👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی
پایان نامه "رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی" یک تحقیق کامل و علمی در زم ینه فناوری اطلاعات و و نیروی انسانی میباشد.این پروژه بصورت کاملا علمی و بر طبق فرو استاندارد دانشگاهها تهیه شده و برای دریافت درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد مناسب میباشد.
این پایان نامه شامل جامعه آماری ، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و پرسشنامه استاندارد میباشد.نتایج پژوهش انجام شده در فصل چهارم با نمودارها و جدول ها به شکل مصور ارایه شده است و منابع مناسب و مستند برای تحقیق استفاده شده است.
برای اطمینان از کیفیت و سطح علمی پروژه ، نمونه رایگان آن را از لینک زیر دانلود کرده و پس از آشنایی کامل تر اقدام به خرید محصول فرمایید.

چکیده
افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن و متحول شدن نقش‌های کاری و خانوادگی، فقدان و کمبود مهارت ها، و ظهور بخش خدمات تنها بر ساختار سازمانی اثر نداشته است بلکه ماهیت و نقش عاملیت کسب و کار را نیز تغییر داده است. در پاسخ به این چالش‌های محیطی، سازمانها به منظور افزایش کارایی ، اثربخشی و نهایتاً بهره وری خود به سمت دو تسهیل کننده تغییر جهت داده‌اند: "مدیریت منابع انسانی" و "فناوری اطلاعات". در این مطالعه هدف بررسی رابطه این دو تسهیل‌گر و به عبارت بهتر، رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد کارکردی مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش از نوع توصیفی-کاربردی است . جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان، کارشناسان ارشد و مدیران واحد منابع انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده اشده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تایید روایی، از نظر خبرگان در این زمینه بهره گرفته شده و به منظور تایید پایایی پرسشنامه از آزمون الفای کرونباخ استفاده شده که میزان آن 863/0 است که نشان دهنده پایایی بالای آن است. یافته‌های پژوهش بر وجود رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی صحه می‌گذارد اما با این حال نتایج نشان می‌دهد که با وجود این رابطه، اما در عین حال، عدم همترازی بین این دو تسهیل در سازمان مورد بررسی وجود دارد و هنوز فناوری اطلاعات به عنوان یک کارکرد پشتیبان در سازمان نگاه می‌شود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن به منظور بررسی فرضیات استفاده شده است. و در پایان با استفاده از مدل معادلات ساختاری، برازش کلی مدل پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که مورد تایید قرار گرفت.
کلمات کلیدی : فناوری ، اطلاعات ، عملکرد ، کارکنان ، نیروی انسانی ، منابع انسانی ، مدیریت ، حسابداری
فهرست مطالب
فصل اول ، کلیات تحقیق
1-1- مقدمه2
2-1- بیان مسئله3
3-1- ضرورت انجام پژوهش.. 5
4-1- سوابق پژوهشی. 7
5-1- اهداف پژوهش.. 9
6-1- سوالات پژوهش.. 9
7-1- فرضیات پژوهش.. 10
8-1- چارچوب مفهومی پژوهش(مدل پژوهش)11
9-1- روش شناسی پژوهش.. 11
1-9-1- روش تحقیق. 11
2-9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده ها12
3-9-1- جامعه آماری. 12
4-9-1- قلمرو تحقیق. 12
1-4-9-1- قلمرو موضوعی 12
2-4-9-1-قلمرو زمانی 12
3-4-9-1-قلمرو مکانی 12
10-1- مشکلات و تنگناهای احتمالی پژوهش.. 13
1-11- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 13
12-1- خلاصه16
فصل دوم ، پیشینه و مبانی نظری پژوهش
1-2- مقدمه18
2-2- فناوری اطلاعات. 19
1-2-2- داده و اطلاعات. 19
2-2-2- فناوری. 20
3-2-2-فناوری اطلاعات. 21
4-2-2- سیستم‌های اطلاعاتی. 22
5-2-2- تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات. 24
6-2-2- نقش‌های اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کار26
7-2-2- سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت. 26
8-2-2- چالش‌های کلیدی مدیریتی. 30
