👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص

ارتباط با ما

دانلود


مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده .... . 1
مقدّمه ... 3
فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف
گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز ... ..... 7
گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز .. . 10
گفتار سوم : شروع به جرم ... ....... 12
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپيماربايي ................ 14
گفتار پنجم : هواپيماربايي جرم مستمر .. . 16
فصل دوم : ابعاد بين الملل هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد) . ..... 19
گفتار دوم : كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد) 21
گفتار سوم :‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد) .... ....... 24
الف
گفتار چهارم : كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري ............... 27
گفتار پنجم : ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع ................................................................... 30
فصل سوم : جرايم عليه امنيّت پرواز در قانون جزاي ملّي
گفتار اوّل : جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328 ......................................... 34
گفتار دوم : جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوّب 49 ............................................................................................................................ 37
گفتار سوم : قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوّب 15/3/51 ............................................... 40
گفتار چهارم : جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوّب 75 ............................................ 43
نتيجه گيري ........................................................................................................................... 46
پيوست‌ها .............................................................................................................................. 48
فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................................... 49
 
 
چكيده
با انواع اختراعات و تسهيلات فراواني كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ويژه حمل و نقل هوايي، پديد آمده؛ دامنه فعّاليّت بزهكاران نيز گسترش يافته است، چون معمولاً هر پديده‌ي جديدي در كنار فايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همين جهت كنوانسيون‌هايي در اين زمينه به تصويب رسيده است:
اوّل – كنوانسيون توكيو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (در ايران 21/2/55 تصويب شد)
دوم – كنوانسيون لاهه براي سركوبي تصرف غير قانوني هواپيما، منعقده در لاهه در تاريخ 16 دسامبر 1970 ميلادي (در دي ماه 1350 به تصويب ايران رسيد)
سوم – كنوانسيون راجع به اقدام براي سركوبي اعمال غيرقانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري منعقده در مونترال در تاريخ 23 سپتامبر در سال 1971 ميلادي است ( در ايران مورخ 7/3/52 تصويب شد)
مفاد اين كنوانسيون‌هاي بين المللي هر يك مكمل ديگري است.
در ايران علاوه بر تصويب اين كنوانسيون‌ها قوانين ديگري نيز به تصويب رسيده است كه برخي از اين قوانين قبل از تصويب اين كنوانسيون‌ها، وجود داشته‌اند.
با اين وجود، قوانين مذكور داراي نقايصي است؛ كه نيازمند اتخاذ تدابير پيشگيرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ايجاد الزامات بيشتر براي دولت‌ها در مسير مبارزه با اين جرائم است.
واژگان كليدي : هواپيماربايي، امنيّت پرواز، كنوانسيون
 
 
 
 
 
 
مقدّمه :
آرزوي هميشگي بشر اين بوده كه هم چون پرندگان پرواز كند؛ تاريخ بشر اين علاقة وافر انسان را به وضوح نمايش مي‌دهد و براي رسيدن به اين هدف راهي طولاني را طّي نموده است؛ تا اينكه بالاخره دو برادر امريكايي به نام برادران رايت در اواخر قرن نوزدهم ميلادي قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پديده‌ي‌ جديدي در كنارفايده‌ها و تسهيلات خاص خود، مشكلات به خصوصي را نيز به دنبال دارد و مي‌تواند وسيله‌اي جهت نيل به برخي مقاصد و اهداف شوم و رذيلانه باشد.
هواپيما در طول جنگ جهاني اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهي پيدا كرد. در چند دهه‌اي كه از عمر ساخت هواپيما و بهره برداري از آن مي‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپيمايي بوده‌ايم؛ و به خاطر آثار زيان بار آن بر افراد و شركت‌هاي هواپيمايي از يك سو و انزجار افكار عمومي از سوي ديگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپيمايي كنوانسيون‌هايي به تصويب برسد و دولت ايران هم آنها را پذيرفته و طرف اين قراردادهاي بين المللي شده است.
از جمله جرايم هوايي، جرم هواپيماربايي كه ممكن با انگيزه‌هاي مختلف از جمله انگيزه‌هاي سياسي و حكومتي، تبليغاتي، مالي، رواني، جنايي، قومي و مذهبي و ... ارتكاب يابد به هر حال با هر انگيزه‌اي كه باشد نظم جهاني و بين الملل و داخلي را به خطر مي‌اندازد.
 
