👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودپروژه اخذ مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش سیالات با عنوان بررسی تغییرات فشار و سرعت جریان ویسکوز اطراف سیلندر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) آماده دریافت می باشد.
چکیده
در این پروژه جریان لزج سیال اطراف استوانه ها با استفاده از نرم افزار فلوئنت 6.3.26 مدل سازی می شود و پارامترهای فشار و سرعت مورد بررسی قرار می گیرد. استوانه مورد یحث از آنجایی که دو بعدی است توسط یک دایره نمایش داده شده و میدان جریان اطراف دایره رسم می شود. قطر دایره می تواند مشخص شود و میدان جریان بر اساس این ابعاد تنظیم می شود.
برای رسم مش در ناحیه مرزی اطراف استوانه و حل معادلات لاپلاس برای آن از نرم افزار گمبیت استفاده شده و سپس نتایج حاصل از آن در نرم افزار فلوئنت مورد تحلیل قرار می گیرد. و برای اعداد رینولدز مختلف از 10 تا 106 به صورت مضرب 10 تغییرات سرعت و فشار بررسی شده و نمودارهای آن ترسیم و تحلیل می شود.
فهرست مطالب
چکیده
فهرست تصاویر
فصلاول
مقدمه
تعریف مساله
اهمیتوکاربردمساله
پژوهشهایازپیشصورتگرفته
آشناییبانرمافزارفلوئنت
فصلدوم
مدلسازیدرگمبیت
فصلسوم
تحلیلدرفلوئنت
فراخوانیمدل
چککردنونمایششبکه
تعریفشرایطمرزیوشرایطحاکمبرعملیات
حلکردىمساله
محاسبات
فصلچهارم
نمایشنتایج
فصلپنجم
Cd(Drag convergence)
Pressure coefficient
Velocity magnitude
Stream function
Vorticity magnitude
Velocity vector
فصلششم
مقایسهبامقادیرواقعی
مراجع
 
 
 

👇 تصادفی👇

کتاب همه چیز درباره بسته شدن بختنمونه سوال امتحان نهایی سال سوم دبیرستان - رشته ریاضی - درس هندسه به همراه پاسخنامه تشریحیبـررسـي تنـش آسـتانـه اي بـر روي فـلـزات و آلـيـاژهادانلود مبانی نظری بهزیستی روانشناختی )فصل دوم پایان نامه روانشناسی (دانلود پروژه تجزیه و تحلیل و مدلسازی با نرم افزار رشنال رز فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش تعداد صفحات 48نحوه گرفتن خروجی بار-تغییر مکان از مدلسازی و تحلیل غیر خطی دیوار برشی در آباکوسامتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 93آموزش کامل انواع ریزپردازنده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