👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تک تیرانداز(اسنایپر)2

ارتباط با ما

دانلود


تک تیرانداز(اسنایپر)2
در این کتاب تاریخچه بوجود آمدن نیروی ھای تک تیرانداز را در ارتشھای مختلف جھان و اھمیت آنان را در میادین جنگ و نقش کلیدی آنان در ادامه و پیشرفت این جنگھا شرح میدهد و ھمچنین خصوصیات و عملکرد نیروھای تک تیرانداز در عملیاتھای جنگی که در مناطق مختلف جھان روی داده است را با تاکتیکھای جنگی آنان و شرایط نشانه گیری و استتار موضع مخفی آنان در زمانھا و فصول مختلف را شرح داده است و خاطراتی ھم از نیروھای تک تیرانداز زبده ارتشھای دنیا که توسط آنان عملیات تک تیراندازی را در نبردھا و جبھه ھای مختلف جنگ انجام داده اند را توضیح می دھد.

👇 تصادفی👇

Biology For Dummies - 2ndنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی کد درس: 1218076-1218271طرح توجیهی تولید حوله 120 تن در سالاموزش واحدهای اندازه گیریAndroidمديريت سينما با ویژوال بیسیکiran36- طراحی بهینه ی سیستم های پایدارسازی تونل با استفاده از الگوریتم ژنتیكرساله آماده پایان نامه مدرسه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تک تیرانداز(اسنایپر)2

تک تیرانداز(اسنایپر)2

دانلود تک تیرانداز(اسنایپر)2

خرید اینترنتی تک تیرانداز(اسنایپر)2

👇🏞 تصاویر 🏞