بنابراين سوالات اصلي عبارتند از :
- قوانين و كنوانسيون‌هاي حاكم در مورد هواپيماربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز كدامند؟
- مجازات‌هاي پيش بيني شده براي جرائم هواپيمايي كدامند؟
- آيا اين قوانين و مجازات‌ها تأمين كننده امنيّت هواپيمايي هستند يا خير؟
- آيا تدابير امنيّتي پيشگيري كننده، داراي پويايي لازم و مناسب هستند؟
فروضي كه در اين تحقيق متصوّر است :
- هواپيماربايي ايمني و امنيّت است.
- مجازات‌هاي تعيين شده براي هواپيماربايان و مرتكبين جرائم عليه امنيّت هوايي مناسب است.
- كنوانسيون‌هاي متعدّدي كه تا كنون وجود داشته‌اند توانايي برقراري و حفظ امنيّت هواپيمايي و ثبات بخشيدن به آن را دارند.
- همكاري مناسب و قابل توجهي ميان كشورها در مبارزه با اين جرايم وجود دارد.
كثرت ارتكاب جرائم هواپيمايي به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 كه آثار آن هنوز در عرصة بين المللي ادامه دارد و ضرورت اهمّيّت امنيّت از انگيزه‌هاي اصلي اين تحقيق مي‌باشند. اين تحقيق شامل سه مبحث است؛ كه مبحث اوّل از پنج گفتارتشكيل شده، كه كلّيّات موضوع در آن بررسي شده است.
موضوع مبحث دوم، حقوق هوايي كيفري بين الملل كه متشكل از پنج گفتار است و مبحث سوم در ارتباط با حقوق هوايي كيفري داخلي است؛ كه از چهار گفتار تشكيل شده است.
 
 
فصل اوّل :
كلّيّات و تعاريف

فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف
در اين فصل ابتدا به بررسي سير تاريخي جرائم هواپيمايي مي‌پردازيم و سپس تعريفي از جرم هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز مي‌دهيم و بررسي مي‌كنيم كه جرم هواپيماربايي جرمي است مستمر يا آني.
 
گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
اولين حادثه هواپيماربايي در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بين شرق و غرب به وقوع پيوست؛ توسط چند انقلابي پرو. از اين تاريخ به بعد تا 1947 هيچ هواپيماربايي ديگري رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپيماربايي افزايش پيدا كرد.
در سال 1947 سه نفر رمانيايي هواپيمايي كشور خود را ربوده و در تركيه فرود آمدند و در طّي 3 سال بعد 14 هواپيمايي موفّقيّت آميز ديگر در اروپاي شرقي توسط افرادي كه سعي در گريختن داشتند رخ داد.
بين سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپيماربايي به وقوع پيوست، به طور كلّي تعداد هواپيماربايي در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده كه 124 مورد آن در امريكاي شمالي، 103 مورد در امريكاي جنوبي، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسيا و 14 مورد در افريقا اتّفاق افتاده، كه بيشترين هواپيماربايي در امريكاي شمالي صورت گرفت.
اوّلين حادثه انهدام هواپيما در تاريخ 7 مي 1949 صورت گرفت و دومين حادثه انهدام در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به طور كلّي از 1949 به تناوب هواپيماهاي كشوري مورد انهدام واقع شدند و بيشترين تعداد انهدام هواپيما 31 مورد بوده كه در سال 1977 اتفاق افتاده است.
و امّا بزرگترين خبرسازترين هواپيماربايي در 11 سپتامبر 2001 ميلادي (20 شهريور 1380) صورت گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپيماي جت به برج جنوبي، برج‌هاي دو قلوي مركز تجارب جهاني در نيويورك برخورد و دومين هواپيما 9:5 صبح به برج شمالي برخورد مي كند و سومين هواپيما در ساعت 9:45 صبح به ساختمان پنتاگون برخورد نمود و در ساعت 10:15 صبح يك هواپيماي تجاري سقوط كرد.
اوّلين هواپيماربايي از ايران در تاريخ 31/3/49 به وقوع پيوست كه سه نفر ايراني يك هواپيماي جت مسافربري، هواپيماي ملي ايران را با تهديد مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگي سياسي داد. و دومين آنها در شهريور ماه 1349 و سومين هواپيماربايي در دي ماه 1349 صورت گرفت.
پس از پيروزي انقلاب هواپيماربايي از ايران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تكرار شد و آخرين هواپيماربايي در سال 1374 اتفاق افتاد كه مسير تهران – كيش را طّي مي‌كرد كه توسط يكي از خدمه‌هاي هواپيما ربوده شد و در فلسطين اشغالي نشست.
در سال‌هاي 1360، 62، 63، 67 موارد متعدّدي از هواپيماربايي از كشورهاي مختلف صورت پذيرفت و به ايران آورده شده‌اند.[1]
امّا اوّلين زن هواپيماربا شخصي بود به نام، ليلا خالد، زن چريك فلسطيني كه در سن 25 سالگي اقدام به ربودن يك هواپيماي امريكايي نمود.[2]
 
گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
نسبت به ماهيّت هواپيماربايي نظرات مختلفي ارائه شده؛ ولي همان طور كه مورد تأييد كنندگان كميته ايكائو و امضاء كنندگان پيمان توكيو و لاهه است، هواپيماربايي جرم خاص و مستقلي، كه زاييده‌ي تكنولوژي است.
در زبان فارسي از هواپيماربايي با واژه‌ها و عبارات متفاوتي نظير راهزني هوايي و هواپيماربايي و سرقت هوايي و هواپيما دزدي ياد شده است.[3]در زبان انگليسي به صورت متداول اصطلاح hijacking يا skyjacking را به كار مي‌برند.[4]
با وجود تعريف‌هاي زيادي كه از هواپيماربايي شده؛ تعريف جامع و مانعي از آن نداريم.
در كنوانسيون لاهه ماده 1 مقرّر داشته، هركس در داخل هواپيماي در حال پرواز از طريق غير قانوني و يا توسل به زور يا تهديد به زور يا هر نوع ارعاب ديگر هواپيما را تصرف و يا كنترل آن را در دست گيرد و شروع به ارتكاب اعمال مزبور كند و يا در ارتكاب اين اعمال يا در شروع به آن معاونت كند، مرتكب جرم مي‌شود. (جرم تصرف غير قانوني هواپيما)، لازم به ذكر است؛ برعكس سرقت وسايل نقليه زميني اين جرم معمولاً براي ربودن بار هواپيما و محموله صورت نمي‌گيرد بلكه با اهدافي هم چون آزادي هم رزمان از زندان يا به عنوان يك گلوله مانند حادثه 11 سپتامبر يا فرار و پناهندگي صورت مي‌گيرد؛ به طوري كه در سال 1947 ، 60% از هواپيماربايي‌ها جهت فرار و پناهندگي صورت گرفته بود.
بند ب قسمت اوّل از مادة 1 كنوانسيون توكيو مقرر گرديده؛ انجام هر عمل حتي اگر متضمن هيچ جرمي نباشد؛ ولي سلامت و امنيّت هواپيما و سرنشينان و محمولات آن را به مخاطره اندازد موجب اجراي مقررات اين كنوانسيون خواهد شد؛ با توجّه به بند ب مادة 1 كنوانسيون توكيو جرايم عليه امنيّت پرواز را مي‌توان چنين تعريف كرد:
مقصود از جرايم عليه امنيّت پرواز، آن دسته از جرائمي است؛ كه باعث اختلال پرواز هواپيماهاي كشور و در نهايت سلب اعتماد مردم و مسافرين، نسبت به مسافرت با اين وسيله نقليه گردد.
تأمين امنيّت و بي خطري هواپيمايي كشوري بين المللي و داخلي اهمّيّت فوق العاده‌اي دارد كه نيازمند اقدامات متعدد و هماهنگي‌هاي لازم است.
در اغلب هواپيماربايي‌ها، مسافر، با حمل اسلحه يا مواد منفجره به داخل هواپيما، اقدام به هواپيماربايي مي‌نمايد. لذا با به كارگيري دستگاه‌هاي الكترونيكي و بازرسي‌هاي بدني مي‌توان از ورود اين اشياء خطرناك به هواپيما جلوگيري نمود.
و درجهت تأمين امنيّت پرواز، فرودگاه‌ها و تأسيسات هواپيمايي بايد حفاظت شديد از آشيانه‌هاي پرواز و باند فرودگاه‌ها به عمل آيد؛ وضع و اجراي مجازات‌هاي متناسب براي جرايم عليه امنيت پرواز بهترين ضمانت اجرا، براي حفظ امنيّت پرواز مي‌باشد.
 
[1]-http : // Ip. Atu.ac.ir
[2]- www.hamshahrionline. ir
[3]- رسولي توانا، عبدالله، جرايم عليه امنيّت هواپيماها، رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، 76،ص 71.
[4]- شاملو احمدي؛ محمد حسين، فرهنگ و اصطلاحات عناوين جزايي، نشر داديار، 1380، ص 464.

👇 تصادفی👇

160 نمونه سؤالات اندیشه اسلامی 2 +پاسخنامه218- تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میكروتونلینگ در خاكهای ناهمگنعدسپروژه روستای چنار رودخانشناخت مواد (سيمان)پرسشنامه راهبردهاي مقابله با استرس (اندلر و پاركر)نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی- پژوهشگری- مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 کد درس: 1222002-1227068کتاب مدیریت استراتژیک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص

مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص

دانلود مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص

خرید اینترنتی مقاله 87-هواپيما ربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز 50 ص

👇🏞 تصاویر 🏞