9-2-2- وظایف سیستم‌های اطلاعاتی. 31
10-2-2- چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی. 31
1-10-2-2- چالش سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعاتی 31
2-10-2-2- چالش کسب و کار راهبردی 32
3-10-2-2- چالش جهانی سازی 32
4-10-2-2- چالش زیرساخت فناوری اطلاعات 32
5-10-2-2- چالش اخلاق و امنیت 32
11-2-2- انواع سیستم‌های اطلاعاتی. 33
1-11-2-2- سیستم‌های سطح عملیاتی 33
2-11-2-2-سیستم‌های سطح دانشی 34
3-11-2-2-سیستم‌های سطح مدیریت 35
4-11-2-2-سیستم‌های سطح استراتژیک 36
12-2-2- تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی. 37
1-12-2-2- اثرات اقتصادی 37
1-12-2-2-اثرات سازمانی و رفتاری 40
3-12-2-2-افزایش انعطاف پذیری سازمانها41
13-2-2-کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان. 42
1-13-2-2-کاربردهای عملیاتی 42
2-13-2-2-کاربرد اطلاعاتی 44
3-2- مدیریت منابع انسانی. 46
1-3-2- توسعه مدیریت منابع انسانی. 46
2-3-2- منابع انسانی الکترونیک.. 57
1-2-3-2- فناوری اطلاعات بکارگرفته شده بوسیله مدیریت منابع انسانی 58
2-2-3-2- همسویی سیر تکامل فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی 58
3-2-3-2-پنج مرحله سیرتکاملی فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی 59
3-3-2- سیر تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی. 63
1-3-3-2- دوره پس از جنگ جهانی 64
2-3-3-2- دهه 50 میلادی: توسعه نرم‌افزارها و سیستم‌های متخصص 65
3-3-3-2- دهه 60 میلادی: امید زیاد به حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی 65
4-3-3-2- دهه 70 میلادی: نیاز‌ها دولتی و سیستمهای جدید 66
4-3-2- از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیک.. 67
5-3-2- مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک.. 68
1-5-3-2- چگونگی و کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان 69
2-5-3-2-اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک 70
3-5-3-2-انواع مدیریت منابع انسانی الکترونیک 70
4-5-3-2-خروجی های مدیریت منابع انسانی الکترونیک 71
6-3-2- اجرای منابع انسانی الکترونیک.. 71
1-6-3-2- جذب الکترونیک 73
2-6-3-2- انتخاب الکترونیک 75
3-6-3-2- یادگیری از راه دور77
4-6-3-2- مدیریت عملکرد الکترونیک 79
5-6-3-2- جبران خدمات الکترونیک 82
7-3-2- تعاریف، نقش‌ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی. 85
1-7-3-2- تعاریف و نقش‌های مدیریت منابع انسانی 85
2-7-3-2-کارکردهای منابع انسانی 89
3-7-3-2-ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی 90
8-3-2- چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز94
4-2- مدل مفهومی تحقیق. 95
1-4-2- شاخص‌ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها97
1-1-4-2- شاخص‌هایی در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات 97
1-1-1-4-2- حمایت مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان 98
2-1-1-4-2-میزان بودجه و سرمایه‌گذاری سازمان بر کاربرد فناوری اطلاعات 99
3-1-1-4-2-کیفیت پرسنل فناوری اطلاعات 100
4-1-1-4-2-میزان ماشینی کردن سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 100
5-1-1-4-2-میزان یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 101
6-1-1-4-2-انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان 101
7-1-1-4-2-دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود در بازار102
8-1-1-4-2-پذیرش و حمایت پرسنل مدیریت منابع انسانی از کاربرد فناوری اطلاعات 103
2-1-4-2-متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی 103
3-1-4-2- متغیر‌های ارزیابی عملکرد سازمانی 108
1-3-1-4-2-رضایت ذینفعان 109
2-3-1-4-2- ارتباطات سازمانی 109
3-3-1-4-2- همکاری تیمی 109
4-3-1-4-2-عملکرد استراتژیک 110
5-3-1-4-2-مدیریت دانش 111
