👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

ارتباط با ما

دانلود


مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار
دانلود تمام مقالاتی که در اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب وکار که در 29 و 30 آذر سال 1389 برگزار شده است.
چکیده مقالات را از اینجا دانلود کنید.
عنوان مقالات
 
1. ارائه چارچوب مفهومي جهت استفاده از ابزارهاي BI در CRM
 
2. ارائه راهكاري جهت طبقه بندي دانش اندوخته و هوش سازماني بااستفاده از متدولوژي مديريت دانش در بستر نرم افزاري
 
3. ارائه مدل جديد جهت شناسائي عوامل تاثيرگذار بر هوش سازماني
 
4. ارائه مدل مفهومي از رابطه هوش سازماني و تفكر استراتژيك
 
5. از هوش سازماني تا سازمان هوشمند
 
6. الگويي براي مديريت ارتباط با مشتري و سيستم هاي هوشمند تجاري جهت تهيه كاتالوگ وخرده فروشهاي شبكه اي (آنلاين)
 
7. انطباق سامانه هاي اطلاعاتي مديريت با ويژگي هاي محيط برنامه ريزي سازمان و تاثير آن بر ابعاد كارايي سازمان
 
8. اولويت بندي و وزن دهي ابعاد هوش سازماني درسازمانهاي دولتي براساس مدل تحليل سلسله مراتبي AHP
 
9. بايدها و نبايدها درهوش تجاري
 
10. بررسي پايایي و روايي مقياس هوش سازماني در شركت مخابرات شهر شيراز
 
11. بررسي تاثير عوامل محيطي برنگرشهاي كارآفرينانه و كسب و كار دانشجويان
 
12. بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر هوش تجاري
 
13. بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد فروشندگان (مطالعه موردي : شركت بهپخش اصفهان)
 
14. بررسي تاثير هوشمندي تجاري در ايجاد مزيت رقابتي براي سازمانها
 
15. بررسي تئوري هوش سازماني با رويكرد هومئوستازي
 
16. بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي و هوش عاطفي بادلبستگي شغلي كاركنان كتابخانه هاي دانشگاه اصفهان
 
17. بررسي رابطه بين هوش سازماني بر چابكي سازماني در سازمان ميراث فرهنگي - گردشگري و صنايع دستي استان آذربايجان شرقي
 
18. بررسي رابطه هوش عاطفي و سبک هاي رهبري باتعهد سازماني در يك شركت خصوصي
 
19. بررسي رابطه هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني براي كاركنان بانک هاي دانشگاه اصفهان
 
20. بررسي ضرورت و ارائه الگوي هوش تجاري در سيستم اطلاعات حسابداري مديريت
 
21. بررسي كاربردهاي هوش كسب و كار در سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان
 
22. بررسي ميزان موفقيت راه كارهاي هوش تجاري مستقر در سازمان ها
 
23. بررسي نقش هوش سازماني در مديريت زنجيره تامين
 
24. بررسي و اولويت بندي موانع پياده سازی هوش سازماني
 
25. بررسي هوش سازماني در مديريت دانش
 
26. به كارگيري سيستم هوش تجاري جهت حمايت از بازار شكر
 
27. به كارگيري مدل الگوريتم هوشمند درارايه خدمات آموزشي موسسه توسعه آموزشي پژوهشي سينا
 
28. به كارگيري هوش استراتژيك در فرايند تصميم گيري درصنايع كوچك و متوسطSME)(
 
29. پردازشهاي تحليلي برخطOLAP) توانمند ترين گام براي جهش به سوي سازمان هاي خردمند (هوشمند)، دانش مدار و يادگيرنده
 
30. پيشنهاد مدلي براي سازمان هاي يادگيرنده ي هوشمند
 
31. تأثير مديريت دانش بر يادگيري سازماني و تبديل سازمان به سازمان يادگيرنده
 
32. تأثيرگذاري رهبري در اجراي سيستمهاي هوشمند كسب و كار
 
33. تبديلمحيط سرويس هاي تحليلي آنلاين OLAP) و معماري هوش كسب و كار BI) به محيطشبيه سازي تصميم گيري و ايجاد سيستم هاي هوشمند كسب و كار
 
34. تبيين ارتباط بين عناصر سرمايه فكري و هوش سازماني در سازمانهاي دانش محور
 
35. تبيين هوش سازماني به عنوان ابزاري براي سازمانهاي دانايي محور
 
36. تحليل عاملي هوش سازماني شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان
 
37. تحليلي جامع از هوش سازماني و كاربردهاي آن
 
38. تعيين برخي پيشايند ها و پيامد هاي مهم هوش سازماني
 
39. توجيه كسب و كار با استفاده از هوش سازماني
 
40. جايگاه مديريت دانش در هوش سازماني
 
41. جايگاه مديريت دانش در هوش سازماني
 
42. جايگاه هوشمندي تجاري دررقابت پذيري وجهاني شدن
 
43. چيستي هوش سازماني و چگونگي افزايش آن در سازمان ها
 
44. خلق هوشمندي كسب و كار از طريق داده كاوي مطالعه موردي: چهارده شركت برتر جهاني
 
45. داده كاوي، ابزاري قدرتمند در ارتقاء هوش سازماني (مطالعه موردي: بانك تجارت در مركز استان سيستان و بلوچستان
 
