👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

ارتباط با ما

دانلود


ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
 
اطلاعات مقاله
 تعداد صفحات:10 ]
 
خلاصه مقاله:
لاگون هاي با هوادهي از نقش قابل توجهي در فرآيند تصفيه لجن فعال برخوردار مي باشد. پارامترهاي متعددي در جهت بالابردن كيفيت پساب خروجي در اين بخش وجود دارد كه با اجرايي شدن طرح هوادهي عمقي در تصفيه خانه فاضلاب جنوب شهر اصفهان فرصتي مناسب پديد آمد تا به نقش سيستم هوادي عمقي در مقادير اكسيژن خ واهي و اكسيژن دهي فاضلاب در ظرفيت اسمي بالا پرداته و روند كاهشي حاصله از اين طرح به نمايش درآورده شود. تصفيه خانه با ظرفيت اسمي بيش از 950000 هزار نفر و تحت پوشش قرار دادن 3 منطقه جمعيتي، در حال فعاليت در زمينه تصفيه به روش بيولوژيك در فازهاي مختلف لجن فعال مي باشد. ميزان COD خروجي در روش هوادهي سطحي 85mg/l بوده كه با تغيير سيستم اين ميزان به 39mg/l رسيده است. ه مچنين اين مقدار در خصوص BOD خروجي در ابتدا 46mg/l بوده كه با تغيير سيستم به 24mg/l كاهش يافته است. آزمايش ها طبق دستورالعمل هاي موجود در كتاب روش هاي استاندارد براي آزمايش آب و فاضلاب انجام پذيرفت و سعي شد نمونه برداري ها از هر لاگون با هوادهي (سطحي و عمقي) بصورت روزانه و با شرايطي يكسان انجام پذيرد. از دستگاه انكوباتور در زمينه تعيين BOD5 و همچنين از دستگاه اسپكتروفتومتري در زمينه اندازه گيري COD اتفاده گرديد و نتايج بدست آمده بصورت جداول و نمودارهاي مربوطه ترسيم و روند چگونگي كاهش به نمايش درآمد. نتايج نشان مي دهد در اين حوضچه در صورت استفاده از مديريت راهبردي دقيق با برگشت بخش قابل توجه بيومس در روند اجرايي طرح به حوضچه و فراهم آوردن زمينه رشد روتيفر به وسيله عمل COD، زمينهكاهش BOD به نحو قابل توجهي فراهم مي گردد چرا كه اين تقليل در پساب خروجي به منزله كاهش آلودگي مواد آلي مي باشد.

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی تقویت فشار گاز شهید مکوندی‎نقشه کشی صنعتی 1تحقیق در مورد تولید اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانهپاورپوینت حفاظت آبگیر هاجزوه زبان تخصصی مهندسی عمرانگزارش کارآموزی بررسی خط تولید نوشابه و کنترل کیفیت و بازاربررسي تاثير مديريت كيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان در شركت مخابرات استان ....توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فركانسی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

دانلود ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

خرید اینترنتی ارزیابی نقش سیستم هوادهی عمقی در کاهش مقدار BOD و میزان COD لازم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

👇🏞 تصاویر 🏞