6-3-1-4-2-رشد سازمانی 111
2-4-2- شکافهای شناسایی شده به عنوان متغیرهای مداخله‌گر112
1-2-4-2- شکاف تحول مدیریت منابع انسانی 112
2-2-4-2- عملکرد کارکردی کلی مدیریت منابع انسانی 112
3-2-4-2- شکاف اجرای فناوری اطلاعات 113
5-2- آشنایی با بانک مرکزی. 113
1-5-2- تاریخچه113
2-5-2- ارکان بانک.. 114
6-2- خلاصه118
فصل سوم ، روش شناسی پژوهش
1-3- مقدمه118
2-3- روش تحقیق. 119
3-3- جامعه آماری. 120
4-3- روش نمونه گیری. 121
1-4-3- حجم نمونه121
5-3- ابزار سنجش.. 122
1-5-3- روش جمع آوری داده ها122
2-5-3- پرسشنامه122
6-3- روایی و پایایی پرسشنامه124
1-6-3- رواييپرسشنامه124
2-6-3- پايايي2 پرسشنامه125
7-3- مقیاسهای مورد استفاده126
8-3- آزمون های آماری. 126
9-3- خلاصه127
فصل چهارم ، تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4- مقدمه129
2-4- آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 130
1-2-4- جدول فراواني و نمودار دايره اي براي جنسيت پاسخ دهندگان. 130
1-1-2-4- جدول فراوانی جنسیت 130
2-1-2-4- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 130
2-2-4- جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخدهندگان. 131
1-2-2-4- جدول فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 131
2-2-2-4- نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهنگان 131
3-2-4- جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان سابقه خدمت پاسخدهندگان. 132
1-3-2-4- جدول فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان 132
2-3-2-4- نمودار دایره ای برای میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان 132
4-2-4- جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان آشنایی پاسخ دهندگان با فناوری اطلاعات. 133
1-4-2-4- جدول فراوانی مربوط به میزان آشنایی پاسخ دهندگان با فناوری اطلاعات 133
2-4-2-4- نمودار دایره ای برای میزان آشنایی پاسخ دهندگان با فناوری اطلاعات 134
3-4- آمار توصیفی مربوط به سوالات پرسشنامه134
1-3-4- جدول توصیفی برای سوالات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات. 134
2-3-4- جدول توصیفی مربوط به سوالات اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 135
3-3-4- جدول توصیفی مربوط به عمکلرد مدیریت منابع انسانی بر حسب کارایی. 136
4-3-4- جدول توصیفی مربوط به سوالات عمکلرد مدییت منابع انسانی بر حسب اثربخشی. 136
5-3-4- جدول توصیفی مربوط به سوالات عملکرد سازمان. 137
4-4- آمار استنباطی. 138
5-4- تحلیل داده ها برای فرضیه های تحقیق. 139
1-5-4- آزمون نرمال بودن متغیرها139
2-5-4- آزمون فرضیات. 143
6-4- سوالات فرعی. 149
7-4- مدل معادلات ساختاری. 156
8-4- خلاصه فصل. 158
فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه161
2-5- نتیجه گیری. 162
1-2-5- نتایج بررسی فرضیات اصلی تحقیق. 162
2-2-5- نتایج بررسی فرضیات فرعی تحقیق. 166
3-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج. 170
1-3-5- پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 172
2-3-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 174
4-5- خلاصه فصل. 175
منابع. 176
پیوست(پرسشنامه ی پژوهش)185
فهرست شکل ها
شکل 1- 1مدل مفهومی پژوهش.. 11
شکل 2-1 مدل سیستمی سیستم های اطلاعاتی. 23
شکل 2-2 رابطه بین فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات. 24
شکل 2-3 تئوری هزینه مبادله و تاثیر فناوری اطلاعات. 38
شکل 2-4 هزینه نمایندگی و فناوری اطلاعات. 39
شکل 2-5 مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک.. 68
شکل 2-6 نقش‌های مدیریت منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان. 87
شکل 2-7 چالش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی برای مدیران امروز94
شکل 2-8 مدل مفهومی پژوهش.. 96
شکل 3-1 رابطه بین جامعه و نمونه آماری. 120