46. رابطه هوش كسب وكار با هوش رقابتي و مديريت دانش
 
47. راه حل يكپارچه متن باز براي سيستم هاي مبتني بر هوشمندي كسب و كار
 
48. روش شناسي ساخت سيستم هاي هوش تجاري
 
49. روشهاي ارزيابي هوشمندي كسب و كار
 
50. سامانه هاي هوشمند و كاربرد آن در بهينه سازي مديريت امنيت توليد علم
 
51. سيستم ها و فنون اطلاعات مديريت استراتژیک و نقش آن در فرايندتصميم گيري
 
52. شبكه هاي عصبي در داده كاوي
 
53. شناسايي فاكتورهاي تأثيرگذار بر هوشمندي رقابتي
 
54. ضرورت استفاده از حمل و نقل هوشمند در توسعه پايدار
 
55. فرايند داده كاوي ( ابزاركسب وكار هوشمند ) وكاربرد آن در بازاريابي
 
56. فرصتها،چالشها و راهكارهاي به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كسب و كارالكترونيكي و نقش آن درتوسعه شهر و زندگي الكترونيك (با توجه به اهداف سندچشم انداز بيست ساله كشور)
 
57. فرهنگ سازماني ابزاري هوشمند در هدايت سازمان
 
58. فناوري اطلاعات ابزاري براي پشتيباني از مديريت زنجيره عرضه در ايران
 
59. كاربرد هوش تجاري در بخش بهداشت و درمان
 
60. كاربرد هوش تجاري در صنعت بانكداري به منظور كسب مزيت رقابتي
 
61. كاربرد هوشتجاري به عنوان يكفن آوري نوين اطلاعات در صنعتبانكداري ( بازار يابي –ريسك– كشفتقلب)
 
62. كاركرد سيستم جامع مديريت دانش د ر ايجاد هوش سازماني در سازمان هاي دانش محور
 
63. كسب مزيت رقابتي با خلق سازمان يادگيرنده و مديريت دانش
 
64. گامهاي اجرايي هوش تجاري در سازمان ها
 
65. مدل استقرار هوش سازماني به عنوان مزيت رقابتي براساس استراتژي توسعه هوش سازماني
 
66. مدل تدوين استراتژي توسعه هوش سازماني برمبناي منابع مهارتي
 
67. مدل سيستمهاي هوش كسب و كار و مديريت ارتباط با مشتري براي خرده فروشان
 
68. مدل معماري فرايند هوش سازماني برمبناي دانش و اطلاعات سازماني
 
69. مديريت دانش
 
70. مديريت دانش بعنوان يك استراتژي تجاري در بهداشت ودرمان
 
71. مديريت روابط با مشتري (سي.آر.ام.) برپايه ي هوش كسب وكاردر كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني
 
72. مديريت دانش و جايگاه آن در هوش سازماني
 
73. مروري بر پاره اي از موانع يادگيري سازماني
 
74. نسل جديد سيستمهاي تصميم يار محيط آگاه ويژگيها و گسترش ها
 
75. نقش مديريت دانش در تقويت حافظه و دانش سازماني در جهت ارتقاي هوش سازمان
 
76. نقش هوش سازماني در مديريت دانش و رهبري هوشمند
 
77. نقش هوش فرهنگي و سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار
 
78. نقش هوشمندي كسب وكار دراستقرار اثربخش مديريت استراتژيك در سازمان ها
 
79. نوناكا و سازمانهاي دانشزا
 
80. ويژگي ها و رويكردهاي مطلوب معماري هوش كسب و كار
 
81. هوش تجاري ابزاري قدرتمند در خدمت سازمان هاي كارآفرين
 
82. هوش تجاري عنصري حياتي در اثربخشي استراتژي هاي كسب و كار
 
83. هوش تجاري و تصميمات كلان سازماني
 
84. هوش سازماني و سنجش آن در سازمان
 
85. هوش سازماني و هوش كارافريني
 
86. هوش سازماني، مديريت دانش و سازمان يادگيرنده
 
87. هوش سازماني؛ ضرورت ، زيرساختها و پيامدها
 
88. هوش سازماني؛ كليد طلايي موفقيت در محيط هاي رقابتي
 
89. هوش سازماني: تلاقي سه ديدگاه معرفت شناختي و ارايه يك ديدگاه جامع
 
90. هوش فرهنگي سازگاري با ناهمگونها
 
91. هوش كسب وكار و برنامه ريزي منابع سازمان
 
92. هوش هيجاني، حلقه گم شده در اثربخشي و كارايي سازمان ها
 
93. هوش فرهنگي نياز مديران در دهكده جهاني
 
94. هوشمندي جمعي در سازمان با الهام از الگوريتم جمعيت مورچگان
 
95. هوشمندي كسب و كار: نقشه راه و تيمهاي پروژه
 
96. A Model for Intelligent Businesses by Intelligent Decision Making In E-Businesses
 
97. Evaluation of TTF for measuring the performance of BI tools in strategic decision making process
 
98. Exploring the underlying relations between the Business Intelligent and Knowledge Management
 
99. Performance Evaluation of the Business Intelligence Systems Using a Fuzzy AHP Approach
 
 
 

👇 تصادفی👇

مقاله 9- آب و خواص آنمقاله شبیه سازی منابع تغذیه سوئیچینگمقاله نظام حقوقي بين‌ الملل كيفري نسبت به جرايم زيست محيطيردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک WORD131-بررسی اثر عایق سازی حرارتی اجزاء مختلف ساختمان در كاهش مصرف سوخت و هزینه تمام شدهکودکان لب شکریشیپ فایل حوضه های آبخیز استان کرمانبهینه سازی پایدار مکان یابی هاب با محدودیت ظرفیت در یک محیط رقابتی word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

دانلود مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

خرید اینترنتی مجموعه مقالات اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار

👇🏞 تصاویر 🏞