 18: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته درPEG,GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند..........................................................................................
شكل 19: مقايسه محتواي كلي آمينواسيد هاي آزاد در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته درGA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند.....................................................................................................
شكل 20: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 21: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در NaClو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند...................................................................................................................
شكل 22: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در Nacl , gaو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند................................................................................................................
شكل 23: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در pegو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند. ....................................................................................................................
شكل 24: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در peg.gaو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند....................................................................................................................
شكل 25: مقايسه محتواي كلي آرژينين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در gaو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين وانحراف
معيار هستند. .........................................................................................................................................
شكل 26: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند...................................................................................................
شكل 27: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
 
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند..........................................................................................
شكل 28: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند.................................................................................................
شكل 29: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 30: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 31: مقايسه محتواي كلي آرژينين پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند....................................................................................................
شكل 32: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند............................................................................
شكل 33: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در nacl و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند...............................................................................................................
شكل 34: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در NaCl,GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين وانحراف معيار هستند....................................................................................................
 
شكل 35: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در PEG و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند................................................................................................................
شكل 36: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در GA,PEG و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين وانحراف معيار هستند......................................................................................................
شكل 37: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند...................................................................................................................
شكل 38: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 39: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.............................................................................................
شكل 40: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................................................
شكل 41: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 42: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
 
 
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................................................
شكل 43: مقايسه محتواي كلي گليسين بتائين پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 44: مقايسه محتواي كلي پرولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 45: مقايسه محتواي كلي پرولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در naclو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند...................................................................................................................
شكل 46: مقايسه محتواي كلي پرولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته درnacl,ga و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند..................................................................................................................
شكل 47: مقايسه محتواي كلي پرولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در pegو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند....................................................................................................................
شكل 48: مقايسه محتواي كلي پزولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته در peg,gaودر پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و
انحراف معيار هستند..................................................................................................................
شكل 49: مقايسه محتواي كلي پرولين در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره زماني
48 ساعته درga و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف
معيار هستند................................................................................................................................
شكل 50: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
. تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 51: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند...............................................................................................
شكل 52: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند...................................................................................................
شكل 53: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 54: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 55: مقايسه محتواي كلي پرولين پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري دانه هاي سويا
رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)، تيمار
پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6). توضيح
تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 56: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.............................................................................
شكل 57: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در naclو در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند...............................................................................................................
شكل 58: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در nacl , ga و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر
ميانگين و انحراف معيار هستند.....................................................................................................
شكل 59: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در PEG و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند................................................................................................................
زماني 48 ساعته در PEG,GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگرشكل 60: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................................................................
شكل 61: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك دوره
زماني 48 ساعته در GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين
و انحراف معيار هستند................................................................................................................
شكل 62: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................................................
شكل 63: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................................................
شكل 64: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند........................................................................................
شكل 65: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................................................
شكل 66: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري دانه هاي
سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين (3)،
تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين (6).
توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند...................................................................................
شكل 67: مقايسه محتواي كلي تركيبات فنلي پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري دانه
هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و ژيبرلين
(6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و شاخصها به(3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار ژيبرلين
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.........................................................................
شكل 68: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميد ازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي
يك دوره زماني 48 ساعته در آب مقطر(نمونه هاي شاهد) و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند. ......................................................
شكل 69: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي
يك دوره زماني 48 ساعته در nacl و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند....................................................................................
شكل 70: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميد ازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي
يك دوره زماني 48 ساعته در nacl,ga و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به
ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.........................................................................
شكل 71: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي
يك دوره زماني 48 ساعته در PEG و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.....................................................................................
شكل 72: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي يك
دوره زماني 48 ساعته در PEG,GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند......................................................................................
شكل 73: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي در دانه هاي سويا رقم پرشينگ در طي
يك دوره زماني 48 ساعته در GA و در پايان هر 8 ساعت. ستونها و شاخصها به ترتيب
نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند....................................................................................
شكل 74: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 8 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار
ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند......................................................
شكل 75: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 16 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار
ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.....................................................
شكل 76: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 24 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار
ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.......................................................
شكل 77: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 32 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و
تيمار ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها
و شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند..................................................
شكل 78: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 40 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار
ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند......................................................
شكل 79: مقايسه محتواي كلي تركيبات ايميدازولي پس از گذشت 48 ساعت از زمان آبياري
دانه هاي سويا رقم پرشينگ در نمونه هاي شاهد(1)، تيمار شوري (2)، تيمار توام شوري و
ژيبرلين (3)، تيمار پلي اتيلن گليكول (4)، تيمار توام پلي اتيلن گليكول و ژيبرلين (5) و تيمار
ژيبرلين (6). توضيح تيمارها مشابه موارد مندرج در مورد شكلهاي 2 تا 6 است. ستونها و
شاخصها به ترتيب نشانگر ميانگين و انحراف معيار هستند.........................................................
 

👇 تصادفی👇

تغزیه سالم و مقویدانلود مقاله فواصل فازی در شبکه توزیع برقبررسي اثر تبديل مراتع به اراضي کشاورزي بر ذخيره کربنپروژه شبیه سازی ایستگاه گاز و بنزینگزارش کارآموزی -آشنایی با تولید تابلوهای برق صنعتیآشنایی مختصر با مالیات بر ارزش افزودهطرح توجیهی تولید شیر.ماست وخامه پاستوریزهدانلود کتاب 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتیمدیریت و کنترل پروژه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا

تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا

دانلود تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا

خرید اینترنتی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا

👇🏞 تصاویر 🏞