فهرست جدول ها و نمودارها
جدول 2-1 ویژگی های اطلاعات مناسب. 20
جدول 2-2 پنج مرحله سیرتکاملی فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی. 62
جدول 2- 3 نقاط تصمیم انتخاب الکترونیک.. 76
جدول 2-4 نقش های مدیریت منابع انسانی الکترونیک.. 88
جدول 2- 5 وظایف کارکردی مدیریت منابع انسانی. 106
جدول 3-1 شاخص های مورد استفاده برای سنجش کاربرد فناوری اطلاعات. 122
جدول 3-2 شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد مدیریت منابع انسانی. 123
جدول 3-3 شاخص های مورد استفاده برای سنجش عملکرد سازمانی. 123
جدول 3- 4 جدول میزان آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر126
جدول 4- 1 جدول فراوانی جنسیت. 130
نمودار 4- 1 نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان. 130
جدول 4- 2 جدول فراونی میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 131
نمودار 4- 2 نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 131
جدول 4- 3 جدول فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 132
نمودار 4-3 نمودار دایره ای میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 132
جدول 4- 4 جدول فراوانی مربوط به میزان آشنایی با فناوری اطلاعات. 133
نمودار 4- 4 نمودار دایره ای میزان آشنایی پاسخدهندگان با فناوری اطلاعات. 134
جدول 4- 5 جدول توصیفی سوالات مربوط به کاربرد فناوری اطلاعات. 134
جدول 4- 6 جدول توصیفی مربوط به سوالات اهمیت کاربر فناوری اطلاعات در سازمان. 135
جدول 4- 7 جدول توصیفی مربوط به عملکرد مدیریت منابع انسانی برحسب کارآیی. 136
جدول 4- 8 - جدول توصیفی مربوط به عمکلرد مدیریت منابع انسانی بر حسب اثربخشی. 136
جدول 4- 9 جدول توصیفی مربوط به سوالات عملکرد سازمان. 137
جدول 4- 10 جدول توصیف داده ها برای هر متغیر138
جدول 4- 11خلاصه نتایج فرضیات نرمال بودن از 1 تا 6143
جدول 4- 12جدول نتایج آزمون فرضیه 1. 144
جدول 4- 13جدول نتایج آزمون فرضیه 2. 145
جدول 4- 14نتایج آزمون فرضیه 3. 146
جدول 4- 15نتایج آزمون فرضیه 4. 147
جدول 4- 16نتایج آزمون فرضیه 5. 148
جدول 4- 17نتایج آزمون فرضیه148
جدول 4- 18نتایج آزمون فرضیه فرعی 1. 150
جدول 4- 19نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 151
جدول 4- 20نتایج آزمون فرضیه فرعی 3-1. 152
جدول 4- 22نتایج آزمون فرضیه فرعی 3-2. 152
جدول 4- 24 جدول نتایج آزمون فرضیه فرعی 4-1. 154
جدول 4- 25 جدول نتایج آزمون فرضیه فرعی 4-2. 155
جدول 4- 26 جدول نتایج آزمون فرضیه فرعی 4-3. 155
شکل 4- 1 مدل ساختاری و اعداد معناداری بین متغیر‌های اصلی پژوهش.. 157
جدول 5- 1 نتایج خلاصه ازمون فرضیه فرعی رابطه عملکرد مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات بر حسب میزان آشنایی با فناوری اطلاعات. 168
جدول 5- 2 نتایج خلاصه ازمون فرضیه فرعی رابطه عملکرد مدیریت منابع انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات بر حسب میزان آشنایی با فناوری اطلاعات. 168
جدول 5- 3 نتایج خلاصه ازمون فرضیه فرعی رابطه عملکرد سازمان و کاربرد فناوری اطلاعات بر حسب میزان آشنایی با فناوری اطلاعات 169

👇 تصادفی👇

تولید رادیونوکلئید هلمیوم- 116به صورت بدون حامل اضافه شده (NCA) با پرتودهی هدف طبیعی دیسپرسیوم در راکتور تحقیقاتی تهرانفقه 1 شرح لمعه دمشقیه شهید ثانیدانلود پاورپوینت سمینار کنترل توان راکتیو در شبکه های راه آهن برقی-Reactive Power Control in Railwaysدانلود تحقیق امنیت در لینوکسدانلود مقاله پیرامون مهندسی معکوسبهبود روش های تخصیص منبع مبتنی بر توافق نامه سطح سرویس در محیط های محاسبات ابری WORDقالب املاک و مستقلات جوملا 3 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

دانلود پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

خرید اینترنتی پایان نامه رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی

👇🏞 تصاویر 🏞