👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددانلود مقاله با عنوان معرفي انواع ريسك هاي تونل سازي و ارائه يك سيستم براي مديريت آنها که در هفتمين كنفرانس تونل ايران ارائه شده است.
چکیده
طر حهاي احداث تونل ها و فضاهاي زيرزميني به جهت ارتباط اين ساز هها با زمين و آ بهاي زيرزميني در محيطي با عدم قطعيت بالا دنبال مي شوند. اين عدم قطعيت در بسياري موارد منجر به خسارت هاي سنگيني مي شود كه مديريت ريس كهاي ناشي از اين خسارت ها را ايجاب مي كند. با توجه به اين ويژگ يهاست كه به كارگيري رو شها و روي ههاي كمي و كيفي مرسوم مراحل مختلف مديريت ريسك (سياستگذاري، شناسايي، ارزيابي، كنترل، اجرا و بازبيني) در اين باره به خوبي پاسخگو نم يباشند. بنابراين طراحي يك سيستم مديريت ريسك خاص به طوري كه مراحل مختلف احداث فضاهاي زيرزميني را دربر گرفته، ريسك هاي ممكن را كنترل كرده و قوانين و راهنماهاي كاري موجود را مد نظر داشته باشد، از اهميت خاصي برخوردار است. در اين مقاله ضمن ارائه تقسيم بندي هاي مختلف از ريسك در پروژه هاي تونل سازي، مناسب ترين تقسيم بندي انتخاب و نحوه تاثيرگذاري آنها در فازهاي مختلف يك پروژه تونل سازي بررسي شده است. براي شناسايي ريسك ها؛ طوفان ذهني، مصاحبه و استفاده از داده هاي تاريخي و براي ارزيابي آنها استفاده از ماتريس ريسك در هر مورد توصيه شده است. همچنين با بررسي سوابق تاريخي و فني 10 پروژه تونلسازي در ايران و 5 پروژه در كشورهاي اروپايي مهم ترين ريسك هاي مرتبط با پروژه و ريسك هاي فني تونلسازي شناسايي و فهرست شده است.در آخر نيز براي طبقه بندي و ارزيابي كل ريسك ها با توجه به شرايط ايران يك روش نيمه كمي مبتني بر ماتريس ريسك ارائه شده است.
 

👇 تصادفی👇

تحلیل نظام مدیریت مشارکتی از منظر نهج البلاغهنرم افزار قفل پورت USBکلید کتاب کار Four Corners 1،2،3،4+ متن listeningRs-232ربات کلشاصول مهندسی اینترنت ویراست اول ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