👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودارئه یک الگوریتم هوشمند در محیط گرید با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و جاذبه گرانشیباینری
سیستم  های محاسیاتی گرید، به نوعی محاسیات توزیع شوده گفته میشود که باعث هماهنگی و اشتراک پردازش در برنامه هایکاربردی، سیستمهای ذخیره داده و منابع شبکه شده است. یکی از مشکلات اساسی و بحرانی سیستم های محاسااتی گرید مسألهزمانبندی وظایف اسیت. زمانبندی در گرید یک مسأله غیر قطعی است و نمیتوان از الگوریتم های قطعی برای بهبود زمانبندیاستفاده کرد. در الگوریتم پیشنهادی به منظور ایجاد بالانس میان زمان -هزینه و انتخاب بهترین منابع از یک الگوریتم ترکیبی برمبنای الگوریتم ژنتیک و جاذبه گرانشی باینری استفاده میشود. نتایج آزمایشها نشان میدهد الگوریتم پیشنهادی ما از لحاظ توازنو انتخاب بهترین منابع نسبت به الگوریتم دیگر به نتایج بهتری دست پیدا کرده است.

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تشریح و مورفولوژی گیاهیهر زني زيباستبررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت آب به سیمان بر ویژگیهای بتن خود متراكم و بهینه سازی آن با پودر خاكستر بادی100-آنالیز قابلیت اطمینان مرتبه اول آبشستگی پایه های پل استوانه ایآموزش کسب و کار اینترنتی(کاملا واقعی)راهنمای راه اندازی و نگهداری دیگ های بخار لوله دودییکرنگی(شاپور بختیار)Study of carcinogenic activity of carnosic acid and rosmarinic acid in cancer cell line of Hep- G2 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